Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Algemene verkoopvoorwaarden - Getrouwheidsprogramma B&B HOTELS CLUB

Onderwerp

B&B Hotels biedt haar klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een getrouwheidsprogramma, genaamd "B&B HOTELS CLUB", waardoor ze kunnen profiteren van de voordelen zoals hieronder beschreven.
Deze algemene voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn op het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.  

De B&B HOTELS CLUB wordt, afhankelijk van het territorium of verkoopkanaal, beheerd door:
Voor de online verkopen:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Contactformulier 

Voor Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Tel: +34 902 02 31 20 
E-mail : esp-info@hotelbb.com

Voor Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Contactformulier 

Voor Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
E-mail : eclubitalia@hotelbb.com

Voor België:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Tel.: +32 2 681 12 20 (Bruxelles)
E-mail: bel-corpo@hotelbb.com

Voor Zwitserland:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Suisse
Tel.: (41) 615 51 24 24
E-mail : dministratif-ch@hotelbb.com

Voor Hongarije:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3
Tel.: +36 1 920 6911
E-mail : bb_8001@hotelbb.com

Voor Portugal:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela
Tel.: +351 800 11 04 22
E-mail: prt-info@hotelbb.com

In het kader hiervan en voor elk die het betreft, worden de genoemde entiteiten aangeduid als "B&B HOTELS". 

 

1/ Definities

Klant : elke persoon die een kamer in een B&B-hotel reserveert
Lid : elke Klant die de algemene voorwaarden van het programma B&B HOTELS CLUB aanvaardt bij zijn inschrijving en die de jaarlijkse bijdrage betaalt
Geldige overnachting: een verblijf doorgebracht in een B&B-hotel dat bijdraagt aan het verzamelen van B&B HOTELS CLUB-punten, waardoor de Klant kan profiteren van één of meerdere aankoopbonnen, ook wel "vouchers" genoemd. Alleen de overnachtingen van een Lid dat via het Directe kanaal heeft geboekt, worden als geldig beschouwd.
Directe kanaal : Verkoop aan de balies in B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verkopen die plaatsvinden via tussenkomst van een wederverkoper, touroperator of een reisbureau van een derde partij (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zijn uitgesloten van het Directe kanaal.
Punt : eenheid van maat gegenereerd door het programma, op basis van een vooraf vastgestelde toewijzingstabel zoals beschreven in paragraaf 6.5 hieronder, voor een geldig verblijf in een B&B-hotel of voor elke andere aankoop die bijdraagt aan het verzamelen van punten.

 

2/ Voorwaarden voor deelname aan het programma

2.1/ Dit programma is gereserveerd voor Klanten van B&B HOTELS die Lid zijn geworden, d.w.z. die de algemene voorwaarden van het programma hebben geaccepteerd en de jaarlijkse bijdrage hebben betaald. 
De Klant kan zich op de volgende manier bij het programma aansluiten: 
- tijdens een verblijf in een van de B&B-hotels in een deelnemend land;
- op de website www.hotel-bb.com
- op de mobiele applicatie van B&B HOTELS

2.2/ Elke persoon die meerderjarig is of die de wettelijke bevoegdheid heeft om deze algemene voorwaarden te onderschrijven in overeenstemming met de geldende wetten in het land waar hij/zij verblijft, kan zich aansluiten bij het programma van B&B HOTELS CLUB. Voor inschrijving in het programma is een geldig persoonlijk e-mailadres vereist. Het delen van eenzelfde e-mailadres tussen twee leden is niet toegestaan.
2.3/ Deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB is onderworpen aan een jaarlijkse vergoeding.  
2.4/ Na zijn inschrijving ontvangt het Lid zijn persoonlijk identificatienummer per e-mail. Dit nummer is strikt persoonlijk en gekoppeld aan de naam van het Lid. Het abonnement op het programma kan niet worden verkocht of uitgeleend. De kortingen en voordelen van het programma moeten daarom worden beschouwd als persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, met uitzondering van vouchers die aan derden kunnen worden overgedragen. De door het programma aangeboden kortingen kunnen alleen gelden voor reserveringen die het Lid voor zijn of haar persoonlijke verblijf heeft gemaakt. Elk Lid kan slechts één abonnement hebben.
2.5/ Het Lid kan zijn Ledenaccount op internet raadplegen op het volgende adres www.hotel-bb.com. Het door B&B HOTELS opgestelde en op internet bewaarde overzicht van de geaccumuleerde overnachtingen in een B&B-hotel wordt als juist en volledig beschouwd, tenzij het Lid binnen vier weken na de datum van het laatste verblijf schriftelijk bezwaar maakt. Het overzicht wordt bijgewerkt binnen 5 werkdagen volgend op de laatste dag van het verblijf van het Lid in een B&B-hotel in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB.

2.6/ Het lid moet zijn toegangscodes op persoonlijke en vertrouwelijke wijze gebruiken en deze geheim houden. Het Lid verbindt zich ertoe zijn toegangscodes, met inbegrip van zijn of haar wachtwoord, te beschermen om elk misbruik door derden te voorkomen. 
2.7/ Het Lid dient B&B HOTELS onmiddellijk per telefoon, e-mail of online contactformulier op de hoogte te stellen van elke wijziging in de gegevens die hij heeft opgegeven bij de aanvraag voor deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB.
2.8/ Door zich aan te sluiten bij het programma, stemmen de Leden in met het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
2.9/ Het abonnement is geldig voor een jaar vanaf de datum van aanvaarding van de algemene voorwaarden van het programma en de betaling van de jaarlijkse bijdrage (Bijvoorbeeld: een op 15 juni 2019 afgesloten abonnement is geldig tot 15 juni 2020). Teneinde de verzamelde punten niet te verliezen, beschikt het Lid na de vervaldatum van het abonnement over dertig dagen om de verlenging van zijn of haar abonnement op het programma van B&B HOTELS CLUB aan te vragen. In geval van niet-verlenging binnen de gestelde termijn zullen de resterende punten definitief verloren zijn.
2.10/ Het Lid kan op elk moment contact opnemen met de klantendienst via het formulier dat toegankelijk is via de website www.hotel-bb.com of schrijven naar het relevante e-mailadres waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" of bellen naar het relevante telefoonnummer waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" om assistentie te vragen bij de goede uitvoering van het programma van B&B HOTELS CLUB en informatie te vragen over de verzamelde punten.

2.11/ Elke update van de persoonlijke gegevens van het Lid (adres, naam, enzovoort) of elke andere nuttige wijziging van gegevens kan rechtstreeks worden uitgevoerd via de toegang tot zijn of haar persoonlijke Ledenaccount op www.hotel-bb.com

2.12/ Het Lid verbindt zich ertoe, zowel in het kader van geldige Overnachtingen als bij de uitoefening van de in het kader van het programma verkregen voordelen, zich te onthouden van elk gedrag dat strijdig is met de goede zeden of de openbare orde, alsook van elke daad van vandalisme, beschadiging of overlast in dit verband. 

 

3/ Recht van herroeping

3.1/ Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen heeft het Lid, wanneer hij zich heeft ingeschreven voor het programma B&B HOTELS CLUB op de website www.hotel-bb.com of op de mobiele applicatie van B&B HOTELS, het recht om zich binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen uit dit contract terug te trekken.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

3.2/ Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet het Lid via B&B HOTELS SAS - 271, rue du Général Paulet - 29200 Brest - zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract doorgeven door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). Het Lid kan, maar is niet verplicht, gebruik te maken van het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat het lid zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

3.3/ In geval van terugtrekking uit dit contract zal B&B HOTELS alle ontvangen betalingen van het Lid voor het abonnement op het loyaliteitsprogramma zonder onnodige vertraging terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag dat B&B HOTELS op de hoogte is gesteld van de beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. B&B HOTELS zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel die gebruikt werd voor de eerste transactie, tenzij de partijen uitdrukkelijk een ander middel overeenkomen; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor het Lid. 

 

4/ Wijziging/ Beëindiging/ Vervanging van het programma

4.1/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de kenmerken van het programma te wijzigen als gevolg van technische, juridische of operationele beperkingen. Een dergelijke wijziging zal per e-mail aan het Lid worden meegedeeld via het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres met een kennisgeving ten minste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging. In geval van onenigheid met de beoogde wijziging kan het Lid zich afmelden voor het programma door B&B HOTELS binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling van B&B HOTELS op de hoogte te stellen van zijn beslissing. In geval van uitschrijving ontvangt het lid zijn jaarlijkse abonnementsgeld pro rata temporis terug voor de resterende geldigheidsduur vanaf de datum van uitschrijving. 

4.2/ B&B HOTELS kan het programma van B&B HOTELS CLUB ook beëindigen of vervangen door een ander programma. Elke opzegging of vervanging van het getrouwheidsprogramma zal aan het Lid worden meegedeeld per e-mail, verzonden naar het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres, met een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden voor de datum van opzegging of vervanging van het loyaliteitsprogramma.  In geval van beëindiging van het programma of weigering van het lid om zich bij het nieuwe getrouwheidsprogramma aan te sluiten, ontvangt het lid zijn jaarlijkse bijdrage pro rata temporis terug voor de resterende periode vanaf de datum van beëindiging van het programma of de inwerkingtreding van het nieuwe programma. Elke weigering van het Lid om in te schrijven op het nieuwe getrouwheidsprogramma moet schriftelijk aan B&B HOTELS worden meegedeeld ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van het nieuwe programma. In geval van beëindiging van het programma zal een periode van ten minste dertig (30) dagen worden toegekend aan het Lid vanaf de datum van beëindiging van het programma om aanspraak te maken op het voordeel van de tot die datum verzamelde punten.

