Menu opener
Select dates to see rooms
Close
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Algemene verkoopvoorwaarden - Getrouwheidsprogramma B&B HOTELS CLUB

Onderwerp

B&B Hotels biedt haar klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een getrouwheidsprogramma, genaamd "B&B HOTELS CLUB", waardoor ze kunnen profiteren van de voordelen zoals hieronder beschreven.
Deze algemene voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn op het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.  

De B&B HOTELS CLUB wordt, afhankelijk van het territorium of verkoopkanaal, beheerd door:
Voor de online verkopen:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
Tel.: 02 98 33 75 06
E-mail:  Contactformulier 

Voor Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Tel: +34 902 02 31 20 
E-mail : esp-info@hotelbb.com

Voor Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
Tel.: 02 98 33 75 06
E-mail:  Contactformulier 

Voor Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
E-mail : eclubitalia@hotelbb.com

Voor België:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Tel.: +32 2 681 12 20 (Bruxelles)
E-mail: bel-corpo@hotelbb.com

Voor Zwitserland:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Suisse
Tel.: (41) 615 51 24 24
E-mail : dministratif-ch@hotelbb.com

Voor Hongarije:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3
Tel.: +36 1 920 6911
E-mail : bb_8001@hotelbb.com

Voor Portugal:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela
Tel.: +351 800 11 04 22
E-mail: prt-info@hotelbb.com

In het kader hiervan en voor elk die het betreft, worden de genoemde entiteiten aangeduid als "B&B HOTELS". 

 

1/ Definities

Klant : elke persoon die een kamer in een B&B-hotel reserveert
Lid : elke Klant die de algemene voorwaarden van het programma B&B HOTELS CLUB aanvaardt bij zijn inschrijving en die de jaarlijkse bijdrage betaalt
Geldige overnachting: een verblijf doorgebracht in een B&B-hotel dat bijdraagt aan het verzamelen van B&B HOTELS CLUB-punten, waardoor de Klant kan profiteren van één of meerdere aankoopbonnen, ook wel "vouchers" genoemd. Alleen de overnachtingen van een Lid dat via het Directe kanaal heeft geboekt, worden als geldig beschouwd.
Directe kanaal : Verkoop aan de balies in B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verkopen die plaatsvinden via tussenkomst van een wederverkoper, touroperator of een reisbureau van een derde partij (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zijn uitgesloten van het Directe kanaal.
Punt : eenheid van maat gegenereerd door het programma, op basis van een vooraf vastgestelde toewijzingstabel zoals beschreven in paragraaf 6.5 hieronder, voor een geldig verblijf in een B&B-hotel of voor elke andere aankoop die bijdraagt aan het verzamelen van punten.

 

2/ Voorwaarden voor deelname aan het programma

2.1/ Dit programma is gereserveerd voor Klanten van B&B HOTELS die Lid zijn geworden, d.w.z. die de algemene voorwaarden van het programma hebben geaccepteerd en de jaarlijkse bijdrage hebben betaald. 
De Klant kan zich op de volgende manier bij het programma aansluiten: 
- tijdens een verblijf in een van de B&B-hotels in een deelnemend land;
- op de website www.hotel-bb.com
- op de mobiele applicatie van B&B HOTELS

2.2/ Elke persoon die meerderjarig is of die de wettelijke bevoegdheid heeft om deze algemene voorwaarden te onderschrijven in overeenstemming met de geldende wetten in het land waar hij/zij verblijft, kan zich aansluiten bij het programma van B&B HOTELS CLUB. Voor inschrijving in het programma is een geldig persoonlijk e-mailadres vereist. Het delen van eenzelfde e-mailadres tussen twee leden is niet toegestaan.
2.3/ Deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB is onderworpen aan een jaarlijkse vergoeding.  
2.4/ Na zijn inschrijving ontvangt het Lid zijn persoonlijk identificatienummer per e-mail. Dit nummer is strikt persoonlijk en gekoppeld aan de naam van het Lid. Het abonnement op het programma kan niet worden verkocht of uitgeleend. De kortingen en voordelen van het programma moeten daarom worden beschouwd als persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, met uitzondering van vouchers die aan derden kunnen worden overgedragen. De door het programma aangeboden kortingen kunnen alleen gelden voor reserveringen die het Lid voor zijn of haar persoonlijke verblijf heeft gemaakt. Elk Lid kan slechts één abonnement hebben.
2.5/ Het Lid kan zijn Ledenaccount op internet raadplegen op het volgende adres www.hotel-bb.com. Het door B&B HOTELS opgestelde en op internet bewaarde overzicht van de geaccumuleerde overnachtingen in een B&B-hotel wordt als juist en volledig beschouwd, tenzij het Lid binnen vier weken na de datum van het laatste verblijf schriftelijk bezwaar maakt. Het overzicht wordt bijgewerkt binnen 5 werkdagen volgend op de laatste dag van het verblijf van het Lid in een B&B-hotel in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB.

