Menu opener
PowrótYour stayWybierz datę, aby zobaczyć dostępnośćChange datesSelect rooms and travelersClose
Wybierz datę, aby zobaczyć dostępność
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Zezwól na geolokalizację w ustawieniach przeglądarki lub wpisz miejsce docelowe.
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Kod korporacyjny
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • OdDo
  OdDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

General Terms and Conditions - B&B HOTELS CLUB Rewards Programme

Przedmio

B&B Hotels oferuje swoim klientom możliwość zapisu na program lojalnościowy o nazwie „B&B HOTELS CLUB”, który pozwala uzyskiwać korzyści takie jak opisano poniżej.
Poniższe ogólne warunki określają zasady mające zastosowanie do programu lojalnościowego B&B HOTELS CLUB.  

Program B&B HOTELS CLUB jest zarządzany, w zależności od regionu lub kanału sprzedaży, przez:
W przypadku sprzedaży online:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Formularz kontaktowy 

Dla Hiszpanii:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Tel.: +34 902 02 31 20 
E-mail: esp-info@hotelbb.com

Dla Francji:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Formularz kontaktowy 

Dla Włoch:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 – 20149 Milano
E-mail: eclubitalia@hotelbb.com

Dla Belgii:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Tél. : +32 2 681 12 20 (Bruxelles)
E-mail : bel-corpo@hotelbb.com

Dla Szwajcarii :
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Suisse
Tél. : (41) 615 51 24 24
E-mail : administratif-ch@hotelbb.com

Dla Węgier:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3
Tél. : +36 1 920 6911
E-mail : bb_8001@hotelbb.com

Na potrzeby niniejszych warunków i w zakresie dotyczącym każdej z nich, wymienione powyżej jednostki określane są nazwą „B&B HOTELS”. 

 

1. Definicje

Klient: każda osoba rezerwująca pokój w jednym z hoteli należących do grupy B&B HOTELS.
Uczestnik: każdy Klient, który w momencie zapisu zaakceptuje ogólne warunki programu B&B HOTELS CLUB i który wniesie roczną opłatę.
Kwalifikujący się nocleg: pobyt spędzony w hotelu grupy B&B, który przyczynia się do gromadzenia punktów w programie B&B HOTELS CLUB, umożliwiając Klientowi otrzymanie jednego lub więcej bonów na zakupy zwanych również „voucherami”. Za kwalifikujące uznaje się jedynie noclegi spędzone przez Uczestnika, który dokonał rezerwacji za pośrednictwem Kanału bezpośredniego.
Kanał bezpośredni: sprzedaż w recepcjach hoteli B&B, za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji mobilnej B&B Hotels, przez telefon lub za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio od hotelu, dotycząca hoteli B&B w krajach uczestniczących. Wszelka sprzedaż dokonana za pośrednictwem odsprzedawcy, organizatora turystyki lub biura podróży będącego osobą trzecią (takiego jak Expedia.com, booking.com itd.) jest wyłączona z Kanału bezpośredniego.
Punkt: jednostka miary wygenerowana przez program, oparta na z góry określonej tabeli przydziału jak opisano w sekcji 6.5 poniżej, za kwalifikujący się pobyt w hotelu B&B lub każdy inny zakup przyczyniający się do gromadzenia punktów.

 

2. Warunki udziału w programie

2.1. Ten program jest przeznaczony dla Klientów B&B HOTELS, którzy stali się Uczestnikami, mianowicie zaakceptowali ogólne warunki programu i wnieśli roczną opłatę. 
Klient może przystąpić do programu w następujący sposób: 
– podczas swojego pobytu w jednym z hoteli grupy B&B w jednym z krajów uczestniczących,
– na stronie internetowej www.hotel-bb.com,
– w aplikacji mobilnej B&B HOTELS.

2.2. Do uczestnictwa w programie B&B HOTELS CLUB może zapisać się każda osoba pełnoletnia lub mająca zdolność prawną do przyjęcia niniejszych ogólnych warunków zgodnie z prawem obowiązującym w jej kraju zamieszkania. Przystąpienie do programu wymaga posiadania ważnego, osobistego adresu e-mail. Nie jest dozwolone dzielenie tego samego adresu e-mail przez dwóch Uczestników.
2.3. Uczestnictwo w programie B&B HOTELS CLUB wymaga wniesienia rocznej opłaty.  
2.4. Po zapisie na program Uczestnik otrzymuje w wiadomości e-mail swój osobisty numer identyfikacyjny. Numer ten ma charakter ściśle osobisty i jest powiązany z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Subskrypcji programu nie można sprzedać ani wypożyczyć. Zniżki i korzyści przysługujące w programie należy zatem rozumieć jako osobiste i nieprzekazywalne osobom trzecim, z wyjątkiem voucherów, które mogą być przekazywane osobom trzecim. Zniżki oferowane w ramach programu mają zastosowanie wyłącznie do rezerwacji osobistego pobytu dokonanych przez Uczestnika. Każdy z Uczestników może posiadać wyłącznie jedną subskrypcję.
2.5. Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego konta Uczestnika w Internecie na stronie www.hotel-bb.com. Podsumowanie zgromadzonych noclegów w hotelach B&B ustalone i przechowywane w Internecie przez B&B HOTELS uznaje się za prawidłowe i kompletne, chyba że Uczestnik wyrazi pisemny sprzeciw w ciągu czterech tygodni od ostatniej daty pobytu. Podsumowanie jest aktualizowane w ciągu pięciu dni roboczych następujących po ostatnim dniu pobytu Uczestnika w hotelu B&B w ramach programu B&B HOTELS CLUB.

