Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Gebruiksvoorwaarden van de website www.hotelbb.com en de mobiele applicaties van B&B HOTELS

Artikel 1: Het Bedrijf

De website wordt gepubliceerd door Casper BidCo, waarover u hier informatie kunt vinden. 
 

Artikel 2: Terminologie

 • Platform: heeft betrekking op het centrale online reserveringssysteem dat door Casper BidCo op de Website wordt beheerd
 • Diensten: heeft betrekking op diensten die door B&B HOTELS worden geboden op zijn website en op de mobiele applicaties met de zelfde naam. 
 • Website: heeft betrekking op de website van Casper BidCo, die met name toegankelijk is via www.hotel-bb.com en de mobiele applicaties.
 • Gebruikers: heeft betrekking op elke gebruiker die zijn persoonsgegevens heeft verschaft op het registratieformulier van de Website en door gebruik te maken van de Diensten van de Website, na het ontvangen van een bevestigings-e-mail die definitief zijn account bij Hotels.com bekrachtigt.
   

Artikel 3: Doel en Bereik van de Applicatie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") bepalen het wettelijk kader dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn mobiele applicaties (de "Website") regelt. 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in het Frans opgesteld en gelden uitsluitend tussen Casper BidCo en elke gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot de Website en/of zijn Diensten wenst te gebruiken.

Toegang tot de Website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, die op elk moment veranderd kunnen worden. 

U zult van alle modificaties op de hoogte worden gehouden via specifieke berichten die worden geplaatst op de Website.

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan deze Dienstenvoorwaarden en aan welke modificaties dan ook die van kracht zijn gedurende uw sessie. Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te bezoeken of te gebruiken.

Elk gebruik van de Diensten profiteert ten volle van de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, maar ook van het Privacybeleid.
 

Artikel 4: Diensten die worden geboden door de Website en zijn Mobiele Applicaties

De website en mobiele applicaties maken het u mogelijk om door een enkel toegangspunt uw verleden en toekomstige reserveringen te bekijken, uw kamer te reserveren in welk van de B&B HOTELSdan ook en om recensies, feedback en commentaren achter te laten in verband met uw verblijf in de B&B HOTELS Alle aanbiedingen, reserveringsvoorwaarden en contracten betreffende een specifiek B&B Hotel worden u aangeboden door, en moeten worden aanvaard door de exploitant van het betreffende B&B Hotel ("Exploitanten") in overeenstemming met de toepasbare Voorwaarden van B&B HOTELS. De Exploitanten staan vermeld in de toepasbare Algemene Verkoopvoorwaarden. Mocht zich een contradictie of onduidelijkheid voordoen tussen de bepalingen van deze Dienstenvoorwaarden en die van de toepasbare Algemene Verkoopvoorwaarden, dan hebben deze laatstgenoemde voorrang.

De website en mobiele applicaties maken het u ook mogelijk u in te schrijven voor het getrouwheidsprogramma dat wordt aangeboden door ons platform.
 

Artikel 5: Registratie

Teneinde de Website of bepaalde Diensten te bezoeken en te gebruiken, kan u verzocht worden u te registreren bij de Website en/of de betreffende Diensten. Indien van toepassing, gelieve de instructies op beeldscherm te volgen.
Door de Website te gebruiken, verklaart u dat:

 • u in staat bent te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden; en
 • u ouder bent dan 18 jaar of de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt in het land waar u woont of waarvan u ingezetene bent.

Er kunnen u wachtwoorden worden verstrekt om het aanmaken van uw account te voltooien of om bepaalde diensten op de Website te bezoeken. U bent er verantwoordelijk voor uw wachtwoord geheim te houden en u wordt geacht degene te zijn die de Website bezoekt door genoemd wachtwoord in te voeren.
 

Artikel 6: Bescherming Persoonsgegevens

Voor het aanmaken van de Gebruikersaccount, is het verzamelen van informatie op het moment van registratie op de Website noodzakelijk en verplicht. 

Wanneer u een hotelkamer reserveert of zich inschrijft voor het getrouwheidsprogramma, worden er persoonsgegevens gevraagd aan de Gebruiker.

Wanneer u de mobiele applicaties gebruikt, worden er ook geolocatiegegevens verzameld teneinde gepersonaliseerde Diensten te kunnen bieden.

Deze gegevens worden verwerkt in naleving van Wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, en Verordening Nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De Gebruiker heeft een permanent recht op toegang, modificatie, rectificatie, verzet, overdracht en beperking van de gegevensverwerking die hem/haar betreft.

Dit recht kan uitgeoefend worden onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid.
 