 

5/ Annulering

5.1/ De leden kunnen zich te allen tijde en naar eigen goeddunken per aangetekende brief met ontvangstbevestiging afmelden voor het programma van B&B HOTELS CLUB, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. In deze hypothese geeft de vroegtijdige beëindiging hiervan geen recht op terugbetaling of een andere vergoeding voor de resterende periode tot de oorspronkelijk geplande vervaldatum. 

5.2/ B&B HOTELS kan dit contract en het lidmaatschap van het B&B HOTELS CLUB programma van rechtswege opzeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen, zonder enige vergoeding in geval van:
- niet-naleving door het Lid van de bepalingen van deze algemene voorwaarden;
- misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van dit programma;
- vervalsing van informatie die aan B&B HOTELS wordt doorgegeven.
B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de herinschrijving van een uitgesloten Lid gedurende twee (2) jaar te weigeren.

5.3/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om op elk moment controles uit te voeren met betrekking tot het gebruik van het programma van B&B HOTELS CLUB en de naleving van de regels van deze algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van het contract op initiatief van B&B HOTELS in de hypotheses zoals bedoeld in artikel 5.2, gaan alle punten die het Lid heeft verzameld, verloren.

 

6/ Werking van het programma

6.1/ Geldigheid van de voordelen van het programma

De in punt 6.2 hieronder beschreven voordelen zijn geldig in B&B-hotels in de deelnemende landen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet het Lid zijn naam en e-mailadres of zijn identificatienummer doorgeven aan de receptie van het hotel. Op internet moet het lid verbinding maken met zijn persoonlijke account om te kunnen profiteren van zijn of haar voordelen.
De voordelen zijn alleen geldig voor verblijven die geboekt zijn aan de balie van B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verblijven die worden geboekt via tussenkomst van een externe wederverkoper, touroperator of reisbureau (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zullen niet profiteren van de voordelen van het programma.
Elke kamer die aan de automatische receptiebalie wordt betaald zonder voorafgaande reservering met het identificatienummer van het Lid, zal niet profiteren van de voordelen van het programma B&B HOTELS CLUB.

6.2/ De voordelen van het programma

Elke inschrijving in het getrouwheidsprogramma geeft recht op de volgende voordelen: 
- 10% korting op de kamerprijzen (behalve promotietarieven) en het ontbijt, van kracht op het moment van de reservering, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing bij aankomst in het geboekte hotel en kan niet worden gecombineerd met speciale tarieven, speciale aanbiedingen en/of promoties of seizoenskortingen.
- 5% korting op de gereduceerde kamerprijs en -10% op het ontbijt, van kracht op het moment van de boeking, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing vanaf de aankomst in het geboekte hotel.
- Een speciale ruimte op de website www.hotel-bb.com, toegankelijk met een e-mail en een wachtwoord.
- Cumulatie van punten voor elk verblijf door directe boeking, waardoor u kunt profiteren van vouchers die kunnen worden ingewisseld voor gratis overnachtingen tot 60€ en/of gratis ontbijt.
- In Frankrijk, een speciale hotline voor het beheer van de reserveringen van Leden van de B&B HOTELS CLUB.

6.3/ Accumulatie van punten

Het Lid verdient 100 punten voor elke geldige overnachting, voor een kamer, met uitzondering van kamers die met een voucher worden betaald. Als het Lid twee of meer kamers boekt voor dezelfde nacht, worden er alleen punten verzameld voor de kamer die hij of zij bezet.
Het persoonlijke puntensaldo kan door het Lid worden geraadpleegd op zijn of haar persoonlijke online account, toegankelijk met zijn of haar e-mailadres en wachtwoord.
De toegangsgegevens voor de account, evenals de verzamelde punten, mogen in geen geval worden overgedragen, toegewezen of gecombineerd met de accounts van andere Leden.
De verzamelde punten kunnen in geen geval in geld worden omgezet en geven geen recht op enige terugbetaling.

6.4/ Geldigheid van punten

De punten die op de rekening van het Lid worden bijgeschreven zijn geldig tot 30 dagen na de vervaldatum van het abonnement. Als het Lid zijn of haar abonnement op het programma niet binnen 30 dagen verlengt, zullen de niet-geconverteerde punten definitief verloren gaan. De leden hebben echter het recht om hun abonnement tot 30 dagen na de vervaldatum te verlengen. In dit geval worden de punten als geldig beschouwd en toegevoegd aan de toekomstige punten tot de volgende vervaldatum van het lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.

6.5/ Omzetting van punten

Wanneer het Lid driehonderd (300) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een gratis ontbijt in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid vijfhonderd (500) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor twee gratis ontbijten in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid duizend (1000) punten heeft verzameld, heeft hij of zij de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een overnachting met of zonder ontbijt met een maximumwaarde van 60 euro in eender welk hotel in een deelnemend land.
Het Lid kan zijn voucher gebruiken voor één aangeboden overnachting tot 60 euro voor een reservering van een kamer (met of zonder ontbijt) waarvan de prijs hoger is dan 60 euro, en het verschil betalen tussen de totale prijs van de reservering van de kamer en het bedrag van de voucher.
Validatie van vouchers is afhankelijk van de beschikbaarheid van hotelkamers. Vouchers kunnen aan derden worden overgedragen. Verblijven aangeboden tot 60€ geven geen recht op punten.
Zodra een lid het vereiste minimumaantal punten heeft verzameld, kan hij/zij deze omzetten in een voucher door op elk gewenst moment in te loggen op zijn/haar persoonlijke online-account. Zijn voucher zal vanaf dan beschikbaar zijn op zijn persoonlijke online account.

Een voucher kan niet worden gebruikt voor een reservering op de dag zelf op de website. Hij kan echter wel in het hotel worden aangeboden.

Vouchers zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Het Lid kan zijn voucher op twee manieren gebruiken: online, door het vouchernummer in te voeren bij de validatie van zijn mandje, of door het aan te bieden aan de balie van het hotel.
Zodra de reservering met een voucher is bevestigd (online of nadat deze door het personeel van de receptie van het hotel in het elektronische reserveringssysteem is ingevoerd), wordt de voucher als gebruikt beschouwd. Hij kan niet worden terugbetaald of opnieuw uitgegeven, zelfs als het verblijf wordt geannuleerd.

 

7/ Eigenschappen van gegevens

De gegevens die beschikbaar zijn via het programma B&B HOTELS CLUB zijn de exclusieve eigendom van B&B Hotels en de dochterondernemingen van de groep B&B HOTELS.
Het Lid verbindt zich ertoe de gegevens waarvan hij of zij op de hoogte is over het programma van B&B HOTELS CLUB uitsluitend te gebruiken voor zijn of haar eigen behoeften, en niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het Lid mag de informatie en gegevens die in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB worden verzameld niet reproduceren en verspreiden, zelfs niet gratis.

 

8/ Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter

B&B HOTELS verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks door de Leden worden doorgegeven in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van het Lid zullen meer specifiek worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om het programma te beheren en de lidmaatschapsaanvraag te verwerken
- Voor het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
De bovengenoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk en hebben als wettelijke basis de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit dit contract. 
De persoonlijke gegevens van Leden die door B&B HOTELS worden verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan hotels in de deelnemende landen, zodat de leden kunnen genieten van hun voordelen.  
De persoonsgegevens van de leden kunnen ook worden verwerkt door derde dienstverleners van B&B HOTELS die de computersystemen en portalen van B&B Hotels beheren, waarbij deze dienstverleners onderworpen zijn aan veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met de wetten op de gegevensbescherming. 
Behoudens uitdrukkelijke en specifieke toestemming van het Lid kunnen zijn persoonsgegevens ook door B&B HOTELS en haar partners worden gebruikt voor doeleinden van commerciële prospectie. Deze toestemming kan door het Lid te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met B&B HOTELS via onderstaande contactgegevens. 
De persoonlijke gegevens van de Leden worden voor de duur van het abonnement bewaard. Niettemin kunnen de gegevens in tijdelijke archieven worden bewaard, voordat ze worden verwijderd, voor de duur van de verjaringstermijn die van toepassing is op elk geschil met betrekking tot dit contract. 
De verwerkte persoonlijke gegevens mogen niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan andere landen dan zij die bevredigende garanties bieden op basis van een adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie. 
Leden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, om te verzoeken dat onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Zij kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens en hebben het recht om legitieme gronden voor een dergelijk verzoek aan te voeren. De Leden kunnen ook vragen om de overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens. 
De leden kunnen ook specifieke of algemene instructies geven met betrekking tot bepaalde vormen van gegevensverwerking, voor het opslaan, wissen en vrijgeven van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden. Zij kunnen deze instructies te allen tijde wijzigen of annuleren. Specifieke instructies kunnen worden geregistreerd bij B&B HOTELS. 
- het recht van toegang houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde kunnen vragen of hun persoonlijke gegevens door B&B HOTELS worden verwerkt en, zo ja, welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en op welke manier.
- het recht op correctie houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om correctie van hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, indien deze onjuist blijken te zijn. De betrokkenen kunnen ook verzoeken dat hun persoonlijke gegevens, indien deze onvolledig zijn, worden aangevuld, voor zover dit van belang is voor het doel van de uitgevoerde verwerking.
- het recht op verwijdering houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om hun persoonlijke gegevens te wissen, met name wanneer i) hun bewaring niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, ii) hun persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van hun toestemming en de betrokken personen deze toestemming wensen in te trekken, en er geen andere rechtsgrond voor verdere verwerking bestaat, (iii) de betrokkenen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens en deze daarom willen laten verwijderen, (iv) hun persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) hun persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Europese of Franse wetgeving.
- het recht om de verwerking te beperken houdt in dat de betrokkenen bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens i) wanneer zij de juistheid van hun persoonlijke gegevens hebben betwist, zolang dat nodig is om de juistheid van die gegevens te controleren, ii) indien de betrokkene na een als niet-conform beschouwde verwerking de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking in plaats van aan volledige verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, (iii) indien hun persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerking, maar de opslag ervan door B&B HOTELS nog steeds noodzakelijk is voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van hun rechten voor de rechtbanken, (iv) indien zij zich tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens hebben verzet en hun verwerking willen beperken gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of de aangevoerde legitieme grondslag gerechtvaardigd is.
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking betekent dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens kan alleen worden uitgeoefend op legitieme gronden die verband houden met hun specifieke situatie. De betwiste verwerking zal worden beëindigd, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn die de voortzetting ervan in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften rechtvaardigen. 
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen eisen dat zij hun persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ontvangen, of dat B&B HOTELS deze rechtstreeks aan een derde partij van hun keuze doorgeeft, indien dit wettelijk en technisch mogelijk is.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten de Leden als volgt contact opnemen met B&B HOTELS, met levering van een bewijs van hun identiteit: 