2.6. Uczestnik ma obowiązek korzystać ze swoich danych logowania w sposób osobisty i poufny, bez ujawniania ich innym osobom. Uczestnik zobowiązuje się do ochrony swoich danych logowania, w tym swojego hasła, w celu zapobiegania wszelkiemu ich nadużyciu przez osoby trzecie. 
2.7. W razie jakiejkolwiek zmiany danych dostarczonych w momencie składania wniosku o uczestnictwo w programie B&B HOTELS CLUB Uczestnik musi natychmiastowo poinformować o tej zmianie B&B HOTELS telefonicznie albo za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego online.
2.8. Przystępując do programu, Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości dotyczących działania programu i oferowanych w nim usług (komunikaty informacyjne, salda punktów itd.). 
2.9. Subskrypcja jest ważna przez jeden rok od daty akceptacji ogólnych warunków programu i wniesienia rocznej opłaty (np. subskrypcja nabyta 15 czerwca 2019 r. jest ważna do 15 czerwca 2020 r.). W celu uniknięcia utraty zgromadzonych punktów Uczestnik ma trzydzieści dni od daty wygaśnięcia subskrypcji, aby poprosić o odnowienie swojej subskrypcji programu B&B HOTELS CLUB. Jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona we wskazanym okresie czasu, pozostałe punkty zostaną bezpowrotnie utracone.
2.10. Jeśli Uczestnik chce poprosić o wsparcie dotyczące prawidłowej realizacji programu B&B HOTELS CLUB lub o informacje na temat zgromadzonych punktów, może w dowolnym momencie skontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.hotel-bb.com lub napisać na odpowiedni adres e-mail wskazany w artykule „Przedmiot” niniejszych warunków albo też zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu wskazany w artykule „Przedmiot” niniejszych warunków.

2.11. Wszelkich zmian danych osobowych Uczestnika (adres, imię i nazwisko itd.) oraz wszelkich innych przydatnych zmian danych można dokonać, logując się bezpośrednio na swoje osobiste konto Uczestnika na stronie www.hotel-bb.com.

2.12. Zarówno w ramach Kwalifikujących się noclegów, jak i realizacji korzyści otrzymanych z tytułu programu, Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, jak również wszelkich aktów wandalizmu, niszczenia mienia lub działań uciążliwych w tym kontekście. 

 

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Uczestnik zapisał się na program B&B HOTELS CLUB na stronie internetowej www.hotel-bb.com lub w aplikacji mobilnej B&B HOTELS, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.
Okres odstąpienia od umowy wygasa w ciągu czternastu dni od daty zawarcia umowy. 

3.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi zawiadomić B&B HOTELS SAS – 271, rue du Général Paulet – 29200 Brest – o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (na przykład listu wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy odtworzonego w Aneksie 1 niniejszych ogólnych warunków, ale nie jest to wymagane.
Aby nie przekroczyć okresu odstąpienia od umowy, Uczestnik musi jedynie przekazać swoje oświadczenie dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem okresu odstąpienia od umowy.

3.3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy B&B HOTELS wyda zwrot wszystkich płatności otrzymanych od Uczestnika tytułem subskrypcji programu lojalnościowego bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym B&B HOTELS otrzyma informację o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. B&B HOTELS przystąpi do wydania zwrotu środków za pomocą tej samej formy płatności, jakiej użyto przy pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie uzgodnią użycie innej formy; bez względu na użytą formę płatności zwrot ten nie spowoduje poniesienia kosztów przez Uczestnika. 

 

4. Zmiana, zakończenie i zastąpienie programu

4.1. B&B HOTELS zastrzega sobie możliwość zmiany charakterystyki programu z racji na ograniczenia techniczne, prawne lub operacyjne. O tego typu zmianach programu Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail zaadresowanej na ostatni adres e-mail wskazany przez Uczestnika z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni przed wejściem zmiany w życie. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na planowane zmiany w programie, może wypisać się z programu, informując B&B HOTELS o swojej decyzji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie od B&B HOTELS. W razie wypisania się z programu Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej rocznej opłaty w wysokości pro rata temporis, odpowiednio do pozostałego okresu ważności liczonego od daty rezygnacji z programu. 

4.2. B&B HOTELS może również zakończyć program B&B HOTELS CLUB lub zastąpić go innych programem. O wszelkim zakończeniu lub zastąpieniu programu lojalnościowego Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail zaadresowanej na ostatni adres e-mail wskazany przez Uczestnika z wyprzedzeniem co najmniej sześciu (6) miesięcy przed datą zakończenia lub zastąpienia programu lojalnościowego.  W razie zakończenia programu lub odmowy zapisania się przez Uczestnika na nowy program lojalnościowy Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej rocznej opłaty w wysokości pro rata temporis, odpowiednio do pozostałego okresu ważności liczonego od daty zakończenia programu lub wejścia w życie nowego programu. O wszelkiej odmowie subskrypcji nowego programu lojalnościowego Uczestnik musi pisemnie zawiadomić B&B HOTELS co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie nowego programu. Ponadto w razie zakończenia programu Uczestnikowi przyznane zostanie co najmniej trzydzieści (30) dni od daty zakończenia programu na realizację korzyści wynikających z punktów zgromadzonych na ten dzień.

