Menu opener
Close
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Algemene gebruiksvoorwaarden – Trust You

B&B Hotels dankt alle klanten die, door hun mening te geven, bijdragen tot de continue verbetering van het onthaal en de dienstverlening in de hotels van het netwerk B&B Hotels.

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de app “Mening Klanten”.

De app “Mening Klanten” wordt geëxploiteerd door B&B Hotels Belgium BV, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0693.764.388 en met maatschappelijke zetel Marcel Broodthaersplein 8 te 1060 Brussel (België) (“B&B Hotels” of “wij”).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden stellen het rechtskader vast dat de toegang tot en het gebruik van de app “Mening Klanten” regelt. Om toegang te hebben tot en gebruik te kunnen maken van de app “Mening Klanten” dient men deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Wij hebben het recht deze gebruiksvoorwaarden om het even wanneer te wijzigen. In geval van wijziging brengen wij u op de hoogte. B&B Hotels behoudt zich het recht voor de app “Mening Klanten” eender wanneer en om welke reden ook te wijzigen, op te schorten of te schrappen.

Door toegang te hebben tot of gebruik te maken van de app “Mening Klanten” gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door alsook u te schikken naar deze gebruiksvoorwaarden evenals de wijzigingen ervan die van toepassing zijn op het ogenblik waarop u inlogt. Gaat u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan niet in te loggen op de app “Mening Klanten” en er geen gebruik van te maken.

De app “Mening Klanten” wordt aangeboden aan de klanten van de hotels van B&B Hotels die gebruik maken van deze app, in België liggen en waarvan de lijst hierna wordt bijgevoegd. Deze algemene gebruiksvoorwaarden stellen de verantwoordelijkheid van de klanten-gebruikers (hierna de “Gebruiker(s)”) vast overeenkomstig de geldende wetgeving, met als doel een passend en optimaal gebruik van deze app mogelijk te maken.

Voorstelling van de dienst “Mening Klanten”

B&B Hotels biedt zijn klanten de mogelijkheid meningen te publiceren en in dialoog te treden met de hotels die in België liggen en waar ze hebben verbleven. De dienst omvat de mogelijkheid, na afloop van een verblijf, een mening te publiceren met betrekking tot een deelnemend hotel of de mogelijkheid in gesprek te gaan met de hoteluitbater. Deze dienst voorziet niet in de levering van internettoegang, de terbeschikkingstelling van brievenbussen noch het hosten van internetpagina’s.

Behoudens onvoorzienbare technische incidenten is de dienst die toegang biedt tot de app “Mening Klanten” 24 uur per dag toegankelijk.

Gebruik van de app “Mening Klanten”

2.1 Verplichtingen van de Gebruiker

B&B Hotels stelt principes en regels vast voor de handelingen van verzamelen, modereren en weergeven van de meningen waarnaar de Gebruikers zich dienen te schikken opdat hun meningen zouden kunnen worden aanvaard en gepubliceerd.

Door zijn opgestelde mening te valideren, bevestigt de Gebruiker dat deze mening de weergave is van zijn ervaring wat betreft zijn verblijf alsook zijn authentieke standpunt betreffende het hotel waarop de mening betrekking heeft, dat hij persoonlijk noch professioneel verbonden is met het hotel en dat hij van het hotel geen enkele financiële of andere compensatie heeft gekregen om deze mening te schrijven.

Door gebruik te maken van de app “Mening Klanten” erkent de Gebruiker dat hij:

 • de rechtsbekwaamheid geniet om gebonden te zijn door de huidige gebruiksvoorwaarden; en dat hij
 • ouder is dan 18 jaar of de meerderjarigheid heeft bereikt die toepasselijk is in het land waar hij verblijft of waarvan hij een burger is.

Alle klanten die hebben gereserveerd en vervolgens hebben verbleven in een van de hotels van B&B Hotels die in België liggen en deelnemen aan de app “Mening Klanten”, genieten de mogelijkheid een mening te formuleren of met de hoteluitbater in dialoog te gaan.