 • per e-mail, op het volgende adres:

- Frankrijk : privacy.france@hotelbb.com
- Spanje: esp-privacy@hotelbb.com
- Italië: privacy-italy@hotelbb.com
- België: bel-privacy.belgium@hotelbb.com
- Zwitserland:administratif-ch@hotelbb.com
- Hongarije: bb_8001@hotelbb.com
- Portugal : prt-info@hotelbb.com

 • per post, op het volgende adres: 

Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano

België:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles

Zwitserland:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel

Hungary:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3

Portugal:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela

De leden hebben ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens. 

 

9/ Toepasselijk recht/Procesvoering

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan die het recht van de woonplaats van het Lid tegenspreken. 
In geval van een geschil kan het lid, onverminderd de beschikbare rechtsmiddelen voor de bevoegde rechtbanken, een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of een andere procedure voor geschillenbeslechting. De door B&B HOTELS aangewezen bemiddelingsinstantie is: 

de Bemiddelaar van Toerisme en Reizen, 
- E-mail: info@mtv.travel
- Inlichtingen: http://www.mtv.travel
Als het Lid in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10/ Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven voor het programma van B&B HOTELS CLUB, aanvaardt het Lid deze algemene voorwaarden.

Vanaf: augustus 2022

Doel

B&B Hotels biedt zijn gasten de mogelijkheid om deel te nemen aan het B&B HOTELS Group loyaliteitsprogramma. In het kader van dit programma kan er met korting accommodatie worden geboekt op basis van de volgende voorwaarden, en kunnen er punten worden gespaard en ingewisseld voor vouchers voor logies en/of ontbijt bij een B&B HOTEL in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Zwitserland (met uitzondering van Lully 3 Lakes Hotel), Oostenrijk, Hongarije en Portugal (deelnemende landen). Deze algemene voorwaarden van de B&B HOTELS CLUB zetten de algemene contractvoorwaarden uiteen die de contractuele basis vormen voor deelname aan het B&B HOTELS Club-programma.

Contractuele Partner

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main,
Tel: +49 (0) 6146 9090 0
Fax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com
Directeuren: Fabrice Collet, Max C. Luscher
Ust-IdNr.: DE187076148
 

1. Definities

Gast: de persoon die een kamer reserveert in een B&B Hotel

Lid: elke gast die bij zijn inschrijving de algemene voorwaarden van het B&B Hotels CLUB-programma heeft geaccepteerd, bericht van bevestiging heeft ontvangen en de jaarlijkse bijdrage heeft betaald.

Geldige nacht: een overnachting in een B&B hotel waarmee de gast punten kan sparen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Alleen nachten die door een Lid via het Directe Kanaal zijn geboekt, worden als geldige nachten beschouwd.

Direct Kanaal: Reservering bij de receptie van een B&B Hotel ter plekke, via de website of mobiele app van B&B Hotels of rechtstreeks met het hotel per telefoon of e-mail. Alle reserveringen die zijn gemaakt via een tussenpersoon, touroperator of een derde partij-reisbureau (zoals expedia.com, booking.com, enz.) zijn geen directe kanalen en komen dus niet in aanmerking voor het sparen van punten.

Punt: maateenheid die kan worden opgespaard als krediet voor een geldige nacht in een B&B hotel.
 

2. Voorwaarden voor deelname aan het programma

2.1 / Dit programma is gereserveerd voor gasten van B&B Hotels die lid zijn geworden van het Clubprogramma door het bevestigen van deze Deelnamevoorwaarden en die hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald.

De Gast kan zich op de volgende manieren bij het Programma aansluiten:

 • op Internet via www.hotel-bb.com
 • via de mobiele app van B&B Hotels
 • bij B&B Hotels in de deelnemende landen

2.2 / Alle personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt of de handelingsbevoegdheid volgens de wetten van hun land, mogen deelnemen aan het B&B HOTELS CLUB-programma. Bij inschrijving moeten alle verplichte velden naar waarheid en volledig worden ingevuld. Om deel te nemen aan het B&B Club-programma moet het lid een geldig persoonlijk e-mailadres opgeven. Het zelfde e-mailadres kan niet door twee leden worden gebruikt.

2.3 / Deelname aan het B&B HOTELS CLUB-programma is onderhevig aan een jaarlijkse bijdrage (hierna te noemen "Jaarlijkse Bijdrage").

2.4 / Het lid zal een e-mail ontvangen met een persoonlijk identificatienummer bij het begin van het lidmaatschap. Er zal geen fysieke B&B HOTELS CLUB-kaart worden uitgegeven. Het identificatienummer moet vertrouwelijk worden behandeld en is alleen geldig voor het betreffende Lid. Het lidmaatschap kan niet worden verkocht en is ook niet overdraagbaar aan derde partijen. De kortingen en voordelen van het programma zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derde partijen. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor de overnachtingen in een B&B hotel van het lid zelf. Behoudens het voorgaande, kunnen de ontstane accommodatie-vouchers kosteloos worden overgedragen aan derde partijen, maar de wederverkoop van accommodatie-vouchers aan derde partijen is uitdrukkelijk verboden. Elk lid kan slechts één lidmaatschap afsluiten.

2.5 / Het lid heeft toegang tot zijn lidmaatschapsaccount op Internet via www.hotel-bb.com. Het overzicht van overnachtingen in een B&B hotel en de hiermee opgespaarde punten worden als correct en volledig beschouwd, tenzij het Lid bezwaar aantekent binnen vier weken na de laatste dag van zijn overnachting. Het overzicht zal worden bijgewerkt binnen 5 werkdagen na de laatste dag van de laatste overnachting van het Lid in een B&B hotel onder het B&B HOTELS CLUB-programma.

2.6 / Gedurende zijn/haar deelname aan het B&B HOTELS CLUB-programma dient het Lid zijn/haar toegangscodes, en in het bijzonder het wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen teneinde misbruik door derde partijen te voorkomen. Het doorgeven van het wachtwoord is niet toegestaan.

2.7 / Veranderingen in het e-mailadres, postadres of andere gegevens kunnen rechtstreeks door het Lid worden aangebracht in zijn/haar profiel van het Clubprogramma opwww.hotelbb.com. Het Lid is bevoegd alle noodzakelijke wijzigingen zelf aan te brengen. Behoudens het voorgaande echter, moet B&B Hotels GmbH onmiddellijk schriftelijk (b.v. per e-mail of via een online contactformulier) in kennis worden gesteld van elke verandering in de naamgegevens van het Lid.

2.8 / De inschrijving is geldig één jaar na bevestiging van het lidmaatschap door B&B Hotels (d.w.z. een inschrijvingsdatum d.d. 15 juni 2020 is geldig tot en met 14 juni 2021). Een maand voor de vervaldatum van het lidmaatschap zal het lid een verzoek tot vernieuwing ontvangen. Als het lidmaatschap niet binnen deze periode door het lid wordt vernieuwd, zal het komen te vervallen. Om opgespaarde punten niet verloren te laten gaan, heeft het Lid dertig dagen de tijd na het verlopen van de inschrijving om accommodatie-vouchers aan te maken met zijn/haar opgespaarde punten die 12 maanden geldig zijn, mits het minimum aantal punten voor deze omzetting is bereikt. Na het verstrijken van deze periode zullen de tot dan toe opgespaarde punten volledig vervallen.

2.9 / Het Lid kan te allen tijde contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier (https://www.hotel-bb.com/en/help-contact/contact-form/germany) voor hulp bij de correcte uitvoering van het B&B HOTELS CLUB-programma en voor informatie over de opgespaarde punten.

