Menu opener
PowrótYour stayWybierz datę, aby zobaczyć dostępnośćChange datesSelect rooms and travelersClose
Wybierz datę, aby zobaczyć dostępność
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Zezwól na geolokalizację w ustawieniach przeglądarki lub wpisz miejsce docelowe.
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Kod korporacyjny
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • OdDo
  OdDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

Ogólne warunki korzystania z witryny www.hotel-bb.com i aplikacji mobilnej B&B HOTELS

Wersja pdf

 

Zaktualizowano w dniu 03/04/2024

 

1. Firma

 1. Strona internetowa jest publikowana przez Casper BidCo, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale 12 129 635,92 euro, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek Nanterre pod numerem 850 790 908, z siedzibą pod adresem 29 boulevard Romain Rolland, 92100 Montrouge (zwaną dalej "Casper BidCo" lub "Operator").

 

2. Terminologia

 1. Terminy wymienione poniżej mają następujące znaczenie w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania:
 • Aplikacja: odnosi się do aplikacji mobilnej B&B HOTELS stworzonej i opublikowanej przez Casper BidCo. 
 • Firma hotelowa: odnosi się do każdej firmy hotelarskiej należącej do B&B HOTELS lub każdej firmy hotelowej upoważnionej do korzystania z marki "Inspired by B&B HOTELS", która proponuje Użytkownikom oferty za pośrednictwem Strony i Aplikacji. Firma hotelarska jest profesjonalistą.
 • Strony: w liczbie mnogiej odnosi się do CASPER BIDCO i Użytkownika łącznie. W liczbie pojedynczej odnosi się tylko do jednej z dwóch Stron.
 • Platforma: odnosi się do centralnego systemu rezerwacji online w Witrynie i Aplikacji.
 • Usługi: odnosi się do usług oferowanych przez Casper BidCo na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. 
 • Witryna: odnosi się do strony internetowej Casper BidCo dostępnej pod adresem www.hotel-bb.com.
 • Użytkownik: oznacza każdego użytkownika Internetu, który uzyskuje dostęp lub przegląda Witrynę lub Aplikację, niezależnie od tego, czy jest klientem, firmą hotelarską czy zwykłym użytkownikiem Internetu z kontem lub bez. Zalogowany Użytkownik to Użytkownik, który utworzył konto w Witrynie. 

 

3. Cel i opis

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania określają ramy prawne regulujące dostęp do Witryny i Aplikacji oraz korzystanie z nich. 
   
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania są sporządzone języku polskim  i mają zastosowanie między Casper BidCo a każdym Użytkownikiem, który chce uzyskać dostęp do Witryny lub Aplikacji.
   
 3. Casper BidCo działa jako pośrednik techniczny. 
   
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania nie określają wytycznych dotyczących rezerwacji pobytu, które podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnym tutaj.

 

4. Wejście w życie i okres obowiązywania 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania wchodzą w życie w dniu ich opublikowania i mają zastosowanie od dnia pierwszego skorzystania z Witryny lub pobrania Aplikacji. Obowiązują one przez cały okres korzystania z Witryny lub Aplikacji oraz do momentu zastąpienia niniejszych warunków przez nowe ogólne warunki korzystania.
   
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Witryny lub Aplikacji, ale pozostaje odpowiedzialny za wszelkie wcześniejsze użycie.

 

5. Dostęp do witryny i aplikacji 

 1. Dostęp do Strony i Aplikacji jest bezpłatny. Strona i Aplikacja są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

5.1 Dostęp do witryny

 1. Casper BidCo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp i umożliwić Użytkownikom korzystanie z udostępnionych im środków komunikacji w najlepszych możliwych warunkach. 
   
 2. Ze względu na charakter i złożoność sieci internetowej, a w szczególności jej wydajność techniczną i czasy reakcji na przeglądanie, wyszukiwanie lub przesyłanie danych informacyjnych, Casper BidCo dokłada wszelkich starań, aby umożliwić dostęp do Witryny lub Aplikacji i korzystanie z nich, ale nie może zagwarantować całkowitej dostępności lub dostępności Witryny. 
   
