Menu opener
ZadniYour stayVyberte datum pro zobrazení dostupnostiChange datesSelect rooms and travelersClose
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Všeobecné obchodní podmínky B&B HOTELS CLUB

Objekt

B&B Hotels nabízí svým klientům možnost zapojit se do věrnostního programu s názvem „B&B HOTELS CLUB“, díky kterému můžete využít výhod, které jsou podrobně popsané dále.
Tyto všeobecné podmínky definují pravidla věrnostního programu B&B HOTELS CLUB.  

B&B HOTELS CLUB je řízený podle oblasti nebo způsobu prodeje skrze:
Pro online prodej:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Kontaktní formulář 

Pro Španělsko:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Tel.: +34 902 02 31 20 
E-mail: esp-info@hotelbb.com

Pro Francii:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Kontaktní formulář 

Pro Itálii:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
E-mail: eclubitalia@hotelbb.com

Pro Belgii:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Tel.: +32 2 681 12 20 (Bruxelles)
E-mail: bel-corpo@hotelbb.com

Pro Švýcarsko:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Suisse
Tel: (41) 615 51 24 24
E-mail : administratif-ch@hotelbb.com

Pro Maďarsko:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3
Tel: +36 1 920 6911
E-mail : bb_8001@hotelbb.com

Pro Portugalsko:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela
Tel.: +351 800 11 04 22
E-mail: prt-info@hotelbb.com

Pro potřeby všech, kterých se to týká, výše uvedené objekty se nazývají „B&B HOTELS“. 
 

1/ Definice

Klient: každý, kdo si zarezervuje pokoj v našem hotelu B&B
Člen: každý Klient, který během registrace souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami programu B&B HOTELS CLUB a zaplatí roční poplatek
Platný nocleh: pobyt v některém z hotelů B&B, který umožní sbírat body B&B HOTELS CLUB, díky kterým Klient může získat nákupní poukazy, nazývané také „vouchery“. Platné jsou pouze noclehy, které byly zarezervovány Členem přes přímý kanál.
Přímý prodej: Prodej na recepci hotelů B&B, přes webové stránky nebo mobilní aplikaci B&B Hotels, po telefonu nebo přes e-mail konkrétního hotelu v hotelech B&B ve všech zahrnutých zemích. Veškerý prodej prostřednictvím přeprodeje nebo skrze cestovní agentury (jako je Expedia.com, booking.com, atd.) není součástí Přímého prodeje.
Bod: měrná jednotka programu založená na tabulce, která je detailně popsaná níže v sekci 6.5, pro každý platný pobyt v hotelu B&B nebo jakýkoli jiný nákup, díky kterému je možné sbírat body.

 

2/ Podmínky pro vstup do programu

2.1/ Tento program je rezervovaný pro Klienty B&B HOTELS, kteří se staly Členy a přistoupili tak na všeobecné podmínky programu a zaplatili roční poplatek. 
Klient se může přihlásit do programu následovně: 
- během pobytu v některém z hotelů B&B v zemi, která je zapojená do programu;
- na webové stránce www.hotel-bb.com
- na mobilní aplikaci B&B HOTELS

2.2/ Každý kdo je plnoletý nebo zákonně oprávněný k tomu, aby přijal všeobecné podmínky programu v souladu se zákonem dané země rezidence, se může přihlásit do programu B&B HOTELS CLUB. Přihlášení do programu vyžaduje platnou e-mailovou adresu. Sdílení jedné e-mailové adresy dvěma Členy není povoleno.
2.3/ Účast v programu B&B HOTELS CLUB je podmíněna ročním poplatkem.  
2.4/ Po přihlášení do programu, Člen obdrží emailem své osobní identifikační číslo. Toto identifikační číslo je striktně osobní a vázáno na jméno Člena. Předplatné do programu nemůže být prodáno ani zapůjčeno. Veškeré slevy a výhody programu jsou plně vázány na danou osobu a nemohou být poskytnuty třetím stranám s výjimkou voucherů, které mohou být poskytnuty třetím stranám. Slevy, které program nabízí mohou být uplatněny pouze na soukromé pobyty toho konkrétního Člena. Každý Člen může mít pouze jeden předplacený účet.
2.5/ Člen se může přihlásit ke svému účtu přes webové stránky hotelu www.hotel-bb.com. Součet noclehů během pobytu v hotelu B&B uložených na stránkách B&B je považován za přesný a kompletní, za podmínky, že Člen nevyjádří nesouhlas do čtyř týdnů od posledního dne pobytu. Tento součet je aktualizován do 5 dnů od konce pobytu Člena v hotelu B&B v rámci programu B&B HOTELS CLUB.