 

5. Wypowiedzenie umowy

5.1. Uczestnicy mogą w dowolnym momencie i według własnego uznania wypisać się z programu B&B HOTELS CLUB listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zachowując okres wypowiedzenia liczący co najmniej trzydzieści (30) dni. W takim przypadku przedwczesnego wypowiedzenia niniejszej umowy nie przysługuje prawo uzyskania zwrotu środków ani żadnej innej rekompensaty za okres subskrypcji pozostały do pierwotnie przewidzianej daty jej wygaśnięcia. 

5.2. B&B HOTELS może na mocy prawa z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczącego trzydzieści (30) dni wypowiedzieć niniejszą umowę uczestnictwa w programie B&B HOTELS CLUB, bez jakiejkolwiek rekompensaty, w przypadku:
– nieprzestrzegania postanowień niniejszych ogólnych warunków przez Uczestnika,
– nadużyć lub oszustw w czerpaniu korzyści wynikających z programu,
– zafałszowania informacji przekazanych B&B HOTELS.
B&B HOTELS zastrzega sobie możliwość odmówienia wykluczonemu Uczestnikowi ponownego zapisania się na program przez okres dwóch (2) lat.

5.3. B&B HOTELS zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji, w dowolnym momencie, dotyczącej korzystania z programu B&B HOTELS CLUB i przestrzegania zasad zawartych w niniejszych ogólnych warunkach. W razie wypowiedzenia umowy z inicjatywy B&B HOTELS w przypadkach wskazanych w artykule 5.2 wszystkie zgromadzone przez Uczestnika punkty zostaną utracone.

 

6. Sposób działania programu

6.1. Ważność korzyści płynących z programu

Korzyści opisane w punkcie 6.2 poniżej są ważne w hotelach grupy B&B w krajach uczestniczących. Aby zrealizować te korzyści, Uczestnik musi w recepcji hotelu podać swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail lub swój numer identyfikacyjny. Aby zrealizować te korzyści w Internecie, Uczestnik musi zalogować się na swoje osobiste konto.
Korzyści przysługują tylko w przypadku pobytów zarezerwowanych w recepcjach hoteli B&B, za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji mobilnej B&B Hotels, przez telefon lub za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio od hotelu, dotyczących hoteli B&B w krajach uczestniczących. Korzyści płynące z programu nie mają zastosowania do pobytów zarezerwowanych za pośrednictwem odsprzedawcy, organizatora turystyki lub biura podróży będącego osobą trzecią (takiego jak Expedia.com, booking.com itd.).
Korzyści płynące z programu B&B HOTELS CLUB nie mają zastosowania do wszelkich pokoi opłaconych za pomocą automatu w recepcji bez uprzedniej rezerwacji z podaniem numeru identyfikacyjnego Uczestnika.

6.2. Korzyści płynące z programu

Każda subskrypcja programu lojalnościowego daje prawo do następujących korzyści: 
– 10% zniżki na ceny pokoi (oprócz cen promocyjnych) i śniadań, obowiązujące w momencie rezerwacji, przez cały rok, siedem dni w tygodniu. Zniżka ta ma zastosowanie od momentu przybycia do zarezerwowanego hotelu i nie można jej łączyć ze stawkami specjalnymi, specjalnymi promocjami i/ani z promocjami lub zniżkami sezonowymi.
– 5% zniżki na ulgowe ceny pokoi i 10% zniżki na śniadania, obowiązujące w momencie rezerwacji, przez cały rok, siedem dni w tygodniu. Zniżka ta ma zastosowanie od momentu przybycia do zarezerwowanego hotelu.
– Specjalnie wydzielona sekcja strony internetowej www.hotel-bb.com, do której dostęp można uzyskać przy pomocy adresu e-mail i hasła.
– Gromadzenie punktów za każdy pobyt zrealizowany na podstawie bezpośredniej rezerwacji. Punkty umożliwiają otrzymanie voucherów, które można wymienić na bezpłatne noclegi do wartości 60 EUR i/lub na bezpłatne śniadania.
– We Francji specjalna infolinia do zarządzania rezerwacjami Uczestników programu B&B HOTELS CLUB.

6.3. Gromadzenie punktów

Uczestnik otrzymuje 100 punktów za każdy Kwalifikujący się nocleg, za jeden pokój, z wyjątkiem pokoi opłaconych za pomocą vouchera. Jeśli Uczestnik zarezerwuje dwa lub więcej pokoi na tę samą noc, punkty są gromadzone wyłącznie za zajmowany przez niego pokój.
Uczestnik może sprawdzić swoje osobiste saldo punktów na swoim osobistym koncie online, do którego dostęp można uzyskać przy pomocy adresu e-mail i hasła.
Dane logowania na konto, jak również zgromadzone punkty, nie mogą w żadnym przypadku zostać przekazane, sprzedane ani połączone z kontami innych Uczestników.
Zgromadzone punkty nie mogą w żadnym przypadku zostać zamienione na wartość pieniężną i nie dają prawa do żadnego typu zapłaty.