2.10 / Alle persoonsgegevens van het Lid (adres, naam, enz.) en andere nuttige gegevens kunnen rechtstreeks worden bijgewerkt via de persoonlijke account op www.hotelbb.com.

2.11 / Toestemming om nieuwsbrieven en andere informatie te ontvangen.

Door zich in te schrijven op het B&B HOTELS CLUB-programma, gaat het Lid (de Gebruiker) ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, om reclame te ontvangen (elektronische mededelingen met betrekking tot de operaties en diensten die worden geboden door het programma, boodschappen met algemene mededelingen, gepersonaliseerde informatie zoals puntenscore, overzicht van de reserveringen enz., evenals aanbiedingen, enz.).

Door zich aan te sluiten bij het B&B HOTELS CLUB-programma, gaat het Lid ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, dat B&B HOTELS GmbH zijn/haar persoonsgegevens gebruikt, ter aanvulling van het verzamelen, verwerken en het gebruik dat is vereist voor de implementatie van het B&B HOTELS CLUB-programma in de context van reserveringen, om regelmatig informatie te sturen over groepsbreed nieuws, promoties en aanbiedingen van B&B Hotels over hotels en reizen via e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media.

Voorts gaat het lid ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, dat zijn/haar persoonsgegevens doorgegeven worden binnen de B&B Hotels Group en dat ze ook worden gebruikt voor de doelgerichte plaatsing van advertenties op de websites van B&B Hotels evenals op de sociale media.

Het lid mag deze instemming te allen tijde intrekken via de bovengenoemde contactgegevens.
 

3. Betalingsvoorwaarden

B&B Hotels accepteert de volgende creditcards: Visa, Mastercard en American Express. Andere betaalwijzen worden alleen toegestaan met de instemming van B&B Hotels.
 

4. Annuleringsbeleid

Als u zich heeft aangesloten bij het B&B HOTELS CLUB-programma via Internet op www.hotelbb.com of via de mobiele app van B&B Hotels, heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te ontbinden.

De terugtrekkingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u zich heeft ingeschreven op het B&B HOTELS CLUB-programma. Om uw recht op intrekking uit te oefenen, dient u ons hiervan in kennis te stellen, via:

B&B Hotels Germany GmbH, Altkönigstraße 10, D-65239 Hochheim am Main,

Tel.: +49 (0) 6146 9090 0, Fax.: +49 (0) 6146 9090 111,

E-Mail: kontakt@hotelbb.com,

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief gezonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde terugtrekkingsformulier voor dit doel gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Teneinde te voldoen aan de terugtrekkingstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van het uitoefenen van dit recht op terugtrekking zendt voor het verstrijken van genoemde termijn.

Consequenties van de herroeping

Als u dit contract opzegt, zullen we alle betalingen die we van u ontvangen hebben zonder onnodig uitstel terugbetalen, en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we dezelfde betalingswijze gebruiken die u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; in geen enkel geval zal deze terugbetaling kosten voor u meebrengen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als u dit contract wenst in te trekken, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Aan:

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10
D-65239 Hochheim am Main
Telefax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com  

Ik/wij herroep(en) hierbij het contract dat door mij/ons is gesloten om mij/ons aan te sluiten bij het B&B Club-programma en hier lid van te worden.

Ingeschreven op (*)/ Bevestiging van lidmaatschap ontvangen op (*)

Naam van de gebruiker(s)

Adres van de gebruiker(s)

Handtekening van de gebruiker(s) (alleen in geval van mededeling op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 

5. Modificatie van het programma; veranderingen in de voorwaarden tot deelname.

5.1 / B&B Hotels kan sommige functies van de Dienst aanpassen, stopzetten of installeren vanwege technische ontwikkelingen of om praktische, technische, wettige, financiële en veiligheidsredenen, waarbij in ieder geval het Lid per e-mail geïnformeerd wordt over de voor het gebruik van het Programma relevante aanpassingen.

5.2 / Deze veranderingen zullen dertig dagen na de kennisgeving aan de leden van kracht worden. In het geval van onenigheid over de nieuwe voorwaarden, mag het Lid zich terugtrekken uit het contract door B&B Hotels hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte te stellen. B&B Hotels kan het B&B HOTELS CLUB-programma beëindigen zes maanden na kennisgeving en naar eigen goeddunken, of het vervangen door een vergelijkbaar programma. In het geval van beëindiging van het programma, hebben Leden recht op een periode van tenminste 30 dagen na beëindiging van het programma om enige verworven beloningen te verkrijgen.

5.3 / B&B Hotels is bevoegd om de rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere wettige instelling. Dit is onderhevig aan de voorwaarde dat de rechten waar het Lid aanspraak op kan maken volgens deze Algemene Voorwaarden niet vervallen of worden beperkt.

5.4 / B&B Hotels behoudt zich verder het recht voor om deze Deelnamevoorwaarden op enig moment in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, in zoverre dit noodzakelijk is in het belang van eenvoudige en zekere verwerking, en in het bijzonder om misbruik te voorkomen. In het geval van dergelijke wijzigingen zal het belang van de leden naar behoren in aanmerking genomen worden. in zoverre de veranderingen de rechten en verplichtingen van het lid aanmerkelijk aantasten, zal het lid hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld via het laatst bekende e-mailadres, voordat de veranderingen van kracht worden. Een wijziging en de nieuwe Deelnamevoorwaarden worden als goedgekeurd beschouwd indien het lid geen kennis geeft van beëindiging binnen een maand na de datum van verzending van de kennisgeving overeenkomstig Sectie 5, of indien het lid zijn/haar eigen identificatienummer gebruikt om puntenkrediet te verkrijgen nadat deze periode is verstreken. Het lid zal hierover apart worden geïnformeerd in de kennisgeving.

5.5 / Veranderingen in de voordelen van het B&B Club-programma
 

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de voordelen van het B&B Club-programma die zijn gespecificeerd in Sectie 7.2 ook te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk kunnen worden veranderd of geannuleerd in overeenstemming met Sectie 4.

6 / Voorwaarden voor het beëindigen van de inschrijving

6.1 / Zolang het lidmaatschap loopt, is beëindiging voor beide partijen alleen mogelijk om gegronde redenen.

6.2 / Beëindiging door B&B Hotels Germany GmbH

B&B Hotels Germany GmbH is bevoegd om het lidmaatschap te beëindigen om gegronde redenen en zonder kennisgeving of compensatie voor de resterende periode tot aan het oorspronkelijke einde van het contract.

6.3 / B&B Hotels heeft het recht op buitengewone beëindiging zonder kennisgeving, met name in de volgende gevallen:

 • overtreding door het lid van deze deelnamevoorwaarden of van de algemene zakelijke voorwaarden;
 • misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van dit programma;
 • enige verschaffing van valse informatie aan B&B Hotels Germany GmbH;
 • enig ongepast of misdadig gedrag (met name het beledigen of te lijf gaan van hotelpersoneel of gasten); B&B HOTELS Germany GmbH behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in een dergelijk geval;
 • niet-naleving van wettelijke regelgeving;
 • aantasting van de verdere belangen van B&B Hotels (met name overtreding van de momenteel geldende huisregels van een deelnemend hotel, in het geval van het opleggen van een huisverbod aan het lid in één of meer B&B Hotels);
 • het beëindigen van het programma;
 • het doorverkopen van vouchers

B&B Hotels behoudt zich te allen tijde het recht voor welke soort controle dan ook uit te voeren op het gebruik van het B&B HOTELS CLUB-programma en op de naleving van de voorzieningen in deze overeenkomst.

6.4 / Wettige gevolgen van beëindiging

Beëindiging van het lidmaatschap zal resulteren in de volledige terugtrekking uit het B&B Club-programma. In het geval van beëindiging van de Overeenkomst vanwege de overtreding van deze Voorwaarden door het Lid, komen al zijn tot aan de datum van beëindiging opgespaarde punten te vervallen.

B&B Hotels GmbH kan uitgestoten leden toestemming weigeren om opnieuw deel te nemen aan het B&B HOTELS Club-programma voor een periode van 2 jaar.
 

7. Functies van het programma

7.1 / Geldigheid van de voordelen van het programma

De volgende voordelen zijn geldig in B&B Hotels in de deelnemende landen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, dient het Lid zijn/haar naam en e-mailadres of identificatienummer op te geven bij de receptie van het hotel. Online dient het lid gebruik te maken van zijn/haar persoonlijke account.

De voordelen zijn alleen geldig voor reserveringen die zijn gedaan bij de receptie van een B&B Hotel ter plekke, via de website of mobiele app van B&B Hotels, of rechtstreeks bij het hotel per telefoon of e-mail. Alle reserveringen die zijn gemaakt via een tussenpersoon, touroperator of een derde partij-reisbureau (zoals expedia.com, booking.com, enz.) zijn geen directe kanalen en komen dus niet in aanmerking voor het sparen van punten.

Een overnachting waarvoor de betaling is verricht bij de incheckautomaat zonder voorafgaande reservering met het identificatienummer van het Lid komt niet in aanmerking voor het sparen van punten.