2.6/ Člen se zavazuje používat své osobní a přístupové údaje důvěrně a neposkytovat je třetím stranám. Člen se zavazuje chránit své přístupové údaje, jako je například heslo ta, aby nedošlo ke zneužití třetí stranou. 
2.7/ Člen musí neprodleně informovat B&B HOTELS telefonicky, e-mailem nebo online kontaktním formulářem pokud dojde ke změně osobních údajů, které poskytl během registrace do programu B&B HOTELS CLUB.
2.8/ Přihlášením do programu Členové souhlasí s elektronickým zasíláním informací ohledně fungování programu a služeb, které program nabízí (informativní zprávy, prodej bodů, atd.). 
2.9/ Registrace je platná po jeden rok od data přijetí všeobecných podmínek programu a platby ročního poplatku (např. registrace 15. června 2019 je platná až do 15. června 2020). Aby nedošlo ke ztrátě bodů, Člen si může požádat o obnovení registrace třicet dní od vypršení platnosti registrace programu B&B HOTELS CLUB. V případě neprodloužení registrace během výše zmíněné doby budou získané body definitivně ztraceny.
2.10/ Člen může kdykoli kontaktovat klientský servis skrze formulář, který je dostupný na webové stránce www.hotel-bb.com nebo skrze e-mailovou adresu „Objekt“ nebo zavolat na telefonní číslo „Objekt“, a zažádat si o asistenci v případě otázek ohledně programu B&B HOTELS CLUB a také informace ohledně získaných bodů.

2.11/ Veškeré aktualizace osobních informací Člena (adresa, jméno, atd.) nebo jakékoli jiné úpravy údajů mohou být provedeny přímo na osobním účtě Člena na www.hotel-bb.com

2.12/ Člen se zavazuje k odmítnutí jakéhokoli chování, které je v rozporu s dobrými mravy nebo zákonem stejně tak jako vandalismu a jakémukoli obtěžování v rámci Platných noclehů, i v rámci využívání získaných výhod z programu. 

 

3/ Právo na odstoupení

3.1/ V souladu s právními normami, pokud se Člen přihlásí do programu B&B HOTELS CLUB na webové stránce www.hotel-bb.com nebo přes mobilní aplikaci B&B HOTELS, má právo od této smlouvy kdykoli odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.
Po uplynutí čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy vyprší možnost odstoupit od smlouvy. 

3.2/ Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy, musí Člen poslat své rozhodnutí o odstoupení od dané smlouvy na adresu - B&B HOTELS SAS - 271 rue du Général Paulet - 29200 Brest - v podobě prohlášení, které má jasný význam (např. poštovním dopise, fotokopie, nebo elektronickou poštou). Člen může využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je k dispozici v příloze 1 tohoto dokumentu s všeobecnými podmínkami, toto však není povinné.
Aby odstoupení od smlouvy bylo v soulady s povolenou dobou pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby Člen postoupil své rozhodnutí týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.3/ V případě odstoupení od smlouvy, B&B HOTELS proplatí veškeré platby obdržené od Člena v souvislosti s předplatným do věrnostního programu bez zbytečného zpoždění, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy B&B HOTELS obdrží rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. B&B HOTELS proplatí platby stejným platebním způsobem, který byl použit pro úvodní transakci, s výjimkou pokud se obě strany otevřeně domluví na jiném způsobu platby; v každém případě tento způsob platby nezpůsobí Členovi žádné další poplatky. 

 

4/ Úprava/ Zastavení/ Náhrada programu

4.1/ B&B HOTELS si rezervuje právo upravit program a jeho podmínky z důvodů technických, právních nebo operačních. O takovýchto úpravách bude Člen informován na e-mailové adrese, kterou Člen poskytl, s předstihem nejméně třiceti (30) dnů před uvedením dané změny v platnost. V případě nesouhlasu s danou úpravou se může Člen odhlásit z programu tím, že informuje o svém rozhodnutí B&B HOTELS ve lhůtě nejpozději třiceti (30) dnů od obdržení informace od B&B HOTELS. V případě odhlášení z programu bude Členovi vrácen roční poplatek prorate temporis za zbývající období platnosti registrace od data zrušení registrace. 

4.2/ B&B HOTELS má také právo program B&B HOTELS CLUB zrušit nebo jej nahradit jiným programem. O takovémto zrušení nebo nahrazení věrnostního programu bude Člen informován prostřednictvím poslední e-mailové adresy, kterou Člen poskytl, s předstihem nejméně šesti (6) měsíců před datem ukončení nebo nahrazení věrnostního programu.  V případě zastavení programu nebo odmítnutí Člena přihlásit se do nového věrnostního programu, Členovi bude navrácen roční poplatek prorata temporis za zbývající období do zastavení programu nebo začátku nového programu. Pokud Člen odmítne registraci do nového věrnostního programu, musí o tom písemně informovat B&B HOTELS nejméně třicet (30) dnů před zahájením nového věrnostního programu. V případě zastavení programu, bude mít k dispozici Člen nejméně třicet (30) dní po zrušení programu, aby měl možnost zhodnotit body, které nasbíral do tohoto data.

 

5/ Vypovězení

5.1/ Členové mohou kdykoli zrušit své členství v programu B&B HOTELS CLUB zasláním řádně adresovaného doporučeného dopisu s předstihem nejméně třiceti (30) dní před výpovědní lhůtou. V případě předčasného ukončení členství nemá Člen právo na vrácení poplatku ani jiné odškodnění pro zbývající období až po dobu vypršení členství, která byla stanovena původně. 

