Menu opener
ZadniYour stayVyberte datum pro zobrazení dostupnostiChange datesSelect rooms and travelersClose
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Všeobecné provozní podmínky: Česká republika

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky rezervace (od května 2023)

 

I. Oblast působnosti a předběžná poznámka

1. Právnická osoba uvedená v rámci rezervace - B&B Hotel Prague-City s.r.o., IČO 24782173, se sídlem Prvního pluku 674/29, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173802, tel. č.: +420 224 284 788, email: prague-city@hotelbb.com (dále jen "B&B") přenechává hostovi (dále jen "Host") do užívání hotelový pokoj ve sjednané kategorii pokoje a se sjednaným vybavením (dále jen "Hotelový pokoj") na sjednanou dobu pobytu (dále jen "Rezervační doba").

Tyto Všeobecné obchodní a rezervační podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na smlouvy o ubytování spočívající v nájmu Hotelových pokojů a na všechny další služby poskytované Hostovi v příslušném hotelu (dále jen "Hotel").

 

2. Tyto VOP platí výhradně. Všeobecné obchodní podmínky a rezervační podmínky Hosta se nepoužijí, pokud nejsou předem výslovně dohodnuty v textové podobě.

 

3. Jakýkoli odkaz na ustanovení je vždy odkazem na tyto VOP, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

4. Mužský rod se používá pro lepší čitelnost označení osob, tyto VOP nicméně platí pro všechny rody.

 

II. Uzavření smlouvy

1. Při rezervaci Hotelového pokoje nabízí Host společnosti B&B uzavření smlouvy o ubytování v Hotelovém pokoji. Společnost B&B může podle svého uvážení uzavření smlouvy o ubytování odmítnout.

Smlouva o ubytování mezi společností B&B a Hostem je uzavřena okamžikem, kdy Host obdrží rezervační číslo společnosti B&B (dále jen "Rezervační číslo B&B"), nebo okamžikem předání či zaslání přístupového kódu (viz čl. IV.1.) Hostovi - podle toho, co nastane dříve.

Rezervační číslo B&B je Hostovi sděleno e-mailem nebo faxem, telefonicky nebo osobně na místě v Hotelu. Host je upozorněn, že čísla rezervací obdržená od třetích stran (např. online rezervační portály pro hotelové pokoje) nejsou totožná s Rezervačním číslem B&B.

 

2. Veškeré nabídky společnosti B&B na uzavření smlouvy o ubytování se mohou změnit a nejsou závazné, dokud Host neobdrží Rezervační číslo B&B. 

 

3. Host nemá nárok na poskytnutí konkrétního Hotelového pokoje nebo na splnění zvláštních přání nad rámec nájmu Hotelového pokoje v rezervované kategorii a s rezervovaným vybavením. Dále nevzniká nárok na poskytnutí parkovacího místa, pokud nebylo výslovně rezervováno a rezervace parkovacího místa nebyla společností B&B potvrzena.

 

III. Rezervace, ceny, zrušení a nevyužití Hotelového pokoje

1. Následující pojmy "jednoduchá rezervace" a "garantovaná rezervace" se liší v tom, že Host si při jednoduché rezervaci pouze objedná Hotelový pokoj a při garantované rezervaci navíc zaručí úhradu ceny ubytování uvedením údajů ze své kreditní karty.

Pojem "předplacená rezervace" znamená, že Hotelový pokoj, který si Host objednal, již Host plně uhradil v rámci procesu rezervace.

Pokud jde o přípustné způsoby platby, odkazuje se na ustanovení čl. VII.3.

Pojmem "Den příjezdu" se rozumí první den Rezervační Doby. Pojmem "Den odjezdu" se rozumí příslušný poslední den Rezervační Doby.

2. B&B nabízí tři (3) typy sazeb:

 

 • Sazba Flex: Nejvyšší flexibilita ze všech sazeb B&B; lze rezervovat jako garantovanou rezervaci, jako jednoduchou rezervaci a jako předplacenou rezervaci.