De Gebruiker verklaart volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de meningen die hij achterlaat, betrekking moeten hebben op een persoonlijke verblijfservaring en kunnen worden gepubliceerd op de website van B&B Hotels alsook op eender welke andere drager voor elektronische communicatie die toebehoort aan of wordt geëxploiteerd in naam en voor rekening van B&B Hotels. Bijgevolg moeten de meningen vrij zijn van rechten van verspreiding en hergebruik; het feit een mening te publiceren brengt, desgevallend, de gratis overdracht mee ten voordele van B&B Hotels of zijn mandatarissen van alle rechten van reproductie, vertegenwoordiging, bewerking, vertaling en verspreiding voor de volledige duur van bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten zonder beperking inzake grondgebied.

Bij de publicatie van de meningen van klanten en van de antwoorden van de hoteluitbaters op de website van B&B Hotels wordt de identiteit van de klant niet openbaar gemaakt. Alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam worden getoond (bv. “Martin D”).

2.2 Verzameling van de meningen door B&B Hotels

De indiening van een mening door een klant vereist, vanwege B&B Hotels, geen enkele financiële of andere tegenprestatie in ruil voor de indiening van de bewuste mening.

Om toegang te krijgen tot de app “Mening Klanten” ontvangt de Gebruiker, per e-mail en enkele uren nadat hij heeft uitgecheckt, een uitnodiging om een mening achter te laten op het persoonlijk e-mailadres dat hij bij zijn reservatie heeft opgegeven. In het geval waarin de klant-Gebruiker in de loop van een maand in meerdere hotels van B&B Hotels verblijft, kan hij slechts één mening formuleren met betrekking tot één hotel waarin hij heeft verbleven.

Opdat er recente en ter zake dienende meningen zouden worden voorgesteld, kan de link waarmee de klant wordt uitgenodigd zijn mening in te dienen slechts worden gebruikt gedurende een periode van 30 dagen. Wanneer deze termijn is verstreken, kan de klant geen meningen meer achterlaten via de app “Mening Klanten”.

2.3 Modereren van de meningen

De app “Mening Klanten” is onderworpen aan automatische modereertools. B&B Hotels behoudt zich het recht voor om meningen die in strijd zouden zijn met deze algemene gebruiksvoorwaarden niet te publiceren of definitief en zonder voorafgaande kennisgeving uit te sluiten. Deze mogelijkheid sluit de mogelijkheid niet uit die B&B Hotels geniet om de toegang tot de app “Mening Klanten” op te schorten of te schrappen overeenkomstig de bepalingen van het artikel Opschorting / verbreking van de toegang tot de app “Mening Klanten”.

Daar de functie “modereren” niet toelaat alle onwettige inhoud, meer bepaald inhoud die afbreuk doet aan de rechten van derden, op te sporen, vrijwaren de Gebruikers B&B Hotels van elke vordering of klacht als gevolg van de publicatie van meningen die onwettig zouden blijken te zijn. De app “Mening Klanten” moet niet worden gebruikt of beschouwd als een sociaal netwerk of een platform voor ontmoetingen. Bijgevolg wordt elke uitwisseling of poging tot uitwisselen van contactgegevens geacht in strijd te zijn met de hierna beschreven gebruiksregels die een volwaardig onderdeel zijn van deze gebruiksvoorwaarden.

In het kader van het proces van normalisering van onze meningen van klanten (modereren a posteriori of bijkomende enquêtes) behoudt B&B Hotels zich het recht om per e-mail contact op te nemen met de klant of de Gebruiker met als doel de authenticiteit van de mening te verifiëren.

B&B Hotels stelt op de digitale platformen een link ter beschikking van de Gebruikers waarmee ze een mening kunnen melden. De link “een mening melden” is opgenomen in de bewuste mening of in het contactformulier op onze website (punt 5).