5.2/ B&B HOTELS může oznámit zrušení dané smlouvy a členství v programu B&B HOTELS CLUB s předstihem třiceti (30) dnů bez nároku na jakékoli odškodné v případě:
- že Člen nerespektuje ustanovení všeobecných podmínek programu;
- zneužití nebo podvodné využívání výhod programu;
- falšování informací předaných B&B HOTELS.
B&B HOTELS si rezervuje právo na odmítnutí opětovné registrace Člena, kterému byla zrušena registrace, po dobu dvou (2) let.

5.3/ B&B HOTELS si rezervuje právo v jakýkoli moment provádět kontroly využívání programu B&B HOTELS CLUB a respektování pravidel definovaných těmito všeobecnými podmínkami. V případě vypovězení smlouvy ze strany B&B HOTELS z důvodu, který je definován v článku 5.2, veškeré body, které Člen nasbíral, propadnou.

 

6/ Fungování programu

6.1/ Platnost výhod programu

Výhody podrobně popsané níže v části 6.2 jsou platné ve všech hotelích B&B ve zúčastněných zemích. Pro využití těchto výhod musí Člen poskytnout své jméno a svou e-mailovou adresu nebo své identifikační číslo na recepci hotelu. Člen se musí přihlásit ke svému osobnímu internetovému účtu, aby mohl využít svých výhod.
Tyto výhody jsou platné je pro pobyty, které byly zarezervovány na recepci hotelů B&B, přes webové stránky nebo mobilní aplikaci B&B Hotels, po telefonu nebo přes e-mail konkrétního hotelu v hotelech B&B ve všech zahrnutých zemích. Pro veškeré pobyty zarezervovány přes přeprodejce nebo cestovní kancelář (jako je například Expedia.com, booking.com, etc.), není možnost využít výhod věrnostního programu.
Pro pobyty zaplacené přes recepční automat bez předchozí rezervace s identifikačním číslem Člena, není možnost využít výhod věrnostního programu B&B HOTELS CLUB.

6.2/ Výhody programu

Přihlášení se do věrnostního programu přináší následující výhody: 
- 10% sleva na cenu pokojů (s výjimkou akčních tarifů) a na snídani, s okamžitou platností od momentu rezervace, a to po celý rok, sedm dní v týdnu. Tato sleva je platná od doby příjezdu do zarezervovaného hotelu a nemůže být slučována se speciálními tarify, nabídkami a/nebo sezónními nabídkami nebo slevami.
- 5% sleva na tarify zlevněných pokojů a -10% na snídani, s okamžitou platností od momentu rezervace, a to po celý rok, sedm dní v týdnu. Tato sleva je platná od doby příjezdu do zarezervovaného hotelu.
- vlastní účet na webové stránce www.hotel-bb.com, přístupný přes e-mail a heslo.
- Sbírání bodů za každý přímo zarezervovaný pobyt, díky kterým je možné využít voucherů, které je možné vyměnit za pobyt zdarma za cenu až 60€ a/nebo za snídani zdarma.
- Ve Francii je speciální hotline pro rezervace Členů programu B&B HOTELS CLUB.

6.3/ Sbírání bodů

Člen získá 100 bodů za každý platný Nocleh, za jeden pokoj, s výjimku pokojů, které byly zaplaceny voucherem. Pokud si Člen zarezervuje dva nebo více pokojů na stejnou noc, započítají se mu body pouze za ten pokoj, který sám obývá.
Prodej osobních bodů může Člen konzultovat na svém osobním internetovém účtě, do kterého se může přihlásit přes svůj e-mail a heslo.
Údaje pro přihlášení do účtu, stejně tak jako nasbírané body nemohou být v žádném případě přesunuty, postoupeny nebo zkombinovány s účty jiných členů.
Nasbírané body nemohou bát v žádném případě zpeněženy a nedávají právo na žádné proplácení peněz.

6.4/ Platnost bodů

Body připsané na účet Člena jsou platné po dobu až 30 dnů po ukončení platnosti předplatného do programu. Pokud Člen neobnoví platnost svého předplatného do programu do 30 dnů, získané body budou definitivně ztraceny. Avšak Členové mají právo obnovit své předplatné po dobu až 30 dnů od vypršení jejich předplatného. V tomto případě budou body považovány za platné a budou přidány k bodům získaným v budoucnu až do data vypršení platnosti předplatného do věrnostního programu B&B HOTELS CLUB.

6.5/ Převedení bodů

Jakmile Člen nasbírá tři sta (300) bodů, má možnost využít voucher na snídani zdarma v jakémkoli hotelu v zemi, která se účastní programu.
Jakmile Člen nasbírá pět sta (500) bodů, má možnost využít voucher na dvě snídaně zdarma v jakémkoli hotelu v zemi, která se účastní programu.
Jakmile Člen nasbírá tisíc (1000) bodů, má možnost využít voucher na noc zdarma s nebo bez snídaně v maximální ceně 60€ v jakémkoli hotelu v zemi, která se účastní programu.
Člen může využít svůj voucher na noc zdarma v ceně do 60€ pro rezervaci pokoje (s nebo bez snídaně), jehož cena je vyšší než 60€ a doplatit rozdíl mezi celkovou cenou rezervace pokoje a výší hodnoty voucheru.
Platnost voucherů je podmíněna dostupností pokojů v hotelu. Vouchery mohou být postoupeny třetím stranám. Pobyty zdarma v ceně 60€ nedávají právo na žádné body.
Jakmile Člen nasbírá minimální počet nutných bodů, může je kdykoli přeměnit ve voucher na svém osobním internetovém účet. Od té chvíle bude voucher k dispozici online na daném osobním účtě.

