Menu opener
Close
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Voor reizigers met een zakelijk contract
  • Bestemming
  • VanTot
  • 1 kamer, 1 volwassene
  • 1 kamer, 1 persoon

Algemene verkoopvoorwaarden - Getrouwheidsprogramma B&B HOTELS CLUB

Onderwerp

B&B Hotels biedt haar klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een getrouwheidsprogramma, genaamd "B&B HOTELS CLUB", waardoor ze kunnen profiteren van de voordelen zoals hieronder beschreven.
Deze algemene voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn op het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.  

De B&B HOTELS CLUB wordt, afhankelijk van het territorium of verkoopkanaal, beheerd door:
Voor de online verkopen:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
Tel.: 02 98 33 75 06
E-mail:  Contactformulier 

Voor Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Tel: +34 902 02 31 20 
E-mail : esp-info@hotelbb.com

Voor Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
Tel.: 02 98 33 75 06
E-mail:  Contactformulier 

Voor Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
E-mail : eclubitalia@hotelbb.com

In het kader hiervan en voor elk die het betreft, worden de genoemde entiteiten aangeduid als "B&B HOTELS". 

 

1/ Definities

Klant : elke persoon die een kamer in een B&B-hotel reserveert
Lid : elke Klant die de algemene voorwaarden van het programma B&B HOTELS CLUB aanvaardt bij zijn inschrijving en die de jaarlijkse bijdrage betaalt
Geldige overnachting: een verblijf doorgebracht in een B&B-hotel dat bijdraagt aan het verzamelen van B&B HOTELS CLUB-punten, waardoor de Klant kan profiteren van één of meerdere aankoopbonnen, ook wel "vouchers" genoemd. Alleen de overnachtingen van een Lid dat via het Directe kanaal heeft geboekt, worden als geldig beschouwd.
Directe kanaal : Verkoop aan de balies in B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verkopen die plaatsvinden via tussenkomst van een wederverkoper, touroperator of een reisbureau van een derde partij (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zijn uitgesloten van het Directe kanaal.
Punt : eenheid van maat gegenereerd door het programma, op basis van een vooraf vastgestelde toewijzingstabel zoals beschreven in paragraaf 6.5 hieronder, voor een geldig verblijf in een B&B-hotel of voor elke andere aankoop die bijdraagt aan het verzamelen van punten.

 

2/ Voorwaarden voor deelname aan het programma

2.1/ Dit programma is gereserveerd voor Klanten van B&B HOTELS die Lid zijn geworden, d.w.z. die de algemene voorwaarden van het programma hebben geaccepteerd en de jaarlijkse bijdrage hebben betaald. 
De Klant kan zich op de volgende manier bij het programma aansluiten: 
- tijdens een verblijf in een van de B&B-hotels in een deelnemend land;
- op de website www.hotel-bb.com
- op de mobiele applicatie van B&B HOTELS

2.2/ Elke persoon die meerderjarig is of die de wettelijke bevoegdheid heeft om deze algemene voorwaarden te onderschrijven in overeenstemming met de geldende wetten in het land waar hij/zij verblijft, kan zich aansluiten bij het programma van B&B HOTELS CLUB. Voor inschrijving in het programma is een geldig persoonlijk e-mailadres vereist. Het delen van eenzelfde e-mailadres tussen twee leden is niet toegestaan.
2.3/ Deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB is onderworpen aan een jaarlijkse vergoeding.  
2.4/ Na zijn inschrijving ontvangt het Lid zijn persoonlijk identificatienummer per e-mail. Dit nummer is strikt persoonlijk en gekoppeld aan de naam van het Lid. Het abonnement op het programma kan niet worden verkocht of uitgeleend. De kortingen en voordelen van het programma moeten daarom worden beschouwd als persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, met uitzondering van vouchers die aan derden kunnen worden overgedragen. De door het programma aangeboden kortingen kunnen alleen gelden voor reserveringen die het Lid voor zijn of haar persoonlijke verblijf heeft gemaakt. Elk Lid kan slechts één abonnement hebben.
2.5/ Het Lid kan zijn Ledenaccount op internet raadplegen op het volgende adres www.hotel-bb.com. Het door B&B HOTELS opgestelde en op internet bewaarde overzicht van de geaccumuleerde overnachtingen in een B&B-hotel wordt als juist en volledig beschouwd, tenzij het Lid binnen vier weken na de datum van het laatste verblijf schriftelijk bezwaar maakt. Het overzicht wordt bijgewerkt binnen 5 werkdagen volgend op de laatste dag van het verblijf van het Lid in een B&B-hotel in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB.