2.4 Gebruiksregels

Elke Gebruiker is juridisch aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn toegang tot de app “Mening Klanten”. Elke toegang met behulp van de naam en het e-mailadres van een Gebruiker, vanaf de uitnodiging die hem wordt toegestuurd na afloop van zijn verblijf, wordt geacht te zijn verricht door de Gebruiker die als klant van B&B Hotels in een hotel heeft verbleven, en enkel deze Gebruiker is daarvoor aansprakelijk. Wat betreft het gebruik van de toegang tot de app “Mening Klanten” verbindt de Gebruiker zich ertoe zich geen persoonsgegevens toe te eigenen noch er gebruik van te maken, ze door te sturen of te verzamelen, meer bepaald om het even welke verboden, illegale en onwettige gegevens of gegevens in strijd met de goede zeden of de openbare orde en die afbreuk (kunnen) doen aan de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten.

Algemener verbindt de Gebruiker zich ertoe, zonder dat de volgende opsomming als exhaustief kan worden beschouwd, de regelgeving in acht te nemen met betrekking tot:

 • de privacy van personen,
 • de intellectuele of industriële eigendom,
 • de bescherming van persoonsgegevens,
 • de naleving van de regels van openbare orde wat betreft de inhoud van online informatie, het briefgeheim en het verbod op de interceptie van online elektronische communicatie.

Daar de app exclusief is bestemd voor de publicatie van meningen van de Gebruikers betreffende hun verblijf in een deelnemend hotel van B&B Hotels, gaat de Gebruiker in het kader van zijn gebruik van de app ook de volgende verbintenissen aan:

 • de toegang tot de app “Mening Klanten” uitsluitend persoonlijk gebruiken en niet bekendmaken aan een derde, voor welk doel ook (persoonlijke of commerciële doeleinden of om ongevraagde e-mails van het type “spam” te genereren),
 • geen tekst, afbeeldingen of URL’s verspreiden die verwijzen naar websites die inhoud aanbieden die inzonderheid beledigend, denigrerend, lasterlijk, racistisch, xenofoob zou zijn, zou aanzetten tot pornografie, pedofilie, zelfmoord, discriminatie, haat wegens herkomst of het feit al dan niet deel uit te maken van een volk, een natie, een ras of een religie, tot het plegen van misdrijven of wanbedrijven, terroristische handelingen of die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid vergoelijkt,
 • geen wanbedrijven en handelingen van hacking begaan die afbreuk doen aan andermans rechten en aan de veiligheid van personen en inzonderheid niemand pesten, stalken of bedreigen,
 • geen malware (Trojaanse paarden, spionagesoftware, virussen) versturen of gebruiken noch andere schadelijke programma’s of programma’s die de app “Mening Klanten” of gegevens van de andere Gebruikers vernietigen,
 • de app “Mening Klanten” niet gebruiken om reclame te maken voor, inzonderheid, een adverteerder, een dienstverlener, een fabrikant van producten, een concurrent, een merk,
 • geen e-mailadressen of telefoonnummers meedelen en geen hypertekstlinks naar andere websites of dienstenplatformen creëren,
 • de app “Mening Klanten” niet op bedrieglijke, onrechtmatige of excessieve wijze gebruiken, inzonderheid door de dienst al dan niet opzettelijk te overladen door middel van wilde mailings (spam, bulk e-mail, junk e-mail, mail bombing) of door aantrekkelijke berichten te versturen die een groot aantal antwoorden genereren (teasing of trolling) waardoor de beschikbaarheid van de app “Mening Klanten” kan worden verstoord,
 • geen werken of objecten reproduceren, weergeven, ter beschikking stellen of communiceren die worden beschermd door een auteursrecht of een naburig recht zonder te beschikken over de toestemming van de houders van die rechten,
 • niet overgaan tot de reproductie, terbeschikkingstelling of doorverkoop in welke vorm ook van de volledige of een deel van de inhoud van de app “Mening Klanten”. Het gebruik van dergelijke procedés zou worden beschouwd als een handeling van namaak die in strijd is met de intellectuele-eigendomsrechten van B&B Hotels.