 

 • Sazba Saver: Tři (3) dny přede Dnem příjezdu lze bezplatně zrušit nebo přeobjednat rezervaci do 12:00 hodin; lze rezervovat jako garantovanou rezervaci a předplacenou rezervaci.

 

 • Sazba Supersaver: Nabízí nejvýhodnější cenu ze všech B&B sazeb; lze rezervovat pouze online, předplacená rezervace; nelze zrušit ani přeobjednat ze strany Hosta.

 

3. Pojmem "zrušení" nebo "storno" se rozumí odstoupení od smlouvy o ubytování.

V bodech 4. až 7. níže je vysvětleno, za jakých okolností lze objednaný pokoj zrušit. Následující ustanovení se vztahují na všechna storna, která nejsou ze strany Hosta provedena oprávněně/včas, a na všechna storna ze strany B&B, pokud není v těchto VOP výslovně dohodnuto jinak.

V případě zrušení objednaného pokoje je Host povinen uhradit cenu ubytování za celou Rezervační dobu, snížené o 10 % za ušetřené výdaje; společnost B&B může v takovém případě pokoj pronajmout bez omezení.

 

4. Pro sazbu Supersaver platí následující:

Host nemá v žádném okamžiku nárok na zrušení nebo změnu rezervace.

Pokud se Host neubytuje do 6:00 hodin následujícího dne po Dni příjezdu ("No-Show"), společnost B&B automaticky zruší rezervaci na celou Rezervační dobu. Host nemá nárok na žádnou náhradu nákladů/výdajů.

 

5. Pro sazbu Saver platí následující:

Zrušení nebo změna rezervace je možná bez poplatků pouze do 12:00 hodin tři (3) dny přede Dnem příjezdu.

Pokud se Host neubytuje do 6:00 hodin následujícího dne po Dni příjezdu, aniž by svou rezervaci zrušil do 12:00 hodin tři (3) dny přede Dnem příjezdu (No-Show), B&B automaticky zruší rezervaci na celou Rezervační dobu. Platí ustanovení III.3 odst. 2.

 

6. Pro sazbu Flex platí následující:

Bezplatné zrušení nebo změna rezervace je možná do 19:00 hodin v Den příjezdu, pokud neplatí zvláštní podmínky pro skupinové cesty/skupiny cestujících (viz čl. VIII) nebo zvláštní podmínky pro dobu konání veletrhů a akcí (viz čl. IX). Bezplatné zrušení rezervace však již nebude možné, jakmile se Host ubytuje a obdrží přístupové údaje k objednanému Hotelovému pokoji.

 

Pokud se jedná o jednoduchou rezervaci a Host ji nezruší do 19:00 hodin v Den příjezdu a/nebo se v Hotelu neubytuje do 19:00 hodin, bude rezervace automaticky zrušena společností B&B. Platí ustanovení čl. III.3 odst. 2.

 

Pokud se jedná o garantovanou rezervaci nebo předplacenou rezervaci, je rezervace Hotelového pokoje Hosta platná i po 19:00 hodin v Den příjezdu. Pokud se však Host neubytuje do 6:00 hodin dne následujícího po Dni příjezdu, aniž by svou rezervaci zrušil do 19:00 hodin v Den příjezdu (No-Show), bude rezervace společností B&B automaticky zrušena. Platí ustanovení čl. III.3 odst. 2.

 

7. Na zrušení rezervací skupinových cest/skupin cestujících a rezervací v době konání veletrhů a akcí se vztahují zvláštní podmínky uvedené v článcích VIII. a IX.

 

 

IV. Příjezd a odjezd

1. B&B poskytne Hostovi Hotelový pokoj v dohodnuté kategorii a s dohodnutým vybavením v Den příjezdu, nejpozději od 15:00 hodin.

Pokud si Host rezervoval "Early Check-In", bude mu Hotelový pokoj k dispozici nejpozději ve 12:00 hodin v Den příjezdu.

