Menu opener
Close
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Pro cestující s firemní smlouvou
  • Destinace
  • OdDo
  • 1 pokoj, 1 dospělý
  • 1 pokoj, 1 osoba

Všeobecné podmínky použití

Před použitím webové stránky si, prosím, pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití.

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen „podmínky použití“) definují právní rámec upravující přístup na webovou stránku a její používání. Přístup na webovou stránku a její používání podléhá přijetí těchto Podmínek použití. Tyto Podmínky použití můžeme kdykoli změnit. O všech změnách budete informováni prostřednictvím konkrétních upozornění zveřejněných na webových stránkách.
Vstupem na web nebo jeho používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití a veškerými změnami platnými v době Vašeho přístupu. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, prosím nevstupujte a nepoužívejte webovou stránku.
 
1. Webová stránka
Webová stránka Vám umožňuje prostřednictvím jediné online platformy rezervovat si pokoj v kterémkoli z hotelů B&B a poskytovat názory, zpětnou vazbu a komentáře týkající se Vašeho pobytu v hotelích B&B. Všechny nabídky, rezervační podmínky a všechny smlouvy týkající se daného hotelu B&B jsou Vám nabízeny a jsou přijímány příslušným provozovatelem daného hotelu B&B („Provozovatelé“) v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami B&B Hotels. Provozovatelé jsou uvedeni v příslušných Všeobecných prodejních podmínkách. V případě rozporu nebo nejasností mezi ustanoveními těchto Podmínek používání a ustanoveními Všeobecných prodejních podmínek použitelných ve vztahu k jejich předmětu, mají přednost ustanovení Všeobecných prodejních podmínek.
 
2. Registrace
Pro přístup a používání webových stránek nebo určitých služeb může být nutné se zaregistrovat na webových stránkách a/nebo v příslušných službách. V takovém případě postupujte podle pokynů zobrazených na Vaší obrazovce.
Používáním webové stránky souhlasíte s tím že:
• jste schopni dodržovat tyto Podmínky k použití; a
• že je Vám více než 18 let nebo jste dosáhli věku plnoletosti platného v zemi, kde bydlíte nebo jejíž jste občanem.
Hesla Vám mohou být sdělena za účelem dokončení vytvoření Vašeho účtu nebo přístupu k určitým službám na webu. Je od Vás požadováno, abyste drželi své heslo v tajnosti a budete považováni za autora veškerých přístupů na webové stránky, které zahrnují zadání tohoto hesla.
 
3. Vaše práva
Vydavatel stránek Vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou a bezplatnou licenci, která Vám umožní přístup a používání webových stránek a jejich obsahu v souladu s těmito podmínkami služby pro osobní a nekomerční účely.
Nejste oprávněni (i) reprodukovat, zobrazovat, extrahovat, upravovat a/nebo překládat webové stránky a/nebo jejich obsah nebo jakoukoli část jejich obsahu, kromě případů, kdy je taková akce povolena podle těchto Podmínek k použití; (ii) přímo nebo nepřímo zpřístupnit třetí straně webovou stránku a/nebo její obsah nebo část jejího obsahu; (iii) extrahovat nebo znovu použít obsah webových stránek nebo část jejich obsahu, zcela nebo zčásti, v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu; (iv) obejít jakákoli opatření na ochranu nebo omezení přístupu vztahující se na web a/nebo jeho obsah nebo část jeho obsahu.
Pro jakékoli použití webové stránky a/nebo jejího obsahu nebo části jejího obsahu mimo výše definovaný rozsah, mimo jiné pro komerční účely, musíte získat předchozí písemné povolení vydavatele stránky. Máte zakázáno používat webové stránky a/nebo jejich obsah nebo jakoukoli část jejich obsahu nezákonným, podvodným, nepřijatelným nebo nevhodným způsobem. Nejste oprávněni používat žádné automatizované prostředky k používání webových stránek a/nebo jejich obsahu nebo jakékoli části jejich obsahu, což mimo jiné zahrnuje vložené databáze.
 
