Menu opener
ZadniYour stayVyberte datum pro zobrazení dostupnostiChange datesSelect rooms and travelersClose
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Podmínky používání webové stránky www.hotelbb.com a mobilní aplikace B&B HOTEL

PDF

 

Poslední aktualizace: 29/12/2022

 

Článek 1: Společnost

Webová stránka je zveřejněna společností Casper BidCo, více informací o společnosti najdete zde. 
 

Článek 2: Terminologie

 • Platforma: označuje ústřední online rezervační systém provozovaný společností Casper BidCo na stránce
 • Služby: označují služby nabízené B&B HOTELS na jejich stránce a v mobilní aplikaci téhož jména. 
 • Webová stránka: označuje webovou stránku Casper BidCo, která je přístupná především přes odkaz www.hotel-bb.com a v mobilní aplikaci.
 • Uživatelé: označuje jakéhokoliv uživatele, který v registračním formuláři stránky poskytl svá osobní data a používal služby stránky potom, co obdržel potvrzující e-mail, který uznává platným jeho účet Hotels.com.
   

Článek 3: Účel a oblast působnosti uplatnění

Tyto obecné podmínky používání („podmínky používání“) definují právní rámec přístupu a používání webové stránky a mobilní aplikace („stránka“). 

Tyto podmínky používání jsou ve francouzském znění a vztahují se výlučně na Casper Bidco a jakéhokoliv uživatele, který by chtěl navštívit stránku a/nebo využít služeb.

Přístup ke stránkám a jejich používání je podmíněno přijetím těchto podmínek používání, což může být kdykoliv změněno. 

O všech úpravách budete informováni prostřednictvím upozornění publikovaných na stránkách.

Navštívením nebo používáním těchto stránek souhlasíte se splněním těchto podmínek služeb a jakýchkoliv úprav, které platí během vaší návštěvy. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami používání, nenavštěvujte nebo nepoužívejte prosím tyto stránky.

Jakékoliv použití služeb plně využívá uplatnění těchto OPP, ale také zásad na ochranu soukromí.
 

Článek 4: Služby nabízené na stránkách a v mobilní aplikaci

Webová stránka a mobilní aplikace vám umožňují, prostřednictvím jediného online vstupního bodu, přístup k minulým i budoucím rezervacím, zarezervovat si pokoj v kterémkoliv z hotelů B&B a sdílet recenze, hodnocení nebo komentáře k vašemu pobytu v hotelech B&B. Všechny nabídky, podmínky rezervace a smlouvy vztahující se ke konkrétnímu hotelu B&B jsou vám dostupné a budou schváleny provozovatelem daného hotelu B&B („provozovatel“) v souladu s platnými podmínkami B&B HOTELS. Seznam provozovatelů je uveden v platných obecných podmínkách prodeje. Pokud by mezi ustanoveními těchto podmínek služeb a platných obecných podmínek prodeje měl nastat rozpor nebo nejasnost, přednost budou mít obecné podmínky prodeje.

Přes webovou stránku nebo mobilní aplikaci se také můžete přihlásit k věrnostnímu programu, který nabízí naše platforma.
 

Článek 5: Registrace

Pro přístup ke stránkám či určitým službám nebo k jejich použití můžete být vyzváni k registraci na stránce a/nebo k dané službě. V relevantních případech prosím následujte instrukce na vaší obrazovce.
Použitím těchto stránek berete na vědomí, že:

 • dodržíte tyto podmínky použití; a
 • jste starší 18 let nebo jste dosáhli věku plnoletosti, uznávaného v zemi vašeho pobytu nebo v zemi, které jste občanem.

Pro dokončení tvorby účtu, nebo pro přístup k určitým službám na stránkách můžete obdržet hesla. Jste odpovědní za jejich udržení v tajnosti a bude na vás pohlíženo jako na původce jakéhokoliv přístupu na stránky s použitím těchto hesel.
 

Článek 6: Ochrana osobních údajů

Pro vytvoření uživatelského účtu je nezbytný a povinný sběr informací v čase registrace na stránkách. 

Osobní údaje jsou po uživateli vyžadovány, když si rezervuje hotelový pokoj nebo když se registruje do věrnostního programu.

Při používání mobilní aplikace jsou shromažďována také data o poloze, aby mohly být uživateli nabídnuty personalizované služby.

Tato data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č. 78-17 z 6. ledna, který se týká informačních technologií, souborů a svobod, a vyhláškou č. 2016-679 z 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Uživatel má trvalé právo na přístup, úpravu, opravu, nesouhlas, přesun a omezení zpracování informací, které se ho týkají.

Toto právo může uplatnit v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.
 

Článek 7: Vaše práva 

Zveřejnitel stránek vám poskytuje osobní, neexkluzivní, nepřenosnou, bezplatnou licenci k přístupu a používání stránek a jejich obsahu v souladu s těmito podmínkami používání, pro vaše osobní, nekomerční použití.

