Menu opener
PowrótYour stayWybierz datę, aby zobaczyć dostępnośćChange datesSelect rooms and travelersClose
Wybierz datę, aby zobaczyć dostępność
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Zezwól na geolokalizację w ustawieniach przeglądarki lub wpisz miejsce docelowe.
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Kod korporacyjny
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • OdDo
  OdDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

Regulamin korzystania ze strony www.hotelbb.com oraz aplikacji mobilnych B&B HOTELS

Artykuł 1: Firma

Strona jest publikowana przez Casper BidCo. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.  
 

Artykuł 2: Terminologia

 • Platforma:odnosi się do centralnego systemu rezerwacji online na Stronie obsługiwanego przez Casper BidCo
 • Usługi: odnosi się do usług oferowanych przez B&B HOTELS na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych o tej samej nazwie. 
 • Strona internetowa:oznacza stronę internetową Casper BidCo, do której dostęp można uzyskać w szczególności pod adresem www.hotel-bb.com oraz w aplikacjach mobilnych.
 • Użytkownicy: oznacza każdego użytkownika, który podał dane osobowe w formularzu rejestracji na Stronie i korzysta z Usług Strony po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej jego konto Hotels.com.
   

Artykuł 3: Cel i Zakres Stosowania

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) określają ramy prawne i warunki korzystania regulujące dostęp do strony internetowej i aplikacji mobilnych („Strona”). 

Niniejsze Warunki użytkowania są w języku francuskim i obowiązują wyłącznie między Casper BidCo, a każdym użytkownikiem, który chce uzyskać dostęp do Strony i/lub korzystać z jej usług.

Dostęp do Strony i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji niniejszych Warunków użytkowania, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. 

Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach za pośrednictwem specjalnych powiadomień umieszczonych na Stronie.

Uzyskując dostęp do Strony lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług i wszelkich modyfikacji, które obowiązują podczas Twojej sesji. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać Warunków Użytkowania, proszę nie wchodzić i nie korzystać ze Strony.

Każde korzystanie z Usług w pełni wykorzystuje zastosowanie tych treści tworzonych przez użytkowników, ale także Politykę prywatności.
 

Artykuł 4: Usługi oferowane przez Witrynę i Aplikacje Mobilne

Strona internetowa i aplikacje mobilne umożliwiają, za pośrednictwem jednego internetowego punktu wejścia, dostęp do wcześniejszych i przyszłych rezerwacji, zarezerwowanie pokoju w dowolnym hotelu B&B oraz dostęp do recenzji, opinii i komentarzy związanych z pobytem w hotelach B&B. Wszystkie oferty, warunki rezerwacji i umowy dotyczące konkretnego hotelu B&B są dostępne dla użytkownika i muszą być zaakceptowane przez operatora danego hotelu B&B („Operatorzy”) zgodnie z obowiązującym Regulaminem hoteli B&B. Operatorzy zostali wymienieni w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku pojawienia się sprzeczności lub niejasności między postanowieniami niniejszych Warunków Świadczenia Usług a postanowieniami obowiązujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Strona internetowa i aplikacje mobilne umożliwiają zapisanie się do programu lojalnościowego oferowanego przez naszą platformę.
 

Artykuł 5: Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Strony lub niektórych Usług i korzystać z nich, może być wymagana rejestracja na Stronie i/lub w danych Usługach. W stosownych przypadkach postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystając z Strony, potwierdzasz, że:

 • będziesz przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; i
 • masz powyżej 18 lat lub osiągnąłeś pełnoletność w kraju w którym mieszkasz lub którego jesteś obywatelem.

Może zajść konieczność użycia dostarczonego przez nas hasła w celu dokończenia tworzenia konta lub uzyskania dostępu do niektórych usług na Stronie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie swojego hasła w tajemnicy i będziesz uważany za autora każdego logowania na Stronie obejmującego wprowadzenie tego hasła.
 

Artykuł 6: Ochrona Danych

W celu utworzenia konta Użytkownika zbieranie informacji w momencie rejestracji na Stronie jest niezbędne i obowiązkowe. 

Podczas rezerwacji pokoju hotelowego lub rejestracji w programie lojalnościowym Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych zbierane są również dane lokalizacyjne w celu oferowania spersonalizowanych Usług.

Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia o informatyce, plikach i swobodzie oraz rozporządzeniem nr 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Użytkownikowi przysługuje stałe prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania, sprzeciwu, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania dotyczących go informacji.

Z tego prawa można skorzystać na warunkach i zasadach określonych w naszej Polityce Prywatności.
 