6.4. Ważność punktów

Punkty przekazane na konto Uczestnika są ważne do 30 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji. Jeśli Uczestnik nie odnowi swojej subskrypcji programu w ciągu tych 30 dni, punkty niepoddane konwersji zostaną bezpowrotnie utracone. Niemniej jednak Uczestnicy mają prawo odnowić swoją subskrypcję do 30 dni od daty jej wygaśnięcia. W takim wypadku punkty zostaną uznane za ważne i dodane do przyszłych punktów aż do następnej daty wygaśnięcia uczestnictwa w programie lojalnościowym B&B HOTELS CLUB.

6.5. Konwersja punktów

Kiedy Uczestnik zgromadzi trzysta (300) punktów, może otrzymać voucher na bezpłatne śniadanie w dowolnym hotelu zlokalizowanym w kraju uczestniczącym.
Kiedy Uczestnik zgromadzi pięćset (500) punktów, może otrzymać voucher na dwa bezpłatne śniadania w dowolnym hotelu zlokalizowanym w kraju uczestniczącym.
Kiedy Uczestnik zgromadzi tysiąc (1000) punktów, może otrzymać voucher na nocleg ze śniadaniem lub bez o maksymalnej wartości 60 EUR w dowolnym hotelu zlokalizowanym w kraju uczestniczącym.
Uczestnik może wykorzystać swój voucher na bezpłatny nocleg o wartości do 60 EUR przy rezerwacji pokoju (ze śniadaniem lub bez), którego cena przekracza 60 EUR, i dopłacić różnicę w cenie między całkowitym kosztem rezerwacji pokoju a wartością vouchera.
Realizacja voucherów jest zależna od dostępności pokojów w hotelu. Vouchery można odstępować osobom trzecim. Za bezpłatne noclegi do wartości 60 EUR nie przysługują żadne punkty.
Po zgromadzeniu minimalnej wymaganej liczby punktów Uczestnik może zamienić je na voucher, logując się na swoje osobiste konto online w wybranym przez siebie momencie. Od tego momentu jego voucher będzie dostępny na osobistym koncie online.

Vouchera nie można użyć do rezerwacji w dniu D na stronie internetowej. Można go natomiast okazać w hotelu.

Vouchery są ważne przez 12 miesięcy od daty ich wystawienia. Uczestnik może skorzystać ze swojego vouchera na dwa sposoby: online, wprowadzając numer vouchera w momencie opłacania koszyka zakupowego, lub okazując go w recepcji hotelu.
Kiedy rezerwacja dokonana przy użyciu vouchera zostanie potwierdzona (online lub po jej wprowadzeniu w elektronicznym systemie rezerwacji przez pracownika recepcji hotelu), voucher zostaje uznany za wykorzystany. Nie może zostać zrefundowany ani ponownie wydany, nawet jeśli pobyt zostanie anulowany.

 

7. Własność danych

Informacje dostępne za pośrednictwem programu B&B HOTELS CLUB są wyłączną własnością B&B Hotels oraz filii grupy B&B HOTELS.
Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać informacje znane mu na temat programu B&B HOTELS CLUB wyłącznie dla własnych potrzeb i nie wykorzystywać ich w celach komercyjnych.
Uczestnik nie może odtwarzać ani rozpowszechniać, również nieodpłatnie, informacji i danych zgromadzonych w ramach programu B&B HOTELS CLUB.

 

8. Ochrona danych osobowych

B&B HOTELS będzie przetwarzać dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Uczestników jako administrator danych w rozumieniu mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą w szczególności wykorzystywane w następujących celach:
– w celu zarządzania programem i przetwarzania wniosków o uczestnictwo;
– w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości dotyczących działania programu i oferowanych w nim usług (komunikaty informacyjne, salda punktów itd.). 
Wyżej wymienione cele przetwarzania danych osobowych mają charakter niezbędny i mają za podstawę prawną wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez B&B HOTELS mogą zostać przekazane hotelom w krajach uczestniczących, aby umożliwić Uczestnikom korzystanie ze swoich przywilejów.  
Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców B&B HOTELS, którzy zarządzają systemami informatycznymi i portalami B&B Hotels. Ci usługodawcy podlegają zobowiązaniom zachowania poufności i bezpieczeństwa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. 
Pod warunkiem otrzymania wyraźnej i dokładnej zgody Uczestnika jego dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez B&B HOTELS i partnerów grupy w celach marketingowych. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę, kontaktując się z B&B HOTELS przy użyciu podanych niżej danych kontaktowych. 
Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez cały okres obowiązywania subskrypcji. Niemniej jednak dane te mogą być przechowywane w tymczasowych archiwach, zanim nie zostaną usunięte, przez cały okres obowiązywania terminu przedawnienia mającego zastosowanie przy wszelkich sporach sądowych związanych z tą umową. 
Przetwarzane dane osobowe nie mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do którychkolwiek krajów innych niż te uznane za oferujące odpowiednie gwarancje w ramach decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych. 
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez B&B HOTELS i żądania skorygowania, zaktualizowania lub usunięcia niedokładnych, niekompletnych i przestarzałych danych. Mogą oni również sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych i mają prawo powołania się na uzasadnione przyczyny przy tego typu wniosku. Uczestnicy mogą również zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. 
Uczestnicy mogą również przekazać szczegółowe lub ogólne instrukcje dotyczące wybranych form przetwarzania danych, mające na celu zachowanie, usunięcie lub rozpowszechnianie ich danych osobowych po śmierci. Instrukcje te mogą zmienić lub anulować w dowolnym momencie. Szczegółowe instrukcje mogą zostać zapisane przez B&B HOTELS. 
•    Prawo dostępu oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą w dowolnym momencie zażądać informacji, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez B&B HOTELS, i jeśli tak jest, które dane osobowe są wykorzystywane i w jaki sposób.
•    Prawo do korekty danych oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą zażądać skorygowania swoich danych osobowych przechowywanych przez B&B HOTELS, jeśli te dane okażą się nieprawidłowe. Osoby, których dotyczą dane, mogą również zażądać uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli te są niekompletne, w zakresie w jakim jest to adekwatne do celu ich przetwarzania.
•    Prawo do usunięcia danych oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności jeśli: (i) przechowywanie tych danych nie jest dłużej konieczne w świetle celów, w jakich je zgromadzono; (ii) przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody i osoby te chcą wycofać tę zgodę, przy czym nie istnieje żadna inna podstawa prawna, która mogłaby uzasadnić kontynuację przetwarzania tych danych; (iii) osoby, których dotyczą przetwarzane dane, nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i chcą w związku z tym, aby te dane zostały usunięte; (iv) ich dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; (v) ich dane osobowe muszą zostać usunięte, aby pozostać w zgodzie z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa europejskiego lub francuskiego.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą żądać narzucenia ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych: (i) jeśli zakwestionowały prawidłowość swoich danych osobowych, na cały okres czasu niezbędny do sprawdzenia prawidłowości tych danych; (ii) jeśli, w wyniku wszelkiego przetwarzania uznanego za niezgodne, osoba, której dane dotyczą, woli, aby ich przetwarzanie zostało ograniczone, zamiast zdecydować się na całkowite usunięcie swoich danych osobowych; (iii) jeśli ich dane osobowe nie są dłużej konieczne do celów przetwarzania, ale zachowanie tych danych przez B&B HOTELS jest konieczne dla tych osób w celu uznania, wykonania lub obrony swoich praw przed sądem; (iv) jeśli sprzeciwiły się przetwarzaniu swoich danych osobowych i chcą ograniczyć ich przetwarzanie na okres potrzebny do zweryfikowania, czy uzasadniona podstawa, na którą się powołano, jest rzeczywiście usprawiedliwiona.
•   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych można wykonać jedynie pod warunkiem powołania się na uzasadnione przyczyny uwzględniające szczególną sytuację. Sporne przetwarzanie zostanie zakończone, chyba że istnieją nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy usprawiedliwiające jego kontynuowanie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i uregulowaniami. 
•    Prawo do przenoszenia danych oznacza, że osoby, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, mogą wymagać, w warunkach ustalonych przepisami w sprawie ochrony danych, otrzymania swoich danych osobowych w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub wymagać, aby B&B HOTELS przekazało je bezpośrednio wybranej przez nie osobie trzeciej, jeśli jest to możliwe w świetle prawa i dostępnych technologii.
W celu wykonania swoich praw Uczestnicy muszą zwrócić się do B&B HOTELS w następujący sposób, dostarczając dowód swojej tożsamości: 

•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres:
– Francja: privacy.france@hotelbb.com
– Hiszpania: esp-privacy@hotelbb.com
– Włochy: privacy-italy@hotelbb.com
- Belgia: bel-corpo@hotelbb.com
- Szwajcaria: administratif-ch@hotelbb.com
- Węgry: bb_8001@hotelbb.com
- Portugalia: prt-info@hotelbb.com

•    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres: 
Hiszpania:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

Francja:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Włochy:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 – 20149 Milano
Uczestnicy zachowują również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Belgia :
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles

Szwajcaria:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel

Węgry:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3

Portugalia:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela

 

9. Prawo właściwe i spory

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu, za wyjątkiem imperatywnych przepisów prawnych sprzecznych w świetle przepisów obowiązujących w miejscu zamieszkania Uczestnika. 
W razie zaistnienia sporu i bez uszczerbku dla środków odwoławczych oferowanych przez właściwe sądy, Uczestnik może uciec się do procedury mediacji lub dowolnej innej procedury rozstrzygania sporów. Organem mediacyjnym wyznaczonym przez B&B HOTELS jest: 

Mediator stowarzyszenia Association Médiation Tourisme et Voyage 
– adres e-mail: info@mtv.travel
– więcej informacji:  www.mtv.travel
W przypadku Uczestników zamieszkujących na terenie UE, Komisja Europejska udostępnia konsumentom platformę online do rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Akceptacja ogólnych warunków

Zapisując się na program B&B HOTELS CLUB, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszych ogólnych warunków.

As of: April 2020

Purpose

B&B Hotels offers its guests the opportunity to take part in a loyalty programme. As part of this programme, hotel accommodation can be booked at a discounted price, based on the following conditions: points can be collected and redeemed for overnight stays and/or breakfast vouchers in a B&B hotel in France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Switzerland (except Lully 3 Lakes hotel), Austria, Hungary and Portugal (i.e. participating countries). These general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB set out the general contractual conditions, which form the basis of the contract for participation in the B&B HOTELS Club programme.

 

Programme Partner

B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main,
Tel: +49 (0) 6146 9090 0
Fax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com
Directors: Fabrice Collet, Max C. Luscher
Ust-IdNr.: DE187076148

 

1/ Definitions

Guest: Someone who has a booked a room in a B&B hotel

Member: every guest who has accepted the general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB programme when registering and who has paid the annual fee

Valid stays: Overnight stays in a B&B hotel, where the guest is entitled to collect points according to the terms of these general terms and conditions. Only bookings made by members via direct booking channels will be considered as valid.