Máte zakázáno (i) reprodukovat, ukazovat, vybírat, přizpůsobovat a/nebo překládat stránky a jejich obsah, nebo jakoukoliv část jejich obsahu, kromě toho, co je povolené v těchto podmínkách používání; (ii) zpřístupňovat stránky, jejich obsah nebo jakoukoliv jeho část třetím stranám, přímo nebo nepřímo; (iii) vybírat nebo znovu používat obsah stránek nebo jakoukoliv část jejich obsahu, částečně i v celku, v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv médiu; (iv) obcházet jakákoliv opatření týkající se ochrany nebo omezení přístupu, která se ke stránkám vztahují a/nebo k jejich obsahu nebo jakékoliv části jejich obsahu.

Pro jakékoliv použití stránek a/nebo jejich obsahu nebo jakékoliv části jejich obsahu mimo oblasti definované výše včetně, mimo jiného, pro komerční účely, musíte předem obdržet písemný souhlas zveřejnitele stránky. Máte zakázáno používat stránky a/nebo jejich obsah nebo jakoukoliv jeho část za účelem nelegálních, podvodných, nepřijatelných nebo nevhodných aktivit. Nemáte dovoleno používat automatické prostředky pro používání stránek a/nebo jejich obsahu, částečně nebo v celku, včetně (mimo jiného) integrovaných databází.
 

Článek 8: Vámi poskytovaná práva

Nahráváním a sdílením obsahu na stránky poskytujete zveřejniteli stránek a jeho partnerům neexkluzivní, nevratná, přenosná, bezplatná práva pro reprodukování, vystavování, přizpůsobování a překlad vašeho obsahu, který zahrnuje, bez omezení: (i) kopírování vašeho obsahu všemi známými i neznámými prostředky, jako například, ale nejen to, fyzické (papírové), elektronické, digitální (včetně online); (ii) vystavování nebo publikování vašeho obsahu na stránky nebo na jakémkoliv známém i neznámém médiu, jako například, ale nejen to, fyzické (papírové), elektronické, digitální (včetně online) a jakémkoliv dočasném médiu; (iii) přizpůsobení vašeho obsahu, které zahrnuje bez omezení právo upravovat, editovat, zakomponovávat váš obsah, částečně i v celku, do dalších prací a/nebo vytvářet odvozené práce; a (iv) překlad vašeho obsahu do jakéhokoliv jazyka nebo formátu. Tato práva jsou poskytována celosvětově, po maximální dobu práv na ochranu duševního vlastnictví, nastaveného platnou legislativou a za jakýmkoliv účelem, včetně, bez omezení, účelů informativních, komunikačních, reklamních a propagačních.

Souhlasíte, že nemáte právo nahrávat nebo sdílet obsah, který je duševním majetkem třetí strany, obchodním tajemstvím nebo jiným vlastnictvím třetí strany, pokud nejste vlastníkem těchto práv nebo máte od držitele těchto práv svolení, nebo obsah, který je platnými zákony a ustanoveními považován za nelegální, včetně, bez omezení, jakýkoliv obsah, který může (i) být poškozující nebo hanlivý, (ii) obhajovat nebo nabádat k zločinům proti lidskosti, (iii) podněcovat k nesnášenlivosti na základě etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace nebo zdravotního postižení, nebo podporovat dětskou pornografii, (iv) prosazovat nebo propagovat teroristické činy, nebo (v) podporovat jakýkoliv druh násilí, včetně násilí na ženách.

Obecně a za účelem stránek souhlasíte, že se budete vždy chovat eticky s ohledem na obsah, který nahráváte nebo sdílíte na stránkách.
 

Článek 9: Duševní vlastnictví

Všechna práva, nároky a zájmy stránek, jejich obsah, nástroje, grafiky, databáze, data a obecně jakékoliv na ní obsažené informace včetně, ale nejen všechny obchodní značky, copyright, loga, obchodní názvy, ilustrace, obrázky, designy jsou ve výhradním vlastnictví zveřejnitele stránek a/nebo jeho licenčních partnerů.

Jakákoliv plná nebo částečná reprodukce tohoto obsahu je přísně zakázána a může vyústit v nařčení z padělání.
 

Článek 10: Obsah tvořený uživatelem

Stránky zahrnují obsah tvořený uživateli, včetně vás („OTU“). OTU může zahrnovat, bez omezení, recenze, svědectví, komentáře a jakékoliv jiné informace vztahující se k tomuto obsahu. OTU nereflektují naše názory. Názory a další vyjádření uživatelů jsou pouze jejich vlastní. Patřiční uživatelé jsou sami zodpovědní za OTU. Jeho přesnost, pochopitelnost a spolehlivost nejsou zaručovány ani podporovány zveřejnitelem stránek ani jeho partnery. Za svůj obsah přebíráte plnou zodpovědnost a můžete být shledáni odpovědnými ve všech ohledech.
 