Om de authenticiteit te garanderen van de meningen die beschikbaar zijn op de app “Mening Klanten”, verbindt de Verbruiker zich er eveneens toe om niet opzettelijk bepaalde handelingen te stellen die de hierna beschreven gevolgen zouden kunnen hebben:

 • Zijn ware identiteit verbergen,
 • Inloggen of proberen in te loggen op de app “Mening Klanten” zonder daarvoor gemachtigd te zijn,
 • Gegevens van een andere natuurlijke of rechtspersoon verzamelen,
 • Zich de identiteit van een andere natuurlijke of rechtspersoon toe-eigenen,
 • Zich de toegangen van een andere Gebruiker toe-eigenen,
 • Gegevens of informatie van andere Gebruikers van de app “Mening Klanten” veranderen, wijzigen of er toegang toe hebben,
 • De normale werking van de app “Mening Klanten” verstoren, beperken, vertragen, desorganiseren, verhinderen of onderbreken,
 • Alle of een deel van de informatie die beschikbaar is op de app “Mening Klanten” wijzigen of vernietigen.

B&B Hotels behoudt zich het recht voor een mening te wissen die deze verbintenissen niet in acht zou nemen.

Redenen om een mening af te wijzen

B&B HOTELS behoudt zich het recht voor de mening die een Gebruiker toestuurt via de app “Mening Klanten” af te wijzen in een van de volgende gevallen:

 • zo de beheerder van meningen van oordeel is dat hij burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld;
 • zo de tekstinhoud beledigingen of grofheden bevat;
 • zo de elementen betreffende de identiteit van de auteur beledigingen of grofheden bevatten;
 • zo de tekstinhoud willekeurige tekens bevat of reeksen van woorden zonder enige betekenis;
 • zo de inhoud geen verband houdt met het subject waaraan een score wordt toegekend;
 • zo de attributen van de mening concrete elementen van belangenconflicten bevatten;
 • zo de tekstinhoud dermate slecht geschreven is dat hij onverstaanbaar is;
 • zo een Gebruiker een ongepaste commentaar formuleert met betrekking tot andere inhoud of de auteur ervan;
 • zo de tekstinhoud die voor publicatie is bestemd, persoonlijke informatie bevat zoals de naam of voornaam van personen die geen openbare personen zijn, een telefoonnummer, een nauwkeurig fysiek adres of een e-mailadres;
 • zo de tekstinhoud een nummer van kredietkaart, van sociale zekerheid, van een bankrekening of eender welke andere informatie bevat die kan leiden tot identiteitsdiefstal;
 • zo de tekstinhoud aangeeft dat de Gebruiker zijn verbruikerservaring niet zelf heeft gerealiseerd;
 • zo de tekstinhoud een oproep tot een vordering in rechte bevat;
 • zo de inhoud melding maakt van websites, hypertekstlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers, met inbegrip van die van de klant;
 • zo de tekstinhoud duidelijk spam is;
 • zo de elementen van beschrijving van de verbruikerservaring niet zijn vermeld.

Publicatie en weergave van de meningen

De meningen worden gepubliceerd op de website www.hotel-bb.com en de mobiele toepassingen binnen een maximale termijn van 72 uur na de indiening van de mening.

De meningen worden getoond gedurende een periode van 24 maanden vanaf hun publicatie. De commentaren worden standaard getoond in de volgorde van hun verzendingsdatum.

Voor elke mening wordt een totaal aantal punten getoond. Dit komt overeen met het puntentotaal dat wordt ingevoerd bij de vraag naar het geheel van het verblijf (Globale score).

Het totale aantal punten van het hotel (Globale score) wordt berekend volgens een bijzonder algoritme voor de beoordeling van een hotel. De recentste meningen van klanten hebben een groter gewicht. De score wordt berekend op basis van de gegevens van de laatste 24 maanden, zonder onderscheid van bronnen. Deze globale score wordt afgerond tot een half punt.