 3. Casper BidCo zastrzega sobie jednak prawo, bez wcześniejszego powiadomienia lub rekompensaty, do tymczasowego lub stałego zamknięcia Witryny, Aplikacji lub dostępu do jednej lub kilku usług zdalnych, w szczególności w celu przeprowadzenia aktualizacji, czynności konserwacyjnych, modyfikacji lub zmian metod operacyjnych, serwerów i czasów dostępności, przy czym lista ta nie ma charakteru ograniczającego.
   
 4. Casper BidCo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z ze wskazanych zmian lub z tymczasowej niedostępności lub trwałego zamknięcia całości lub części Witryny i Aplikacji i/lub powiązanych usług.
   
 5. Casper BidCo zastrzega sobie prawo do dodawania lub modyfikowania w dowolnym momencie Witryny i/lub dostępnych w niej Usług zgodnie z rozwojem technologicznym.
   
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zasoby informatyczne i transmisyjne, którymi dysponuje, mogą być dostosowane do zmian w Witrynie i Aplikacji.

 

5.2 Dostęp do aplikacji 

 1. Pobranie Aplikacji jest dla Użytkownika bezpłatne. Jednakże koszty korzystania z komunikacji zdalnej, takie jak opłaty za transmisję danych lub połączenie internetowe, ponosi Użytkownik zgodnie z warunkami swojego pakietu mobilnego i dostawcy usług. 

 

6. Tworzenie konta

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć konta pod tożsamością osoby trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność swoich danych logowania (nazwy użytkownika i hasła) umożliwiających mu korzystanie z konta. 
   
 2. Zakłada się, że każde użycie konta Użytkownika przy użyciu osobistego loginu i hasła Użytkownika zostało dokonane przez Użytkownika lub osobę trzecią upoważnioną przez Użytkownika, dopóki konto Użytkownika nie zostanie dezaktywowane.

 

7. Usługi oferowane przez Stronę i Aplikację

7.1 Postanowienia ogólne

 1. Witryna i Aplikacja umożliwiają Użytkownikowi, za pośrednictwem jednego punktu dostępu online, dostęp do jego przeszłych i przyszłych rezerwacji, rezerwację pokoju w dowolnym hotelu wymienionym w Witrynie i Aplikacji oraz przekazywanie recenzji, opinii i komentarzy dotyczących jego pobytu w hotelach wymienionych w Witrynie i Aplikacji. 
   
 2. Wszystkie oferty, warunki rezerwacji i umowy dotyczące hotelu wymienionego na Stronie i w Aplikacji są oferowane i muszą zostać zaakceptowane przez Firmę hotelową danego hotelu, zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży mającymi zastosowanie do rezerwacji dokonywanych w hotelu B&B HOTELS. 
   
 3. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub niejednoznaczności między klauzulami niniejszych Ogólne Warunki Korzystania a klauzulami obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży w odniesieniu do ich przedmiotu, pierwszeństwo mają klauzule Ogólnych Warunków Sprzedaży.
   
 4. Witryna i Aplikacja umożliwiają również Użytkownikowi zapisanie się do programów lojalnościowych Grupy B&B HOTELS.

 

7.2 Ranking ofert

 1. Za pośrednictwem Witryny i Aplikacji Użytkownik może uzyskać dostęp do różnych ofert noclegu oferowanych przez Firmy hotelowe.
   
 2. Oferty firm hotelowych są domyślnie uszeregowane według następujących kryteriów:
 • Podczas wyszukiwania według miasta lub punktu zainteresowania hotele są sortowane według odległości od poszukiwanej lokalizacji;
 • Na stronach miast o kolejności decydują kraje;
 • Oferty są uszeregowane w kolejności według ceny, przy czym najtańsza jest zawsze oferowana jako pierwsza.
   
 1. Ranking może zostać zmieniony według uznania Użytkownika. Funkcja sortowania może być używana do sortowania hoteli według różnych kryteriów, takich jak odległość, najtańsza cena lub najwyższa ocena przyznana przez klientów. 
   
 2. Za pomocą funkcji filtrowania można ograniczyć wyświetlanie hoteli według kryteriów wybranych przez użytkownika, takich jak przedział cenowy, dostępne udogodnienia i usługi, oceny klientów lub liczba gwiazdek przyznanych każdemu hotelowi. 
   