4. Práva, která udělujete
Nahráním a zveřejněním obsahu na web dáváte vydavateli webu a jeho přidruženým společnostem nevýhradní, neodvolatelné, přenosné právo bez licenčních poplatků reprodukovat, provádět, přizpůsobovat a překládat Váš obsah, který zahrnuje bez omezení: (i) kopírování Vašeho obsahu jakýmikoli známými nebo neznámými prostředky, například fyzickými (papírové), elektronické, digitální (včetně online) prostředky; (ii) zobrazení nebo zveřejnění Vašeho obsahu na webových stránkách nebo na jakémkoli jiném známém nebo neznámém médiu, například, ale nejen, fyzická (papírová), elektronická, digitální (včetně online) média ) a jakékoli další způsoby šíření; (iii) přizpůsobení Vašeho obsahu, které zahrnuje mimo jiné právo upravit, opravit, integrovat Váš obsah, zcela nebo zčásti, do jiných děl a/nebo vytvořit odvozená díla; a (iv) překlad Vašeho obsahu do jakéhokoli jazyka nebo formátu. Tato práva jsou udělována v globálním měřítku, a to po maximální dobu ochrany práv duševního vlastnictví stanovenou platnými právními předpisy a pro jakýkoli účel, mimo jiné pro informace, komunikaci, marketing a reklamu.
Souhlasíte s tím, že nejste oprávněni nahrávat nebo zveřejňovat jakýkoli obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví třetích osob, obchodní tajemství nebo vlastnická práva třetích stran, pokud nejste vlastníkem tato práva nebo pokud máte svolení od zákonného vlastníka práv nebo obsahu považovaného za nezákonný podle příslušných zákonů a předpisů, mimo jiné včetně jakéhokoli obsahu, který může (i) být hanlivý nebo urážlivý, (ii) ospravedlňovat nebo řešit zločiny proti lidskosti, (iii) podněcovat nenávist na základě etnického původu, pohlaví, genderové identity nebo zdravotního postižení nebo podporovat dětskou pornografii, (iv) provokovat nebo propagovat teroristické činy, (v) podporovat všechny druhy násilí, včetně násilí na ženách.
Obecně a s přihlédnutím k účelu webových stránek souhlasíte, že budete vždy dodržovat etické chování, pokud jde o obsah, který na web stáhnete nebo zveřejníte.
 
5. Vlastnická práva
Veškerá práva, tituly a zájmy týkající se webových stránek, jejich obsahu, jejich charakteristik, grafické listiny, databáze, jejích dat a obecněji jakýchkoli informací, které se na nich objevují, které zahrnují, mimo jiné, všechny ochranné známky, autorská práva, loga, obchodní názvy, ilustrace, obrázky, vzory jsou výhradním a absolutním vlastnictvím editora stránek a/nebo jeho poskytovatelů licencí.
 
6. Uživatelem vytvořený obsah
Web obsahuje obsah generovaný uživateli, včetně vás („OGU“). Tento OGU může mimo jiné zahrnovat názory, zpětnou vazbu, komentáře a jakékoli další informace související s tímto obsahem. Neneseme zodpovědnost za názory vyjádřené v rámci tohoto OGU. Názory a další prohlášení uživatelů jsou pouze jejich. Odpovídající uživatelé jsou výhradně zodpovědní za OGU. Jeho přesnost, úplnost a spolehlivost není zaručena ani schválena vydavatelem webu ani jeho přidruženými společnostmi. Přebíráte plnou odpovědnost za svůj obsah a můžete za něj nést odpovědnost ve všech ohledech.
 