Artykuł 7: Twoje Prawa 

Wydawca Strony udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niemożliwej do przeniesienia, wolnej od opłat licencji na dostęp i korzystanie ze Strony i jej zawartości zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Użytkownik nie może (i) kopiować, udostępniać, wyodrębniać, wykorzystywać i/lub tłumaczyć Witryny i/lub jej zawartości lub jakiejkolwiek części jej zawartości, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkowania; (ii) udostępniać osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, Witrynę i/lub jej zawartość lub jakąkolwiek część jej zawartości; (iii) wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać zawartość Witryny lub jakiejkolwiek jej części, w całości lub w części, w jakimkolwiek formacie lub na jakimkolwiek nośniku; (iv) omijać wszelkie środki ochrony lub ograniczenia dostępu mające zastosowanie do Witryny i/lub jej zawartości lub jakiejkolwiek części jej zawartości.

Korzystanie ze Strony i/lub jej zawartości lub jakiejkolwiek części jej zawartości poza ramami określonymi powyżej, w tym między innymi w celach komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy Strony. Zabrania się korzystania ze Strony i/lub z jej zawartości lub jakiejkolwiek części jej zawartości w sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy, niedopuszczalny lub niewłaściwy. Zabrania się używania zautomatyzowanych środków do korzystania ze Strony i/lub z jej zawartości, w całości lub w części, w tym (między innymi) zintegrowanych baz danych.
 

Artykuł 8: Prawa przyznane przez Ciebie

Przesyłając i publikując treści na Stronie, udzielasz wydawcy Strony i jego podmiotom stowarzyszonym niewyłącznego, nieodwołalnego, możliwego do przeniesienia, wolnego od opłat prawa do reprodukcji, odtwarzania, adaptacji i tłumaczenia treści, które obejmują między innymi: (i) kopiowanie treści za pomocą jakichkolwiek znanych lub nieznanych środków, jak między innymi środki fizyczne (papier), elektroniczne, cyfrowe (w tym online); (ii) wyświetlanie lub publikowanie treści użytkownika na Stronie lub na jakimkolwiek innym znanym lub nieznanym nośniku, takim jak między innymi nośniki fizyczne (papier), elektroniczne, cyfrowe (w tym online) i wszelkie inne środki rozpowszechniania; (iii) adaptację treści użytkownika, co obejmuje między innymi prawo do modyfikowania, edytowania, łączenia treści, w całości lub w części, do innych prac i/lub tworzenia dzieł pochodnych; oraz (iv) tłumaczenie Twoich treści na dowolny język lub format. Prawa te są przyznawane na całym świecie przez maksymalny okres praw do ochrony własności intelektualnej określony przez obowiązujące przepisy i do dowolnego celu, w tym między innymi do celów informacyjnych, komunikacyjnych, marketingowych i reklamowych.

Zgadzasz się, na to że nie możesz przesyłać ani publikować treści, które podlegają prawom własności intelektualnej osób trzecich, tajemnicy handlowej lub jakimkolwiek prawom własności osób trzecich, chyba że jesteś posiadaczem tych praw lub masz pozwolenie od posiadacz praw lub treści, które są uważane za nielegalne w świetle obowiązujących przepisów i regulacji, w tym między innymi treści, które mogą (i) być kłamliwe lub zniesławiające, (ii) uzasadniać lub odnosić się do zbrodni przeciwko ludzkości, (iii) podżegać nienawiść ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawności lub zachęcanie do pornografii dziecięcej, (iv) powodować lub promować akty terroryzmu lub (v) zachęcać do wszelkiego rodzaju przemocy, w tym przemocy wobec kobiet.

Podsumowując, biorąc pod uwagę cel Strony, zgadzasz się zawsze postępować etycznie w odniesieniu do treści, które przesyłasz lub publikujesz na Stronie.
 

Artykuł 9: Własność intelektualna

Wszelkie prawa, tytuły i interesy Strony, jej zawartość, funkcje, grafika, baza danych, dane i ogólnie wszelkie informacje w niej zawarte, w tym między innymi wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, logo, nazwy handlowe, ilustracje, obrazy, projekty są wyłączną i absolutną własnością wydawcy Strony i/lub jej licencjodawców.

Jakiekolwiek powielanie tych treści w całości lub w części jest surowo zabronione i może być uznane za fałszerstwo .
 