7.2 / De voordelen van het programma

 • 10% korting op het ten tijde van de reservering geldende tarief van de kamer en het ontbijt, het hele jaar door, zeven dagen per week. Deze korting kan niet worden gecombineerd met speciale tarieven, speciale aanbiedingen en/of promoties of andere kortingen.
 • In het geval er al speciale prijzen, speciale aanbiedingen en/of promoties bestaan, 5% korting op het promotietarief van de kamer en 10% korting op het ten tijde van de reservering geldende tarief van het ontbijt, het hele jaar door, zeven dagen per week.
 • Speciale sectie op de website www.hotel-bb.com, toegankelijk via e-mailadres en wachtwoord.
 • Het crediteren van punten voor elke overnachting die rechtstreeks is gereserveerd. De opgespaarde punten kunnen worden omgezet in vouchers voor logies of ontbijt.

7.3 / Bedrag van het puntenkrediet

Het lid ontvangt 100 punten voor elke overnachting in het hotel die het lid persoonlijk heeft gereserveerd. Er zullen geen punten worden gecrediteerd voor overnachtingen die in zijn geheel of gedeeltelijk zijn betaald met een voucher, of die het Lid heeft gereserveerd voor een derde persoon.

De opgespaarde punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd met de opgespaarde punten van andere leden.

Betaling van de opgespaarde punten in euro's is uitgesloten.

7.4 / Geldigheid van de punten

De punten die zijn opgespaard op de lidmaatschapsaccount zijn tot 30 dagen na het vervallen van het lidmaatschap geldig. Als het lid zijn/haar lidmaatschap voor het programma niet binnen 30 dagen vernieuwt, gaan de resterende punten automatisch verloren. In het geval van tijdige vernieuwing van het lidmaatschap, worden de tot dan opgespaarde punten automatisch overgezet.

7.5 / Omzetting van punten

Als het Lid eenmaal 300 (driehonderd) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor een gratis ontbijt bij elk hotel in de deelnemende landen.

Als het lid eenmaal 500 (vijfhonderd) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor twee gratis ontbijten bij elk hotel in de deelnemende landen.

Als het lid eenmaal 1000 (duizend) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor een overnachting met of zonder ontbijt voor een maximum waarde van € 60 in elk hotel in de deelnemende landen.

Als hij/zij het minimum aantal punten heeft bereikt, kan het lid zijn/haar punten omzetten in vouchers via zijn/haar persoonlijke online account. De voucher is dan beschikbaar op de persoonlijke online account.

7.6 / Inwisseling van de vouchers

Het lid kan de vouchers in elk geval inwisselen wanneer hij/zij reserveert bij het respectievelijke B&B hotel.

Overnachting-vouchers (met of zonder ontbijt) hebben een maximale waarde van € 60. Als het tarief van de kamer hoger ligt dan dit bedrag, kan de voucher nog steeds gebruikt worden; het verschil in de totale prijs van de reservering en het bedrag van de voucher moet dan door het lid betaald worden.

Het gebruik van vouchers is onderhevig aan de beschikbaarheid van hotelkamers in het betreffende B&B hotel.

De vouchers kunnen doorgegeven worden aan derde partijen. Het doorverkopen van vouchers is niet toegestaan.

Er kunnen geen punten worden gespaard voor gratis overnachtingen met ontbijt tot een waarde van € 60.

De vouchers zijn 12 maanden vanaf de afgiftedatum geldig. Het lid kan zijn voucher ofwel online inwisselen door het betreffende vouchernummer in te voeren, ofwel persoonlijk door het te tonen bij de balie van het hotel.

Als de voucher-reservering eenmaal is bevestigd (online of wanneer de reservering door het hotelpersoneel is ingevoerd in het elektronische reserveringssysteem bij de hotelreceptie), wordt de voucher als gebruikt beschouwd.

Als het verblijf wordt geannuleerd en de inwisseling van de voucher niet heeft plaatsgevonden, moet de gast contact opnemen met het serviceteam via het contactformulier.

Bij het inwisselen van een voucher is online of rechtstreeks inchecken bij de automaat in het hotel niet mogelijk.

Momenteel kan slechts één voucher per overnachting online worden ingewisseld. Als meerdere vouchers worden ingewisseld voor een langer verblijf, moet de gast het hotel rechtstreeks benaderen.
 

8. / Aansprakelijkheid

Het lid moet zijn/haar B&B HOTELS CLUB-identificatienummer en bijbehorend wachtwoord vertrouwelijk behandelen.

B&B Hotels Germany GmbH stelt zich alleen aansprakelijk voor schade die is geleden door de deelnemer in verband met het lidmaatschap van het B&B Club-programma in het geval van opzet of grove nalatigheid. Enige schadevergoeding wordt beperkt tot het bedrag van de normaal gesproken voorzienbare schade. Bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in het geval van claims die vallen onder de Wet op de Productaansprakelijkheid en in zoverre de wet dergelijke beperkingen verbiedt.

Het Lid erkent dat B&B Hotels zijn verplichting heeft vervuld met betrekking tot de essentiële functies en modaliteiten van het IT-systeem dat wordt gebruikt om het B&B HOTELS CLUB-programma te ondersteunen.
 

9. / Eigendomsrecht en vertrouwelijkheid

De informatie die beschikbaar is in het kader van het B&B HOTELS CLUB-programma, blijft de exclusieve eigendom van B&B Hotels en zustermaatschappijen van de B&B Hotels Group.

Het Lid wordt verondersteld de informatie die hem/haar ter ore komt in het kader van het B&B HOTELS CLUB-programma uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Het Lid mag informatie en gegevens die hij/zij zelf heeft gevonden via het B&B HOTELS CLUB-programma niet reproduceren of kosteloos verspreiden.
 

10. / Bescherming van persoonsgegevens

B&B Hotels GmbH, als gegevensbeheerder in de betekenis van de toepasselijke persoonsbeschermingswetten, verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks door de leden zijn verschaft. De persoonsgegevens worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om het programma te beheren en de lidmaatschapsapplicatie te verwerken.
 • Om elektronische mededelingen te ontvangen met betrekking tot de operaties en diensten die door het Programma worden verleend (informatieve berichten, puntenscore, enz.).

Deze bovengenoemde doelen van gegevensverwerking zijn noodzakelijk en hebben als legale basis de vervulling van de rechten en plichten die voortvloeien uit het onderhavige contract (Art. 6 par.1 lit.b DSGVO).

Persoonsgegevens van leden die zijn verwerkt door B&B Hotels Germany GmbH kunnen worden overgedragen aan hotels in de deelnemende landen om het lid in staat te stellen van de voordelen daar gebruik te maken.

Persoonsgegevens van leden kunnen ook worden verwerkt door derde-partij-ondernemers van B&B Hotels Germany GmbH die de IT-systemen en -portalen van B&B Hotels Germany GmbH beheren. Deze ondernemers zijn onderhevig aan verplichtingen m.b.t. veiligheid en gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasbare gegevensbeschermingswetten.

Voorts kunnen de persoonsgegevens van leden, op basis van deze instemming, ook door B&B Hotels Germany GmbH en zijn partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden en marktonderzoek. Deze instemming kan te allen tijde door het lid worden herroepen met doorwerking in de toekomst, door contact op te nemen met B&B Hotels Germany GmbH via onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens van de Leden zullen worden opgeslagen voor de duur van hun lidmaatschap.

Na beëindiging van een contractuele relatie, zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen zolang de verantwoordelijke partij hier de verplichting toe heeft, Art. 17 DSGVO. Dit vloeit gewoonlijk voort uit de wettige verplichtingen voor het leveren van bewijs en om gegevens op te slaan van de handels- en belastingwet. Als het doel is opgehouden te bestaan of als deze periode is verstreken, worden de gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettige vereisten.

De verwerkte persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen, noch naar landen waarvan niet erkend is dat ze de adequate veiligheidsmaatregelen hanteren.

De betrokken personen kunnen informatie inwinnen over de gegevens die over hen zijn opgeslagen op bovenstaand adres. Daarnaast kunnen ze, onder bepaalde voorwaarden, verzoeken om correctie of verwijdering van hun gegevens. Voorts hebben ze het recht om de gegevensverwerking te beperken en ook om de verschafte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat. Voorts hebben ze, indien ze hun instemming hebben gegeven, het recht dit te herroepen. Ze hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming of bij een toezichthoudende autoriteit als ze denken dat de verwerking van de persoonsgegevens die hen betreffen in strijd is met de AVG.

Leden kunnen ook specifieke of algemene instructies verschaffen met betrekking tot bepaalde vormen van gegevensverwerking teneinde hun persoonsgegevens na hun dood te bewaren, verwijderen en openbaren. U kunt deze instructies te allen tijde wijzigen of annuleren. De specifieke instructies kunnen worden gedeponeerd bij B&B Hotels.

Overeenkomstig Art. 21 (1) DSGVO, kan er op bovenstaand adres bezwaar aangetekend worden tegen de gegevensverwerking om redenen die te maken hebben met de specifieke situatie van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor rechtstreekse reclamedoeleinden. Als de beheerder de gegevens verwerkt om wetmatige belangen te beschermen, mogen ze hiertegen bezwaar aantekenen om redenen die te maken hebben met hun specifieke situatie. De beheerder zal dergelijke persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij dwingende wetmatige gronden aangetoond kunnen worden voor die verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid in kwestie, of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige claims.