 

Host nemá nárok na dřívější poskytnutí Hotelového pokoje. Při ubytování obdrží Host přístupový kód pro vstup do Hotelu a do Hotelového pokoje, a to buď na recepci, v check-in automatu nebo při online check-in. 

 

2. V Den odjezdu musí Host vyklidit a předat Hotelový pokoj bez poškození nejpozději do 12:00 hodin.

Pokud si Host rezervoval "Late Check-Out", musí Hotelový pokoj vyklidit a předat bez poškození nejpozději do 14:00 hodin.

V případě opožděného vyklizení pokoje může společnost B&B účtovat Hostovi za jeho užívání nad rámec smluvně dohodnutého rozsahu náklady odpovídající ceně ubytování za předcházející den snížené o 10 % za ušetřené náklady.

 

V. Podmínky užívání

1. Maximální obsazenost pro danou kategorii pokoje nesmí být překročena. V této souvislosti se děti a kojenci počítají jako dospělé osoby, zejména kvůli předpisům o požární ochraně, které je třeba dodržovat.

2. Další prodej, přenechání nebo postoupení rezervovaných pokojů, zejména prostřednictvím platforem, jako je "Airbnb", je zakázáno, pokud se Host a B&B výslovně písemně nedohodli jinak.

Počet osob ubytovaných v poskytnutém Hotelovém pokoji nesmí překročit počet osob, které přenocují, uvedený v rámci rezervace.

Pokud Host zaviněně poruší výše uvedená ustanovení v tomto čl. V.2, je společnost B&B oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování a požadovat po Hostovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,00 EUR. Kromě toho si společnost B&B výslovně vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, přičemž v takovém případě bude smluvní pokuta odpovídajícím způsobem započtena na náhradu škody.

 

3. Během svého pobytu v Hotelu je Host povinen dodržovat a respektovat ubytovací řád, který je zde vyvěšen, jakož i všeobecné podmínky pro užívání parkoviště.

 

4. V Hotelových pokojích je zakázáno užívat jakékoliv tabákové výrobky (zejména cigarety, doutníky, dýmky a shishy) a tabák nebo náhražky kouření (zejména elektronické cigarety).

V případě zaviněného porušení bude mít společnost B&B právo fakturovat Hostovi (základní) náklady na úklid nutné k odstranění následků užívání nebo paušální částku za dodatečné náklady na úklid ve výši 100,00 EUR ("Odškodnění za škody"). Host má možnost prokázat, že skutečně vynaložené náklady na úklid jsou nižší než Odškodnění za škody. Pokud skutečně vzniklá škoda převýší výše uvedenou paušální částku, je společnost B&B oprávněna požadovat po Hostovi doplatek.

 

VI. Ceny za noc a ceny doplňkových služeb

1. Cena ubytování, kterou má Host uhradit, je odměnou za poskytnutí Hotelového pokoje společností B&B během Rezervační doby. Bez ohledu na skutečné využití nebo přenocování Hosta je účtována plná cena za noc, případně jsou odečteny ušetřené náklady, pokud není v těchto VOP stanoveno jinak.

Pokud Host a/nebo jeho spolucestující využijí dalších služeb Hotelu (např. snídaně, zpoplatněné parkovací místo, ubytování domácích mazlíčků atd.), musí Host kromě ceny ubytování zaplatit i příslušnou cenu za tyto služby.   

 

2. Platí ceny dohodnuté při uzavření smlouvy. Společnost B&B je oprávněna přiměřeně zvýšit ceny (např. z důvodu inflace, zvýšení nákladů, změny směnného kurzu nebo jiných oprávněných důvodů) do 20 dnů přede Dnem příjezdu, nejvýše však
o 15 %, pokud mezi datem rezervace ze strany Hosta a Dnem příjezdu uplynou více než čtyři (4) měsíce. V případě zvýšení ceny o více než 5 % má Host právo bezplatně odstoupit od smlouvy; Host může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné formě vůči společnosti B&B nejpozději do pěti (5) dnů od oznámení o zvýšení ceny.