Direct booking channels:  Bookings at reception, by phone or by email direct to the B&B hotel in your chosen destination (in a participating country), or on the B&B Hotels website or app. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example, expedia.com and booking.com, etc.) are not considered as direct booking channels and will therefore not be considered valid for collecting points.

Point: A unit of measure which can be used as credit for a valid night’s stay in a B&B hotel.

 

2/ Conditions of participation for the programme

2.1 / This programme is reserved for B&B Hotels guests who have become a member of the Club programme by confirming these terms and conditions and who have paid the annual fee.

Guests can join by the following means: 

 • during their stay in a B&B Hotel in a participating country
 • via the website www.hotel-bb.com
 • via the B&B Hotels mobile app

 

2.2 / All persons who are of legal age or have legal capacity in accordance with the laws of their country can take part in the B&B Hotels Club programme. When registering, all required mandatory fields must be filled in truthfully and completely. The member must provide a valid personal email address in order to participate in the B&B Club programme. The same email address cannot be used by two members.

2.3 / There is an annual fee for participating in the B&B HOTELS CLUB programme (hereafter referred to as the “annual fee”). 

2.4 / The member will receive an email with a personal identification number when membership begins. A physical B&B Club Card will not be issued. The identification number is to be treated confidentially and should only apply to the respective member. The membership cannot be sold on and is not transferrable to third parties. The discounts and benefits of the programme are personal and are also not transferrable on to third parties. These can only be used for the member's own stays in a B&B hotel. Deviating from this, the generated overnight vouchers can be passed on to third parties free of charge, but the re-sale of overnight vouchers to third parties is expressly prohibited. Each member is entitled to one membership only.

2.5 / The member can access their personal member account online via www.hotel-bb.com. The overview of overnight stays in a B&B hotel and the points collected with the overnight stays are considered to be correct and complete, unless the member objects within four weeks (after the last day of the respective stay). The overview is updated within 5 working days after the last day of a member's last stay in a B&B hotel, as part of the B & B-HOTELS-CLUB programme.

2.6 / While participating in the B&B HOTELS CLUB programme, the member must treat their access data and especially their password confidentially, in order to prevent misuse by third parties. Transferring the password is not permitted.

2.7 / Changes to a member’s e-mail address, postal address or other information must be made by the member in text form (e.g. by e-mail or using the online contact form) or directly via their club programme profile on the website www.hotelbb.com

2.8 / The subscription is valid for one year from the date of confirmation of membership by B&B Hotels (i.e. a subscription from June 15, 2020 is valid until June 14, 2021). One month before membership expires, the member receives a request to renew it. If the membership is not renewed by the member within this period, it expires. In order not to lose accumulated points, the member has thirty days after the subscription’s expiry date to generate overnight vouchers with a validity of 12 months, using the member’s accumulated points, provided that the minimum number of points for the conversion specified below has been reached, or to register again . After this period, the points accumulated up to that point will be completely forfeited.

2.9 / The member can contact customer service at any time using the email addresses and telephone numbers above to get help with the correct use of the B&B HOTELS CLUB programme and information about the points collected.

2.10 / All personal data belonging to the member (e.g. address, name, etc.) and other relevant data changes can be updated directly via the member’s personal account at www.hotel-bb.com.

2.11 / Consent to receive newsletters and other information 

By registering with the B&B HOTELS Club programme, the member (the user) agrees to receive advertising (electronic messages relating to the processes and services offered by the programme) e.g. general information messages, personalised information such as points, overview of bookings, etc. and offers. 

By joining the B&B HOTELS Club programme, the member agrees to a contractual agreement that B&B HOTELS GmbH can also send its personal data (in addition to the collection, processing and use required for the implementation of the B&B HOTELS Club programme), in the context of bookings and may use regular information about group-wide news, promotions and offers from B&B Hotels on the subject of hotels and travel via email or other electronic media.

Furthermore, as part of the contractual agreement, the member agrees that their personal data can be passed on between B&B Hotels companies. 

The member can remove this consent at any time using the above contact details.

 

3/ Payment Terms

3.1 B&B Hotels accept online payment and the following credit cards:  Visa, Mastercard und American Express. Other means of payment are only permitted with the consent of B&B Hotels.

 

4/ Cancellation Policy

If you have joined the B&B HOTELS CLUB programme via www.hotelbb.com or via the B&B Hotels mobile app, you have the right to cancel this contract within 14 days and without stating a reason.

The cancellation period is fourteen days from the day on which you registered for the B&B HOTELS CLUB programme. In order to exercise your right of cancellation, you must inform us via: 

 

B&B HOTELS GmbH, Altkönigstraße 10, D-65239 Hochheim am Main, 

Tel.: +49 (0) 6146 9090 0, Fax.: +49 (0) 6146 9090 111, 

E-Mail: kontakt@hotelbb.com

informing us of your decision to cancel this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use the attached sample cancellation form, but this is not mandatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication regarding your right of cancellation before the cancellation period expires.

Following cancellation

If you cancel this contract, we have to repay all payments we have received from you immediately and, at the latest, within fourteen days from the day on which we received notification of your cancellation of this contract. For this repayment, we will use the same means of payment that you used in the original transaction, unless another means is expressly agreed with you. Under no circumstances will you be charged for this repayment. 