Artykuł 10: Treści tworzone przez użytkowników

Strona zawiera treści tworzone przez Użytkowników, w tym Ciebie („UGC”). Treści tworzone przez użytkowników mogą zawierać między innymi recenzje, referencje, komentarze i wszelkie inne informacje związane z tą treścią. Treści tworzone przez użytkowników nie odzwierciedlają naszych opinii. Opinie i inne oświadczenia Użytkowników należą wyłącznie do nich. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści utworzone przez nich. Ich dokładność, kompleksowość i rzetelność nie są gwarantowane ani zatwierdzane przez wydawcę Strony lub jego podmioty stowarzyszone. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje treści i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje treści pod każdym względem.
 

Artykuł 11: Zobowiązanie

Wydawca Strony dokłada wszelkich starań, aby Strona była dostępna przez cały czas, ale nie może zagwarantować, że Strona będzie stale dostępna lub wolna od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, zapewniania dostępu do Strony (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym czasie, powiadamiając użytkownika lub nie. Wyrażasz zgodę na to, że wydawca Strony nie ponosi odpowiedzialności za takie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie dostępu. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w obowiązujących Warunkach i postanowieniach, Strona i jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Wydawca Strony nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Strona i jej zawartość są wolne od wad i błędów lub są dokładne, aktualne i wiarygodne. 

Wydawca Strony zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub przeoczeń oraz do wprowadzania zmian na Stronie. Mimo że wydawca Strony podejmuje wszelkie kroki, aby zapobiec wprowadzaniu wirusów lub złośliwego oprogramowania, nie gwarantuje, że Strona lub treści, które mogą być z niej pobierane, są wolne od takiego destrukcyjnego oprogramowania. Wydawca Strony nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia lub szkody spowodowane przez takie oprogramowanie. Ponadto, wydawca Strony nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za żadne treści tworzone przez użytkowników.

Jednak wydawca Strony dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć wszelkie treści tworzone przez użytkowników, które naruszają niniejsze Warunki Użytkowania, po uzyskaniu informacji o sytuacji, w tym poprzez zgłoszenie przez Użytkownika Strony, które można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty, które wydawca Strony i/lub jakiekolwiek podmioty stowarzyszone poniosą w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania. Zgadzasz się uchronić redaktora Strony i/lub jego podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązujących przepisów.

Wydawca Strony nie modyfikuje treści tworzonych przez użytkowników. Jednakże wydawca Strony zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności na koncie oraz, jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek nielegalne, nieuczciwe, niedopuszczalne, niewłaściwe lub zautomatyzowane korzystanie ze Strony i/lub jej zawartości lub jakiejkolwiek części jej zawartości, lub jeśli naruszysz te Warunki Użytkowania lub zaangażujesz się w jakąkolwiek działalność, która jest szkodliwa dla nas lub naszych użytkowników, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do Strony i/lub usunięcia konta bez powiadomienia i bez uszczerbku dla innych Twoich praw.
 

Artykuł 12: Linki do stron internetowych/ofert stron trzecich

Witryna może zawierać hiperłącza, które przekierowują użytkownika do stron internetowych lub ofert osób trzecich. Te strony internetowe i oferty są określane tylko jako poradniki. Nie odpowiadamy za (i) dostępność tych stron internetowych lub ofert stron trzecich ani (ii) za dokładność lub wiarygodność ich treści. O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, nie popieramy tych witryn internetowych lub ofert stron trzecich ani ich treści.
 

Artykuł 13: Prywatność

Podczas wchodzenia i korzystania z Strony, zbieramy i przetwarzamy, w zakresie dozwolonym przez prawo, dane osobowe przekazane przez Ciebie (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, szczegóły rezerwacji itp.) i dane wygenerowane w wyniku korzystania ze Strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, dostępną tutaj.
 

 Artykuł 14: Zaniechanie zrzeczenia się praw

Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług są rozłączne. Jeśli którekolwiek z tych postanowień stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do zastosowania (w całości lub w części), zostanie w razie potrzeby usunięte i skreślone, a pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Niewywiązanie się przez użytkownika z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub niewywiązanie się przez wydawcę Witryny z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
 

Artykuł 15: Obowiązujące Prawo

Niniejsze warunki świadczenia usług podlegają prawu francuskiemu. O ile nie określono inaczej, w obowiązującym przepisie prawnym, który może mieć zastosowanie do Ciebie, wszelkie spory dotyczące ważności, wdrożenia i wykonania niniejszych Warunków świadczenia usług podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Paryżu (Francja), ze wszystkimi prawami zastrzeżonymi jednakże można złożyć pozew w jakimkolwiek innym odpowiednim sądzie.