2.6/ Het lid moet zijn toegangscodes op persoonlijke en vertrouwelijke wijze gebruiken en deze geheim houden. Het Lid verbindt zich ertoe zijn toegangscodes, met inbegrip van zijn of haar wachtwoord, te beschermen om elk misbruik door derden te voorkomen. 
2.7/ Het Lid dient B&B HOTELS onmiddellijk per telefoon, e-mail of online contactformulier op de hoogte te stellen van elke wijziging in de gegevens die hij heeft opgegeven bij de aanvraag voor deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB.
2.8/ Door zich aan te sluiten bij het programma, stemmen de Leden in met het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
2.9/ Het abonnement is geldig voor een jaar vanaf de datum van aanvaarding van de algemene voorwaarden van het programma en de betaling van de jaarlijkse bijdrage (Bijvoorbeeld: een op 15 juni 2019 afgesloten abonnement is geldig tot 15 juni 2020). Teneinde de verzamelde punten niet te verliezen, beschikt het Lid na de vervaldatum van het abonnement over dertig dagen om de verlenging van zijn of haar abonnement op het programma van B&B HOTELS CLUB aan te vragen. In geval van niet-verlenging binnen de gestelde termijn zullen de resterende punten definitief verloren zijn.
2.10/ Het Lid kan op elk moment contact opnemen met de klantendienst via het formulier dat toegankelijk is via de website www.hotel-bb.com of schrijven naar het relevante e-mailadres waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" of bellen naar het relevante telefoonnummer waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" om assistentie te vragen bij de goede uitvoering van het programma van B&B HOTELS CLUB en informatie te vragen over de verzamelde punten.

2.11/ Elke update van de persoonlijke gegevens van het Lid (adres, naam, enzovoort) of elke andere nuttige wijziging van gegevens kan rechtstreeks worden uitgevoerd via de toegang tot zijn of haar persoonlijke Ledenaccount op www.hotel-bb.com

2.12/ Het Lid verbindt zich ertoe, zowel in het kader van geldige Overnachtingen als bij de uitoefening van de in het kader van het programma verkregen voordelen, zich te onthouden van elk gedrag dat strijdig is met de goede zeden of de openbare orde, alsook van elke daad van vandalisme, beschadiging of overlast in dit verband. 

 

3/ Recht van herroeping

3.1/ Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen heeft het Lid, wanneer hij zich heeft ingeschreven voor het programma B&B HOTELS CLUB op de website www.hotel-bb.com of op de mobiele applicatie van B&B HOTELS, het recht om zich binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen uit dit contract terug te trekken.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

3.2/ Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet het Lid via B&B HOTELS SAS - 271, rue du Général Paulet - 29200 Brest - zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract doorgeven door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). Het Lid kan, maar is niet verplicht, gebruik te maken van het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat het lid zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

3.3/ In geval van terugtrekking uit dit contract zal B&B HOTELS alle ontvangen betalingen van het Lid voor het abonnement op het loyaliteitsprogramma zonder onnodige vertraging terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag dat B&B HOTELS op de hoogte is gesteld van de beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. B&B HOTELS zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel die gebruikt werd voor de eerste transactie, tenzij de partijen uitdrukkelijk een ander middel overeenkomen; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor het Lid. 

 

4/ Wijziging/ Beëindiging/ Vervanging van het programma

4.1/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de kenmerken van het programma te wijzigen als gevolg van technische, juridische of operationele beperkingen. Een dergelijke wijziging zal per e-mail aan het Lid worden meegedeeld via het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres met een kennisgeving ten minste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging. In geval van onenigheid met de beoogde wijziging kan het Lid zich afmelden voor het programma door B&B HOTELS binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling van B&B HOTELS op de hoogte te stellen van zijn beslissing. In geval van uitschrijving ontvangt het lid zijn jaarlijkse abonnementsgeld pro rata temporis terug voor de resterende geldigheidsduur vanaf de datum van uitschrijving. 

4.2/ B&B HOTELS kan het programma van B&B HOTELS CLUB ook beëindigen of vervangen door een ander programma. Elke opzegging of vervanging van het getrouwheidsprogramma zal aan het Lid worden meegedeeld per e-mail, verzonden naar het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres, met een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden voor de datum van opzegging of vervanging van het loyaliteitsprogramma.  In geval van beëindiging van het programma of weigering van het lid om zich bij het nieuwe getrouwheidsprogramma aan te sluiten, ontvangt het lid zijn jaarlijkse bijdrage pro rata temporis terug voor de resterende periode vanaf de datum van beëindiging van het programma of de inwerkingtreding van het nieuwe programma. Elke weigering van het Lid om in te schrijven op het nieuwe getrouwheidsprogramma moet schriftelijk aan B&B HOTELS worden meegedeeld ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van het nieuwe programma. In geval van beëindiging van het programma zal een periode van ten minste dertig (30) dagen worden toegekend aan het Lid vanaf de datum van beëindiging van het programma om aanspraak te maken op het voordeel van de tot die datum verzamelde punten.