Artikel 7: Uw Rechten 

De publisher van de Website garandeert u een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare en royaltyvrije licentie om de Website en zijn inhouden te bezoeken en te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

U mag niet (i) de Website en/of zijn inhoud of enig gedeelte hiervan weergeven, tonen, overnemen, aanpassen en/of vertalen, anders dan toegestaan is onder deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) de Website en/of zijn inhoud of enig gedeelte hiervan toegankelijk maken, direct of indirect, voor enige derde partij; (iii) de inhoud van de Website of enig gedeelte hiervan overnemen of hergebruiken, geheel of gedeeltelijk, in welk formaat of met welk medium dan ook; (iv) enige maatregelen ter bescherming of beperking van toegang ontduiken, die toepasbaar zijn op de Website en/of zijn inhoud of enig gedeelte hiervan.

Voor elk gebruik van de Website en/of zijn inhoud of enig gedeelte hiervan buiten het hierboven afgebakende kader, met inbegrip van, onder andere, voor commerciële doeleinden, moet u van tevoren schriftelijke toestemming verkrijgen van de publisher van de Website. Het is u verboden de Website en/of zijn inhoud of enig gedeelte hiervan te gebruiken op een illegale, frauduleuze onaanvaardbare of ongepaste manier. Het is u niet toegestaan om geautomatiseerde middelen te gebruiken om de Website en/of zijn inhoud te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van (onder andere) de geïntegreerde databases.
 

Artikel 8: Rechten door u verleend

Door het uploaden en posten van inhoud op de Website, verleent u de publisher van de Website en zijn dochterondernemingen het niet exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije recht om uw inhoud weer te geven, te presenteren, aan te passen en te vertalen, wat zonder beperking ook omvat: (i) het kopiëren van uw inhoud door welke bekende of onbekende middelen dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, fysiek (papier), elektronisch, digitaal (met inbegrip van online); (ii) het weergeven of publiceren van uw inhoud op de Website of in enig ander bekend of onbekend medium, zoals, maar niet beperkt tot, fysiek (papier), elektronisch, digitaal (met inbegrip van online), en enig ander medium van verspreiding; (iii) de aanpassing van uw inhoud, wat ook omvat, zonder beperking, het recht om uw inhoud, geheel of gedeeltelijk, te modificeren, uit te geven of in te lijven in andere werken of creatieve afgeleide werken; en (iv) de vertaling van uw inhoud in elke taal of formaat. Deze rechten worden wereldwijd verleend, voor de maximum periode van rechten van intellectueel eigendom zoals is vastgesteld door de toepasbare wetgeving en voor elk doel, met inbegrip van, zonder beperking, voor de doeleinden van informatie, communicatie, marketing en publiciteit.

U stemt ermee in dat het u niet is toegestaan inhoud te uploaden of publiceren dat onderworpen is aan de rechten van intellectueel eigendom van een derde partij, zakengeheim of enig eigendomsrecht van een derde partij, tenzij u de houder bent van deze rechten of toestemming heeft van de houder van de wettelijke rechten, of inhoud die als illegaal wordt beschouwd onder de toepasbare wetten en verordeningen, met inbegrip van, zonder beperking, enige inhoud die (i) lasterlijk of smadelijk kan zijn, (ii) misdaden tegen de menselijkheid rechtvaardigen of daar deel van uitmaken, (iii) aanzetten tot haat op grond van etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of handicap, of kinderpornografie aanmoedigen, (iv) aanleiding geven of aanzetten tot terroristische daden, of (v) enig soort geweld aanmoedigen, met inbegrip van geweld tegen vrouwen.

In het algemeen, en gezien de doeleinden van de Website, stemt u ermee in u altijd ethisch te gedragen met betrekking tot de inhoud die u uploadt of post op de Website.
 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

Alle rechten, titels en belangen in en van de Website, zijn inhoud, kenmerken, grafieken, databases, gegevens en in het algemeen elke informatie die daarin besloten ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle handelsmerken, copyrights, logo´s, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het exclusieve en absolute eigendom van de publisher van de Website en/of zijn licentiegevers.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en wordt beschouwd als een strafbaar feit van vervalsing.
 