Om hun rechten uit te oefenen, dienen leden contact op te nemen met B&B Hotels Germany GmbH op de volgende manier:

per e-mail:
datenschutz@hotelbb.com

per post naar het volgende adres: 

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 
65239 Hochheim am Main

B&B Hotels Germany GmbH behoudt zich het recht voor om op gepaste wijze te verzoeken om een identiteitsbewijs van de betrokkene binnen de reikwijdte van het handhaven van diens rechten.

Leden hebben ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Nadere informatie over gegevensbescherming kan worden gevonden in onze verklaring hierover en bij de andere respectievelijke gegevensbeschermingsberichten van de deelnemende hotels.
 

11. / Instemming met de algemene voorwaarden en de toepasbare wet

Door in te schrijven op het B&B HOTELS CLUB-programma, gaat het lid onvoorwaardelijk akkoord met deze deelnamevoorwaarden, evenals met de algemene voorwaarden van de deelnemende hotels, voor alle toekomstige reserveringen als lid. De bovenstaande Deelnamevoorwaarden hebben voorrang boven alle voorgaande overeenkomsten en worden bepaald door de Duitse wet, onverlet enige dwingende beschermende voorzieningen die van toepassing kunnen zijn in het woonland van de consument. De plaats van uitvoering is Hochheim.

De Europese Commissie voorziet in een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. B&B Hotels Germany GmbH is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan procedures van geschillenbeslechting ten overstaan van een commissie voor consumentengeschillen.

Vanaf: Augustus 2022

Doel

B&B HOTELS biedt zijn gasten de mogelijkheid deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van de B&B HOTELS Group. Binnen het kader van dit programma kan er tegen korting hotelaccommodatie worden geboekt op basis van de volgende voorwaarden, en er kunnen punten worden gespaard en ingewisseld voor logies- en/of ontbijt-vouchers bij een B&B hotel in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Zwitserland (met uitzondering van Lully 3 Lakes Hotel), Oostenrijk, Hongarije en Portugal (deelnemende landen). Deze algemene voorwaarden van de B&B HOTELS CLUB zetten de algemene contractuele voorwaarden uiteen die de contractuele basis vormen voor deelname aan het B&B HOTELS Club-programma.

Contractuele partner

B&B Hotels Austria GmbH

pA CCFA Am Heumarkt 10, 1030 Vienna
Tel: +43 (0) 316 244 109 0
Fax: +43 (0) 316 244 109 9
E-mail: graz-puntigam@hotelbb.com

Bedrijfsleiders: Fabrice Collet, Max C. Luscher

UID No.: ATU71730157
 

1/ Definities

Gast: Iemand die een kamer heeft gereserveerd in een B&B hotel

Gast: de persoon die een kamer reserveert in een B&B Hotel

Lid: elke gast die bij zijn inschrijving de algemene voorwaarden van het B&B Hotels CLUB-programma heeft geaccepteerd, bericht van bevestiging heeft ontvangen en de jaarlijkse bijdrage heeft betaald.

Geldige nacht: een overnachting in een B&B hotel waarmee de gast punten kan sparen in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Alleen nachten die door een Lid via het Directe Kanaal zijn geboekt, worden als geldige nachten beschouwd.

Direct Kanaal: Reservering bij de receptie van een B&B Hotel ter plekke, via de website of mobiele app van B&B Hotels of rechtstreeks met het hotel per telefoon of e-mail. Alle reserveringen die zijn gemaakt via een tussenpersoon, touroperator of een derde partij reisbureau (zoals expedia.com, booking.com, enz.) zijn geen directe kanalen en komen dus niet in aanmerking voor het sparen van punten.

Punt: maateenheid die kan worden opgespaard als krediet voor een geldige nacht in een B&B hotel.

2/ Voorwaarde voor deelname aan het programma

2.1 / Dit programma is voorbehouden aan gasten van B&B Hotels die lid zijn geworden van het Clubprogramma door bevestiging van deze Deelnamevoorwaarden en die hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald.

De Gast kan zich op de volgende manieren aansluiten bij het Programma

2.2 / Alle personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt of de wettelijke bevoegdheid volgens de wetten van hun land, mogen deelnemen aan het B&B HOTELS CLUB-programma. Bij inschrijving moeten alle verplichte velden naar waarheid en volledig worden ingevuld. Om deel te nemen aan het B&B Club-programma moet het lid een geldig persoonlijk e-mailadres opgeven. Het zelfde e-mailadres kan niet door twee leden worden gebruikt.

2.3 / Deelname aan het B&B HOTELS CLUB-programma is onderworpen aan een jaarlijkse bijdrage (hierna te noemen "Jaarlijkse Bijdrage").

2.4 / Het lid zal aan het begin van zijn lidmaatschap een e-mail ontvangen met een persoonlijk identificatienummer. Een fysieke B&B HOTELS CLUB-kaart zal niet worden uitgegeven. Het identificatienummer moet vertrouwelijk worden behandeld en is alleen geldig voor het betreffende Lid. Het lidmaatschap kan niet worden verkocht en is ook niet overdraagbaar aan derde partijen. De kortingen en voordelen van het programma zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derde partijen. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor de overnachtingen in een B&B hotel van het lid zelf. Behoudens het voorgaande, kunnen de ontstane accommodatie-vouchers kosteloos worden overgedragen aan derde partijen, maar de wederverkoop van accommodatie-vouchers aan derde partijen is uitdrukkelijk verboden. Elk lid kan slechts één lidmaatschap afsluiten.

2.5 / Het lid heeft toegang tot zijn/haar lidmaatschapsaccount op Internet via www.hotel-bb.com. Het overzicht van overnachtingen in een B&B hotel en de hiermee opgespaarde punten worden als correct en volledig beschouwd, tenzij het Lid bezwaar aantekent binnen vier weken na de laatste dag van zijn overnachting. Het overzicht zal worden bijgewerkt binnen 5 werkdagen na de laatste dag van de laatste overnachting van het Lid in een B&B hotel onder het B&B HOTELS CLUB-programma.

2.6 / Gedurende zijn/haar deelname aan het B&B HOTELS CLUB-programma, dient het Lid zijn/haar toegangscodes, en met name het wachtwoord, geheim te houden teneinde misbruik door derde partijen te voorkomen. Het doorgeven van het wachtwoord is niet toegestaan.

2.7 / Veranderingen in het e-mailadres, postadres of andere gegevens kunnen rechtstreeks door het Lid worden doorgegeven in zijn/haar profiel van het Clubprogramma op de website www.hotelbb.com. Het Lid is bevoegd alle noodzakelijke wijzigingen zelf aan te brengen. Behoudens het voorgaande echter, moet B&B Hotels GmbH onmiddellijk schriftelijk (b.v. per e-mail of via een online contactformulier) in kennis worden gesteld van elke verandering in de naamgegevens van het Lid.

2.8 / De inschrijving is geldig tot één jaar na de datum van bevestiging van het lidmaatschap door B&B Hotels (b.v. een inschrijving d.d. 15 juni 2020 is geldig tot en met 14 juni 2021). Een maand voor de vervaldatum van het lidmaatschap zal het lid een verzoek tot vernieuwing ontvangen. Als het lidmaatschap niet binnen deze periode door het lid wordt vernieuwd, zal het komen te vervallen. Om opgespaarde punten niet verloren te laten gaan, heeft het Lid dertig dagen de tijd na het verlopen van de inschrijving om accommodatie-vouchers aan te maken met zijn/haar opgespaarde punten die 12 maanden geldig zijn, mits het minimum aantal punten voor deze omzetting is bereikt. Na het verstrijken van deze periode zullen de tot dan toe opgespaarde punten volledig vervallen.

2.9 / Het Lid kan te allen tijde contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier (https://www.hotel-bb.com/en/help-contact/contact/germany) voor hulp bij de correcte uitvoering van het B&B HOTELS CLUB-programma en voor informatie over de opgespaarde punten.

2.10 / Alle persoonsgegevens van het Lid (adres, naam, enz.) en andere nuttige gegevens kunnen rechtstreeks worden bijgewerkt via de persoonlijke account op www.hotel-bb.com.

2.11 / Instemming om nieuwsbrieven en andere informatie te ontvangen

Door zich in te schrijven op het B&B HOTELS CLUB programma, gaat het Lid (de Gebruiker) ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, om reclame te ontvangen (elektronische mededelingen met betrekking tot de operaties en diensten die worden geboden door het programma, boodschappen met algemene mededelingen, gepersonaliseerde informatie zoals puntenscore, overzicht van de reserveringen enz., evenals aanbiedingen, enz.).

Door zich aan te sluiten bij het B&B HOTELS CLUB-programma, gaat het Lid ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, dat B&B HOTELS GmbH zijn/haar persoonsgegevens gebruikt, ter aanvulling van het verzamelen, verwerken en het gebruik dat is vereist voor de implementatie van het B&B HOTELS CLUB-programma in de context van reserveringen, om regelmatig informatie te sturen over groepsbreed nieuws, promoties en aanbiedingen van B&B Hotels over hotels en reizen via e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media.

Voorts gaat het lid ermee akkoord, bij wijze van contractuele afweging, dat zijn/haar persoonsgegevens doorgegeven worden binnen de B&B Hotels Group en dat ze ook worden gebruikt voor de doelgerichte plaatsing van advertenties op de websites van B&B Hotels evenals op de sociale media.

Het lid mag deze instemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de bovengenoemde contactgegevens.