 

5/ Annulering

5.1/ De leden kunnen zich te allen tijde en naar eigen goeddunken per aangetekende brief met ontvangstbevestiging afmelden voor het programma van B&B HOTELS CLUB, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. In deze hypothese geeft de vroegtijdige beëindiging hiervan geen recht op terugbetaling of een andere vergoeding voor de resterende periode tot de oorspronkelijk geplande vervaldatum. 

5.2/ B&B HOTELS kan dit contract en het lidmaatschap van het B&B HOTELS CLUB programma van rechtswege opzeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen, zonder enige vergoeding in geval van:
- niet-naleving door het Lid van de bepalingen van deze algemene voorwaarden;
- misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van dit programma;
- vervalsing van informatie die aan B&B HOTELS wordt doorgegeven.
B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de herinschrijving van een uitgesloten Lid gedurende twee (2) jaar te weigeren.

5.3/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om op elk moment controles uit te voeren met betrekking tot het gebruik van het programma van B&B HOTELS CLUB en de naleving van de regels van deze algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van het contract op initiatief van B&B HOTELS in de hypotheses zoals bedoeld in artikel 5.2, gaan alle punten die het Lid heeft verzameld, verloren.

 

6/ Werking van het programma

6.1/ Geldigheid van de voordelen van het programma

De in punt 6.2 hieronder beschreven voordelen zijn geldig in B&B-hotels in de deelnemende landen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet het Lid zijn naam en e-mailadres of zijn identificatienummer doorgeven aan de receptie van het hotel. Op internet moet het lid verbinding maken met zijn persoonlijke account om te kunnen profiteren van zijn of haar voordelen.
De voordelen zijn alleen geldig voor verblijven die geboekt zijn aan de balie van B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verblijven die worden geboekt via tussenkomst van een externe wederverkoper, touroperator of reisbureau (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zullen niet profiteren van de voordelen van het programma.
Elke kamer die aan de automatische receptiebalie wordt betaald zonder voorafgaande reservering met het identificatienummer van het Lid, zal niet profiteren van de voordelen van het programma B&B HOTELS CLUB.

6.2/ De voordelen van het programma

Elke inschrijving in het getrouwheidsprogramma geeft recht op de volgende voordelen: 
- 10% korting op de kamerprijzen (behalve promotietarieven) en het ontbijt, van kracht op het moment van de reservering, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing bij aankomst in het geboekte hotel en kan niet worden gecombineerd met speciale tarieven, speciale aanbiedingen en/of promoties of seizoenskortingen.
- 5% korting op de gereduceerde kamerprijs en -10% op het ontbijt, van kracht op het moment van de boeking, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing vanaf de aankomst in het geboekte hotel.
- Een speciale ruimte op de website www.hotel-bb.com, toegankelijk met een e-mail en een wachtwoord.
- Cumulatie van punten voor elk verblijf door directe boeking, waardoor u kunt profiteren van vouchers die kunnen worden ingewisseld voor gratis overnachtingen tot 60€ en/of gratis ontbijt.
- In Frankrijk, een speciale hotline voor het beheer van de reserveringen van Leden van de B&B HOTELS CLUB, bereikbaar op 02 98 33 75 06.

6.3/ Accumulatie van punten

Het Lid verdient 100 punten voor elke geldige overnachting, voor een kamer, met uitzondering van kamers die met een voucher worden betaald. Als het Lid twee of meer kamers boekt voor dezelfde nacht, worden er alleen punten verzameld voor de kamer die hij of zij bezet.
Het persoonlijke puntensaldo kan door het Lid worden geraadpleegd op zijn of haar persoonlijke online account, toegankelijk met zijn of haar e-mailadres en wachtwoord.
De toegangsgegevens voor de account, evenals de verzamelde punten, mogen in geen geval worden overgedragen, toegewezen of gecombineerd met de accounts van andere Leden.
De verzamelde punten kunnen in geen geval in geld worden omgezet en geven geen recht op enige terugbetaling.

6.4/ Geldigheid van punten

De punten die op de rekening van het Lid worden bijgeschreven zijn geldig tot 30 dagen na de vervaldatum van het abonnement. Als het Lid zijn of haar abonnement op het programma niet binnen 30 dagen verlengt, zullen de niet-geconverteerde punten definitief verloren gaan. De leden hebben echter het recht om hun abonnement tot 30 dagen na de vervaldatum te verlengen. In dit geval worden de punten als geldig beschouwd en toegevoegd aan de toekomstige punten tot de volgende vervaldatum van het lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.