 

3. Ceny a/nebo částky uvedené v rezervaci jsou vždy včetně příslušné daně z přidané hodnoty a všech zákonných daní, poplatků a plateb, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

VII. Platební podmínky

1. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro platební podmínky následující:

Cena ubytování a ceny za doplňkové služby (jako např. případné zpoplatněné parkovací místo, snídaně, poplatky za domácí mazlíčky a všechny další nároky, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o ubytování jako součást ceny ubytování) jsou - pokud se jedná o jednoduché rezervace - splatné, jak je uvedeno v potvrzení rezervace, nejpozději při příjezdu Hosta do Hotelu, bez ohledu na datum vystavení faktury.

Pokud se jedná o garantované rezervace nebo předplacené rezervace, jsou cena ubytování a ceny za doplňkové služby (jako např. případné zpoplatněné parkovací místo, snídaně, poplatky za domácí mazlíčky a všechny další nároky, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o ubytování jako součást ceny ubytování) splatné předem, nejpozději však do konce dne, kdy je naposledy možné bezplatné zrušení rezervace přede Dnem příjezdu, bez ohledu na datum vystavení faktury.

Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, je společnost B&B oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování. Platí ustanovení čl. III.3 odst. 2.

 

2. Aniž je dotčen čl. VII.1, je společnost B&B již při rezervaci oprávněna požadovat od Hosta zálohu na cenu ubytování až do výše předpokládané celkové fakturované částky nebo přiměřenou jistotu ve formě zálohy prostřednictvím kreditní karty.

 

3. B&B přijímá platbu v hotovosti v eurech, převodem, PayPal, Apple Pay, debetní karty (Maestro, girocard atd.) a následující kreditní karty: Visa, Mastercard a American Express.

Jiné platební prostředky jsou přípustné pouze se souhlasem společnosti B&B. 

 

4. Host může uplatnit právo na započtení a zadržení pouze v případě, že podkladové protipohledávky jsou nesporné nebo byly potvrzeny pravomocným rozhodnutím soudu.

 

VIII. Zvláštní podmínky pro skupinové cesty/skupiny cestujících

1. Skupinová cesta nebo skupina cestujících existuje, pokud

 

 1. prostřednictvím webových stránek B&B je provedena jedna nebo více rezervací na
 • celkem nejméně pět (5) dvoulůžkových pokojů nebo
 • celkem více než devět (9) Hostů

 

pokud je doba ubytování delší než jedna noc. To platí i v případě, že je rezervace provedena pouze na jedno jméno.

 

 1. e-mailem, telefonicky, faxem nebo přímo v Hotelu je provedena rezervace pro
 • alespoň 15 Hostů a
 • alespoň osm (8) pokojů

(dále jen "skupinová cesta nebo skupina cestujících")

 

2. Nad rámec a odchylně od výše uvedených ustanovení se na skupinovou cestu/ skupinou cestujících vztahují následující body 3. až 11.:

 

3. Při rezervaci je třeba uvést kontaktní osobu pro B&B za skupinu cestujících ("Odpovědná osoba").

 

4. Nejpozději sedm (7) dní přede Dnem příjezdu do 12:00 hodin musí být společnosti B&B předložen jmenný seznam všech účastníků.

 

5. Spolu s potvrzením rezervace ze strany B&B obdrží Odpovědná osoba veškeré informace o rezervaci,
o check-inu, Rezervačním čísle B&B a případně o záloze a dalších platebních podmínkách. Tím je uzavřena smlouva o ubytování ve vztahu ke všem rezervovaným Hotelovým pokojům. Rezervace skupinových cest jsou vždy garantovanou rezervací ve smyslu čl. III.1.

 

6. Celkovou částku za ubytování je třeba uhradit bankovním převodem nebo kreditní kartou na bankovní účet B&B uvedený v potvrzení rezervace nebo který B&B oznámí Odpovědné osobě po dokončení rezervace. Veškeré poplatky za mezinárodní bankovní převody účtované společnosti B&B za úhradu skupinové cesty musí být skupinou plně uhrazeny nejpozději při příjezdu do Hotelu.