Voucher nemůže být uplatněn pro rezervaci na internetové stránce. Může být však uplatněn přímo v hotelu.

Vouchery jsou platné 12 měsíců od data jejich vydání. Člen může využít svůj voucher dvěma způsoby: na internetu, vyplněním čísla voucheru když potvrzuje svou rezervaci, nebo na hotelové přepážce.
Jakmile je rezervace, pro kterou byl využit voucher potvrzena (online nebo po tom, co byl vložen do rezervačního systému elektronických rezervací členem na hotelové recepci), je voucher považován za využitý. Nemůže být ani proplacený ani upravený, a to i v případě, že je pobyt zrušen.

 

7/ Vlastnictví údajů

Informace dostupné skrze program B&B HOTELS CLUB jsou exkluzivním vlastnictvím B&B Hotels a poboček skupiny B&B HOTELS.
Člen se zavazuje k využívání informací, které získá prostřednictvím programu B&B HOTELS CLUB, pouze pro své vlastní potřeby, a nikoli s cílem komerčního využití.
Člen nesmí ani zdarma reprodukovat nebo šířit informace a údaje získané skrze program B&B HOTELS CLUB.

 

8/ Ochrana osobních údajů

B&B HOTELS bude zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté přímo Členy, jakožto správce údajů v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje Členů budou použity specificky pro následující účel:
- Provoz programu a zpracování přihlášek do programu
- Pro elektronické zasílání informací ohledně fungování programu a služeb, které program nabízí (informativní zprávy, prodej bodů, atd.). 
Výše uvedené účely zpracování osobních údajů jsou nezbytné a jejich právním základem je výkon práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 
Osobní údaje Členů zpracované B&B HOTELS mohou být předány hotelům zúčastněných zemí, aby mohli Členové využívat svých výhod ve všech participujících hotelích.  
Osobní údaje členů mohou být zpracovávány také externími poskytovateli B&B HOTELS, kteří spravují IT systémy a portály B&B Hotels, přičemž tito poskytovatelé podléhají povinnostem v oblasti bezpečnosti a důvěrnosti v souladu se zákony o ochraně údajů. 
Na základě výslovného a konkrétního souhlasu Člena mohou být jeho osobní údaje použity také společností B&B HOTELS a jejími partnery pro komerční průzkumné účely. Tento souhlas může Člen kdykoli odvolat kontaktováním B&B HOTELS na níže uvedených kontaktních údajích. 
Osobní údaje členů jsou uchovávány po celou dobu předplatného. Údaje však mohou být před vymazáním uloženy v dočasných archivech po dobu promlčecí lhůty použitelné na jakýkoli spor týkající se této smlouvy. 
Zpracovávané osobní údaje nelze přenášet mimo Evropskou unii ani do jiných zemí, než které jsou uznány jako země poskytující uspokojivé záruky bezpečnosti podle rozhodnutí Evropské komise. 
Členové mají právo na přístup ke svým osobním údajům uloženým společností B&B HOTELS a požadovat opravu, aktualizaci nebo vymazání nepřesných, neúplných nebo zastaralých údajů. Mohou také vznést námitky proti zpracování těchto údajů a mají právo uplatnit legitimní důvody pro takovou žádost. Členové mohou také požadovat přenositelnost svých osobních údajů. 
Členové mohou rovněž vydat konkrétní nebo obecné pokyny týkající se určitých forem zpracování údajů za účelem uchování, vymazání a zveřejnění jejich osobních údajů po jejich smrti. Mohou také tyto instrukce kdykoli upravit nebo zrušit. Konkrétní instrukce je možné zaregistrovat u B&B HOTELS. 
• právo na přístup znamená, že osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů se mohou kdykoli zeptat, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány společností B&B HOTELS, a pokud ano, jaké osobní údaje jsou použity a jakým způsobem.
• právo na opravu znamená, že osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů mohou požádat o opravu svých osobních údajů uložených v B&B HOTELS, pokud se prokáže, že jsou nepřesné. Tyto osoby mohou rovněž požádat o doplnění svých osobních údajů, pokud jsou neúplné, pokud je to relevantní s ohledem na účel prováděného zpracování.
• právo na vymazání znamená, že osoby dotčené zpracováním osobních údajů mohou požádat o smazání svých osobních údajů, zejména pokud (i) jejich uchovávání již není nutné pro účely, pro které byly (ii) jejich osobní údaje jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu a subjekty chtějí tento souhlas odvolat a neexistuje žádný jiný právní základ, který by mohl odůvodnit další zpracování údajů, (iii) subjekty údajů vznesly námitky proti zpracování jejich osobních údajů, a proto si přejí, aby byly vymazány, (iv) jejich osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) jejich osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle evropského nebo francouzského práva.
• právo na omezení zpracování znamená, že osoby dotčené zpracováním osobních údajů mohou požádat o omezení zpracování jejich osobních údajů (i), pokud zpochybní přesnost svých údajů osobní povahy, a to po dobu nezbytnou k ověření přesnosti těchto údajů, (ii) pokud subjekt údajů po zpracování považovaném za nevyhovující upřednostňuje zpracování omezit, spíše než zvolit úplné vymazání svých osobních údajů, (iii) pokud již jejich osobní údaje nejsou nezbytné pro účely zpracování, ale jejich uložení společností B&B HOTELS je pro dotčené osoby stále nezbytné pro uznání, výkon nebo obranu jejich práv před soudy, (iv) pokud vznesou námitky proti zpracování jejich osobních údajů a přejí si omezit jejich zpracování na nezbytně nutnou dobu potřebnou k ověření, zda je vznesená námitka oprávněná.
• právo vznést námitku proti zpracování znamená, že osoby dotčené zpracováním osobních údajů mohou vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů lze uplatnit pouze s odvoláním na oprávněné důvody týkající se jejich konkrétní situace. Sporné zpracování bude ukončeno, pokud neexistují závažné legitimní důvody, které odůvodňují jeho pokračování v souladu s platnými pravidly a předpisy. 
Právo na přenositelnost údajů znamená, že osoby ovlivněné zpracováním osobních údajů mohou za podmínek stanovených zákony o ochraně údajů požadovat, aby dostaly své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu, který se běžně používá, nebo požadovat, aby je společnost B&B HOTELS předala přímo třetí straně podle jejich výběru, pokud je to legálně a technicky možné.
Aby mohli členové uplatnit svá práva, musí kontaktovat B&B HOTELS následujícím způsobem a prokázat svou totožnost: 