 

Example withdrawal form

(If you wish to cancel your contract, please fill out this form and return to us.)

 

At:
B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10
D-65239 Hochheim am Main
Telefax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail:    kontakt@hotelbb.com  

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) regarding the joining and membership of the B&B Club programme. 

Registered on (*)/confirmation of membership received on (*)

Name of the customer(s)

Customer(s) address 

Customer(s) signature (only on paper copies)

Date

(*) Delete where applicable.    

 

5/ Change of programme; Changes to membership conditions

5.1 / B&B Hotels can change, stop or install certain functions of the service due to technical developments or for practical, technical, legal, financial and security-related reasons, whereby the member will be informed by e-mail about any adjustments relevant to the use of the programme.

5.2 / These changes will take effect thirty days after the notification to members. In the event of a discrepancy in the new conditions, the member can withdraw from the contract by informing B&B Hotels within 10 days of receiving the notification. B&B Hotels can terminate the B&B HOTELS CLUB programme with a period of six months and at its own discretion, or replace it with a similar programme. In the event of termination of the programme, members will be given a period of at least 30 days after the end of the programme to use up any accrued points.

5.4 / B&B Hotels also reserves the right to change or supplement these terms and conditions of participation at any time, in whole or in part, insofar as this is necessary in the interest of simple and secure processing and in particular to prevent misuse. In the case of such changes, the interests of the members are taken into account appropriately. If changes significantly affect the rights and obligations of the member, the member will be informed in text form via the last known e-mail address and before the changes take effect. Changes and any new conditions of participation are deemed to have been approved if the member does not cancel within one month of the date of notification (in accordance with section 5), or if the member uses their own identification number after this period to obtain a point credit. The member will be informed of this separately in the notification.

5.5. Changes to the B&B Club Programme benefits

It is made clear that the B&B Club programme benefits mentioned in Section 7.2 can also be changed or deleted, in whole or in part, in accordance with Section 4 and at any time.

 

6 / Subscription termination conditions

6.1 / During the term of membership, termination for both sides is only possible for an important reason.

6.2 Termination by the member
The notice of termination must be sent in text form via the above contact details. The period of notice is 1 month.

6.3 Termination by B&B HOTELS

B&B HOTELS GmbH is entitled to terminate the membership for important reasons without notice and without compensation for the remaining period, up to the original end of the contract. 

6.2 / B&B Hotels has the right to terminate without notice in the following cases: 

 • Member violation against these conditions of participation or the general terms and conditions

 • misuse or fraudulent use of the benefits of this programme;

 • any false information given to B&B Hotels GmbH;

 • any inappropriate or offensive behaviour (especially insulting or violent behaviour towards hotel employees or other guests); In such a case, B&B HOTELS GmbH reserves the right to take further measures

 • Failure to comply with legal requirements

 • Damage to the further interests of B&B Hotels (in particular, violation of the current applicable house rules of a participating hotel, in the event of a house ban being issued to the member in one or more B&B hotels)

 •  Termination of the programme

 • Re-sale of vouchers

B&B Hotels reserves the right to make any type of review regarding the use of the B&B HOTELS CLUB programme and compliance with this agreement at any time. 

6.4 Legal consequences of termination

Termination of membership leads to the complete withdrawal from the B&B Club programme. In the event of termination of the contract, due to the member's violation of these participation conditions, all points accumulated by the member, up to the time of the termination, will be lost. 

B&B Hotels GmbH can refuse excluded members a renewed participation in the B&B HOTELS Club programme for a period of up to 2 years.

 

7/ Features of the programme

7.1 Validity of the programme benefits

The following benefits are applicable to B&B hotels in participating countries. To take advantage of these benefits, members must provide their name, email address or identification number at the hotel reception. Online, customers must use their personal account.

Benefits are only valid for bookings made at the reception of a B&B hotel, via the B&B Hotels website or the mobile app, as well as by telephone or email directly to the hotel. All bookings made through a re-seller, tour operator, or third-party travel agent (such as expedia.com, booking.com, etc.) are not direct channels and therefore do not entitle you to earn points.

An overnight stay, for which payment is made at the check-in machine without prior booking with the member's identification number, does not entitle the holder to earn points.

7.2/ The benefits of the programme

 • 10% discount on the room price and the breakfast price, valid at the time of booking, all year round, seven days a week. This discount cannot be combined with special prices, special offers and/or promotions or other discounts.

 • In the case of existing special prices, special offers and/or promotions or other discounts, a 5% discount on the promotion room price and a 10% discount on the breakfast price apply, valid at the time of booking, all year round, seven days a week.

 • Sign into this part of the website www.hotel-bb.com, which is accessible using your email and password.

 • Points are credited for each stay which is booked directly. Collected points can be used for overnight stays or for breakfast.  

7.3/ Amount of credit points

The member receives 100 points for each overnight stay that the member has personally booked and used themselves. Points are not credited for overnight stays that have been paid for in full, or in part with a voucher, or that the member has booked for a third person.

The points collected are non-transferrable and cannot be combined with other members' points.

A payment of the collected points in EURO is not possible.

7.4/ Validity of points

Points accumulated in the member account are valid for up to 30 days after membership expires. If the member does not renew their membership of the programme within 30 days, the remaining points are automatically lost. In the event of a timely extension of membership, the points accumulated so far will be automatically transferred.

7.5 / Conversion of points

As soon as the member has collected 300 (three hundred) points, they have the option of receiving a voucher for a free breakfast in any hotel in one of the participating countries. 