Artikel 10: Gebruiker-gegenereerde inhoud

De Website bevat inhoud die is gegenereerd door Gebruikers, waaronder ook u ("UGC"). UGC kan, zonder beperking, recensies bevatten, getuigenissen, commentaren en enige andere informatie die verband houdt met de inhoud. De UGC geeft niet onze meningen weer. De meningen en andere verklaringen die zijn gedaan door Gebruikers behoren alleen hen toe. De desbetreffende Gebruikers zijn uitsluitend aansprakelijk voor de UGC. De juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid worden noch gegarandeerd noch onderschreven door de publisher van de Website of zijn dochterondernemingen. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw inhoud en u kunt in alle opzichten aansprakelijk worden gesteld voor uw inhoud.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De publisher van de Website doet er redelijkerwijs gesproken alles aan om de Website te allen tijde beschikbaar te maken, maar kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is of vrij van fouten. We behouden ons het recht voor om toegang tot de Website (of enig deel daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen of te onderbreken, wanneer dan ook en van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat de publisher van de Website niet aansprakelijk is voor u voor een dergelijke modificatie, stopzetting of onderbreking. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in de toepasbare Voorwaarden, worden de Website en zijn inhouden geleverd op basis van "indien" en "indien beschikbaar". De publisher van de Website garandeert niet of staat er niet voor in dat de Website en zijn inhouden vrij zijn van fouten en vergissingen, of dat ze juist zijn, geldend en betrouwbaar. 

De publisher van de Website behoudt zich het recht voor om vergissingen of nalatigheden te corrigeren en om wijzigingen aan te brengen in de Website. Hoewel de publisher van de Website redelijke stappen onderneemt voor het voorkomen van de introductie van virussen of malware, kan hij niet garanderen dat de Website of de inhoud die daarvandaan wordt gedownload vrij is van dergelijke schadelijke software. De publisher van de Website kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of letsel dat door zulke software wordt veroorzaakt. Bovendien kan de publisher van de Website niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inhoud van de UGC.

De publisher van de Website zal er echter alles aan doen wat redelijkerwijze verwacht kan worden om snel elke UGC te verwijderen die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, nadat hij van deze situatie op de hoogte is gesteld, zoals door middel van een melding door een Gebruiker van de Website, die gedaan kan worden via het contactformulier. U bent aansprakelijk voor elk verlies dat de publisher van de Website en/of zijn dochterondernemingen kan lijden als gevolg van uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de uitgever van de Website schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schades en kosten die het gevolg zijn van uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasbare wetten.

De publisher van de Website houdt geen toezicht op de UGC. De publisher van de Website behoudt zich echter het recht voor om accountactiviteit te controleren en, indien enig illegaal, frauduleus, onaanvaardbaar of ongepast gebruik door u, van de Website en/of zijn inhoud of enig deel daarvan, wordt ontdekt, of indien u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt of zich mengt in enige activiteit die nadelig is voor ons of voor onze gebruikers, behouden we ons het recht voor om uw toegang tot de Website op te schorten of te beëindigen en/of uw account te verwijderen zonder kennisgeving aan u, en zonder afbreuk te doen aan uw andere rechten.
 

Artikel 12: Links naar websites/aanbiedingen van derde partijen

De Website kan hyperlinks bevatten die de gebruiker doorsturen naar websites of aanbiedingen van derde partijen. Er wordt alleen maar naar deze websites en deals verwezen als een richtlijn. We zijn niet verantwoordelijk (i) voor de beschikbaarheid van deze websites of aanbiedingen van derde partijen, noch (ii) voor de betrouwbaarheid van hun inhoud. Tenzij we uitdrukkelijk anders vermelden, onderschrijven we deze websites of deals van derde partijen, of de inhoud daarvan, niet.
 

Artikel 13: Privacy

Wanneer u de Website bezoekt en gebruikt, verzamelen en verwerken we, in zoverre is toegestaan door de wet, persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft (zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, reserveringsdetails, enz.) of die zijn gegenereerd als gevolg van uw bezoek aan en gebruik van de Website. Voor meer details over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zie ons Privacybeleid, die hier beschikbaar is.
 

 Artikel 14: Scheiding, geen verklaring van afstand

De bepalingen van deze Dienstenvoorwaarden zijn scheidbaar. Als enige van deze bepalingen ongeldig, onwettig of niet toepasbaar wordt (geheel of gedeeltelijk), zal deze worden weggehaald en verwijderd indien nodig, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Uw onvermogen om enig recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, of het onvermogen van de publisher van de Website om enig recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen ontheffing van zulk recht of bepaling.
 

Artikel 15: Toepasbare Wet

Deze Dienstenvoorwaarden worden gereguleerd door de Franse wet. Tenzij anders staat vermeld in een wettige en geldende dwingende bepaling die op u van toepassing kan zijn, is elke onenigheid in verband met de geldigheid, implementatie en uitvoering van deze Dienstenvoorwaarden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van het Hof van Parijs (Frankrijk), echter met voorbehoud van alle rechten om een verzoek in te dienen bij enige andere bevoegde rechtbank.