 3. Hotele pojawiają się w kolejności rosnącej według odległości dla danego wyszukiwania, a użytkownik może następnie wybrać opcję sortowania według ceny. Hotele są następnie wyświetlane w sposób spersonalizowany, zgodnie z zaleceniami inteligentnego algorytmu, który bierze pod uwagę nawyki Klienta, nadając priorytet jego gustom zgodnie z historią zakupów lub przeglądaniem, aby ułatwić mu dokonanie rezerwacji w Witrynie i Aplikacji.

 

8. Reklama lub promocja w Witrynie i Aplikacji

 1. Casper BidCo zastrzega sobie prawo do nadawania, bezpłatnie lub za opłatą, wiadomości reklamowych lub promocyjnych w swojej Witrynie i Aplikacji. 

 

9. Hiperłącza

 1. Casper BidCo zastrzega sobie prawo do umieszczania w swojej Witrynie lub Aplikacji hiperłączy umożliwiających dostęp do stron internetowych innych niż Witryna lub Aplikacja, nad którymi B&B HOTELS nie sprawuje kontroli.
   
 2. Casper BidCo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za warunki dostępu do witryn stron trzecich udostępnionych za pośrednictwem hiperłączy, ich działanie, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz za treść informacji udostępnianych w tych witrynach stron trzecich.
   
 3. Użytkownik, który posiada osobistą stronę internetową i chce umieścić na niej, w celach osobistych, prosty link odsyłający bezpośrednio do strony głównej Witryny lub Aplikacji, musi uzyskać wyraźną zgodę Casper BidCo na utworzenie takiego linku.
   
 4. W żadnym wypadku niniejsze upoważnienie nie może być interpretowane jako dorozumiana umowa o współpracy.
   
 5. W każdym przypadku hiperłącza do Witryny lub Aplikacji bez autoryzacji firmy Casper BidCo powinny zostać wycofane na pierwsze żądanie firmy Casper BidCo.

 

10. Dane osobowe 

 1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownicy są informowani, że w Serwisie i Aplikacji przetwarzane są dane osobowe.  
   
 2. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych i zakresu przysługujących im praw, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z Polityką Ochrony Danych Osobowych https://www.hotel-bb.com/en/privacy-policy.

 

11. Pliki cookie

 1. Aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z Usług oferowanych przez Witrynę i Aplikację, takich jak ich przeglądanie, optymalizacja korzystania z nich lub dostosowanie ich do potrzeb Użytkownika, Witryna i Aplikacja wykorzystują pliki cookie.
   
 2. Aby zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, Użytkownicy proszeni są o kliknięcie tego linku https://www.hotel-bb.com/pl/polityka-plikow-cookie.

 

12. Odpowiedzialność 

12.1 Ogólna odpowiedzialność cywilna 

 1. Casper BidCo nie ponosi odpowiedzialności za: 
 • jakość Witryny lub Aplikacji, przy czym Witryna i Aplikacja są oferowane w stanie, w jakim się znajdują;
 • naruszenia bezpieczeństwa komputerowego, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego i danych Użytkowników, za które Casper BidCo nie ponosi odpowiedzialności;
 • naruszenia praw Użytkowników w ogóle. 

 

12.2 Odpowiedzialność za informacje na Stronie i w Aplikacji 

 1. Casper BidCo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z pobierania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z Witryny lub Aplikacji lub zawartych w nich informacji, niezależnie od ich charakteru.
   
 2. Casper BidCo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje w Witrynie lub Aplikacji. Wszystkie informacje udostępniane osobom uzyskującym dostęp do Witryny i Aplikacji zostały udostępnione w danym dniu.
   
 3. Informacje pojawiające się w Witrynie i Aplikacji odzwierciedlają stan w momencie ich tworzenia, a nie w momencie przeglądania Witryny lub Aplikacji. Mogą one wymagać aktualizacji, która mogła nie mieć miejsca w momencie przeglądania z przyczyn technicznych lub innych.
   