6.5/ Omzetting van punten

Wanneer het Lid driehonderd (300) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een gratis ontbijt in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid vijfhonderd (500) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor twee gratis ontbijten in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid duizend (1000) punten heeft verzameld, heeft hij of zij de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een overnachting met of zonder ontbijt met een maximumwaarde van 60 euro in eender welk hotel in een deelnemend land.
Het Lid kan zijn voucher gebruiken voor één aangeboden overnachting tot 60 euro voor een reservering van een kamer (met of zonder ontbijt) waarvan de prijs hoger is dan 60 euro, en het verschil betalen tussen de totale prijs van de reservering van de kamer en het bedrag van de voucher.
Validatie van vouchers is afhankelijk van de beschikbaarheid van hotelkamers. Vouchers kunnen aan derden worden overgedragen. Verblijven aangeboden tot 60€ geven geen recht op punten.
Zodra een lid het vereiste minimumaantal punten heeft verzameld, kan hij/zij deze omzetten in een voucher door op elk gewenst moment in te loggen op zijn/haar persoonlijke online-account. Zijn voucher zal vanaf dan beschikbaar zijn op zijn persoonlijke online account.

Een voucher kan niet worden gebruikt voor een reservering op de dag zelf op de website. Hij kan echter wel in het hotel worden aangeboden.

Vouchers zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Het Lid kan zijn voucher op twee manieren gebruiken: online, door het vouchernummer in te voeren bij de validatie van zijn mandje, of door het aan te bieden aan de balie van het hotel.
Zodra de reservering met een voucher is bevestigd (online of nadat deze door het personeel van de receptie van het hotel in het elektronische reserveringssysteem is ingevoerd), wordt de voucher als gebruikt beschouwd. Hij kan niet worden terugbetaald of opnieuw uitgegeven, zelfs als het verblijf wordt geannuleerd.

 

7/ Eigenschappen van gegevens

De gegevens die beschikbaar zijn via het programma B&B HOTELS CLUB zijn de exclusieve eigendom van B&B Hotels en de dochterondernemingen van de groep B&B HOTELS.
Het Lid verbindt zich ertoe de gegevens waarvan hij of zij op de hoogte is over het programma van B&B HOTELS CLUB uitsluitend te gebruiken voor zijn of haar eigen behoeften, en niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het Lid mag de informatie en gegevens die in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB worden verzameld niet reproduceren en verspreiden, zelfs niet gratis.

 

8/ Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter

B&B HOTELS verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks door de Leden worden doorgegeven in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van het Lid zullen meer specifiek worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om het programma te beheren en de lidmaatschapsaanvraag te verwerken
- Voor het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
De bovengenoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk en hebben als wettelijke basis de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit dit contract. 
De persoonlijke gegevens van Leden die door B&B HOTELS worden verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan hotels in de deelnemende landen, zodat de leden kunnen genieten van hun voordelen.  
De persoonsgegevens van de leden kunnen ook worden verwerkt door derde dienstverleners van B&B HOTELS die de computersystemen en portalen van B&B Hotels beheren, waarbij deze dienstverleners onderworpen zijn aan veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met de wetten op de gegevensbescherming. 
Behoudens uitdrukkelijke en specifieke toestemming van het Lid kunnen zijn persoonsgegevens ook door B&B HOTELS en haar partners worden gebruikt voor doeleinden van commerciële prospectie. Deze toestemming kan door het Lid te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met B&B HOTELS via onderstaande contactgegevens. 
De persoonlijke gegevens van de Leden worden voor de duur van het abonnement bewaard. Niettemin kunnen de gegevens in tijdelijke archieven worden bewaard, voordat ze worden verwijderd, voor de duur van de verjaringstermijn die van toepassing is op elk geschil met betrekking tot dit contract. 
De verwerkte persoonlijke gegevens mogen niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan andere landen dan zij die bevredigende garanties bieden op basis van een adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie. 
Leden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, om te verzoeken dat onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Zij kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens en hebben het recht om legitieme gronden voor een dergelijk verzoek aan te voeren. De Leden kunnen ook vragen om de overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens. 
De leden kunnen ook specifieke of algemene instructies geven met betrekking tot bepaalde vormen van gegevensverwerking, voor het opslaan, wissen en vrijgeven van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden. Zij kunnen deze instructies te allen tijde wijzigen of annuleren. Specifieke instructies kunnen worden geregistreerd bij B&B HOTELS. 
- het recht van toegang houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde kunnen vragen of hun persoonlijke gegevens door B&B HOTELS worden verwerkt en, zo ja, welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en op welke manier.
- het recht op correctie houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om correctie van hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, indien deze onjuist blijken te zijn. De betrokkenen kunnen ook verzoeken dat hun persoonlijke gegevens, indien deze onvolledig zijn, worden aangevuld, voor zover dit van belang is voor het doel van de uitgevoerde verwerking.
- het recht op verwijdering houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om hun persoonlijke gegevens te wissen, met name wanneer i) hun bewaring niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, ii) hun persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van hun toestemming en de betrokken personen deze toestemming wensen in te trekken, en er geen andere rechtsgrond voor verdere verwerking bestaat, (iii) de betrokkenen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens en deze daarom willen laten verwijderen, (iv) hun persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) hun persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Europese of Franse wetgeving.
- het recht om de verwerking te beperken houdt in dat de betrokkenen bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens i) wanneer zij de juistheid van hun persoonlijke gegevens hebben betwist, zolang dat nodig is om de juistheid van die gegevens te controleren, ii) indien de betrokkene na een als niet-conform beschouwde verwerking de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking in plaats van aan volledige verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, (iii) indien hun persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerking, maar de opslag ervan door B&B HOTELS nog steeds noodzakelijk is voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van hun rechten voor de rechtbanken, (iv) indien zij zich tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens hebben verzet en hun verwerking willen beperken gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of de aangevoerde legitieme grondslag gerechtvaardigd is.
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking betekent dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens kan alleen worden uitgeoefend op legitieme gronden die verband houden met hun specifieke situatie. De betwiste verwerking zal worden beëindigd, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn die de voortzetting ervan in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften rechtvaardigen. 
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen eisen dat zij hun persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ontvangen, of dat B&B HOTELS deze rechtstreeks aan een derde partij van hun keuze doorgeeft, indien dit wettelijk en technisch mogelijk is.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten de Leden als volgt contact opnemen met B&B HOTELS, met levering van een bewijs van hun identiteit: 