Voorbeelden:

 • een score van 3 of 3,1 of 3,2 op 5 wordt opgegeven als 3 op 5
 • een score van 3,3 of 3,4 of 3,5 op 5 wordt opgegeven als 3,5 op 5
 • een score van 3,6 of 3,7 op 5 wordt opgegeven als 3,5 op 5
 • een score van 3,8 of 3,9 of 4 op 5 wordt opgegeven als 4 op 5

Melding van misbruik met een mening en schrapping van publicatie

Een Gebruiker of een klant mag melding maken van een geval van misbruik met een mening die is gepubliceerd op de app “Mening Klanten” zo hij meent dat de inhoud ervan bedrieglijk is.

Klanten of Gebruikers genieten de mogelijkheid te vragen om hun mening of die van een derde te wijzigen / schrappen en moeten daarvoor gebruik maken van de daartoe bestemde link in elke mening.

Elke wijziging of vervanging van een mening heeft tot gevolg dat er opnieuw moet worden gemodereerd.

Op vraag van een hoteluitbater kan een einde worden gesteld aan de publicatie van een mening indien deze laatste niet voldoet aan de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. In alle gevallen wordt de auteur van de mening geïnformeerd.

Betrokkenheid en aansprakelijkheid van B&B Hotels

B&B Hotels wijst erop dat internet geen beveiligd netwerk is. Onder deze voorwaarden moet de Gebruiker alle passende maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen, inzonderheid, besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren of de indringing van een derde in zijn IT-materieel voor welk doel ook; tevens moet hij op zijn uitrusting de gebruikelijke back-ups maken.

B&B Hotels wendt de middelen aan die tot zijn beschikking staan om de toegang tot de app “Mening Klanten” te verzekeren, maar kan geen garanties bieden voor het debiet van de app die meer bepaald afhankelijk is van het aantal ingelogde Gebruikers.

B&B Hotels is niet aansprakelijk voor de inhoud die via internet toegankelijk is noch voor de schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van dergelijke inhoud.

B&B Hotels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de exploitatie van de gegevens of de informatie die de Gebruiker online zou hebben gebracht via de app “Mening Klanten”.

B&B Hotels wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van bedrieglijk, onrechtmatig of excessief gebruik van de app “Mening Klanten”, zoals het feit de app al dan niet opzettelijk te overladen of de verzending naar de Gebruiker van e-mails of wilde mailings door middel van die informatie die een derde kan hebben verzameld via de app “Mening Klanten”.

Een melding van misbruik wordt als volgt behandeld:

 • 1. Als gevolg van een melding van misbruik wordt de mening onderworpen aan een handeling van modereren (dit biedt echter geen garanties voor het feit dat de mening niet langer zal worden gepubliceerd na afloop van het proces van modereren).
 • 2. De mening of het antwoord wordt bestudeerd door onze modereerdiensten en kan het voorwerp zijn van bijkomende monitoring.
 • 3. In dit kader kan er met de auteur van de melding contact worden opgenomen gedurende de termijn van modereren; tijdens die termijn is de mening of het antwoord nog steeds gepubliceerd.
 • 4. Er wordt een einde gemaakt aan de publicatie van de mening of het antwoord zo ze/het in strijd is met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

B&B Hotels is niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker van de app “Mening Klanten” in geval van:

 • verkeerde installatie en/of verkeerde configuratie en/of disfuncties van het materieel van de Gebruiker,
 • verkeerd gebruik van de app,
 • onmogelijkheid van toegang tot de app,
 • storingen, onderbrekingen en/of volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de app “Mening Klanten”,
 • overmacht in de betekenis van de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en van de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken.

In geen geval kan B&B Hotels gehouden zijn de al dan niet rechtstreekse, materiële en/of immateriële schade te herstellen die de Gebruiker en/of (een) derde(n) lijdt (lijden) als gevolg van het gebruik van de app “Mening Klanten”.

Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Enkel de Gebruiker is aansprakelijk voor eender welke al dan niet rechtstreekse, materiële of immateriële schade aan welke persoon ook die hij aanricht door het gebruik van deze app.

Opschorting / verbreking van de toegang tot de app

B&B Hotels behoudt zich het recht voor de toegang tot de app “Mening Klanten” om het even wanneer op te schorten of te beëindigen, inzonderheid in geval van gebrek aan naleving door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen, van de gebruiksregels en meer bepaald in geval van hacking, onrechtmatig gebruik of verspreiding van berichten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden en die afkomstig zijn van de account van de Gebruiker of die account als oorzaak hebben, zonder dat B&B Hotels aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op welke schadevergoeding of herstel ook.

Bovendien behoudt B&B Hotels zich het recht voor, op verzoek van derden of eender welke bevoegde overheden, de toegang tot de app “Mening Klanten” op te schorten of te beëindigen, zonder dat B&B Hotels aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op welke schadevergoeding of herstel ook.

Bestand van sporen

Het gebruik van de app “Mening Klanten” genereert, bij het gebruik ervan, historische sporen van de meningen die Gebruikers publiceren. Deze bestanden worden gebruikt voor technische doeleinden. Ze zijn essentieel voor het beheer van de systemen. Ze hebben immers tot doel de disfuncties van de diensten of gebruikte IT-systemen te verhelpen.

Bovendien legt artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie aan de operatoren die openbare netwerken voor elektronische communicatie leveren alsook aan de operatoren die een van deze diensten leveren de verplichting op om de volgende gegevens te bewaren die zij genereren of verwerken in het kader van de levering van de betrokken communicatiediensten:

 • gedurende twaalf maanden vanaf de datum van communicatie:
 • de gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de eindapparatuur met het netwerk en met de dienst en met betrekking tot de plaats van die apparatuur, inclusief het netwerkaansluitpunt;
 • de communicatiegegevens, met uitzondering van de inhoud, met inbegrip van hun herkomst en hun bestemming;
 • gedurende twaalf maanden vanaf de datum waarop communicatie voor de laatste maal mogelijk is via de gebruikte dienst, de gegevens ter identificatie van de gebruiker of de abonnee en de communicatiemiddelen (met uitzondering van de gegevens waarin hierboven specifiek is voorzien). 

De gerechtelijke autoriteiten kunnen, op eenvoudig verzoek, van de aanbieders en operatoren die openbare netwerken voor elektronische communicatie leveren, bewaarde gegevens verkrijgen met het oog op het opsporen, het onderzoek en de vervolging van inbreuken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005. 

Naargelang de evolutie van de wetgeving kunnen nog andere gegevens worden gearchiveerd. De Gebruikers worden daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Cookies

De Gebruiker krijgt kennis van het feit dat bij het gebruik van de app “Mening Klanten” informatie betreffende het browsen van zijn terminal (computer, tablet, smartphone …) op deze app kan worden opgeslagen in zogenaamde “cookie”-bestanden die op zijn terminal worden geïnstalleerd, onder voorbehoud van de keuzes die hij in verband met de cookies maakt door de parameters van zijn browsersoftware in te stellen.

Alleen de emittent van een cookie kan de informatie die erin is opgeslagen wijzigen of lezen.

Het gebruik van deze cookies heeft tot doel:

 • de toegang tot de app “Mening Klanten” mogelijk te maken of te bevorderen en de prestatie van de app aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminals van de Gebruikers bij hun bezoek (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem enzovoort),
 • de informatie te onthouden in verband met het formulier dat de Gebruiker heeft ingevuld op de app “Mening Klanten”,
 • aan de Gebruiker de mogelijkheid te bieden toegang te hebben tot zijn ruimte,
 • veiligheidsmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld wanneer aan de Gebruiker wordt gevraagd opnieuw in te loggen op bepaalde inhoud of op een dienst nadat er enige tijd is verstreken. De Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de registratie van de cookies door zijn browser in die zin te configureren.