3 / Betalingsvoorwaarden

B&B Hotels accepteert de volgende creditcards: Visa, Mastercard en American Express. Andere betaalwijzen worden alleen toegestaan met de instemming van B&B Hotels.
 

4 / Annuleringsbeleid

 Indien u zich heeft aangesloten bij het B&B HOTELS CLUB-programma via Internet op www.hotelbb.com of via de mobiele app van B&B Hotels, heeft u het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te ontbinden.

De ontbindingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u zich heeft ingeschreven op het B&B HOTELS CLUB-programma. Om uw recht op terugtrekking uit te oefenen, moet u ons hierover een bericht sturen naar:

B&B Hotels Austria GmbH, pA CCFA Am Heumarkt 10, 1030 Vienna
Tel.: +43 (0) 316 244 109 0
Fax.: +43 (0) 316 244 109 9
E-mail: graz-puntigam@hotelbb.com,

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief gezonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde terugtrekkingsformulier voor dit doel gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Teneinde te voldoen aan de terugtrekkingstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van het uitoefenen van dit recht op terugtrekking zendt voor het verstrijken van genoemde termijn.

Consequenties van de herroeping

Als u dit contract opzegt, zullen we alle betalingen die we van u ontvangen hebben zonder onnodig uitstel terugbetalen, en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we dezelfde betalingswijze gebruiken die u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; in geen enkel geval zal deze terugbetaling kosten voor u meebrengen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als u dit contract wenst in te trekken, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

B&B Hotels Austria GmbH
pA CCFA Am Heumarkt 10
A-1030 Vienna
Tel.: +43 (0)316 244 109 0
Telefax: +43 (0) 316 244 109 0
E-mail: graz-puntigam@hotelbb.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het contract dat door mij/ons (*) is gesloten om mij/ons (*) aan te sluiten bij het B&B Club-programma en hier lid van te worden.

Ingeschreven op (*)/ Bevestiging van lidmaatschap ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van mededeling op papier)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 

5 / Aanpassing ven het programma; veranderingen in de deelnamevoorwaarden.

5.1 / B&B Hotels kan bepaalde functies van de Dienst wijzigen, stopzetten of installeren vanwege technische ontwikkelingen of om praktische, technische, wettelijke, financiële en veiligheidsredenen, in ieder geval door het Lid per e-mail op de hoogte te stellen van aanpassingen die relevant zijn voor het gebruik van het Programma.

5.2 / Deze veranderingen zullen dertig dagen na kennisgeving aan de leden van kracht worden. In het geval van onenigheid over de nieuwe voorwaarden, mag het Lid zich terugtrekken uit het contract door B&B Hotels hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte te stellen. B&B Hotels kan het B&B HOTELS CLUB-programma beëindigen zes maanden na kennisgeving en naar eigen goeddunken, of het vervangen door een vergelijkbaar programma. In het geval van beëindiging van het programma, hebben Leden recht op een periode van tenminste 30 dagen na beëindiging van het programma om enige verworven beloningen te verkrijgen.

5.3 / B&B Hotels is bevoegd om rechten en plichten toe te kennen of over te dragen aan een andere wettige instantie. Dit is onderhevig aan de voorwaarde dat de rechten waar het Lid aanspraak op kan maken volgens deze Algemene Voorwaarden niet vervallen of worden beperkt.

5.4 / B&B Hotels behoudt zich verder het recht voor om deze Deelnamevoorwaarden te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, in zoverre dit noodzakelijk is in het belang van eenvoudige en zekere verwerking en met name om misbruik te voorkomen. In het geval van dergelijke wijzigingen, zal het belang van de leden naar behoren in aanmerking genomen worden. In zoverre de veranderingen de rechten en verplichtingen van het lid aanmerkelijk aantasten, zal het lid hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld via het laatst bekende e-mailadres, voordat de veranderingen van kracht worden. Een wijziging en de nieuwe Deelnamevoorwaarden worden als goedgekeurd beschouwd indien het lid geen kennis geeft van beëindiging binnen een maand na de datum van verzending van de kennisgeving overeenkomstig Sectie 5, of indien het lid zijn/haar eigen identificatienummer gebruikt om puntenkrediet te verkrijgen nadat deze periode is verstreken. Het lid zal hierover apart worden geïnformeerd in de kennisgeving.

5.5 / Veranderingen in de voordelen van het B&B Clubprogramma

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de voordelen van het B&B Club-programma die zijn gespecificeerd in Sectie 7.2 ook te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk kunnen worden veranderd of geannuleerd in overeenstemming met Sectie 4.

6 / Voorwaarden voor de beëindiging van de inschrijving

6.1 / Gedurende de looptijd van het lidmaatschap is beëindiging ervan voor beide partijen alleen maar mogelijk om gegronde redenen.

6.2 / Beëindiging door B&B Hotels Austria GmbH

B&B Hotels Austria GmbH is bevoegd om het lidmaatschap om gegronde redenen te beëindigen zonder kennisgeving of compensatie voor de resterende periode tot aan het oorspronkelijke einde van het contract.

6.3 / B&B Hotels heeft het recht op buitengewone beëindiging zonder kennisgeving, met name in de volgende gevallen:

 • overtreding door het lid van deze deelnamevoorwaarden of van de algemene zakelijke voorwaarden;
 • misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van dit programma;
 • enige verschaffing van valse informatie aan B&B Hotels Austria GmbH;
 • enig ongepast of misdadig gedrag (met name beledigen of fysiek geweld tegen hotelpersoneel of gasten); B&B HOTELS Austria GmbH behoudt zich het recht voor op nadere maatregelen in zulke gevallen;
 • niet-naleving van wettelijke regelgeving;
 • aantasting van de verdere belangen van B&B Hotels (met name overtreding van de momenteel geldende huisregels van een deelnemend hotel, in het geval van het opleggen van een huisverbod aan het lid in één of meer B&B Hotels);
 • het beëindigen van het programma;
 • het doorverkopen van vouchers.

B&B Hotels behoudt zich te allen tijde het recht voor welke soort controle dan ook uit te voeren op het gebruik van het B&B HOTELS CLUB-programma en op de naleving van de voorzieningen in deze overeenkomst.

6.4 / Wettige gevolgen van beëindiging

Beëindiging van het lidmaatschap zal resulteren in de volledige terugtrekking uit het B&B Club-programma. In het geval van beëindiging van de Overeenkomst vanwege de overtreding van deze Voorwaarden door het Lid, komen al zijn tot aan de datum van beëindiging opgespaarde punten te vervallen.

B&B HOTELS Austria GmbH kan uitgesloten leden het recht om opnieuw deel te nemen aan het B&B HOTELS Club-programma weigeren voor een periode van 2 jaar.
 

7 / Functies van het programma

7.1 / Geldigheid van de voordelen van het programma

De volgende voordelen zijn geldig in B&B Hotels in de deelnemende landen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, dient het Lid zijn/haar naam en e-mailadres of identificatienummer op te geven bij de receptie van het hotel. Online dient het lid gebruik te maken van zijn/haar persoonlijk account.

De voordelen zijn alleen geldig voor reserveringen die zijn gedaan bij de receptie van een B&B Hotel ter plekke, via de website of mobiele app van B&B Hotels, of rechtstreeks bij het hotel per telefoon of e-mail. Alle reserveringen die zijn gemaakt via een tussenpersoon, touroperator of een derde-partij-reisbureau (zoals expedia.com, booking.com, enz.) zijn geen directe kanalen en komen dus niet in aanmerking voor het sparen van punten.

Een overnachting waarvoor de betaling is verricht bij de incheckautomaat zonder voorafgaande reservering met het identificatienummer van het Lid komt niet in aanmerking voor het sparen van punten.

7.2 / De voordelen van het programma

 • 10% korting op het ten tijde van de reservering geldende tarief van de kamer en het ontbijt, het hele jaar door, zeven dagen per week. Deze korting kan niet worden gecombineerd met speciale tarieven, speciale aanbiedingen en/of promoties of andere kortingen.
 • In het geval er al speciale prijzen, speciale aanbiedingen en/of promoties bestaan, 5% korting op het promotietarief van de kamer en 10% korting op het ten tijde van de reservering geldende tarief van het ontbijt, het hele jaar door, zeven dagen per week.
 • Speciale sectie op de website www.hotelbb.com, toegankelijk via e-mailadres en wachtwoord.
 • Het crediteren van punten voor elke overnachting die rechtstreeks is gereserveerd. De opgespaarde punten kunnen worden omgezet in vouchers voor logies of ontbijt.

7.3 / Bedrag van het puntenkrediet

Het lid ontvangt 100 punten voor elke overnachting die het lid persoonlijk heeft gereserveerd en doorgebracht. Er zullen geen punten worden gecrediteerd voor overnachtingen die in zijn geheel of gedeeltelijk zijn betaald met een voucher, of die het Lid heeft gereserveerd voor een derde persoon.

De opgespaarde punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd met de opgespaarde punten van andere leden.

Betaling van de opgespaarde punten in euro's is uitgesloten.

7.4 / Geldigheid van de punten

De punten die zijn opgespaard op de lidmaatschapsaccount zijn tot 30 dagen na het verstrijken van het lidmaatschap geldig. Als het lid zijn/haar lidmaatschap voor het programma niet binnen 30 dagen vernieuwt, gaan de resterende punten automatisch verloren. In het geval van tijdige vernieuwing van het lidmaatschap, worden de tot dan opgespaarde punten automatisch overgezet.

7.5 / Omzetting van punten

Als het Lid eenmaal 300 (driehonderd) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor een gratis ontbijt bij elk hotel in de deelnemende landen.

Als het lid eenmaal 500 (vijfhonderd) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor twee gratis ontbijten bij elk hotel in de deelnemende landen.

Als het lid eenmaal 1000 (duizend) punten heeft opgespaard, heeft hij/zij de gelegenheid om een voucher te ontvangen voor een overnachting met of zonder ontbijt voor een maximum waarde van € 60 in elk hotel in de deelnemende landen.

Als hij/zij het minimum aantal punten heeft bereikt, kan het lid zijn/haar punten omzetten in vouchers via zijn/haar persoonlijke online account. De voucher is dan beschikbaar op de persoonlijke online account.

7.6 / Inwisseling van de vouchers

Het lid kan de vouchers in elk geval inwisselen wanneer hij/zij reserveert bij het respectievelijke B&B hotel.

Overnachting-vouchers (met of zonder ontbijt) hebben een maximum waarde van € 60. Als het tarief van de kamer hoger ligt dan dit bedrag, kan de voucher nog steeds gebruikt worden; het verschil in de totale prijs van de reservering en het bedrag van de voucher moet dan door het lid betaald worden.

Het gebruik van vouchers is onderhevig aan de beschikbaarheid van hotelkamers in het betreffende B&B hotel.

De vouchers kunnen doorgegeven worden aan derde partijen. Het doorverkopen van vouchers is niet toegestaan.

Er kunnen geen punten worden gespaard voor gratis overnachtingen met ontbijt tot een waarde van € 60.

De vouchers zijn 12 maanden vanaf de afgiftedatum geldig. Het lid kan zijn voucher ofwel online inwisselen door het betreffende vouchernummer in te voeren, ofwel persoonlijk door het te tonen bij de balie van het hotel.

Als de voucher-reservering eenmaal is bevestigd (online of wanneer de reservering door het hotelpersoneel is ingevoerd in het elektronische reserveringssysteem bij de hotelreceptie), wordt de voucher als gebruikt beschouwd.

Als het verblijf wordt geannuleerd en de inwisseling van de voucher niet heeft plaatsgevonden, moet de gast contact opnemen met het serviceteam via het contactformulier.

Bij het inwisselen van een voucher is online of rechtstreeks inchecken bij de automaat in het hotel niet mogelijk.

Momenteel kan slechts één voucher per overnachting online worden ingewisseld. Als meerdere vouchers worden ingewisseld voor een langer verblijf, moet de gast het hotel rechtstreeks benaderen.
 

8 / Aansprakelijkheid

Het lid moet zijn/haar B&B HOTELS CLUB-identificatienummer en bijbehorend wachtwoord vertrouwelijk behandelen.

B&B Hotels Austria GmbH is slechts aansprakelijk voor schade die door de deelnemer is geleden in verband met zijn lidmaatschap van het B&B Clubprogramma in het geval van opzet of grove nalatigheid. Enige schadevergoeding wordt beperkt tot het bedrag van de normaal gesproken voorzienbare schade. Bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in het geval van claims die vallen onder de Wet op de Productaansprakelijkheid en in zoverre de wet dergelijke beperkingen verbiedt.

Het Lid erkent dat B&B Hotels zijn verplichting heeft vervuld met betrekking tot de essentiële functies en modaliteiten van het IT-systeem dat wordt gebruikt om het B&B HOTELS CLUB-programma te ondersteunen.
 

9 / Eigendomsrecht en vertrouwelijkheid

De informatie die beschikbaar is in het kader van het B&B HOTELS CLUB-programma, blijft de exclusieve eigendom van B&B Hotels en zustermaatschappijen van de B&B Hotels Group.

Het Lid wordt verondersteld de informatie die hem/haar ter ore komt in het kader van het B&B HOTELS CLUB-programma uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Het Lid mag informatie en gegevens die hij/zij zelf heeft gevonden via het B&B HOTELS CLUB-programma niet reproduceren of kosteloos verspreiden.

10 / Bescherming van persoonsgegevens

B&B Hotels GmbH, als gegevensbeheerder in de betekenis van de toepasselijke persoonsbeschermingswetten, verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks door de leden zijn verschaft. De persoonsgegevens worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om het programma te beheren en de lidmaatschapsapplicatie te verwerken.
 • Om elektronische mededelingen te ontvangen met betrekking tot de operaties en diensten die worden geboden door het Programma (informatieve berichten, puntenscore, enz.)

Deze bovengenoemde doelen van gegevensverwerking zijn noodzakelijk en hebben als legale basis de vervulling van de rechten en plichten die voortvloeien uit het onderhavige contract (Art. 6 par.1 lit.b DSGVO).

Persoonsgegevens van leden die zijn verwerkt door B&B Hotels Austria GmbH mogen worden overgedragen aan hotels in deelnemende landen om het lid in staat te stellen aldaar gebruik te maken van de voordelen.

Persoonsgegevens van leden mogen ook worden verwerkt door derde-partijen-ondernemers van B&B Hotels Austria GmbH die hun IT-systemen en portalen beheren. Deze ondernemers zijn gebonden aan verplichtingen m.b.t. veiligheid en gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasbare gegevensbeschermingswetten.

Voorts kunnen de persoonsgegevens van leden, op basis van deze instemming, ook worden gebruikt door B&B Hotels Austria GmbH en zijn partners voor commerciële doeleinden en marktonderzoek. Deze instemming kan te allen tijde door het lid worden ingetrokken met doorwerking naar de toekomst, door contact op te nemen met B&B Hotels Austria GmbH via onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens van de Leden zullen worden opgeslagen voor de duur van hun lidmaatschap.

Na beëindiging van een contractuele relatie, zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen zolang de verantwoordelijke partij hier de verplichting toe heeft, Art. 17 DSGVO. Dit vloeit gewoonlijk voort uit de wettige verplichtingen voor het leveren van bewijs en om gegevens op te slaan van de handels- en belastingwet. Als het doel is opgehouden te bestaan of als deze periode is verstreken, worden de gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettige vereisten.

De verwerkte persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen, noch naar landen waarvan niet erkend is dat ze de adequate veiligheidsmaatregelen hanteren.

De betrokken personen kunnen informatie inwinnen over de gegevens die over hen zijn opgeslagen op bovenstaand adres. Daarnaast kunnen ze, onder bepaalde voorwaarden, verzoeken om correctie of verwijdering van hun gegevens. Voorts hebben ze het recht om de gegevensverwerking te beperken en ook om de verschafte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Voorts hebben ze, indien ze hun instemming hebben gegeven, het recht dit te herroepen. Ze hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming of bij een toezichthoudende autoriteit, als ze denken dat de verwerking van de persoonsgegevens die hen betreffen in strijd is met de AVG.

Leden kunnen ook specifieke of algemene instructies verschaffen met betrekking tot bepaalde vormen van gegevensverwerking teneinde hun persoonsgegevens na hun dood te bewaren, verwijderen en openbaren. U kunt deze instructies te allen tijde veranderen of annuleren. De specifieke instructies kunnen worden gedeponeerd bij B&B Hotels.

Overeenkomstig Art. 21 (1) DSGVO, kan er op bovenstaand adres bezwaar aangetekend worden tegen de gegevensverwerking om redenen die te maken hebben met de specifieke situatie van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor rechtstreekse reclamedoeleinden. Als de beheerder de gegevens verwerkt om wetmatige belangen te beschermen, mogen ze hiertegen bezwaar aantekenen om redenen die te maken hebben met hun specifieke situatie. De beheerder zal dergelijke persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij dwingende wettige gronden voor de verwerking hiervan kunnen worden aangetoond die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid in kwestie, of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige claims.

Om deze rechten uit te oefenen, dienen leden contact op te nemen met B&B Hotels Austria GmbH op de volgende wijze:

B&B Hotels Germany GmbH
Ter attentie van "De beheerder gegevensbescherming”
c/o B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10,
65239 Hochheim am Main
Duitsland

B&B Hotels Austria GmbH behoudt zich het recht voor te verzoeken om een identiteitsbewijs van de betrokkene op gepaste wijze binnen de reikwijdte van het handhaven van diens rechten.

Leden hebben ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Nadere informatie over gegevensbescherming kan worden gevonden in onze verklaring hierover en bij de andere respectievelijke gegevensbeschermingsberichten van de deelnemende hotels.

 

11 / Instemming met de algemene voorwaarden en de toepasbare wet

Door in te schrijven op het B&B HOTELS CLUB-programma, gaat het lid onvoorwaardelijk akkoord met deze deelnamevoorwaarden, evenals met de algemene voorwaarden van de deelnemende hotels, voor alle toekomstige reserveringen als lid. De bovenstaande Deelnamevoorwaarden hebben voorrang boven alle voorgaande overeenkomsten en worden bepaald door de Duitse wet, onverlet enige dwingende beschermende voorzieningen die van toepassing kunnen zijn in het woonland van de consument. De plaats van uitvoering is Hochheim.

De Europese Commissie voorziet in een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), toegankelijk via https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. B&B Hotels Austria GmbH is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures ten overstaan van een commissie voor consumentengeschillen.