 • per e-mail, op het volgende adres:

- Frankrijk : privacy.france@hotelbb.com
- Spanje: esp-privacy@hotelbb.com
- Italië: privacy-italy@hotelbb.com
- België: bel-privacy.belgium@hotelbb.com
- Zwitserland:administratif-ch@hotelbb.com
- Hongarije: bb_8001@hotelbb.com
- Portugal : prt-info@hotelbb.com

 • per post, op het volgende adres: 

Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano

België:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles

Zwitserland:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel

Hungary:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3

Portugal:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela

De leden hebben ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens. 

 

9/ Toepasselijk recht/Procesvoering

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan die het recht van de woonplaats van het Lid tegenspreken. 
In geval van een geschil kan het lid, onverminderd de beschikbare rechtsmiddelen voor de bevoegde rechtbanken, een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of een andere procedure voor geschillenbeslechting. De door B&B HOTELS aangewezen bemiddelingsinstantie is: 

de Bemiddelaar van Toerisme en Reizen, 
- E-mail: info@mtv.travel
- Inlichtingen: http://www.mtv.travel
Als het Lid in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10/ Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven voor het programma van B&B HOTELS CLUB, aanvaardt het Lid deze algemene voorwaarden.

As of: January 2021

Purpose

B&B Hotels offers its guests the opportunity to take part in a loyalty programme. As part of this programme, hotel accommodation can be booked at a discounted price, based on the following conditions: points can be collected and redeemed for overnight stays and/or breakfast vouchers in a B&B hotel in France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Switzerland (except Lully 3 Lakes hotel), Austria, Hungary and Portugal (i.e. participating countries). These general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB set out the general contractual conditions, which form the basis of the contract for participation in the B&B HOTELS Club programme.

Programme Partner

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main,
Tel: +49 (0) 6146 9090 0
Fax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com
Directors: Fabrice Collet, Max C. Luscher
Ust-IdNr.: DE187076148
 

1. Definitions

Guest: Someone who has a booked a room in a B&B hotel

Member: every guest who has accepted the general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB programme when registering and who has paid the annual fee

Valid stays: Overnight stays in a B&B hotel, where the guest is entitled to collect points according to the terms of these general terms and conditions. Only bookings made by members via direct booking channels will be considered as valid.

Direct booking channels:  Bookings at reception, by phone or by email direct to the B&B hotel in your chosen destination (in a participating country), or on the B&B Hotels website or app. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example, expedia.com and booking.com, etc.) are not considered as direct booking channels and will therefore not be considered valid for collecting points.

Point: A unit of measure which can be used as credit for a valid night’s stay in a B&B hotel.
 

2. Conditions of participation for the programme

2.1 / This programme is reserved for B&B Hotels guests who have become a member of the Club programme by confirming these terms and conditions and who have paid the annual fee.

Guests can join by the following means:

 • during their stay in a B&B Hotel in a participating country
 • via the website www.hotel-bb.com
 • via the B&B Hotels mobile app

2.2 / All persons who are of legal age or have legal capacity in accordance with the laws of their country can take part in the B&B Hotels Club programme. When registering, all required mandatory fields must be filled in truthfully and completely. The member must provide a valid personal email address in order to participate in the B&B Club programme. The same email address cannot be used by two members.

2.3 / There is an annual fee for participating in the B&B HOTELS CLUB programme (hereafter referred to as the “annual fee”).

2.4 / The member will receive an email with a personal identification number when membership begins. A physical B&B Club Card will not be issued. The identification number is to be treated confidentially and should only apply to the respective member. The membership cannot be sold on and is not transferrable to third parties. The discounts and benefits of the programme are personal and are also not transferrable on to third parties. These can only be used for the member's own stays in a B&B hotel. Deviating from this, the generated overnight vouchers can be passed on to third parties free of charge, but the re-sale of overnight vouchers to third parties is expressly prohibited. Each member is entitled to one membership only.

2.5 / The member can access their personal member account online via www.hotel-bb.com. The overview of overnight stays in a B&B hotel and the points collected with the overnight stays are considered to be correct and complete, unless the member objects within four weeks (after the last day of the respective stay). The overview is updated within 5 working days after the last day of a member's last stay in a B&B hotel, as part of the B & B-HOTELS-CLUB programme.

2.6 / While participating in the B&B HOTELS CLUB programme, the member must treat their access data and especially their password confidentially, in order to prevent misuse by third parties. Transferring the password is not permitted.

2.7 / Changes to a member’s e-mail address, postal address or other information must be made by the member in text form (e.g. by e-mail or using the online contact form) or directly via their club programme profile on the website www.hotelbb.com

2.8 / The subscription is valid for one year from the date of confirmation of membership by B&B Hotels (i.e. a subscription from June 15, 2020 is valid until June 14, 2021). One month before membership expires, the member receives a request to renew it. If the membership is not renewed by the member within this period, it expires. In order not to lose accumulated points, the member has thirty days after the subscription’s expiry date to generate overnight vouchers with a validity of 12 months, using the member’s accumulated points, provided that the minimum number of points for the conversion specified below has been reached, or to register again . After this period, the points accumulated up to that point will be completely forfeited.

2.9 / The member can contact customer service at any time using the online contact form(https://www.hotel-bb.com/en/help-contact/contact-form/germany) to get help with the correct use of the B&B HOTELS CLUB programme and information about the points collected.

2.10 / All personal data belonging to the member (e.g. address, name, etc.) and other relevant data changes can be updated directly via the member’s personal account at www.hotel-bb.com.

2.11 / Consent to receive newsletters and other information

By registering with the B&B HOTELS Club programme, the member (the user) agrees to receive advertising (electronic messages relating to the processes and services offered by the programme) e.g. general information messages, personalised information such as points, overview of bookings, etc. and offers.

By joining the B&B HOTELS Club programme, the member agrees to a contractual agreement that B&B HOTELS GmbH can also send its personal data (in addition to the collection, processing and use required for the implementation of the B&B HOTELS Club programme), in the context of bookings and may use regular information about group-wide news, promotions and offers from B&B Hotels on the subject of hotels and travel via email or other electronic media.

Furthermore, as part of the contractual agreement, the member agrees that their personal data can be passed on between B&B Hotels companies.

The member can remove this consent at any time using the above contact details.
 

3.Payment Terms

B&B Hotels accept online payment and the following credit cards:  Visa, Mastercard und American Express. Other means of payment are only permitted with the consent of B&B Hotels.
 

4.Cancellation Policy

If you have joined the B&B HOTELS CLUB programme via www.hotelbb.com or via the B&B Hotels mobile app, you have the right to cancel this contract within 14 days and without stating a reason.

The cancellation period is fourteen days from the day on which you registered for the B&B HOTELS CLUB programme. In order to exercise your right of cancellation, you must inform us via:

B&B Hotels Germany GmbH, Altkönigstraße 10, D-65239 Hochheim am Main,

Tel.: +49 (0) 6146 9090 0, Fax.: +49 (0) 6146 9090 111,

E-Mail: kontakt@hotelbb.com,

informing us of your decision to cancel this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use the attached sample cancellation form, but this is not mandatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication regarding your right of cancellation before the cancellation period expires.

Following cancellation

If you cancel this contract, we have to repay all payments we have received from you immediately and, at the latest, within fourteen days from the day on which we received notification of your cancellation of this contract. For this repayment, we will use the same means of payment that you used in the original transaction, unless another means is expressly agreed with you. Under no circumstances will you be charged for this repayment.

Example withdrawal form

(If you wish to cancel your contract, please fill out this form and return to us.)

At:

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10
D-65239 Hochheim am Main
Telefax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail:    kontakt@hotelbb.com  

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) regarding the joining and membership of the B&B Club programme. 

Registered on (*)/confirmation of membership received on (*)

Name of the customer(s)

Customer(s) address 

Customer(s) signature (only on paper copies)

Date

(*) Delete where applicable.
 

5.Change of programme; Changes to membership conditions

5.1 / B&B Hotels can change, stop or install certain functions of the service due to technical developments or for practical, technical, legal, financial and security-related reasons, whereby the member will be informed by e-mail about any adjustments relevant to the use of the programme.

5.2 / These changes will take effect thirty days after the notification to members. In the event of a discrepancy in the new conditions, the member can withdraw from the contract by informing B&B Hotels within 10 days of receiving the notification. B&B Hotels can terminate the B&B HOTELS CLUB programme with a period of six months and at its own discretion, or replace it with a similar programme. In the event of termination of the programme, members will be given a period of at least 30 days after the end of the programme to use up any accrued points.