7. Odpovědnost
Editor webu dělá vše pro to, aby byl web neustále přístupný, ale nemůže zaručit, že je web nepřetržitě dostupný nebo bez chyb. Vyhrazujeme si právo upravit nebo přerušit dočasně nebo trvale přístup na web (nebo do kterékoli z jeho částí), kdykoli a opakovaně, bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že za takové úpravy, pozastavení nebo přerušení za Vás nemůže nést zodpovědnost editor stránek. Pouze pokud není v příslušných Všeobecných prodejních podmínkách výslovně dohodnuto jinak, jsou webové stránky a jejich obsah zpřístupněny „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Editor stránek nezaručuje ani neprohlašuje, že web a jeho obsah neobsahují vady a chyby nebo že jsou přesné, aktuální a spolehlivé. Editor stránek si vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby nebo opomenutí a provádět změny na webu. Ačkoli editor webu přijímá přiměřená opatření, aby zabránil zavlečení virů nebo malwaru, nezaručuje, že web nebo obsah, který lze z webu stáhnout, neobsahuje takové škodlivé prvky. Editor stránek nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody nebo škody způsobené takovými prvky. Kromě toho nemůže být editor webu odpovědný za žádný z UGO. Editor webu však udělá vše pro to, aby rychle odstranil jakýkoli UGO, který by mohl porušovat tyto podmínky používání, poté, co se dozví o situaci, a to i prostřednictvím zprávy vydané uživatelem webové stránky, kterou lze zaslat na +33(0)2 98 33 76 00. Budete nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou může utrpět editor webu a/nebo přidružené společnosti v důsledku Vašeho porušení těchto Podmínek služby. Souhlasíte s tím, že odškodníte a zprostíte vydavatele stránek a/nebo jeho přidružených společností veškerých ztrát, výdajů, jakož i veškerých škod a nákladů vyplývající z porušení těchto Podmínek použití nebo příslušných zákonů.
Editor stránek nijak nemoderuje UGO. Editor stránek si však vyhrazuje právo kontrolovat aktivity účtu a v případě nezákonného, ​​podvodného, ​​nepřijatelného, ​​nevhodného nebo automatizovaného používání webových stránek a/nebo jejich obsahu nebo části jeho obsahu Vámi vytvořeného, nebo pokud porušíte tyto Podmínky používání nebo pokud provádíte jakoukoli činnost škodlivou pro nás nebo naše uživatele, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit Váš přístup na web a/nebo smazat Váš účet bez předchozího upozornění a bez přihlédnutí k Vaším dalším právům.
 
8. Odkazy na webové stránky/nabídky třetích stran
Web může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo nabídky třetích stran. Tyto hypertextové odkazy a nabídky třetích stran jsou poskytovány pouze pro informační účely. Neneseme zodpovědnost za (i) dostupnost takových webových stránek nebo nabídek třetích stran ani (ii) přesnost nebo spolehlivost jejich obsahu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, neručíme za takové webové stránky ani nabídky třetích stran ani jejich obsah.
 
9. Důvěrnost informací
Když vstupujete a vyžíváte tento web, shromažďujeme a zpracováváme, pokud to zákon dovoluje, osobní údaje, které nám poskytnete (Vaše jméno, datum narození, e-mailovou adresu, podrobnosti rezervace atd.) nebo generovány v důsledku Vašeho přístupu na web a jeho používání. Další podrobnosti o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.
 
10. Oddělitelnost, nevypověditelnost práv
Ustanovení těchto Podmínek použití jsou oddělitelná. Pokud se kterékoli z těchto ustanovení stane zcela nebo zčásti neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude extrahováno a odstraněno v požadovaném rozsahu a zbývající ustanovení zůstanou použitelná. Vaše neschopnost nebo neschopnost editora stránek uplatnit nebo vynutit jakékoli právo nebo ustanovení související s těmito Podmínkami služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
 
11. Uplatnitelné právo
Tyto Podmínky použití se řídí francouzským právem. Nestanoví-li platné závazné právní ustanovení, které se na Vás může vztahovat, jakýkoli spor týkající se platnosti, používání a provádění těchto Podmínek použití podléhá výlučné jurisdikci soudů v Paříži (Francie), vyhrazuje si však právo podat žádost u jiného příslušného soudu.

Naposledy aktualizováno 5.3.2020.