 4. Casper BidCo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach udostępnianych w Witrynie lub Aplikacji. Wszelkie aktualizacje, nowe usługi lub nowe funkcje, które poprawiają lub ulepszają jedną lub więcej istniejących treści informacyjnych, będą podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Korzystania.
   
 5. Casper BidCo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za stosowność decyzji podejmowanych przez Użytkowników wyłącznie na podstawie informacji publikowanych w Witrynie i Aplikacji. 

 

13. Recenzje online

 1. Po zakończeniu pobytu użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną formularz umożliwiający podsumowanie wrażeń (jeśli wyrazi na to zgodę). Będzie mógł ocenić i opisać, co podobało mu się podczas pobytu w hotelu wymienionym na stronie B&B HOTELS.
   
 2. Ich opinia zostanie następnie opublikowana na stronie hotelu, w którym się zatrzymali. 
   
 3. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Dotyczącymi Opinii Klientów, które są dostępne tutaj https://www.hotel-bb.com/en/terms-of-use-customer-reviews.
   
 4. Użytkownicy mogą również oceniać swoje doświadczenia związane z przeglądaniem Witryny i Aplikacji. Opinie te są gromadzone za pośrednictwem wyskakującego okienka zachęcającego użytkownika do oceny i skomentowania swoich wrażeń z przeglądania. Te oceny i komentarze są przechowywane w narzędziu i analizowane w celu poprawy doświadczenia użytkownika online. Opinie te nie będą publikowane na Stronie ani w Aplikacji.

 

14. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Aplikacji oraz wszelkich informacji, do których może mieć dostęp, wyłącznie w celach zgodnych z porządkiem publicznym, przyjętymi normami zachowania i prawami osób trzecich.
   
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podawania dokładnych i aktualnych informacji, w szczególności podczas tworzenia konta. 
   
 3. W przypadku nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Korzystania z Witryny i Aplikacji, Casper BidCo zastrzega sobie prawo do automatycznej dezaktywacji konta Użytkownika (bez odszkodowania) po wysłaniu wiadomości e-mail, na którą Użytkownik nie zareagował w ciągu 30 dni. 
   
 4. W przypadku oczywistego i znaczącego naruszenia i/lub oszustwa ze strony Użytkownika, konto zostanie dezaktywowane  bez powiadomienia i lub rekompensaty.
   
 5. Użytkownik zobowiązuje się również nie zakłócać korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez innych Użytkowników oraz nie uzyskiwać dostępu do części Serwisu i Aplikacji, do których dostęp jest zastrzeżony.

 

15. Prawa własności intelektualnej

 1. Zgodnie z art. L. 111-1 i kolejnymi francuskiego kodeksu własności intelektualnej, Casper BidCo posiada prawa własności intelektualnej do Witryny i Aplikacji, które stanowią dzieła intelektualne.

 

15.1 Prawa autorskie

 1. Ogólna struktura i zawartość Witryny i Aplikacji, w tym teksty, slogany, obrazy, animowane lub nie, zdjęcia, logo, oprogramowanie, a także wszelkie inne elementy składające się na Witrynę i Aplikację, stanowią wyłączną własność Casper BidCo lub stron trzecich, które udzieliły jej licencji.
   
 2. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na jakimkolwiek nośniku, całości lub części Witryny i Aplikacji oraz całości lub części różnych dzieł, które się na nią składają, bez wyraźnej zgody Casper BidCo, jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy naruszenia. 
   
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania nie oznaczają jakiegokolwiek przeniesienia praw własności intelektualnej do elementów należących do Casper BidCo lub do elementów stron trzecich, które udzieliły mu licencji, na rzecz Użytkownika.
   
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań ani nie wykonywać żadnych czynności mogących bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawa własności intelektualnej Casper BidCo, a w szczególności nie modyfikować, kopiować, powielać, pobierać, rozpowszechniać, przekazywać, wykorzystywać komercyjnie i/lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób stron Serwisu lub Aplikacji ani kodów oprogramowania elementów składających się na Serwis lub Aplikację.