2.6/ Het lid moet zijn toegangscodes op persoonlijke en vertrouwelijke wijze gebruiken en deze geheim houden. Het Lid verbindt zich ertoe zijn toegangscodes, met inbegrip van zijn of haar wachtwoord, te beschermen om elk misbruik door derden te voorkomen. 
2.7/ Het Lid dient B&B HOTELS onmiddellijk per telefoon, e-mail of online contactformulier op de hoogte te stellen van elke wijziging in de gegevens die hij heeft opgegeven bij de aanvraag voor deelname aan het programma van B&B HOTELS CLUB.
2.8/ Door zich aan te sluiten bij het programma, stemmen de Leden in met het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
2.9/ Het abonnement is geldig voor een jaar vanaf de datum van aanvaarding van de algemene voorwaarden van het programma en de betaling van de jaarlijkse bijdrage (Bijvoorbeeld: een op 15 juni 2019 afgesloten abonnement is geldig tot 15 juni 2020). Teneinde de verzamelde punten niet te verliezen, beschikt het Lid na de vervaldatum van het abonnement over dertig dagen om de verlenging van zijn of haar abonnement op het programma van B&B HOTELS CLUB aan te vragen. In geval van niet-verlenging binnen de gestelde termijn zullen de resterende punten definitief verloren zijn.
2.10/ Het Lid kan op elk moment contact opnemen met de klantendienst via het formulier dat toegankelijk is via de website www.hotel-bb.com of schrijven naar het relevante e-mailadres waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" of bellen naar het relevante telefoonnummer waarnaar wordt verwezen in het artikel "Onderwerp" om assistentie te vragen bij de goede uitvoering van het programma van B&B HOTELS CLUB en informatie te vragen over de verzamelde punten.

2.11/ Elke update van de persoonlijke gegevens van het Lid (adres, naam, enzovoort) of elke andere nuttige wijziging van gegevens kan rechtstreeks worden uitgevoerd via de toegang tot zijn of haar persoonlijke Ledenaccount op www.hotel-bb.com

2.12/ Het Lid verbindt zich ertoe, zowel in het kader van geldige Overnachtingen als bij de uitoefening van de in het kader van het programma verkregen voordelen, zich te onthouden van elk gedrag dat strijdig is met de goede zeden of de openbare orde, alsook van elke daad van vandalisme, beschadiging of overlast in dit verband. 

 

3/ Recht van herroeping

3.1/ Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen heeft het Lid, wanneer hij zich heeft ingeschreven voor het programma B&B HOTELS CLUB op de website www.hotel-bb.com of op de mobiele applicatie van B&B HOTELS, het recht om zich binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen uit dit contract terug te trekken.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

3.2/ Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet het Lid via B&B HOTELS SAS - 271, rue du Général Paulet - 29200 Brest - zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract doorgeven door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). Het Lid kan, maar is niet verplicht, gebruik te maken van het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat het lid zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

3.3/ In geval van terugtrekking uit dit contract zal B&B HOTELS alle ontvangen betalingen van het Lid voor het abonnement op het loyaliteitsprogramma zonder onnodige vertraging terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag dat B&B HOTELS op de hoogte is gesteld van de beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. B&B HOTELS zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel die gebruikt werd voor de eerste transactie, tenzij de partijen uitdrukkelijk een ander middel overeenkomen; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor het Lid. 

 

4/ Wijziging/ Beëindiging/ Vervanging van het programma

4.1/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de kenmerken van het programma te wijzigen als gevolg van technische, juridische of operationele beperkingen. Een dergelijke wijziging zal per e-mail aan het Lid worden meegedeeld via het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres met een kennisgeving ten minste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging. In geval van onenigheid met de beoogde wijziging kan het Lid zich afmelden voor het programma door B&B HOTELS binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling van B&B HOTELS op de hoogte te stellen van zijn beslissing. In geval van uitschrijving ontvangt het lid zijn jaarlijkse abonnementsgeld pro rata temporis terug voor de resterende geldigheidsduur vanaf de datum van uitschrijving. 