De configuratie van de browsersoftware laat toe dat cookies ofwel automatisch worden geregistreerd op de terminal, ofwel dat ze stelselmatig worden afgewezen of nog dat ze worden geregistreerd of afgewezen naargelang de emittent van de cookies.

De configuratie van de browsersoftware biedt ook de mogelijkheid een bepaald cookie op gerichte wijze te aanvaarden of te weigeren alvorens het op een terminal wordt geïnstalleerd. Voor het beheer van cookies is de configuratie van elke browser verschillend.

Ze wordt beschreven in het helpmenu van de browser waar u verneemt hoe u bepaalde keuzes kunt wijzigen.

Voor de browser Mozilla Firefox kiest u het menu “Extra” en daarna “Opties”, klik daarna op het icoon “Privacy”, zoek het menu “Cookies” en selecteer de door u gewenste opties.

Voor de browser Microsoft Internet Explorer kiest u het menu “Extra” en daarna “Internetopties”, klik daarna op het icoon “Vertrouwelijk” en selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Aan de Gebruiker wordt gemeld dat hij bepaalde functionaliteiten die nodig zijn om te browsen in bepaalde ruimten van onze app “Mening Klanten” niet langer zal kunnen gebruiken zo hij de registratie van cookies op zijn terminal weigert of zo hij de cookies verwijdert die er zijn opgeslagen. Dit kan het geval zijn wanneer de klant-Gebruiker probeert toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten waarvoor hij zich dient te identificeren.

B&B Hotels wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verslechterde werking van de app “Mening Klanten” als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor de werking van de app en die de Gebruiker heeft geweigerd of verwijderd.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies kunt u ons beleid in verband met cookies raadplegen: https://www.hotel-bb.com/fr/informations-sur-les-cookies

Vertrouwelijkheid

Wanneer u inlogt op de app “Mening Klanten” en deze app gebruikt, verzamelen en verwerken wij, in de mate waarin de wet zulks toestaat, de persoonsgegevens die u ons verstrekt (uw naam, geboortedatum, e-mailadres, de gegevens in verband met uw reservatie enzovoort) of die worden gegenereerd nadat u heeft ingelogd op de app “Mening Klanten” en die app heeft gebruikt. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken kunt u ons Vertrouwelijkheidsbeleid raadplegen dat u vindt op: https://www.hotel-bb.com/fr/politique-de-confidentialite.

Autonomie van de bepalingen, niet verzaken

De bepalingen van de huidige gebruiksvoorwaarden staan los van elkaar.

Zo een van deze bepalingen nietig wordt verklaard als gevolg van een beslissing in rechte, onwettig blijkt te zijn of moet worden gewijzigd als gevolg van een beslissing van een nationale overheid, volledig of gedeeltelijk, dan wordt die bepaling geschrapt in de mate zoals vereist, met dien verstande dat deze nietigheid geen gevolgen heeft voor de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden die toepasselijk blijven.

Het feit dat u of B&B Hotels een van de rechten krachtens de huidige gebruiksvoorwaarden niet uitoefent, kan niet worden beschouwd als een verzaken aan dit recht noch aan de uitoefening ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht beheerst deze gebruiksvoorwaarden. Behoudens andersluidende bepaling als gevolg van een toepasselijke dwingende wetsbepaling die voor u van toepassing zou kunnen zijn, wordt elk geschil betreffende de geldigheid, de toepassing en de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden overgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.

Sanctie

De Gebruiker die een inbreuk zou begaan op de bovenvermelde regels, stelt zich bloot aan de schrapping van zijn toegang tot de app “Mening Klanten” alsook aan de gerechtelijke vervolgingen zoals bedoeld in de geldende wetgevende en reglementaire teksten.

Inwerkingtreding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden betreffende de app “Mening Klanten” zijn toepasselijk en worden geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard vanaf de validatie van de mening door de Gebruiker.

B&B Hotels behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden om het even wanneer te wijzigen.

Voor het laatst bijgewerkt op 14/01/2021.