5.3 / B&B Hotels also reserves the right to change or supplement these terms and conditions of participation at any time, in whole or in part, insofar as this is necessary in the interest of simple and secure processing and in particular to prevent misuse. In the case of such changes, the interests of the members are taken into account appropriately. If changes significantly affect the rights and obligations of the member, the member will be informed in text form via the last known e-mail address and before the changes take effect. Changes and any new conditions of participation are deemed to have been approved if the member does not cancel within one month of the date of notification (in accordance with section 5), or if the member uses their own identification number after this period to obtain a point credit. The member will be informed of this separately in the notification.

5.4. Changes to the B&B HOTELS Club Programme benefits

It is made clear that the B&B HOTELS Club programme benefits mentioned in Section 7.2 can also be changed or deleted, in whole or in part, in accordance with Section 4 and at any time.
 

6.Subscription termination conditions

6.1 / During the term of membership, termination for both sides is only possible for an important reason.

6.2 / Termination by B&B HOTELS

B&B Hotels Germany GmbH is entitled to terminate the membership for important reasons without notice and without compensation for the remaining period, up to the original end of the contract.

6.3 / B&B Hotels has the right to terminate without notice in the following cases:

 • Member violation against these conditions of participation or the general terms and conditions
 • misuse or fraudulent use of the benefits of this programme;
 • any false information given to B&B Hotels Germany GmbH;
 • any inappropriate or offensive behaviour (especially insulting or violent behaviour towards hotel employees or other guests); In such a case, B&B Hotels Germany GmbH reserves the right to take further measures
 • Failure to comply with legal requirements
 • Damage to the further interests of B&B Hotels (in particular, violation of the current applicable house rules of a participating hotel, in the event of a house ban being issued to the member in one or more B&B hotels)
 • Termination of the programme
 • Re-sale of vouchers

B&B Hotels reserves the right to make any type of review regarding the use of the B&B HOTELS CLUB programme and compliance with this agreement at any time.

6.4 Legal consequences of termination

Termination of membership leads to the complete withdrawal from the B&B Club programme. In the event of termination of the contract, due to the member's violation of these participation conditions, all points accumulated by the member, up to the time of the termination, will be lost.

B&B Hotels Germany GmbH can refuse excluded members a renewed participation in the B&B HOTELS Club programme for a period of up to 2 years.
 

7. Features of the programme

7.1 / Validity of the programme benefits

The following benefits are applicable to B&B hotels in participating countries. To take advantage of these benefits, members must provide their name, email address or identification number at the hotel reception. Online, customers must use their personal account.

Benefits are only valid for bookings made at the reception of a B&B hotel, via the B&B Hotels website or the mobile app, as well as by telephone or email directly to the hotel. All bookings made through a re-seller, tour operator, or third-party travel agent (such as expedia.com, booking.com, etc.) are not direct channels and therefore do not entitle you to earn points.

An overnight stay, for which payment is made at the check-in machine without prior booking with the member's identification number, does not entitle the holder to earn points.

7.2 / The benefits of the programme

 • 10% discount on the room price and the breakfast price, valid at the time of booking, all year round, seven days a week. This discount cannot be combined with special prices, special offers and/or promotions or other discounts.
 • In the case of existing special prices, special offers and/or promotions or other discounts, a 5% discount on the promotion room price and a 10% discount on the breakfast price apply, valid at the time of booking, all year round, seven days a week.
 • Sign into this part of the website www.hotel-bb.com, which is accessible using your email and password.
 • Points are credited for each stay which is booked directly. Collected points can be used for overnight stays or for breakfast.

7.3 / Amount of credit points

The member receives 100 points for each overnight stay that the member has personally booked and used themselves. Points are not credited for overnight stays that have been paid for in full, or in part with a voucher, or that the member has booked for a third person.

The points collected are non-transferrable and cannot be combined with other members' points.

A payment of the collected points in EURO is not possible.

7.4 / Validity of points

Points accumulated in the member account are valid for up to 30 days after membership expires. If the member does not renew their membership of the programme within 30 days, the remaining points are automatically lost. In the event of a timely extension of membership, the points accumulated so far will be automatically transferred.

7.5 / Conversion of points

As soon as the member has collected 300 (three hundred) points, they have the option of receiving a voucher for a free breakfast in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has collected 500 (five hundred) points, they can receive a voucher for two free breakfasts in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has received 1000 (one thousand) points, they can receive a voucher for an overnight stay (with or without breakfast) with a maximum value of €60 in any hotel in one of the participating countries.

Once they have reached the required minimum number of points, the member can convert their points into vouchers via their personal online account. The voucher is then available on the online account.

7.6 / Redemption of vouchers

The member can redeem the vouchers at the respective B&B hotel when booking.

Accommodation vouchers (room reservations with or without breakfast) have a maximum value of €60. If the room price is above this amount, the voucher can still be used. The difference between the total price of the booking and the amount of the voucher must then be paid by the member.

