Menu opener
PowrótYour stayWybierz datę, aby zobaczyć dostępnośćChange datesSelect rooms and travelersClose
Wybierz datę, aby zobaczyć dostępność
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Zezwól na geolokalizację w ustawieniach przeglądarki lub wpisz miejsce docelowe.
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Kod korporacyjny
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • OdDo
  OdDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

Ogólna Klauzula Informacyjna

B&B Hotels Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Przymierza 6, 03-944, Warszawa, KRS 302122 („B&B Hotels Polska”) może uzyskać dostęp do różnego rodzaju informacji, w tym Państwa danych osobowych, a w szczególności przetwarzać je w różnych celach i w różnych zakresach, w zależności od charakteru relacji łączącej Państwa z B&B Hotels Polska.

Mając na uwadze powyższe, pragniemy udostępnić Państwu zestaw podstawowych informacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w B&B Hotels Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. B&B Hotels Polska, w następujących celach:

1. Jeżeli są Państwo dostawcą towarów lub usług na rzecz B&B Hotels Polska, Państwa dane osobowe (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), dane osobowe Państwa pracowników, współpracowników i osób uprawnionych do reprezentacji spółki przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej Państwa z B&B Hotels Polska umowy (w tym dokonywania operacji księgowych i finansowych) oraz rozpatrywania reklamacji, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), 
 • w wykonaniu obowiązków nałożonych na B&B Hotels Polska wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu udostępnienia danych organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych w przepisach prawa), a więc w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na B&B Hotels Polska) oraz 
 • dla celów ustalenia istnienia roszczenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez B&B Hotels Polska). 

Przykładowe kategorie dostawców: dostawcy usług księgowych i rachunkowych, prawnych, administracyjnych, finansowych, informatycznych, dostawcy towarów na rzecz B&B Hotels Polska.

2. Jeżeli są Państwo klientem B&B Hotels Polska (gościem jednego z hoteli należących do sieci B&B Hotels Polska), Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej Państwa z B&B Hotels Polska umowy o świadczenie usług hotelarskich (w tym przetwarzania danych na potrzeby rezerwacji miejsca hotelowego lub dokonywania operacji księgowych i finansowych) oraz rozpatrywania reklamacji, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), 
 • w wykonaniu obowiązków nałożonych na B&B Hotels Polska wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu udostępnienia danych organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych w przepisach prawa), a więc w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na B&B Hotels Polska), 
 • ustalenia istnienia roszczenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; w związku z przetwarzaniem danych w formie zapisów z monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących w hotelach B&B Hotels Polska oraz poprawy jakości świadczonych na rzecz Państwa usług (user experience), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez B&B Hotels Polska) oraz
 • utworzenia i zarządzania Państwa kontem użytkownika na naszej stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.hotel-bb.com (jeżeli posiadają Państwo takie konto), zarządzania uczestnictwem w programie lojalnościowym (jeżeli są Państwo członkiem jednego z naszych programów lojalnościowych, np. E-Club) oraz w celach marketingowych, w szczególności poprzez przesyłanie Państwu informacji handlowych, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, które dane dotyczą). 

3. Jeżeli są Państwo kandydatem na pracownika B&B Hotels Polska (osobą aplikującą na stanowisko pracy w B&B Hotels Polska), Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia pomiędzy B&B Hotels Polska a Państwem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

4. Jeżeli są Państwo naszym potencjalnym partnerem biznesowym lub handlowym (utrzymujemy relację business-2-business poza stosunkiem umownym), Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów biznesowych (w celu nawiązania kontaktu zawodowego, złożenia propozycji współpracy, wymiany handlowej, wymiany informacji gospodarczych lub poszukiwania wzajemnych korzyści gospodarczych, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) wyrażoną poprzez wręczenie wizytówki, w formie ustnej podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej lub w drodze wymiany korespondencji elektronicznej lub w oparciu o art. 6 ust. 4 RODO (w przypadku pozyskania danych w sposób pośredni (np. w drodze przekazania B&B Hotels Polska kontaktu biznesowego do Państwa przez osobę trzecią).