 

7. Cenu ubytování skupiny cestujících, včetně cen doplňkových služb ve smyslu čl. VII.1, je třeba uhradit předem, nejpozději do 12:00 hodin 28 dní přede Dnem příjezdu, nebo okamžitě, pokud je rezervace provedena méně než 28 dní přede Dnem příjezdu, a to v každém případě bez ohledu na datum vystavení faktury.

Není-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, je společnost B&B oprávněna zrušit smlouvu o ubytování, viz čl. XIII.1.); v  případě může společnost B&B pronajmout Hotelové pokoje rezervované pro skupinu cestujících bez omezení (a bez dalších informací Odpovědné osobě), aniž by Hosté byli v této souvislosti oprávněni uplatňovat vůči společnosti B&B jakékoli nároky. 

 

8. Skupina cestujících může bezplatně zrušit nebo změnit rezervaci od 60 pokojů včetně do 12:00 hodin osm (8) týdnů přede Dnem příjezdu, od 40 do 59 pokojů včetně do 12:00 hodin šest (6) týdnů přede Dnem příjezdu a v případě méně než 40 pokojů do 12:00 hodin čtyři (4) týdny přede Dnem příjezdu. Bez ohledu na počet rezervovaných pokojů může skupina cestujících bezplatně zrušit maximálně dva (2) pokoje rovněž do tří (3) dnů přede Dnem příjezdu. V případě pozdějšího zrušení nebo nenastoupení na pobyt (No-Show) v souvislosti s jakýmkoli Hotelovým pokojem se použije ustanovení čl. III.3 odst. 2. 

 

9. B&B poskytuje rezervované Hotelové pokoje skupině cestujících od 15:00 hodin v Den příjezdu.

 

10. Po příjezdu skupiny cestujících do Hotelu je společnost B&B oprávněna požadovat zálohu až do výše 50,00 EUR za rezervovaný pokoj (v hotovosti nebo kreditní kartou) za případné doplňkové služby ve smyslu čl. VII.1. a za případné další náklady (případné škody atd.).

 

11. Skupina cestujících obdrží hromadné faktury, které se předávají Odpovědné osobě.

 

IX. Zvláštní podmínky v době konání veletrhů a akcí

1. Společnost B&B bude Hosta kdykoli na požádání, nejpozději však při rezervaci, informovat o termínech konání veletrhů a akcí, které se týkají místa, kde se daný Hotel nachází. Nad rámec a odchylně od výše uvedených ustanovení platí v době konání veletrhů a akcí následující ustanovení:

 

2. Ubytování je možné pouze s garantovanou rezervací nebo předplacenou rezervací. Jednoduché rezervace naopak nelze provést.

 

3. V době konání veletrhů a akcí nabízí společnost B&B tři (3) typy sazeb:

 

 • Sazba Fair-Flex
 • Sazba Fair-Saver
 • Sazba Fair-Supersaver

 

4. Host může bezplatně zrušit nebo změnit rezervaci při sazbě Fair-Supersaver do 12:00 hodin 28 dní přede Dnem příjezdu, při sazbě Fair-Saver do 12:00 hodin 14 dní přede Dnem příjezdu a při sazbě Fair-Flex do 12:00 hodin sedm (7) dní přede Dnem příjezdu; jinak není možné bezplatně zrušit nebo změnit pobyt.

V rámci procesu rezervace bude Hostovi rovněž sdělena lhůta pro zrušení rezervace. V případě pozdějšího zrušení rezervace nebo nedostavení se Hosta (No-Show) se použije ustanovení čl. III.3 odst. 2.

 

X. Odpovědnost B&B

1. Společnost B&B odpovídá bez omezení za škody, za které odpovídá v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, jakož i za škody způsobené společností B&B úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Za majetkové škody a finanční újmy způsobené prostou nedbalostí odpovídá společnost B&B pouze v případě porušení podstatné smluvní povinnosti, avšak ve výši omezené škodou předvídatelnou při uzavření smlouvy a typickou pro danou smlouvu.

Porušení povinnosti ze strany společnosti B&B představuje i porušení povinnosti ze strany jejího statutárního zástupce nebo pověřeného zástupce.

Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud není v tomto článku X. uvedeno jinak. Toto ustanovení o odpovědnosti se nevztahuje na nároky z titulu ochrany osobních údajů.

 

2. Pokud dojde k nedostatkům nebo vadám při poskytování služeb společností B&B, musí Host bez zbytečného odkladu informovat personál B&B nebo Hotelu na místě. Na základě vědomí nebo bezprostřední stížnosti Hosta se společnost B&B vynasnaží situaci napravit. Host je povinen přispět tím, co od něj lze rozumně očekávat, k nápravě nepříznivého stavu a k omezení případných škod na minimum.

 

3. Za vnesené věci odpovídá B&B Hostu podle zákonných předpisů (viz §§ 2946 až 2949 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Výslovně upozorňujeme, že B&B neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození vozidel (včetně jízdních kol), viz § 2947 občanského zákoníku.

 

4. Pokud je Hostovi poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, nevzniká tím smluvní vztah, neboť hotelová garáž a hotelové parkoviště jsou nehlídané, a proto se neuplatní § 2945 občanského zákoníku. Společnost B&B nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození vozidla zaparkovaného na pozemku Hotelu.

 

5. Se zprávami, poštovními zásilkami a zásilkami zboží pro Hosty zachází Hotel s náležitou péčí. Případné přijetí a uložení poštovních zásilek a zboží pro Hosta je třeba předem konzultovat s Hotelem. Hotel však nemá žádnou povinnost přijímat ani skladovat zásilky. 

 

XI. Krádeže a škody

V případě krádeže nebo poškození svých věcí a v případě požáru, poškození vodou nebo jiné škody v Hotelovém pokoji je Host povinen bez zbytečného odkladu informovat personál Hotelu.

 

 

XII. Domácí mazlíčci

Přítomnost psů a koček (dále jen "domácí mazlíčci") vyžaduje předchozí oznámení ze strany Hosta; v případě ostatních zvířat je třeba se dotázat u B&B s uvedením přesného druhu; ve všech případech může B&B kdykoli a bez udání důvodu odmítnout souhlas.

Na každý rezervovaný pokoj lze přivézt maximálně dva domácí mazlíčky.

Za každé zvíře a domácího mazlíčka přivezeného s sebou je třeba zaplatit dodatečný poplatek; B&B informuje Hosta o výši tohoto poplatku v návaznosti na oznámení.

Od povinnosti platit poplatek jsou osvobozeni psi pro nevidomé nebo neslyšící osoby a podobní služební psi, na kterých je Host prokazatelně závislý.

 

XIII. Ukončení smlouvy o ubytování

1. Společnost B&B je oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud Host včas nebo v plné výši neuhradí dlužnou zálohovou platbu a/nebo neposkytne zálohu. Platí článek III.3 odst. 2.

 

2. Společnost B&B je zejména oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování a případně požadovat náhradu škody, pokud

(i) vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které společnost B&B neodpovídá, znemožní plnění smlouvy o ubytování,

(ii) pokoje jsou rezervovány vinou nebo v důsledku zavádějících nebo nepravdivých informací nebo zatajení podstatných skutečností (přičemž v této souvislosti může být podstatná totožnost, solventnost, jakož i účel pobytu nebo také naplnění znaku "skupiny cestujících"),

(iii) společnost B&B má důvodné podezření, že plnění smlouvy o ubytování může ohrozit plynulý chod podniku, bezpečnost nebo pověst Hotelu na veřejnosti, aniž by to bylo ve sféře kontroly nebo organizace společnosti B&B nebo Hotelu,

(iv) během svého pobytu v Hotelu je Host pod vlivem nedovolených látek, využívá Hotelový pokoj k provozování jakékoliv komerční činnosti s pohybem zákazníků nebo využívá Hotelový pokoj k prostituci, nebo pokud je účel a/nebo důvod pobytu protiprávní,

(v) Host přes napomenutí opakovaně uráží, ruší nebo jinak obtěžuje personál Hotelu nebo ostatní Hosty Hotelu,

(vi) Host neoprávněně přenechá pokoj do podnájmu, nebo

(vii) v rámci check-in Host na požádání nepředloží platný doklad totožnosti, ačkoli je to vyžadováno z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti B&B (např. v případě pochybností o plnoletosti Hosta) a pokud zájmy nebo základní práva a základní svobody příslušného Hosta nevyžadují ochranu jeho osobních údajů.

 

3. V případě aplikace ustanovení čl. XIII.2 i) výše není Host povinen hradit cenu ubytování.

V případě aplikace ustanovení čl. XIII.2 (ii) až (vii) se použije ustanovení čl. III.3 odst. 2.

 

4. Vyšší mocí ve smyslu čl. XIII.2 (i) jsou všechny vnější události způsobené zvenčí elementárními přírodními silami nebo jednáním třetích stran, které jsou podle lidského poznání a zkušeností nepředvídatelné, nelze jim zabránit nebo je odvrátit ekonomicky přijatelnými prostředky ani při vynaložení maximální péče, kterou lze za daných okolností rozumně očekávat, a nelze je akceptovat ani pro četnost jejich výskytu. Patří sem válka, občanská válka, válečné okolnosti, teroristické útoky, občanské nepokoje, nepokoje, stávky, epidemie, pandemie, požáry, záplavy, přívalové vlny nebo jiné bouře rozsahu katastrofy, zemětřesení a srovnatelné události. Patří sem také všechny okolnosti a přímé i nepřímé důsledky spojené s existencí a šířením viru SARS-Cov-2 (Covid-19) - "Corona".

 

XIV. Ochrana údajů, nezletilí

Společnost B&B odpovídá za zpracování osobních údajů (dále jen "zpracování údajů") v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákona. č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a všech dalších relevantních právních předpisů. Další informace jsou Hostům k dispozici na webových stránkách B&B na adrese https://www.hotel-bb.com/en/privacy-policy a z informací o ochraně osobních údajů, které jsou poskytovány v rámci procesu rezervace.

Nezletilé osoby nesmí předávat společnosti B&B žádné osobní údaje bez souhlasu zákonných zástupců. V rámci uzavírání a plnění smluv o ubytování zpracovává společnost B&B pouze takové osobní údaje nezletilých osob, které byly poskytnuty Hostem v rámci procesu registrace v zákonem požadovaném rozsahu.

 

 XV. Smírčí komise EU pro řešení spotřebitelských sporů

1. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (platforma ODR), kterou lze vyhledat na adrese https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Společnost B&B se v současné době neúčastní řízení pro alternativní řešení sporů, která jsou zde nabízena; platformu pro online řešení sporů proto v současné době nelze pro Hosty společnosti B&B využít. Společnost B&B není připravena ani povinna účastnit se žádného řízení o řešení sporů před smírčí komisí pro řešení spotřebitelských sporů.

2. V případě, že se spor vzniklý mezi B&B a Hostem nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Host podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (adr.coi.cz).

 

XVI. Obecná ustanovení

1. Změny a dodatky smlouvy o ubytování nebo těchto VOP vyžadují textovou formu. Jednostranné změny nebo dodatky ze strany Hosta jsou neplatné.

 

2. Případná neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

 

3. Host není oprávněn uplatňovat právo na započtení či zadržení v souvislosti s jakýmikoliv nároky vyplývajícími ze smlouvy o ubytování podle těchto VOP.  

 

4. Platí právo České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních norem.

 

5. Místem plnění a placení, jakož i výlučnou místní soudní příslušností - i pro spory ze šeků a směnek - v obchodních transakcích je Obvodní soud pro Prahu 8 nebo Městský soud v Praze, je-li dána věcná příslušnost.

Společnost B&B je však oprávněna podávat žaloby a jiná soudní řízení také v místě obecné soudní příslušnosti Hosta.

 • Vytisknout
  tuto stránku