Článek 11: Odpovědnost

Zveřejnitel stránek vynaloží veškeré možné úsilí pro to, aby byly stránky vždy dostupné, ale nemůže zaručit, že stránky budou dostupné nepřetržitě či bez chyb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a čas od času upravit nebo pozastavit dočasně či trvale přístup ke stránkám (nebo jakékoliv jejich části) s nebo bez předchozího oznámení. Souhlasíte, že zveřejnitel stránek vám nebude odpovědný za žádnou z těchto úprav, pozastavení nebo přerušení. Pokud není předem odsouhlaseno jinak v platných podmínkách používání, potom jsou stránky poskytovány ve stavu v „jakém jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Zveřejnitel stránek netvrdí nebo neručí za to, že stránky jsou bez vad a chyb, nebo že jsou přesné, aktuální a spolehlivé. 

Zveřejnitel stránek si vyhrazuje právo upravovat jakékoliv chyby nebo nedostatky a provádět na stránce změny. I přes to, že zveřejnitel stránek podniká všechny možné kroky pro to, aby zabránil napadení viry nebo malwarem, nezaručuje to, že stránky nebo obsah, který si můžete ze stránek stáhnout neobsahuje tento škodlivý software. Zveřejnitel stránek nemůže být shledán zodpovědným za jakékoliv škody nebo újmu způsobenou tímto softwarem. Zveřejnitel nenese odpovědnost za žádný OTU.

Zveřejnitel stránek nicméně vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby včas odstranil jakýkoliv OTU, který je v rozporu s těmito podmínkami používání, jakmile se o situaci dozví, včetně nahlášení uživatelem stránky, které může být provedeno přes kontaktní formulář. Budete zodpovědní za jakoukoliv ztrátu, kterou utrpí zveřejnitel stránek nebo jeho partneři, pokud porušíte tyto podmínky používání. Souhlasíte, že zveřejnitele stránek a/nebo jeho partnery odškodníte a pokryjete veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady způsobené vaším porušením těchto podmínek používání nebo platných zákonů.

Zveřejnitel stránek neusměrňuje OTU. Zveřejnitel stránek si nicméně vyhrazuje právo procházet aktivitu účtu a pokud objeví jakékoliv vaše nelegální, podvodné, nepřijatelné, nevhodné nebo automatizované použití stránek a/nebo jejich obsahu či jakékoliv části jejich obsahu, nebo pokud porušíte tyto podmínky používání či pokud se zapojíte do aktivit, které by mohly poškodit nás nebo naše uživatele, potom si vyhazujeme právo pozastavit či ukončit váš přístup ke stránkám a/nebo bez oznámení a bez ohledu na vaše další práva zrušit váš účet.
 

Článek 12: Odkazy na stránky/nabídky třetích stran

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy, které uživatele přesměrují na stránky nebo nabídky třetích stran. Na tyto stránky a nabídky je pohlíženo pouze jako na návrh. Nejsme odpovědni za (i) dostupnost stránek nebo nabídek těchto třetích stran ani za (ii) přesnost nebo spolehlivost jejich obsahu. Pokud není výslovně vyjádřen opak, nepodporujeme stránky nebo nabídky těchto třetích stran nebo jejich obsah.
 

Článek 13: Soukromí

Když navštívíte a používáte stránky, v rozsahu, který povoluje zákon, shromažďujeme a zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje (jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, detaily rezervace atd.) nebo údaje generované po vašem navštívení a použití stránek. Pro více informací o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje se podívejte na naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.
 

 Článek 14: Oddělení, vzdání se práv

Ustanovení těchto podmínek používání jsou platná i jednotlivě. Pokud se kterékoliv z těchto ustanovení stane neplatným, nelegálním nebo neuplatnitelným (částečně i v celku), potom bude dle potřeby odstraněno a vymazáno, zatímco zbylá ustanovení budou i nadále platná. Pokud nebudete schopni vykonávat nebo uplatňovat kterékoliv právo nebo ustanovení uvedené v těchto podmínkách používání, nebo pokud nebude zveřejnitel stránek schopen vykonávat nebo uplatňovat kterékoliv právo nebo ustanovení uvedené v těchto podmínkách používání, nedojde ke vzdání se těchto práv nebo ustanovení.
 

Článek 15: Platné zákony

Tyto podmínky používání se řídí francouzskými zákony. Pokud není uvedeno jinak v povinném zákonném ustanovení v rozsahu, který se na vás vztahuje, jakékoliv spory, které se týkají platnosti, provedení a uplatnění těchto podmínek služeb podléhají jedinečně jurisdikci pařížských soudů (ve Francii), se všemi vyhrazenými právy, nicméně je možné podat žalobu k jakémukoliv kompetentnímu soudu.