• přes e-mail na následující adrese:
- Francie : privacy.france@hotelbb.com
- Španělsko: esp-privacy@hotelbb.com
- Itálie: privacy-italy@hotelbb.com
- Belgie: bel-corpo@hotelbb.com
- Švýcarsko: administratif-ch@hotelbb.com
- Maďarsko: bb_8001@hotelbb.com
- Portugalsko: prt-info@hotelbb.com

• poštou na následující adrese: 
Španělsko:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

 

Francie:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Italie:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
Členové mají také vždy právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů ohledně zpracování jejich osobních údajů. 

Belgie:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles

Švýcarsko:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Suisse

Maďarsko:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3l

Portugalsko :
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela

In addition, Members have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority regarding the processing of their personal data. 
 

9/ Použitelné právo / Právní spory

Tyto obecné podmínky podléhají francouzskému právu, s výjimkou závazných právních ustanovení, která jsou v rozporu s právem místa bydliště Člena. 
V případě sporu a aniž jsou využity prostředky nabízené u příslušných soudů, má Člen možnost uchýlit se k mediaci nebo jakémukoli jinému postupu řešení sporu. Organizace pro mediace zprostředkovaná B&B HOTELS je: 

le Médiateur du Tourisme et du Voyage, 
- E-mail: info@mtv.travel
- Informace:  www.mtv.travel
Pokud člen pobývá v EU, Evropská komise zpřístupní spotřebitelům platformu pro řešení sporů online, která je přístupná na následující adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10/ Přijetí všeobecných podmínek

Registrací do programu B&B HOTELS CLUB Člen přijímá tyto všeobecné podmínky.

As of: April 2020

Purpose

B&B Hotels offers its guests the opportunity to take part in a loyalty programme. As part of this programme, hotel accommodation can be booked at a discounted price, based on the following conditions: points can be collected and redeemed for overnight stays and/or breakfast vouchers in a B&B hotel in France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Switzerland (except Lully 3 Lakes hotel), Austria, Hungary and Portugal (i.e. participating countries). These general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB set out the general contractual conditions, which form the basis of the contract for participation in the B&B HOTELS Club programme.

 

Programme Partner

B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main,
Tel: +49 (0) 6146 9090 0
Fax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com
Directors: Fabrice Collet, Max C. Luscher
Ust-IdNr.: DE187076148

 

1/ Definitions

Guest: Someone who has a booked a room in a B&B hotel

Member: every guest who has accepted the general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB programme when registering and who has paid the annual fee

Valid stays: Overnight stays in a B&B hotel, where the guest is entitled to collect points according to the terms of these general terms and conditions. Only bookings made by members via direct booking channels will be considered as valid.

Direct booking channels:  Bookings at reception, by phone or by email direct to the B&B hotel in your chosen destination (in a participating country), or on the B&B Hotels website or app. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example, expedia.com and booking.com, etc.) are not considered as direct booking channels and will therefore not be considered valid for collecting points.

Point: A unit of measure which can be used as credit for a valid night’s stay in a B&B hotel.

 

2/ Conditions of participation for the programme

2.1 / This programme is reserved for B&B Hotels guests who have become a member of the Club programme by confirming these terms and conditions and who have paid the annual fee.

Guests can join by the following means: 

 • during their stay in a B&B Hotel in a participating country
 • via the website www.hotel-bb.com
 • via the B&B Hotels mobile app

 

2.2 / All persons who are of legal age or have legal capacity in accordance with the laws of their country can take part in the B&B Hotels Club programme. When registering, all required mandatory fields must be filled in truthfully and completely. The member must provide a valid personal email address in order to participate in the B&B Club programme. The same email address cannot be used by two members.

2.3 / There is an annual fee for participating in the B&B HOTELS CLUB programme (hereafter referred to as the “annual fee”). 

2.4 / The member will receive an email with a personal identification number when membership begins. A physical B&B Club Card will not be issued. The identification number is to be treated confidentially and should only apply to the respective member. The membership cannot be sold on and is not transferrable to third parties. The discounts and benefits of the programme are personal and are also not transferrable on to third parties. These can only be used for the member's own stays in a B&B hotel. Deviating from this, the generated overnight vouchers can be passed on to third parties free of charge, but the re-sale of overnight vouchers to third parties is expressly prohibited. Each member is entitled to one membership only.

2.5 / The member can access their personal member account online via www.hotel-bb.com. The overview of overnight stays in a B&B hotel and the points collected with the overnight stays are considered to be correct and complete, unless the member objects within four weeks (after the last day of the respective stay). The overview is updated within 5 working days after the last day of a member's last stay in a B&B hotel, as part of the B & B-HOTELS-CLUB programme.

2.6 / While participating in the B&B HOTELS CLUB programme, the member must treat their access data and especially their password confidentially, in order to prevent misuse by third parties. Transferring the password is not permitted.

2.7 / Changes to a member’s e-mail address, postal address or other information must be made by the member in text form (e.g. by e-mail or using the online contact form) or directly via their club programme profile on the website www.hotelbb.com

2.8 / The subscription is valid for one year from the date of confirmation of membership by B&B Hotels (i.e. a subscription from June 15, 2020 is valid until June 14, 2021). One month before membership expires, the member receives a request to renew it. If the membership is not renewed by the member within this period, it expires. In order not to lose accumulated points, the member has thirty days after the subscription’s expiry date to generate overnight vouchers with a validity of 12 months, using the member’s accumulated points, provided that the minimum number of points for the conversion specified below has been reached, or to register again . After this period, the points accumulated up to that point will be completely forfeited.

2.9 / The member can contact customer service at any time using the email addresses and telephone numbers above to get help with the correct use of the B&B HOTELS CLUB programme and information about the points collected.

2.10 / All personal data belonging to the member (e.g. address, name, etc.) and other relevant data changes can be updated directly via the member’s personal account at www.hotel-bb.com.

2.11 / Consent to receive newsletters and other information 

By registering with the B&B HOTELS Club programme, the member (the user) agrees to receive advertising (electronic messages relating to the processes and services offered by the programme) e.g. general information messages, personalised information such as points, overview of bookings, etc. and offers. 

By joining the B&B HOTELS Club programme, the member agrees to a contractual agreement that B&B HOTELS GmbH can also send its personal data (in addition to the collection, processing and use required for the implementation of the B&B HOTELS Club programme), in the context of bookings and may use regular information about group-wide news, promotions and offers from B&B Hotels on the subject of hotels and travel via email or other electronic media.

Furthermore, as part of the contractual agreement, the member agrees that their personal data can be passed on between B&B Hotels companies. 

The member can remove this consent at any time using the above contact details.

 

3/ Payment Terms

3.1 B&B Hotels accept online payment and the following credit cards:  Visa, Mastercard und American Express. Other means of payment are only permitted with the consent of B&B Hotels.

 

4/ Cancellation Policy

If you have joined the B&B HOTELS CLUB programme via www.hotelbb.com or via the B&B Hotels mobile app, you have the right to cancel this contract within 14 days and without stating a reason.

The cancellation period is fourteen days from the day on which you registered for the B&B HOTELS CLUB programme. In order to exercise your right of cancellation, you must inform us via: 

 

B&B HOTELS GmbH, Altkönigstraße 10, D-65239 Hochheim am Main, 

Tel.: +49 (0) 6146 9090 0, Fax.: +49 (0) 6146 9090 111, 

E-Mail: kontakt@hotelbb.com

informing us of your decision to cancel this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use the attached sample cancellation form, but this is not mandatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication regarding your right of cancellation before the cancellation period expires.

Following cancellation

If you cancel this contract, we have to repay all payments we have received from you immediately and, at the latest, within fourteen days from the day on which we received notification of your cancellation of this contract. For this repayment, we will use the same means of payment that you used in the original transaction, unless another means is expressly agreed with you. Under no circumstances will you be charged for this repayment. 

 

Example withdrawal form

(If you wish to cancel your contract, please fill out this form and return to us.)

 

At:
B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10
D-65239 Hochheim am Main
Telefax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail:    kontakt@hotelbb.com  

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) regarding the joining and membership of the B&B Club programme. 

Registered on (*)/confirmation of membership received on (*)

Name of the customer(s)

Customer(s) address 

Customer(s) signature (only on paper copies)

Date

(*) Delete where applicable.    

 

5/ Change of programme; Changes to membership conditions

5.1 / B&B Hotels can change, stop or install certain functions of the service due to technical developments or for practical, technical, legal, financial and security-related reasons, whereby the member will be informed by e-mail about any adjustments relevant to the use of the programme.

5.2 / These changes will take effect thirty days after the notification to members. In the event of a discrepancy in the new conditions, the member can withdraw from the contract by informing B&B Hotels within 10 days of receiving the notification. B&B Hotels can terminate the B&B HOTELS CLUB programme with a period of six months and at its own discretion, or replace it with a similar programme. In the event of termination of the programme, members will be given a period of at least 30 days after the end of the programme to use up any accrued points.

5.4 / B&B Hotels also reserves the right to change or supplement these terms and conditions of participation at any time, in whole or in part, insofar as this is necessary in the interest of simple and secure processing and in particular to prevent misuse. In the case of such changes, the interests of the members are taken into account appropriately. If changes significantly affect the rights and obligations of the member, the member will be informed in text form via the last known e-mail address and before the changes take effect. Changes and any new conditions of participation are deemed to have been approved if the member does not cancel within one month of the date of notification (in accordance with section 5), or if the member uses their own identification number after this period to obtain a point credit. The member will be informed of this separately in the notification.

5.5. Changes to the B&B Club Programme benefits

It is made clear that the B&B Club programme benefits mentioned in Section 7.2 can also be changed or deleted, in whole or in part, in accordance with Section 4 and at any time.

 

6 / Subscription termination conditions

6.1 / During the term of membership, termination for both sides is only possible for an important reason.

6.2 Termination by the member
The notice of termination must be sent in text form via the above contact details. The period of notice is 1 month.

6.3 Termination by B&B HOTELS

B&B HOTELS GmbH is entitled to terminate the membership for important reasons without notice and without compensation for the remaining period, up to the original end of the contract. 

6.2 / B&B Hotels has the right to terminate without notice in the following cases: 

 • Member violation against these conditions of participation or the general terms and conditions

 • misuse or fraudulent use of the benefits of this programme;

 • any false information given to B&B Hotels GmbH;

 • any inappropriate or offensive behaviour (especially insulting or violent behaviour towards hotel employees or other guests); In such a case, B&B HOTELS GmbH reserves the right to take further measures

 • Failure to comply with legal requirements

 • Damage to the further interests of B&B Hotels (in particular, violation of the current applicable house rules of a participating hotel, in the event of a house ban being issued to the member in one or more B&B hotels)

 •  Termination of the programme

 • Re-sale of vouchers

B&B Hotels reserves the right to make any type of review regarding the use of the B&B HOTELS CLUB programme and compliance with this agreement at any time. 

6.4 Legal consequences of termination

Termination of membership leads to the complete withdrawal from the B&B Club programme. In the event of termination of the contract, due to the member's violation of these participation conditions, all points accumulated by the member, up to the time of the termination, will be lost. 

B&B Hotels GmbH can refuse excluded members a renewed participation in the B&B HOTELS Club programme for a period of up to 2 years.

 

7/ Features of the programme

7.1 Validity of the programme benefits

The following benefits are applicable to B&B hotels in participating countries. To take advantage of these benefits, members must provide their name, email address or identification number at the hotel reception. Online, customers must use their personal account.

Benefits are only valid for bookings made at the reception of a B&B hotel, via the B&B Hotels website or the mobile app, as well as by telephone or email directly to the hotel. All bookings made through a re-seller, tour operator, or third-party travel agent (such as expedia.com, booking.com, etc.) are not direct channels and therefore do not entitle you to earn points.

An overnight stay, for which payment is made at the check-in machine without prior booking with the member's identification number, does not entitle the holder to earn points.

7.2/ The benefits of the programme

 • 10% discount on the room price and the breakfast price, valid at the time of booking, all year round, seven days a week. This discount cannot be combined with special prices, special offers and/or promotions or other discounts.

 • In the case of existing special prices, special offers and/or promotions or other discounts, a 5% discount on the promotion room price and a 10% discount on the breakfast price apply, valid at the time of booking, all year round, seven days a week.

 • Sign into this part of the website www.hotel-bb.com, which is accessible using your email and password.

 • Points are credited for each stay which is booked directly. Collected points can be used for overnight stays or for breakfast.  

7.3/ Amount of credit points

The member receives 100 points for each overnight stay that the member has personally booked and used themselves. Points are not credited for overnight stays that have been paid for in full, or in part with a voucher, or that the member has booked for a third person.

The points collected are non-transferrable and cannot be combined with other members' points.

A payment of the collected points in EURO is not possible.

7.4/ Validity of points

Points accumulated in the member account are valid for up to 30 days after membership expires. If the member does not renew their membership of the programme within 30 days, the remaining points are automatically lost. In the event of a timely extension of membership, the points accumulated so far will be automatically transferred.

7.5 / Conversion of points

As soon as the member has collected 300 (three hundred) points, they have the option of receiving a voucher for a free breakfast in any hotel in one of the participating countries. 

As soon as the member has collected 500 (five hundred) points, they can receive a voucher for two free breakfasts in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has received 1000 (one thousand) points, they can receive a voucher for an overnight stay (with or without breakfast) with a maximum value of €60 in any hotel in one of the participating countries.