5. Jeżeli są Państwo potencjalnym zbywcą nieruchomości, której nabyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska lub potencjalnym nabywcą nieruchomości, której zbyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska, Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów biznesowych (w celu nawiązania kontaktu oraz złożenia propozycji nabycia lub zbycia nieruchomości, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) wyrażoną poprzez wręczenie wizytówki, w formie ustnej podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej lub w drodze wymiany korespondencji elektronicznej lub w oparciu o art. 6 ust. 4 RODO (w przypadku pozyskania danych w sposób pośredni (np. w drodze przekazania B&B Hotels Polska kontaktu biznesowego do Państwa przez osobę trzecią, np. pośrednika w obrocie nieruchomościami; natomiast w przypadku, w którym oferta zbycia lub nabycia nieruchomości, pochodząca od Państwa lub od B&B Hotels Polska, zostanie zaakceptowana przez drugą stronę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez B&B Hotels Polska w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości (np. przygotowanie i późniejsze zawarcie umowy w formie aktu notarialnego), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Udostępnienie powyższych danych we wskazanych celach jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości:

 • zawarcia umowy (a w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania współpracy z B&B Hotels Polska), jeżeli są Państwo dostawcą towarów lub usług na rzecz B&B Hotels Polska;
 • zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich (a w konsekwencji brakiem możliwości rezerwacji miejsca hotelowego) lub brakiem możliwości utworzenia i zarządzania Państwa kontem użytkownika na naszej stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.hotel-bb.com (jeżeli posiadają Państwo takie konto), zarządzania uczestnictwem w programie lojalnościowym (jeżeli są Państwo członkiem jednego z naszych programów lojalnościowych, np. E-Club) oraz przesyłania Państwu informacji handlowych, jeżeli są Państwo klientem B&B Hotels Polska;
 • wzięcia udziału w procesie (procesach) rekrutacyjnych, jeżeli są Państwo kandydatem na pracownika B&B Hotels Polska;
 • nawiązania kontaktu biznesowego lub handlowego, jeżeli są Państwo naszym potencjalnym partnerem biznesowym lub handlowym lub potencjalnym zbywcą nieruchomości, której nabyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska lub potencjalnym nabywcą nieruchomości, której zbyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska.

Państwa dane, niezależnie od celu przetwarzania, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach, przez okres:

 • jeżeli są Państwo dostawcą towarów lub usług na rzecz B&B Hotels Polska - okres realizacji umowy oraz do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie umowy, upływu okresów gwarancyjnych, lub upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie okresów przechowywania dokumentów księgowych);
 • jeżeli są Państwo klientem B&B Hotels Polska - okres realizacji umowy oraz do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie umowy, a następnie przez okresy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie okresów przechowywania dokumentów księgowych), jak również, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, do momentu jej wycofania; 
 • jeżeli są Państwo kandydatem na pracownika B&B Hotels Polska – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (jeżeli zakresem zgody objęte było przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oznaczonego procesu rekrutacyjnego) lub procesów rekrutacyjnych (jeżeli zakresem zgody objęte było przetwarzanie danych osobowych na potrzeby również przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez B&B Hotels Polska);
 • jeżeli są Państwo naszym potencjalnym partnerem biznesowym lub handlowym - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • jeżeli są Państwo potencjalnym zbywcą nieruchomości, której nabyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska lub potencjalnym nabywcą nieruchomości, której zbyciem zainteresowana jest B&B Hotels Polska - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku np. wręczenia wizytówki i późniejszego zażądania usunięcia danych) lub realizacji umowy sprzedaży nieruchomości (jeżeli taka umowa zostanie pomiędzy Państwem a B&B Hotels Polska zawarta) oraz do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie tej umowy, upływu okresów gwarancyjnych lub upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie okresów przechowywania dokumentów księgowych).

B&B Hotels Polska może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz B&B Hotels Polska usługi: obsługi administracyjnej biura, prawne, księgowe, rachunkowe, finansowe lub informatyczne lub podmiotom uprawnionym do ich pozyskania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), przy czym realizacja niektórych z powyższych praw może być ograniczona treścią stosunku umownego łączącego Państwa z B&B Hotels Polska lub obowiązkami nałożonymi na B&B Hotels Polska w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu również prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wydrukuj
  tę stronę