 

15.2 Znaki towarowe 

 1. Znaki wyróżniające Casper BidCo i jej partnerów, takie jak nazwy domen, marki, nazwy i logo pojawiające się w Witrynie lub Aplikacji są chronione przez francuski Kodeks Własności Intelektualnej. Wszelkie powielanie w całości lub w części tych charakterystycznych znaków wykonanych z elementów Witryny i Aplikacji bez wyraźnej zgody Casper BidCo jest zatem zabronione w rozumieniu francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.
   
 2. Witryna i Aplikacja mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Jakiekolwiek inne użycie, które nie zostało wyraźnie dozwolone na piśmie i z wyprzedzeniem przez Casper BidCo, jest zabronione i stanowi naruszenie.

 

16. Usługa użytkownika

 1. Wszelkie pytania lub skargi dotyczące korzystania z Witryny i Aplikacji oraz oferowanych Usług można składać w następujący sposób:
 • Pocztą elektroniczną na adres: grp-digital@hotelbb.com ;
 • Pocztą tradycyjną na adres: Casper BidCo, 29 boulevard Romain Rolland - 92120 Montrouge (Francja).

 

17. Tolerancja

 1. Strony wspólnie uzgadniają, że fakt, iż jedna ze Stron toleruje daną sytuację, niezależnie od jej częstotliwości i czasu trwania, nie skutkuje przyznaniem praw nabytych drugiej Stronie ani modyfikacją niniejszych ogólnych warunków użytkowania.
   
 2. Ponadto taka tolerancja nie może być interpretowana jako zrzeczenie się przedmiotowych praw.

 

18. Nagłówki 

 1. W przypadku trudności interpretacyjnych wynikających ze sprzeczności między którymkolwiek z nagłówków pojawiających się w górnej części klauzul a którąkolwiek z klauzul, nagłówki zostaną uznane za nieistniejące.

 

19. Nieważność

 1. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają swoją moc i zakres. 

 

20. Prawo właściwe i jurysdykcja 

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z Witryny i Aplikacji podlegają prawu francuskiemu.
   
 2. Powyższe dotyczy zarówno przepisów materialnych, jak i proceduralnych, niezależnie od tego, gdzie wykonywane są obowiązki materialne lub dodatkowe.
   
 3. W przypadku sporu między Wydawcą a Użytkownikiem dotyczącego interpretacji, wykonania lub rozwiązania niniejszych warunków, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór polubownie.
   
 4. W takim przypadku Użytkownik jest proszony o skontaktowanie się najpierw z usługą mediacyjną Operatora za pomocą formularza reklamacji przeznaczonego do tego celu: https://www.hotel-bb.com/pl/pomoc-kontakt/formularz-kontaktowy/polska.
   
 5. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, zaproponowana zostanie opcjonalna procedura mediacji, która będzie prowadzona w duchu uczciwości i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego niniejszej umowy, w tym jej ważności.
   
 6. Zgodnie z art. L. 616-1 Kodeksu konsumenckiego, Operator informuje konsumenta o danych kontaktowych rzecznika konsumentów, z którym jest związany. Konsument może zatem skontaktować się z Rzecznikiem Turystyki i Podróży, którego dane kontaktowe są następujące:
 1. Z Rzecznikiem ds. Turystyki i Podróży można skontaktować się w ciągu dwunastu (12) miesięcy od złożenia pierwszej skargi.
   
 2. Konsumenci mogą również skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod następującym adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
   
 3. Strona, która chce rozpocząć proces mediacji, musi najpierw poinformować drugą Stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazując elementy sporu.
   
 4. Ponieważ mediacja nie jest obowiązkowa, konsument lub Operator mogą wycofać się z procesu w dowolnym momencie.
   
 5. W PRZYPADKU, GDY MEDIACJA NIE POWIEDZIE SIĘ LUB NIE JEST PRZEWIDZIANA, SPÓR, KTÓRY MÓGŁ STANOWIĆ PODSTAWĘ MEDIACJI, ZOSTANIE SKIEROWANY DO WŁAŚCIWEGO SĄDU.
   
 6. W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH, SPÓR MOŻE ZOSTAĆ PRZEKAZANY WŁAŚCIWYM SĄDOM W RAMACH JURYSDYKCJI SĄDU APELACYJNEGO W PARYŻU, KTÓREMU WYRAŹNIE PRZYZNANO JURYSDYKCJĘ DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW.