Menu opener
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Close
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
  • Destinace
  • FromDo
    FromDo
  • 1 pokoj, 1 dospělý
  • 1 pokoj, 1 osoba

Všeobecné provozní podmínky: Česká republika

Všeobecné obchodní a rezervační podmínky (stav k 18. 09. 2020)

I. Předmět 

1. Právní subjekt uvedený v rezervaci (dále jen „B&B“) pronajme hostovi (dále jen „Host“) sjednaný hotelový pokoj se sjednaným vybavením (dále jen „Hotelový pokoj“) na sjednanou délku pobytu (dále jen „Doba rezervace“). Tyto všeobecné obchodní a rezervační podmínky (dále jen „VOP“) platí pro smlouvy o ubytování k pronájmu hotelových pokojů a veškerá další plnění poskytnutá Hostovi v této souvislosti v daném hotelu.

2. Všeobecné obchodní a rezervační podmínky se vztahují na každou smlouvu o ubytování mezi B&B a Hostem, vyjma případů, kdy bylo předem písemně ujednáno jinak. 

II. Uzavření smlouvy

1. Rezervací hotelového pokoje učiní Host nabídku B&B k uzavření smlouvy o ubytování ve vztahu k Hotelovému pokoji. B&B může dle svého uvážení uzavření smlouvy o ubytování odmítnout. Smlouva o ubytování mezi B&B a Hostem vzniká doručením rezervačního čísla B&B (dále jen „Rezervační číslo B&B“) Hostovi, nebo předáním, resp. zasláním přístupového kódu (viz bod IV.1.) Hostovi – podle toho, co nastane dříve. Rezervační číslo B&B bude Hostovi sděleno buď e-mailem nebo faxem, telefonicky nebo na místě v hotelu osobně. Host se upozorňuje na to, že rezervační čísla, která obdrží od třetích stran (např. od online rezervačních portálů hotelových pokojů), nejsou totožná s Rezervačním číslem B&B. 

2. Nabídky B&B na uzavření smlouvy o ubytování mohou být předmětem změny a jsou nezávazné, dokud Host neobdrží Rezervační číslo B&B.

3. Host nemá nárok na poskytnutí určitého hotelového pokoje nebo na splnění speciálních požadavků nad rámec hotelového pokoje zarezervované kategorie pokoje, resp. vybavení. Dále není nárok na poskytnutí parkovacího místa. 

III. Rezervace, storno, nevyužití hotelového pokoje

1. Následující pojmy „prostá rezervace“ a „garantovaná rezervace“ se liší v tom, že při prosté rezervaci si Host pouze objedná hotelový pokoj, zatímco při garantované rezervaci navíc garantuje zaplacení ceny za ubytování poskytnutím údajů ke své kreditní kartě. Následujícím pojmem „storno“ se rozumí odstoupení Hosta od smlouvy o ubytování. Níže v bodech 2. až 7. je vysvětleno, za jakých podmínek je možné storno bezplatně, resp. v jakých případech musí být Hostem uhrazena cena ubytování mínus 10 % za ušetřené výdaje. Následujícím pojmem „datum příjezdu“ se rozumí první den Doby rezervace. Následujícím pojmem „datum odjezdu“ se rozumí příslušný poslední den Doby rezervace. 

2. Jestliže Host při prosté rezervaci neprovede v den příjezdu do 19 hodin v hotelu check-in, propadá rezervace bez náhrady a hotel nabídne rezervované pokoje k volnému prodeji. 

3. U garantované rezervace zůstane rezervace hotelového pokoje zachována pro Hosta i po 19. hodině dne příjezdu. Host může garantované rezervace stornovat do 19 hodin dne příjezdu, pokud se neuplatní zvláštní podmínky pro skupinové cesty (viz bod VIII) nebo zvláštní podmínky pro období veletrhů nebo akcí (viz bod IX), resp. rezervace nebyly provedeny podle bodu III č. 6, které jsou označené jako tarify za včasnou rezervaci nebo pokud ve zvláštních nabídkách/specials B&B nejsou uvedeny jiné podmínky. Pokud Host stornuje garantovanou rezervaci až po 19 hodině v den příjezdu, je povinen zaplatit cenu ubytování za první noc mínus 10 % za ušetřené náklady; B&B v tomto případě může pokoj dále pronajmout. Totéž platí, jestliže Host do 6.00 hodin dne následující po dni příjezdu neprovede check-in, aniž by svou rezervaci stornoval do 19 hodin v den příjezdu (dále jen „No-Show“). I tehdy je Host povinen zaplatit cenu ubytování za první noc mínus 10 % za ušetřené výdaje. 

4. U vícedenních garantovaných rezervací budou v případě, že Host nedorazí do 6.00 hodin dne následujícího po dni příjezdu (No Show), bezplatně stornovány všechny další noci následující po noci dne příjezdu (tj. od druhé noci zarezervovaného období včetně). V tomto případě nemá Host nárok na hotelový pokoj pro následující noci.

5. Pro storna skupinových cest a rezervace v době veletrhů a akcí platí zvláštní podmínky obsažené v bodech VIII. a IX.

6. Rezervace za ceny, které jsou označené jako tarify za včasnou rezervaci, nelze bezplatně stornovat ani změnit a rezervace jsou možné pouze přes internetové stránky www.hotelbb.de. Cena za ubytování je v tomto případě splatná hned při rezervaci a lze ji vrátit pouze omezeně, jak je uvedeno dále. Při stornování nebo No Show budou Hostovi vráceny pouze ušetřené výdaje ve výši 10 % z ceny ubytování za celé rezervované období. 

7. Jestliže se Host rozhodne online rezervaci rovnou zaplatit prostřednictvím online platebního systému (např. PayPal), není poté již možné rezervaci online změnit nebo stornovat. V případě, že si Host bude přát rezervaci změnit, resp. stornovat, musí se obrátit přímo na hotel. Online rezervace jsou vždy garantované rezervace ve smyslu bodu III.1. ve spojení s bodem III.3. 

IV. Příjezd a odjezd

1. B&B poskytne Hostovi Hotelový pokoj v den příjezdu zpravidla od 14 hodin, v žádném případě však ne později než v 15 hodin. Na dřívější poskytnutí Hotelového pokoje nemá Host nárok. K přístupu do hotelu a do Hotelového pokoje obdrží Host při check-inu buď na recepci, v check-inových automatech nacházejících se v hotelu nebo při online check-inu přístupový kód.

2. V den odjezdu musí Host svůj Hotelový pokoj vyklidit a v nepoškozeném stavu předat nejpozději do 12 hodin. V případě check-outu po 12 hodině může B&B účtovat Hostovi z důvodu opožděného vyklizení pokoje za jeho užívání nad rámec smlouvy 100 % ceny za ubytování za předchozí den. 

V. Podmínky užívání

1. Nesmí být překročeno maximální obsazení pro danou kategorii pokoje. Děti a kojenci se přitom zejména kvůli protipožárním předpisůmpočítají jako dospělí.

2. Další prodej, podnájem nebo další zprostředkování zarezervovaných pokojů je zakázáno, pokud se Host a B&B výslovně písemně nedohodli jinak. Počet osob, které přenocují v poskytnutém Hotelovém pokoji, nesmí překročit počet přespávajících osob uvedený v rámci rezervace. Při zaviněném porušení výše uvedeného ustanovení tohoto bodu V.2. Hostem má B&B právo stornovat, resp. vypovědět smlouvu o ubytování a požadovat po Hostovi náhradu škody. 

3. Během svého pobytu v hotelu je Host povinen dodržovat zde vyvěšený domovní řád.

4. Je zakázáno konzumovat tabákové výrobky (zejména cigarety, doutníky, dýmky) a náhradní tabákové produkty a kuřiva (zejména elektronické cigarety) v hotelových pokojích, které jsou označené jako nekuřácké. V případě porušení může B&B Hostovi vyúčtovat náklady na čištění nutné k odstranění následku nedovolené konzumace, resp. paušální vícenáklady na čištění („paušalizovaná náhrada škody“). 

VI. Ceny za ubytování a ceny za vedlejší plnění

1. Cena za ubytování hrazená Hostem je protiplněním za poskytnutí hotelového pokoje B&B během Doby rezervace. Za jednu noc – bez ohledu na skutečné užití nebo přenocování Hosta – bude účtována plná cena za ubytování, pokud není v bodě III stanoveno jinak. Pokud Host, resp. jeho spolucestující využijí dalších služeb hotelu (např. snídaně, placené parkování, ubytování domácích zvířat apod.), zaplatí Host příslušnou cenu za tyto služby navíc k ceně ubytování. 

2. Platí sjednané ceny, resp. ceny dle ceníku B&B platného v okamžiku uzavření smlouvy. B&B má právo tyto ceny zvýšit nebo snížit, pokud je mezi okamžikem rezervace Hostem a datem příjezdu období delší než čtyři měsíce. V případě zvýšení ceny o více než 5 % má Host právo od smlouvy bezplatně odstoupit, přičemž toto právo musí vykonat nejpozději do dvou týdnů od oznámení zvýšení ceny. Právo na odstoupení však nevzniká v případě, že je zvýšení ceny způsobeno pouze tím, že se zvýšily zákonné daně, poplatky a odvody, které B&B beze změny přenáší dále na Hosta.

3. Ceny a částky vykázané v rezervaci se rozumí vždy včetně platné daně z přidané hodnoty, jakož i všech zákonných daní, poplatků a odvodů, pokud není výslovně stanoveno jinak.

VII. Platební podmínky

1. Ceny za ubytování, jakož i ceny za vedlejší plnění (jako příp. užívání parkoviště, snídani, poplatky za domácí zvířata a veškeré další požadavky, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o ubytování jako součást ceny za ubytování), jsou, tak jak byly specifikovány v potvrzení rezervace, splatné v každém případě nejpozději při příjezdu Hosta do hotelu, bez ohledu na datum vystavení faktury. V případě, že platba nebude provedena včas, má B&B právo vypovědět smlouvu o ubytování, načež Host musí vyklidit pokoj.

2. Bez ohledu na bod VII.1 má B&B právo již při rezervaci od Hosta požadovat zálohu na náklady na ubytování do výše očekávané celkové fakturované částky nebo přiměřenou jistotu formou kauce prostřednictvím kreditní karty při rezervaci.

3. B&B přijímá hotovost v eurech, českých korunách, platby převodem, debetní karty (Maestro, girocard apod.), jakož i následující kreditní karty: Visa, Mastercard a American Express. Ostatní platební prostředky jsou přípustné pouze se souhlasem B&B.

VIII. Zvláštní podmínky pro skupiny cestujících

1. Následujícím pojmem „skupina cestujících“ se rozumí skupina nejméně 15 hostů, pro které byla vytvořena společná rezervace nejméně osmi (8) různých Hotelových pokojů. Odchylně od, resp. doplňkově k výše uvedeným ustanovením platí pro skupinu cestujících následující:

2. Při rezervaci je třeba pro skupinu cestujících uvést B&B kontaktní osobu („odpovědná osoba“).

3. Před příjezdem skupiny cestujících musí být B&B přeložen jmenovitý seznam účastníků.

4. S potvrzením rezervace od B&B obdrží odpovědná osoba údaje o rezervaci, Rezervační číslo B&B, údaje o check-inu, jakož i případné požadavky na jistotu a ostatní platební podmínky. Tímto je uzavřena smlouva o ubytování ve vztahu ke všem rezervovaným Hotelovým pokojům. Rezervace skupin cestujících jsou vždy garantované rezervace ve smyslu bodu III.1.

5. Celková výše nákladů na ubytování bude hrazena bankovním převodem, resp. kreditní kartou na bankovní účet B&B, který je uvedený v potvrzení rezervace nebo který B&B sdělí odpovědné osobě po dokončení rezervace. Případné poplatky za převody ze zahraničí, které byly připsány k tíži B&B za platbu skupiny cestujících, musí skupina cestujících vyrovnat v plné výši nejpozději při příjezdu do hotelu.

6. Náklady na ubytování skupiny cestujících včetně nákladů na další služby ve smyslu bodu VII.1. jsou splatné předem, nejpozději 28 dní před datem příjezdu, nebo, pokud byla rezervace provedena později než 28 dní před datem příjezdu, okamžitě, a to bez ohledu na datum vystavení faktury. Pokud nebude platba provedena včas, má B&B právo odstoupit od smlouvy o ubytování (srov. bod XIII.1); v tomto případě může B&B hotelové pokoje rezervované pro skupinu cestujících (bez dalšího informování odpovědné osoby) dále pronajímat, aniž by Hosté na tomto základě mohli vůči B&B uplatňovat jakékoli nároky.

7. Skupina cestujících může rezervaci bezplatně stornovat nebo změnit od 60 pokojů včetně do osmi (8) týdnů, od 40 do 59 pokojů včetně do šesti (6) týdnů a od 8 do 39 pokojů včetně do čtyř (4) týdnů před datem příjezdu. Bez ohledu na počet rezervovaných pokojů může skupina cestujících bezplatně stornovat nejvýše dva (2) pokoje ještě do tří (3) dnů před datem příjezdu. Při pozdějším stornování, resp. No Show ve vztahu ke kterémukoliv z Hotelových pokojů bude uhrazena jako poplatek za storno/no show cena ubytování za stornované nebo nevyčerpané pokoje za celé rezervované období mínus 10 % za ušetřené výdaje. 

8. B&B poskytne skupině cestujících zarezervované hotelové pokoje v den příjezdu zpravidla od 14 hodin, v žádném případě však ne později než v 17 hodin.

9. B&B má právo při příjezdu skupiny cestujících do hotelu požadovat jistotu ve výši až 500 € za jednu skupinu cestujících (např. v hotovosti nebo kreditní kartou) za případné další služby ve smyslu bodu VII.1., jakož i za případné další náklady (v případě poškození apod.).

10. Skupina cestujících obdrží od B&B hromadné faktury, které budou předány odpovědné osobě.

IX. Zvláštní podmínky pro období veletrhů a akcí

1. Období veletrhů a akcí relevantní pro lokaci daného hotelu budou sdělena B&B Hostovi kdykoli na jeho žádost, nejpozději při rezervaci. Odchylně od, resp. doplňkově k výše uvedeným ustanovením platí během období veletrhů a akcí následující:

2. Pro ubytování jsou možné pouze garantované rezervace. Naopak prosté rezervace možné nejsou. 

3. Host může svou rezervaci bezplatně stornovat nebo změnit pouze do okamžiku před dnem příjezdu, pokud je tento okamžik pro bezplatnou změnu rezervace nebo storno stanovený v potvrzení o rezervaci; v opačném případě bezplatné storno nebo změna rezervace možné nejsou. V rámci procesu rezervace bude Hostovi rovněž oznámeno, zda existuje lhůta pro storno. Při pozdějším stornování, resp. No Show Hosta bude uhrazena jako poplatek za storno/no show cena ubytování za stornované nebo nevyčerpané pokoje za celé rezervované období mínus 10 % za ušetřené výdaje. 

4. Náklady na ubytování včetně nákladů na další služby ve smyslu bodu VII.1. jsou splatné předem, nejpozději však na konci dne, kdy je podle předchozího odstavce naposledy možné bezplatné stornování před dnem příjezdu, nebo, pokud by žádné bezplatné stornování nebo změna možné nebyly, okamžitě, a to vždy bez ohledu na datum vystavení faktury. Pokud nebude platba provedena včas, má B&B právo odstoupit od smlouvy o ubytování (srov. bod XIII.1); v tomto případě může B&B Hotelový pokoj rezervovaný pro Hosta (bez dalšího informování Hosta) dále pronajímat, aniž by Host na tomto základě mohl vůči B&B uplatňovat jakékoli nároky.

X. Odpovědnost B&B

1. Společnost B&B odpovídá za jí způsobené škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo na zdraví. B&B dále odpovídá za další škody, které spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení povinností B&B, respektive v úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení podstatných smluvních povinností B&B. Další nároky na náhradu škody jsou, pokud nejsou dále upraveny v tomto bodě X., vyloučeny. Nároky v oblasti ochrany osobních údajů nejsou v této úpravě odpovědnosti obsaženy.

2. Pokud dojde k poruchám nebo vadám na plnění B&B, je Host povinen to neprodleně oznámit B&B, resp. hotelovému personálu na místě. B&B se při takovémto zjištění nebo na základě bezprostředního upozornění Hosta bude snažit zajistit nápravu. Host je povinen přiměřeně přispět k tomu, aby byla porucha odstraněna a minimalizovány možné škody.

3. B&B odpovídá dále za nároky, které Host – z jakéhokoli právního důvodu – vznese vůči B&B, pokud je příčinou vzniku tohoto nároku zaviněné jednání nebo opomenutí společnosti B&B nebo jejího personálu, pokud porušili povinnost dohledu s ohledem na třetí osoby, které vcházejí a vycházejí z hotelu. Toto se týká zejména také nároků dle § 2946 až § 2949 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odpovědnost B&B za Hostem vnesené věci).

4. Pokud bude Hostovi poskytnuto parkovací stání v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, a to i za úplatu, nevzniká tím žádná smlouva o úschově, jelikož se jedná o nehlídané parkoviště a § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se tedy neuplatní. Při ztrátě nebo poškození motorových vozidel odstavených nebo umístěných na pozemku hotelu a jejich obsahu odpovídá B&B pouze dle ustanovení bodu X.1.

5. Ke zprávám, poště nebo zásilkám zboží pro Hosty bude hotel přistupovat s péčí. K přijetí a uschování pošty a zásilek zboží pro Hosta je nutná předchozí domluva s hotelem. Povinnost k jejich přijetí a uschování však hotel nemá.

XI. Krádež a poškození

V případě krádeže nebo poškození svých věcí, jakož i v případě požáru, škody způsobené vodou nebo jiné škody v hotelovém pokoji musí Host neprodleně informovat hotelový personál.

XII. Domácí zvířata

Host musí předem oznámit, že si s sebou bere psy nebo kočky (dále jen „domácí zvířata“); v případě jiných zvířat musí být vznesen dotaz na B&B s přesným uvedením druhu, přičemž B&B může kdykoli a bez udání důvodu odmítnout souhlas. Do jednolůžkového pokoje je možné vzít nejvýše jedno domácí zvíře, do dvoulůžkového pokoje dvě domácí zvířata. Za každé přivedené zvíře nebo domácí zvíře bude hrazen další poplatek, jehož výši oznámí B&B Hostovi při oznámení o takovémto zvířeti. Od povinnosti k úhradě poplatku jsou osvobozeni doprovodní psi pro nevidomé, neslyšící a obdobní psi, na které je Host prokazatelně odkázaný.

XIII. Ukončení smlouvy o ubytování

1. B&B má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže Host nezaplatí jím splatnou zálohu a/nebo včas nebo v plné výši nesloží jím splatnou jistotu.

2. B&B má právo vypovědět smlouvu o ubytování a příp. požadovat náhradu škody zejména tehdy, když (i) vyšší moc nebo jiné okolnosti mimo kontrolu B&B znemožní plnění smlouvy o ubytování, (ii) Host nebo osoba, která ho doprovází, poškodí vybavení Hotelového pokoje nebo hotelu (iii) pokoje jsou zarezervovány na základě zavádějících nebo nesprávných údajů nebo zamlčení podstatných skutečností (přičemž podstatná skutečnost v této souvislosti může znamenat totožnost, platební schopnost, jakož i účel pobytu nebo i naplnění atributu „skupina“ cestujících), (iv) B&B může odůvodněně předpokládat, že provádění smlouvy o ubytování může ohrozit bezproblémový obchodní provoz, bezpečnost nebo pověst hotelu na veřejnosti, aniž by to bylo způsobeno vedoucí, resp. organizační divizí B&B, resp. hotelem, (v) Host je během pobytu v hotelu pod vlivem nelegálních drog, užívá Hotelový pokoj k výkonu své obchodní činnosti se stykem se zákazníky nebo užívá Hotelový pokoj k prostituci nebo kriminální činnosti, resp. účel a/nebo důvod pobytu jsou v rozporu se zákonem, nebo (vi) Host nebo osoba, která ho doprovází, opakovaně uráží, ruší nebo jinak obtěžuje hotelový personál nebo jiné hotelové hosty.

XIV. Ochrana osobních údajů, nezletilí

1. Jestliže Host zarezervuje hotelový pokoj přímo u B&B nebo prostřednictvím třetího poskytovatele (např. rezervační portál), zpracuje B&B osobní údaje Hosta za účelem provádění smlouvy o ubytování včetně provedení pobytu v hotelu a zpracování plateb (zejména též ke sledování užívání služeb B&B, pro check-in a organizaci přístupu do pokoje) v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů jakož i všech dalších relevantních právních předpisů. Příjemcem osobních údajů je společnost B&B, se kterou bude uzavřena smlouva o ubytování ohledně příslušného hotelového pokoje. Předávání údajů třetím osobám probíhá pouze v rámci zákonných podmínek. 

2. Další informace může Host najít na internetových stránkách B&B na adrese www.hotel-bb.com/privacy policy a v informacích o ochraně osobních údajů, které lze zobrazit v rámci procesu rezervace. 

3. Nezletilí nesmějí bez souhlasu zákonného zástupce poskytovat B&B žádné osobní údaje. B&B zpracovává pouze takové osobní údaje o nezletilých, které byly poskytnuty Hostem při registraci v rozsahu vyžadovaném zákonem.

XV. Evropská organizace pro smírné řešení spotřebitelských sporů

1. Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online, která je k dispozici na stránkách https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Zde nabízených postupů k alternativnímu řešení sporů se B&B aktuálně neúčastní; platformu k řešení spotřebitelských sporů online tedy Hosté B&B nyní nemohou využít. Společnost B&B není ochotná a povinná účastnit se postupů pro řešení sporů před orgánem pro smírné řešení spotřebitelských sporů.

2. Subjektem příslušným pro řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u B&B poprvé. Návrh adresovaný České obchodní inspekci podává spotřebitel písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na www.coi.cz podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaného datovou schránkou. Návrh musí obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se spotřebitel domáhá, (iv) datum, kdy spotřebitel uplatnil své právo u hotelu poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a taková řízení (soudní, rozhodčí, mimosoudní spotřebitelské) ani nebyla zahájena, (vi) datum a podpis spotřebitele. K návrhu spotřebitel přiloží doklad o skutečnosti, že se nepodařilo spor s B&B vyřešit přímo a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, příp. plnou moc, je-li zastoupen.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Změny a doplnění této smlouvy o ubytování nebo těchto VOP jsou možné pouze v písemné podobě. Jednostranné změny nebo doplnění Hostem jsou neúčinné.

2. Případná neúčinnost jednoho nebo několika ustanovení se nijak nedotýká účinnosti ostatních ustanovení.

3. Host není oprávněn k započtení ani k výkonu zadržovacího práva ve vztahu k jakýmkoliv nárokům vyvstávajícím ze smlouvy o ubytování dle těchto VOP.

4. Tato dohoda podléhá českému právu s vyloučením kolizních norem a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

5. Místem plnění a platby, jakož i místem výlučné soudní příslušnosti – i pro spory týkající se šeků nebo směnek – je v podnikatelském styku Obvodní soud v Praze 8, popř. Městský soud v Praze, je-li dána věcná příslušnost. Společnost B&B je rovněž oprávněna podávat žaloby a podávat návrhy na zahájení řízení v místě příslušnosti obecných soudů Hosta. V případě sporů z obchodu se spotřebitelem platí zákonem předepsaná soudní příslušnost.

  • Vytisknout
    tuto stránku