Once they have reached the required minimum number of points, the member can convert their points into vouchers via their personal online account. The voucher is then available on the online account.  

7.6 / Redemption of vouchers

The member can redeem the vouchers at the respective B&B hotel when booking.

Accommodation vouchers (room reservations with or without breakfast) have a maximum value of €60. If the room price is above this amount, the voucher can still be used. The difference between the total price of the booking and the amount of the voucher must then be paid by the member.

The use of the voucher is dependent on the availability of hotel rooms at the chosen B&B hotel.  

The vouchers can be passed on to third parties.   Re-sale of vouchers is not permitted.

The vouchers are valid for 12 months. Members can use their vouchers online or in person at the hotel reception.

Once the voucher-booking is confirmed (online or in person at the hotel reception via the electronic booking system) it is considered as used. It cannot be refunded or used again, even if the stay is cancelled.

 

8/ Liability

The member must use and handle their B&B-HOTELS-CLUB identification number and the associated password confidentially. 

For damages incurred by the participant in connection with membership of the B&B Club programme, B&B HOTELS GmbH is only liable for intent and gross negligence. Any damage compensation is limited to the amount of the typically foreseeable damage. The above limitation of liability does not apply to injury to life, body, or health, or claims in accordance with. Product Liability Act and insofar as the law prohibits such restrictions.

 

9/ Right of ownership and accountability

The information available within the B&B HOTELS CLUB programme remains the exclusive property of B&B Hotels and its sister companies within the B&B Hotels Group.

The member undertakes to use the information which is known to them in the B&B HOTELS CLUB programme exclusively for private purposes.

The member cannot reproduce information and data found through the B&B-HOTELS-CLUB programme and cannot pass it on for free.

 

10/ Personal data protection

B&B Hotels GmbH processes personal data passed on directly by members as data controllers within the meaning of the applicable data protection laws. Personal data are processed for the following purposes:

 • To manage the programme and to process the membership application
 • To receive electronic communications related to the operations and services offered by the programme (information messages, points, etc.).

These aforementioned purposes of data processing are necessary and have the fulfillment of the rights and obligations arising from this contract as a legal basis (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR).

Members’ personal data processed by B&B Hotels GmbH can be transferred to hotels in participating countries, in order to enable the member to use its benefits.

The personal data of members can also be processed by third-party providers of B&B Hotels GmbH, who manage the information technology systems and portals of B&B-Hotels GmbH. These contractors are subject to security and data protection obligations in accordance with the applicable data protection laws.

In addition, the personal data of the members can also be used by B&B Hotels GmbH and its partners for commercial purposes and market research, on the basis of this consent. This consent can be revoked by the member at any time by contacting B&B Hotels GmbH using the contact details below.

The personal data of the members are stored for the duration of the membership. 

After the termination of a contractual relationship, personal data will be stored as long as the person responsible is legally obliged to do so, Art. 17 GDPR. This results from legal proof and retention obligations from the commercial and tax laws. After the term or deadlines have expired, the data will be routinely blocked or deleted, in accordance with legal requirements.

The processed personal data will not be transferred outside the European Union or to countries other than those that are recognized to have taken adequate security measures.

Affected persons can use the above information request, with respect to data related to them. In addition, under certain conditions, you can request the correction or deletion of your data. Furthermore, there is a right to restrict the processing of the data and a right to surrender the data provided in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to withdraw your consent. You have the possibility to lodge a complaint with the data protection officer or a supervisory authority if you believe that the processing of personal data concerning you violates GDPR.

 

Members can also provide specific or general instructions regarding certain forms of data processing in order to receive, delete and disclose their personal information after their death. You can change or cancel these instructions at any time. The specific instructions can be raised with B&B Hotels.

 

According to article 21 para. 1 GDPR, data processing can be objected to for reasons that arise from the particular situation of the relevant person, subject to the above. The person in question has the right to object to the processing of their personal data for direct marketing purposes and without stating a reason. If the controller processes the data to protect legitimate interests, you can object to this processing for reasons that arise from the particular situation. The responsible body will then no longer process this personal data, unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing and which outweigh the interests, rights and freedoms concerned or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

 

To exercise their rights, members should contact B&B Hotels GmbH by the following means:

 

by email:
datenschutz@hotelbb.com

by post: 

B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10, 
65239 Hochheim am Main

B&B HOTELS GmbH reserves the right to request proof of the identity of the person concerned, in a suitable form to assert the rights of the person concerned. 

Members also have the right, at any time, to lodge a complaint with the relevant data protection authority regarding the processing of their personal data. 

Further information on data protection can be found within our data protection declaration and the other data protection notices of the participating hotels.

 

12/ Acceptance of the general terms and conditions and applicable law

By registering for the B&BHOTELS CLUB programme, the member unconditionally agrees to the present conditions of participation and the general terms and conditions of the participating hotels, for all future bookings as a member. The above conditions of participation replace all previous agreements and are subject to German law, without prejudice to mandatory protective provisions that could apply in the consumer’s country of residence. Registered in Hochheim.

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), which can be accessed via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. B&B HOTELS GmbH is not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.