Menu opener
Close
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
  • Miejsce docelowe

Regulamin Użytkowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej.

 

Niniejszy Regulamin Użytkowania („Regulamin Użytkowania”) określa ramy prawne regulujące dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej wymagają akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Użytkowania w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem specjalnych ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej.

Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu Użytkowania oraz wszelkich zmian wprowadzonych w trakcie danej sesji. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkowania skutkuje niemożliwością dostępu do strony internetowej i korzystania z niej.

 

1. Strona internetowa

Niniejsza strona internetowa umożliwia, za pośrednictwem jednego portalu online, rezerwację pokoju w dowolnym hotelu B&B oraz zamieszczanie recenzji, relacji i komentarzy dotyczących pobytu w hotelu B&B. Wszelkie oferty, warunki rezerwacji i umowy dotyczące danego hotelu B&B są przedstawiane i akceptowane przez danego operatora hotelu B&B („Operator”), zgodnie z odpowiednimi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w Hotelach B&B. Wykaz Operatorów przestawiono w odpowiednich Warunkach Sprzedaży.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu Użytkowania a obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

2. Rejestracja.

Uzyskanie dostępu do strony internetowej oraz korzystanie z niektórych usług może wymagać rejestracji na stronie internetowej i/lub w odniesieniu do poszczególnych usług. W stosownych przypadkach należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że:
• jest w stanie przestrzegać niniejszego Regulaminu Użytkowania; oraz
• ma ukończone 18 lat lub jest pełnoletni w kraju zamieszkania lub w kraju, którego jest obywatelem.

Użytkownik może otrzymać hasła umożliwiające dokończenie konfiguracji konta lub uzyskanie dostępu do poszczególnych usług oferowanych przez stronę internetową. Użytkownik musi zachować hasło w tajemnicy i będzie ponosić odpowiedzialność za każdą sesję dostępu do strony internetowej aktywowaną po wprowadzeniu takiego hasła.

 

3. Prawa użytkownika

Wydawca niniejszej strony internetowej udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na nieodpłatny dostęp do strony i jej zawartości oraz przyznaje możliwość korzystania z niej w celach prywatnych, niekomercyjnych, zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkowania.

Użytkownikowi nie wolno (i) powielać, wyświetlać, wyodrębniać, adaptować i/lub tłumaczyć strony internetowej i/lub jej treści, w całości lub w części, chyba że takie działanie jest dozwolone na mocy niniejszego Regulaminu Użytkowania; (ii) bezpośrednio lub pośrednio udostępniać strony internetowej i/lub jej treści, w całości lub w części, osobom trzecim; (iii) wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać treści strony internetowej, w całości lub w części, w jakimkolwiek formacie i na jakimkolwiek nośniku; (iv) obchodzić środków ochrony lub kontroli dostępu mających zastosowanie do strony internetowej i/lub jej treści, w całości lub w części.

Użytkownik musi uzyskać od wydawcy strony uprzednią pisemną zgodę na jakiekolwiek wykorzystanie strony internetowej i/lub jej treści, w całości lub w części, które nie mieści się w wyżej wymienionych ramach, w tym (między innymi) wykorzystanie jej do celów komercyjnych. Zabrania się wykorzystywania strony internetowej i/lub jej treści, w całości lub w części, w sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy, nieakceptowalny lub niewłaściwy. Zabrania się korzystania ze strony internetowej i/lub jej zawartości w sposób zautomatyzowany, w całości lub w części, w tym (między innymi) z wbudowanych baz danych.

 

4. Prawa przyznane przez użytkownika

Przesyłając i zamieszczając treści na stronie internetowej, użytkownik przyznaje wydawcy strony i podmiotom z nim powiązanym niewyłączne, nieodwołalne, zbywalne i nieodpłatne prawo do powielania, przedstawiania, adaptowania i tłumaczenia treści, w tym bez ograniczeń: (i) kopiowania treści użytkownika za pomocą wszelkich znanych lub jeszcze nieznanych środków, np. środków fizycznych (kopia papierowa), elektronicznych lub cyfrowych (w tym online); (ii) wyświetlania lub publikowania treści użytkownika na stronie internetowej lub na jakimkolwiek innym znanym lub jeszcze nieznanym nośniku, np. na nośnikach fizycznych (kopia papierowa), elektronicznych, cyfrowych (w tym online) i wszelkich innych środkach rozpowszechniania; (iii) adaptowania treści użytkownika, włączając w to, bez ograniczeń, prawo do modyfikowania, poprawiania, oraz włączania treści użytkownika, w całości lub w części, do innych dzieł i/lub tworzenia dzieł pochodnych; oraz (iv) tłumaczenia treści użytkownika na dowolny język lub w dowolnym formacie. Prawa te zostają przyznane na całym świecie, na maksymalny okres ochrony własności intelektualnej określony obowiązującymi przepisami prawa oraz w dowolnym celu, w tym, bez ograniczeń, dla celów informacji, komunikacji, marketingu i reklamy.

Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie publikować treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich, tajemnicą handlową lub podlegającym jakimkolwiek prawom własności osób trzecich, chyba że jest właścicielem takich praw lub posiada zgodę właściciela praw, ani treści uznanych za niezgodne z prawem na mocy obowiązujących przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich treści mogących (i) mieć charakter zniesławiający lub oszczerczy, (ii) usprawiedliwiających zbrodnie przeciwko ludzkości lub odnoszących się do nich, (iii) nawołujących do nienawiści ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność lub też propagujących pornografię dziecięcą, (iv) wywołujących lub propagujących akty terroryzmu, lub (v) nawołujących do wszelkiego rodzaju przemocy, w tym przemocy wobec kobiet.