As soon as the member has collected 500 (five hundred) points, they can receive a voucher for two free breakfasts in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has received 1000 (one thousand) points, they can receive a voucher for an overnight stay (with or without breakfast) with a maximum value of €60 in any hotel in one of the participating countries.

Once they have reached the required minimum number of points, the member can convert their points into vouchers via their personal online account. The voucher is then available on the online account.  

7.6 / Redemption of vouchers

The member can redeem the vouchers at the respective B&B hotel when booking.

Accommodation vouchers (room reservations with or without breakfast) have a maximum value of €60. If the room price is above this amount, the voucher can still be used. The difference between the total price of the booking and the amount of the voucher must then be paid by the member.

The use of the voucher is dependent on the availability of hotel rooms at the chosen B&B hotel.  

The vouchers can be passed on to third parties.   Re-sale of vouchers is not permitted.

The vouchers are valid for 12 months. Members can use their vouchers online or in person at the hotel reception.

Once the voucher-booking is confirmed (online or in person at the hotel reception via the electronic booking system) it is considered as used. It cannot be refunded or used again, even if the stay is cancelled.

 

8/ Liability

The member must use and handle their B&B-HOTELS-CLUB identification number and the associated password confidentially. 

For damages incurred by the participant in connection with membership of the B&B Club programme, B&B HOTELS GmbH is only liable for intent and gross negligence. Any damage compensation is limited to the amount of the typically foreseeable damage. The above limitation of liability does not apply to injury to life, body, or health, or claims in accordance with. Product Liability Act and insofar as the law prohibits such restrictions.

 

9/ Right of ownership and accountability

The information available within the B&B HOTELS CLUB programme remains the exclusive property of B&B Hotels and its sister companies within the B&B Hotels Group.

The member undertakes to use the information which is known to them in the B&B HOTELS CLUB programme exclusively for private purposes.

The member cannot reproduce information and data found through the B&B-HOTELS-CLUB programme and cannot pass it on for free.

 

10/ Personal data protection

B&B Hotels GmbH processes personal data passed on directly by members as data controllers within the meaning of the applicable data protection laws. Personal data are processed for the following purposes:

 • To manage the programme and to process the membership application
 • To receive electronic communications related to the operations and services offered by the programme (information messages, points, etc.).

These aforementioned purposes of data processing are necessary and have the fulfillment of the rights and obligations arising from this contract as a legal basis (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR).

Members’ personal data processed by B&B Hotels GmbH can be transferred to hotels in participating countries, in order to enable the member to use its benefits.

The personal data of members can also be processed by third-party providers of B&B Hotels GmbH, who manage the information technology systems and portals of B&B-Hotels GmbH. These contractors are subject to security and data protection obligations in accordance with the applicable data protection laws.

In addition, the personal data of the members can also be used by B&B Hotels GmbH and its partners for commercial purposes and market research, on the basis of this consent. This consent can be revoked by the member at any time by contacting B&B Hotels GmbH using the contact details below.

The personal data of the members are stored for the duration of the membership. 

After the termination of a contractual relationship, personal data will be stored as long as the person responsible is legally obliged to do so, Art. 17 GDPR. This results from legal proof and retention obligations from the commercial and tax laws. After the term or deadlines have expired, the data will be routinely blocked or deleted, in accordance with legal requirements.

The processed personal data will not be transferred outside the European Union or to countries other than those that are recognized to have taken adequate security measures.

Affected persons can use the above information request, with respect to data related to them. In addition, under certain conditions, you can request the correction or deletion of your data. Furthermore, there is a right to restrict the processing of the data and a right to surrender the data provided in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to withdraw your consent. You have the possibility to lodge a complaint with the data protection officer or a supervisory authority if you believe that the processing of personal data concerning you violates GDPR.

 

Members can also provide specific or general instructions regarding certain forms of data processing in order to receive, delete and disclose their personal information after their death. You can change or cancel these instructions at any time. The specific instructions can be raised with B&B Hotels.

 

According to article 21 para. 1 GDPR, data processing can be objected to for reasons that arise from the particular situation of the relevant person, subject to the above. The person in question has the right to object to the processing of their personal data for direct marketing purposes and without stating a reason. If the controller processes the data to protect legitimate interests, you can object to this processing for reasons that arise from the particular situation. The responsible body will then no longer process this personal data, unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing and which outweigh the interests, rights and freedoms concerned or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

 

To exercise their rights, members should contact B&B Hotels GmbH by the following means:

 

by email:
datenschutz@hotelbb.com

by post: 

B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10, 
65239 Hochheim am Main

B&B HOTELS GmbH reserves the right to request proof of the identity of the person concerned, in a suitable form to assert the rights of the person concerned. 

Members also have the right, at any time, to lodge a complaint with the relevant data protection authority regarding the processing of their personal data. 

Further information on data protection can be found within our data protection declaration and the other data protection notices of the participating hotels.

 

12/ Acceptance of the general terms and conditions and applicable law

By registering for the B&BHOTELS CLUB programme, the member unconditionally agrees to the present conditions of participation and the general terms and conditions of the participating hotels, for all future bookings as a member. The above conditions of participation replace all previous agreements and are subject to German law, without prejudice to mandatory protective provisions that could apply in the consumer’s country of residence. Registered in Hochheim.

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), which can be accessed via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. B&B HOTELS GmbH is not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.