The use of the voucher is dependent on the availability of hotel rooms at the chosen B&B hotel.

The vouchers can be passed on to third parties. Re-sale of vouchers is not permitted.

The vouchers are valid for 12 months. Members can use their vouchers online or in person at the hotel reception.

Once the voucher-booking is confirmed (online or in person at the hotel reception via the electronic booking system) it is considered as used. If the stay is cancelled and the voucher has not been redeemed, the guest must contact the service team via the contact form.

When redeeming a voucher, online check-in or check-in directly at the vending machine in the hotel is not possible.

Currently, only one voucher per overnight stay is possible online. If several vouchers are to be redeemed for a longer stay, the guest must contact the hotel directly.
 

8.Liability

The member must use and handle their B&B-HOTELS-CLUB identification number and the associated password confidentially.

For damages incurred by the participant in connection with membership of the B&B Club programme, B&B Hotels Germany GmbH is only liable for intent and gross negligence. Any damage compensation is limited to the amount of the typically foreseeable damage. The above limitation of liability does not apply to injury to life, body, or health, or claims in accordance with. Product Liability Act and insofar as the law prohibits such restrictions.
 

9.Right of ownership and accountability

The information available within the B&B HOTELS CLUB programme remains the exclusive property of B&B Hotels and its sister companies within the B&B Hotels Group.

The member undertakes to use the information which is known to them in the B&B HOTELS CLUB programme exclusively for private purposes.

The member cannot reproduce information and data found through the B&B-HOTELS-CLUB programme and cannot pass it on for free.
 

10.Personal data protection

B&B Hotels Germany GmbH processes personal data passed on directly by members as data controllers within the meaning of the applicable data protection laws. Personal data are processed for the following purposes:

 • To manage the programme and to process the membership application
 • To receive electronic communications related to the operations and services offered by the programme (information messages, points, etc.).

These aforementioned purposes of data processing are necessary and have the fulfillment of the rights and obligations arising from this contract as a legal basis (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR).

Members’ personal data processed by B&B Hotels Germany GmbH can be transferred to hotels in participating countries, in order to enable the member to use its benefits.

The personal data of members can also be processed by third-party providers of B&B Hotels Germany GmbH, who manage the information technology systems and portals of B&B-Hotels Gemany GmbH. These contractors are subject to security and data protection obligations in accordance with the applicable data protection laws.

In addition, the personal data of the members can also be used by B&B Hotels Germany GmbH and its partners for commercial purposes and market research, on the basis of this consent. This consent can be revoked by the member at any time by contacting B&B Hotels Germany GmbH using the contact details below.

The personal data of the members are stored for the duration of the membership.

After the termination of a contractual relationship, personal data will be stored as long as the person responsible is legally obliged to do so, Art. 17 GDPR. This results from legal proof and retention obligations from the commercial and tax laws. After the term or deadlines have expired, the data will be routinely blocked or deleted, in accordance with legal requirements.

The processed personal data will not be transferred outside the European Union or to countries other than those that are recognized to have taken adequate security measures.

Affected persons can use the above information request, with respect to data related to them. In addition, under certain conditions, you can request the correction or deletion of your data. Furthermore, there is a right to restrict the processing of the data and a right to surrender the data provided in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to withdraw your consent. You have the possibility to lodge a complaint with the data protection officer or a supervisory authority if you believe that the processing of personal data concerning you violates GDPR.

Members can also provide specific or general instructions regarding certain forms of data processing in order to receive, delete and disclose their personal information after their death. You can change or cancel these instructions at any time. The specific instructions can be raised with B&B Hotels.

According to article 21 para. 1 GDPR, data processing can be objected to for reasons that arise from the particular situation of the relevant person, subject to the above. The person in question has the right to object to the processing of their personal data for direct marketing purposes and without stating a reason. If the controller processes the data to protect legitimate interests, you can object to this processing for reasons that arise from the particular situation. The responsible body will then no longer process this personal data, unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing and which outweigh the interests, rights and freedoms concerned or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

To exercise their rights, members should contact B&B Hotels Germany GmbH by the following means:

by email:
datenschutz@hotelbb.com

by post: 

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 
65239 Hochheim am Main

B&B Hotels Germany GmbH reserves the right to request proof of the identity of the person concerned, in a suitable form to assert the rights of the person concerned.

Members also have the right, at any time, to lodge a complaint with the relevant data protection authority regarding the processing of their personal data.

Further information on data protection can be found within our data protection declaration and the other data protection notices of the participating hotels.
 

11.Acceptance of the general terms and conditions and applicable law

By registering for the B&BHOTELS CLUB programme, the member unconditionally agrees to the present conditions of participation and the general terms and conditions of the participating hotels, for all future bookings as a member. The above conditions of participation replace all previous agreements and are subject to German law, without prejudice to mandatory protective provisions that could apply in the consumer’s country of residence. Registered in Hochheim.

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), which can be accessed via https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. B&B Hotels Germany GmbH is not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.