Zasadniczo, biorąc pod uwagę cel niniejszej strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że musi zawsze zachowywać się w sposób etyczny w odniesieniu do zamieszczanych lub publikowanych na niej treści.

 

5. Prawa własności

Wszelkie prawa, tytuły i udziały związane ze stroną internetową, jej zawartością, cechami charakterystycznymi, przewodnikiem graficznym, bazą danych, danymi i ogólnie wszelkimi informacjami na niej występującymi, w tym między innymi wszelkie zarejestrowane znaki towarowe, prawa autorskie, logotypy, nazwy handlowe, ilustracje, obrazy oraz projekty stanowią wyłączną i całkowitą własność wydawcy strony i/lub jego licencjodawców.

 

6. Treści generowane przez użytkowników

Niniejsza strona internetowa zawiera treści generowane przez użytkowników, w tym przez Państwa (treści generowane przez użytkowników - „TGU”). TGU może obejmować, bez ograniczeń, recenzje, referencje, komentarze i wszelkie inne informacje związane z takimi treściami. TGU nie stanowi odzwierciedlenia naszych opinii. Opinie i inne oświadczenia składane przez użytkowników są tylko i wyłącznie wyrazem ich własnych poglądów. Za dane TGU odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik będący ich autorem. Ani wydawca strony, ani jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują, że TGU jest dokładne, wyczerpujące i wiarygodne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za generowane przez siebie treści i może być pociągnięty do odpowiedzialności w tym zakresie we wszystkich aspektach.

 

7. Odpowiedzialność

Wydawca strony dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność strony, ale nie może zagwarantować, że będzie ona dostępna w sposób ciągły oraz że będzie ona wolna od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zamknięcia dostępu do strony internetowej (lub jej części) w dowolnym momencie, okresowo, tymczasowo lub na stałe, z lub bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik akceptuje fakt, że nie może pociągnąć wydawcy strony do odpowiedzialności za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenia lub przerwy w działaniu. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w ramach obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży, strona internetowa i jej zawartość są udostępniane na zasadach „tak jak jest” („as is”) i „w miarę dostępności” („as available”). Wydawca strony internetowej nie gwarantuje ani nie oświadcza, że strona internetowa i jej zawartość są wolne od wad i błędów, ani że są one dokładne, aktualne i rzetelne. Wydawca strony internetowej zastrzega sobie prawo do korygowania błędów lub braków oraz do wprowadzania zmian w serwisie. Mimo podejmowania przez wydawcę strony internetowej rozsądnych działań mających na celu uniemożliwienie wirusom i złośliwemu oprogramowaniu dostępu do jego systemów, nie gwarantuje on, że strona internetowa lub jakiekolwiek treści z niej pobierane są wolne od takiego złośliwego oprogramowania. Wydawca strony internetowej nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek odszkodowań umownych lub szkód spowodowanych przez takie oprogramowanie. Ponadto, wydawca strony internetowej nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek TGU. Niemniej jednak, wydawca strony internetowej dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć wszelkie TGU naruszające niniejszy Regulamin Użytkowania z chwilą powzięcia informacji o takiej sytuacji, w tym w wyniku zgłoszeń dokonywanych przez użytkowników strony internetowej, które mogą być składane pod numerem telefonu +33 (0)298 337 600. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, jakie wydawca strony internetowej i/lub jego podmioty stowarzyszone mogą ponieść w związku z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć wydawcę strony internetowej i zwolnić go i/lub jego podmioty stowarzyszone z wszelkiej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek stratami, wydatkami, odszkodowaniami umownymi i kosztami poniesionymi z tytułu naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu Użytkowania lub obowiązujących przepisów prawa.

Wydawca strony internetowej nie zajmuje się moderacją TGU. Wydawca strony internetowej zastrzega sobie jednakże prawo do wglądu w operacje prowadzone na koncie użytkownika. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik korzysta ze strony internetowej i/lub jej treści (w całości lub w części) w sposób nielegalny, nieuczciwy, nieakceptowalny, niewłaściwy lub zautomatyzowany, lub jeżeli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin Użytkowania, lub zaangażuje się w działania na naszą szkodę lub szkodę innych użytkowników, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do strony internetowej i/lub usunięcia jego konta, bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez naruszenia praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

 

8. Linki do stron internetowych/usług osób trzecich

Niniejsza strona może zawierać hiperłącza, które przekierowują użytkownika na strony internetowe lub transakcje osób trzecich. Odniesienia do takich stron internetowych i transakcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za (i) dostępność takich stron internetowych lub transakcji osób trzecich, ani za (ii) dokładność lub rzetelność ich treści. O ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej, nie zatwierdzamy takich stron internetowych czy transakcji osób trzecich, ani ich treści.

 

9. Poufność

Podczas dostępu do strony internetowej i korzystania z niej przez użytkownika gromadzimy i przetwarzamy, w zakresie dozwolonym przez prawo, dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, dane dotyczące rezerwacji, itp.) przekazane nam przez użytkownika lub wygenerowane w wyniku dostępu do strony i korzystania z niej. Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

 

10. Rozdzielność postanowień i brak zrzeczenia się

Postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkowania mają charakter rozłączny. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Użytkowania stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do zastosowania (w całości lub w części), zostanie ono usunięte i skasowane w razie potrzeby, zaś pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Niemożność skorzystania z jakiegokolwiek prawa lub wykonania jakiegokolwiek postanowienia związanego z niniejszym Regulaminem Użytkowania ze strony użytkownika lub wydawcy strony nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

11. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin Użytkowania podlega prawu francuskiemu. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory związane z ważnością, wdrażaniem i stosowaniem niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Paryżu (Francja), z zastrzeżeniem jednakże prawa do wniesienia powództwa do jakiegokolwiek innego właściwego sądu.

 

Ostatnia aktualizacja: 05/03/2020.