4.2/ B&B HOTELS kan het programma van B&B HOTELS CLUB ook beëindigen of vervangen door een ander programma. Elke opzegging of vervanging van het getrouwheidsprogramma zal aan het Lid worden meegedeeld per e-mail, verzonden naar het laatste door het Lid opgegeven e-mailadres, met een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden voor de datum van opzegging of vervanging van het loyaliteitsprogramma.  In geval van beëindiging van het programma of weigering van het lid om zich bij het nieuwe getrouwheidsprogramma aan te sluiten, ontvangt het lid zijn jaarlijkse bijdrage pro rata temporis terug voor de resterende periode vanaf de datum van beëindiging van het programma of de inwerkingtreding van het nieuwe programma. Elke weigering van het Lid om in te schrijven op het nieuwe getrouwheidsprogramma moet schriftelijk aan B&B HOTELS worden meegedeeld ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van het nieuwe programma. In geval van beëindiging van het programma zal een periode van ten minste dertig (30) dagen worden toegekend aan het Lid vanaf de datum van beëindiging van het programma om aanspraak te maken op het voordeel van de tot die datum verzamelde punten.

 

5/ Annulering

5.1/ De leden kunnen zich te allen tijde en naar eigen goeddunken per aangetekende brief met ontvangstbevestiging afmelden voor het programma van B&B HOTELS CLUB, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. In deze hypothese geeft de vroegtijdige beëindiging hiervan geen recht op terugbetaling of een andere vergoeding voor de resterende periode tot de oorspronkelijk geplande vervaldatum. 

5.2/ B&B HOTELS kan dit contract en het lidmaatschap van het B&B HOTELS CLUB programma van rechtswege opzeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen, zonder enige vergoeding in geval van:
- niet-naleving door het Lid van de bepalingen van deze algemene voorwaarden;
- misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van dit programma;
- vervalsing van informatie die aan B&B HOTELS wordt doorgegeven.
B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de herinschrijving van een uitgesloten Lid gedurende twee (2) jaar te weigeren.

5.3/ B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om op elk moment controles uit te voeren met betrekking tot het gebruik van het programma van B&B HOTELS CLUB en de naleving van de regels van deze algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van het contract op initiatief van B&B HOTELS in de hypotheses zoals bedoeld in artikel 5.2, gaan alle punten die het Lid heeft verzameld, verloren.

 

6/ Werking van het programma

6.1/ Geldigheid van de voordelen van het programma

De in punt 6.2 hieronder beschreven voordelen zijn geldig in B&B-hotels in de deelnemende landen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet het Lid zijn naam en e-mailadres of zijn identificatienummer doorgeven aan de receptie van het hotel. Op internet moet het lid verbinding maken met zijn persoonlijke account om te kunnen profiteren van zijn of haar voordelen.
De voordelen zijn alleen geldig voor verblijven die geboekt zijn aan de balie van B&B Hotels, via de websites of de mobiele applicatie van B&B Hotels, per telefoon of per e-mail rechtstreeks aan het hotel, voor B&B Hotels in de deelnemende landen. Alle verblijven die worden geboekt via tussenkomst van een externe wederverkoper, touroperator of reisbureau (zoals Expedia.com, booking.com, enzovoort) zullen niet profiteren van de voordelen van het programma.
Elke kamer die aan de automatische receptiebalie wordt betaald zonder voorafgaande reservering met het identificatienummer van het Lid, zal niet profiteren van de voordelen van het programma B&B HOTELS CLUB.

6.2/ De voordelen van het programma

Elke inschrijving in het getrouwheidsprogramma geeft recht op de volgende voordelen: 
- 10% korting op de kamerprijzen (behalve promotietarieven) en het ontbijt, van kracht op het moment van de reservering, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing bij aankomst in het geboekte hotel en kan niet worden gecombineerd met speciale tarieven, speciale aanbiedingen en/of promoties of seizoenskortingen.
- 5% korting op de gereduceerde kamerprijs en -10% op het ontbijt, van kracht op het moment van de boeking, het hele jaar door, zeven dagen op zeven. Deze korting is van toepassing vanaf de aankomst in het geboekte hotel.
- Een speciale ruimte op de website www.hotel-bb.com, toegankelijk met een e-mail en een wachtwoord.
- Cumulatie van punten voor elk verblijf door directe boeking, waardoor u kunt profiteren van vouchers die kunnen worden ingewisseld voor gratis overnachtingen tot 60€ en/of gratis ontbijt.
- In Frankrijk, een speciale hotline voor het beheer van de reserveringen van Leden van de B&B HOTELS CLUB, bereikbaar op 02 98 33 75 06.

6.3/ Accumulatie van punten

Het Lid verdient 100 punten voor elke geldige overnachting, voor een kamer, met uitzondering van kamers die met een voucher worden betaald. Als het Lid twee of meer kamers boekt voor dezelfde nacht, worden er alleen punten verzameld voor de kamer die hij of zij bezet.
Het persoonlijke puntensaldo kan door het Lid worden geraadpleegd op zijn of haar persoonlijke online account, toegankelijk met zijn of haar e-mailadres en wachtwoord.
De toegangsgegevens voor de account, evenals de verzamelde punten, mogen in geen geval worden overgedragen, toegewezen of gecombineerd met de accounts van andere Leden.
De verzamelde punten kunnen in geen geval in geld worden omgezet en geven geen recht op enige terugbetaling.

6.4/ Geldigheid van punten

De punten die op de rekening van het Lid worden bijgeschreven zijn geldig tot 30 dagen na de vervaldatum van het abonnement. Als het Lid zijn of haar abonnement op het programma niet binnen 30 dagen verlengt, zullen de niet-geconverteerde punten definitief verloren gaan. De leden hebben echter het recht om hun abonnement tot 30 dagen na de vervaldatum te verlengen. In dit geval worden de punten als geldig beschouwd en toegevoegd aan de toekomstige punten tot de volgende vervaldatum van het lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma van B&B HOTELS CLUB.

6.5/ Omzetting van punten

Wanneer het Lid driehonderd (300) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een gratis ontbijt in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid vijfhonderd (500) punten heeft verzameld, heeft het de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor twee gratis ontbijten in eender welk hotel in een deelnemend land.
Wanneer het Lid duizend (1000) punten heeft verzameld, heeft hij of zij de mogelijkheid om te profiteren van een voucher voor een overnachting met of zonder ontbijt met een maximumwaarde van 60 euro in eender welk hotel in een deelnemend land.
Het Lid kan zijn voucher gebruiken voor één aangeboden overnachting tot 60 euro voor een reservering van een kamer (met of zonder ontbijt) waarvan de prijs hoger is dan 60 euro, en het verschil betalen tussen de totale prijs van de reservering van de kamer en het bedrag van de voucher.
Validatie van vouchers is afhankelijk van de beschikbaarheid van hotelkamers. Vouchers kunnen aan derden worden overgedragen. Verblijven aangeboden tot 60€ geven geen recht op punten.
Zodra een lid het vereiste minimumaantal punten heeft verzameld, kan hij/zij deze omzetten in een voucher door op elk gewenst moment in te loggen op zijn/haar persoonlijke online-account. Zijn voucher zal vanaf dan beschikbaar zijn op zijn persoonlijke online account.

Een voucher kan niet worden gebruikt voor een reservering op de dag zelf op de website. Hij kan echter wel in het hotel worden aangeboden.

Vouchers zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Het Lid kan zijn voucher op twee manieren gebruiken: online, door het vouchernummer in te voeren bij de validatie van zijn mandje, of door het aan te bieden aan de balie van het hotel.
Zodra de reservering met een voucher is bevestigd (online of nadat deze door het personeel van de receptie van het hotel in het elektronische reserveringssysteem is ingevoerd), wordt de voucher als gebruikt beschouwd. Hij kan niet worden terugbetaald of opnieuw uitgegeven, zelfs als het verblijf wordt geannuleerd.

 

7/ Eigenschappen van gegevens

De gegevens die beschikbaar zijn via het programma B&B HOTELS CLUB zijn de exclusieve eigendom van B&B Hotels en de dochterondernemingen van de groep B&B HOTELS.
Het Lid verbindt zich ertoe de gegevens waarvan hij of zij op de hoogte is over het programma van B&B HOTELS CLUB uitsluitend te gebruiken voor zijn of haar eigen behoeften, en niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het Lid mag de informatie en gegevens die in het kader van het programma B&B HOTELS CLUB worden verzameld niet reproduceren en verspreiden, zelfs niet gratis.

 

8/ Bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter

B&B HOTELS verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks door de Leden worden doorgegeven in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van het Lid zullen meer specifiek worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om het programma te beheren en de lidmaatschapsaanvraag te verwerken
- Voor het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de werking en de diensten die door het programma worden aangeboden (informatieberichten, puntensaldo, enzovoort). 
De bovengenoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk en hebben als wettelijke basis de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit dit contract. 
De persoonlijke gegevens van Leden die door B&B HOTELS worden verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan hotels in de deelnemende landen, zodat de leden kunnen genieten van hun voordelen.  
De persoonsgegevens van de leden kunnen ook worden verwerkt door derde dienstverleners van B&B HOTELS die de computersystemen en portalen van B&B Hotels beheren, waarbij deze dienstverleners onderworpen zijn aan veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met de wetten op de gegevensbescherming. 
Behoudens uitdrukkelijke en specifieke toestemming van het Lid kunnen zijn persoonsgegevens ook door B&B HOTELS en haar partners worden gebruikt voor doeleinden van commerciële prospectie. Deze toestemming kan door het Lid te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met B&B HOTELS via onderstaande contactgegevens. 
De persoonlijke gegevens van de Leden worden voor de duur van het abonnement bewaard. Niettemin kunnen de gegevens in tijdelijke archieven worden bewaard, voordat ze worden verwijderd, voor de duur van de verjaringstermijn die van toepassing is op elk geschil met betrekking tot dit contract. 
De verwerkte persoonlijke gegevens mogen niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan andere landen dan zij die bevredigende garanties bieden op basis van een adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie. 
Leden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, om te verzoeken dat onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Zij kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens en hebben het recht om legitieme gronden voor een dergelijk verzoek aan te voeren. De Leden kunnen ook vragen om de overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens. 
De leden kunnen ook specifieke of algemene instructies geven met betrekking tot bepaalde vormen van gegevensverwerking, voor het opslaan, wissen en vrijgeven van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden. Zij kunnen deze instructies te allen tijde wijzigen of annuleren. Specifieke instructies kunnen worden geregistreerd bij B&B HOTELS. 
- het recht van toegang houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde kunnen vragen of hun persoonlijke gegevens door B&B HOTELS worden verwerkt en, zo ja, welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en op welke manier.
- het recht op correctie houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om correctie van hun persoonlijke gegevens die door B&B HOTELS worden bewaard, indien deze onjuist blijken te zijn. De betrokkenen kunnen ook verzoeken dat hun persoonlijke gegevens, indien deze onvolledig zijn, worden aangevuld, voor zover dit van belang is voor het doel van de uitgevoerde verwerking.
- het recht op verwijdering houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om hun persoonlijke gegevens te wissen, met name wanneer i) hun bewaring niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, ii) hun persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van hun toestemming en de betrokken personen deze toestemming wensen in te trekken, en er geen andere rechtsgrond voor verdere verwerking bestaat, (iii) de betrokkenen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens en deze daarom willen laten verwijderen, (iv) hun persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) hun persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Europese of Franse wetgeving.
- het recht om de verwerking te beperken houdt in dat de betrokkenen bij de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens i) wanneer zij de juistheid van hun persoonlijke gegevens hebben betwist, zolang dat nodig is om de juistheid van die gegevens te controleren, ii) indien de betrokkene na een als niet-conform beschouwde verwerking de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking in plaats van aan volledige verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, (iii) indien hun persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerking, maar de opslag ervan door B&B HOTELS nog steeds noodzakelijk is voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van hun rechten voor de rechtbanken, (iv) indien zij zich tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens hebben verzet en hun verwerking willen beperken gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of de aangevoerde legitieme grondslag gerechtvaardigd is.
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking betekent dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens kan alleen worden uitgeoefend op legitieme gronden die verband houden met hun specifieke situatie. De betwiste verwerking zal worden beëindigd, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn die de voortzetting ervan in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften rechtvaardigen. 
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen eisen dat zij hun persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ontvangen, of dat B&B HOTELS deze rechtstreeks aan een derde partij van hun keuze doorgeeft, indien dit wettelijk en technisch mogelijk is.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten de Leden als volgt contact opnemen met B&B HOTELS, met levering van een bewijs van hun identiteit: 

- per e-mail, op het volgende adres:
- Frankrijk : privacy.france@hotelbb.com
- Spanje: esp-privacy@hotelbb.com
- Italië: privacy-italy@hotelbb.com
- per post, op het volgende adres: 
Spanje:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

Frankrijk:
B&B-HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Italië:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
De leden hebben ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens. 

 

9/ Toepasselijk recht/Procesvoering

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan die het recht van de woonplaats van het Lid tegenspreken. 
In geval van een geschil kan het lid, onverminderd de beschikbare rechtsmiddelen voor de bevoegde rechtbanken, een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of een andere procedure voor geschillenbeslechting. De door B&B HOTELS aangewezen bemiddelingsinstantie is: 

de Bemiddelaar van Toerisme en Reizen, 
- E-mail: info@mtv.travel
- Inlichtingen: http://www.mtv.travel
Als het Lid in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10/ Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven voor het programma van B&B HOTELS CLUB, aanvaardt het Lid deze algemene voorwaarden.