Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
  • Bestemming
  • VanTot
    VanTot
  • 1 kamer, 1 volwassene
  • 1 kamer, 1 persoon

Algemene gebruiksvoorwaarden – Klantenbeoordelingen - België

PDF Version

Gebruiksvoorwaarden bijgewerkt op 21 september 2023

B&B HOTELS wil alle klanten bedanken die met hun beoordeling bijdragen aan de voortdurende verbetering van het onthaal en de dienstverlening in de hotels van de B&B HOTELS-keten.
U wordt vriendelijk verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") van de klantenbeoordelingsdienst aandachtig te lezen.
B&B HOTELS Belgium, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nr. 0693.764.388, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Marcel Broodthaersplein 8, Regus Brussel Zuid station – 4de verdieping, 1060 Sint-Gillis (Brussel), België, Telefoon: +32 (0)4 71 67 67 17, E-mail: bel-info@hotelbb.com, (hierna te noemen: "B&B HOTELS" of "wij"), geeft haar klanten (hierna te noemen: de "klant", de "Gebruiker(s)" of "u") de mogelijkheid om na hun verblijf een beoordeling achter te laten door middel van een tevredenheidsvragenlijst. Klanten ontvangen een link naar de tevredenheidsvragenlijst die door hun gespecialiseerde dienstverlener is gegenereerd op het e-mailadres dat zij bij de reservering hebben opgegeven.
Deze gebruiksvoorwaarden stellen het juridische kader vast dat de klantenbeoordelingen en het gebruik ervan regelt. Om toegang te hebben tot en gebruik te kunnen maken van de klantenbeoordelingsdienst moeten deze gebruiksvoorwaarden worden aanvaard.
Wij hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de website van B&B HOTELS (hierna te noemen: "de website van B&B HOTELS"). U wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de klantenbeoordelingsdienst niet langer gebruiken.
B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de klantenbeoordelingsdienst te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te schrappen. 
Door toegang te hebben tot of gebruik te maken van deze dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de wijzigingen die van kracht zijn op het moment dat u inlogt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van deze dienst.
De klantenbeoordelingsdienst wordt aangeboden aan klanten van de hotels van B&B HOTELS die in België zijn gelegen. Deze gebruiksvoorwaarden stellen de verantwoordelijkheid van de klanten-gebruikers van de klantenbeoordelingsdienst vast overeenkomstig de geldende wetgeving, met als doel een passend en optimaal gebruik van de klantenbeoordelingsdienst mogelijk te maken.

1. Presentatie van de klantenbeoordelingsdienst

B&B HOTELS biedt haar klanten de mogelijkheid om hun mening te geven en in dialoog te treden met de hotels in België waar ze hebben verbleven. De klantenbeoordelingsdienst omvat de mogelijkheid om na een verblijf een beoordeling van een hotel te geven waarop de hotelhouder kan reageren. Deze dienst voorziet niet in de levering van internettoegang, de terbeschikkingstelling van mailboxen of de hosting van webpagina's.
Behoudens onvoorziene technische problemen is de klantenbeoordelingsdienst 24 uur per dag toegankelijk.

2. Gebruik van de klantenbeoordelingsdienst

2.1 Verplichtingen van de Gebruiker

B&B HOTELS stelt principes en regels vast voor het verzamelen, modereren en weergeven van beoordelingen, waaraan Gebruikers moeten voldoen om hun beoordelingen te laten accepteren en publiceren.
Door zijn opgestelde beoordeling te bevestigen, verklaart de Gebruiker dat deze beoordeling zijn ervaring van het verblijf en zijn echte mening over het betreffende hotel weergeeft, dat hij geen persoonlijke of professionele banden met het hotel heeft en dat hij geen financiële of andere vergoeding van het hotel heeft ontvangen voor het schrijven van de beoordeling.
De beoordeling van de Gebruiker wordt opgevat als de uitdrukking van zijn mening over zijn consumentenervaring door middel van een kwantitatief of kwalitatief beoordelingselement.
Door gebruik te maken van de klantenbeoordelingsdienst erkent de Gebruiker dat hij:
•    de rechtsbekwaamheid heeft om gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden; en 
•    ouder is dan 18 jaar of de meerderjarige leeftijd heeft bereikt die van toepassing is in het land waarin hij woont of waarvan hij staatsburger is.

Alle klanten die hebben gereserveerd en vervolgens hebben verbleven in een van de hotels van B&B HOTELS die in België liggen, hebben de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen en een reactie daarop te krijgen van de hotelhouder. 
De Gebruiker verklaart volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn beoordelingen betrekking moeten hebben op een persoonlijke verblijfservaring en kunnen worden gepubliceerd op de website van B&B HOTELS en op elke andere elektronische communicatiedrager die toebehoort aan of wordt geëxploiteerd in naam en voor rekening van B&B HOTELS. Bijgevolg moeten de beoordelingen vrij zijn van verspreidings- en hergebruiksrechten, aangezien de indiening van een beoordeling de niet-exclusieve, kosteloze, overdraagbare en wereldwijde overdracht aan B&B HOTELS of haar gemachtigden inhoudt van alle rechten van reproductie, vertegenwoordiging, bewerking, vertaling en verspreiding voor de volledige duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die mogelijk van toepassing zijn.
Bij het publiceren van de beoordelingen van Gebruikers en de reacties van hotelhouders op de website van B&B HOTELS wordt de identiteit van de klant niet openbaar gemaakt. Alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam worden getoond (bijv. "Martin D").

2.2 Verzameling van de beoordelingen door B&B HOTELS

De indiening van een beoordeling door een klant brengt geen enkele financiële of andere vergoeding van B&B HOTELS met zich mee in ruil voor deze beoordeling.
Om een klantenbeoordeling in te dienen, ontvangt de Gebruiker enkele uren nadat hij heeft uitgecheckt een e-mail op het persoonlijke e-mailadres dat hij bij de reservering heeft opgegeven, waarin hij wordt uitgenodigd om een beoordeling in te dienen, inclusief een link naar de in te vullen tevredenheidsvragenlijst.
Om recente en relevante beoordelingen te kunnen presenteren, kan de link waarmee de klant wordt uitgenodigd om zijn beoordeling in te dienen slechts worden gebruikt gedurende een periode van 30 dagen. Wanneer deze termijn is verstreken, kan de klant niet langer een beoordeling indienen via de klantenbeoordelingsdienst.

2.3 Modereren van beoordelingen

Klantenbeoordelingen worden onderworpen aan automatische modereertools. B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om beoordelingen die in strijd zijn met de regels van deze gebruiksvoorwaarden niet te publiceren of definitief en zonder voorafgaande kennisgeving uit te sluiten. Deze mogelijkheid belet B&B HOTELS niet om de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst op te schorten of te schrappen, zoals hierna uiteengezet in het hoofdstuk "Opschorting/beëindiging van de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst".
Aangezien de functie "modereren" het niet mogelijk maakt om alle onwettige inhoud op te sporen, in het bijzonder inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, wordt B&B HOTELS door de Gebruikers gevrijwaard tegen elke vordering of klacht als gevolg van de publicatie van beoordelingen die onwettig blijken te zijn. 
Deze klantenbeoordelingsdienst mag niet worden gebruikt of beschouwd als een social medium of datingplatform. Bijgevolg wordt elke uitwisseling of poging tot uitwisseling van contactgegevens beschouwd als overtreding van de onderstaande gebruiksregels die integraal onderdeel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden.
In het kader van het normalisatieproces van onze klantenbeoordelingen (achteraf modereren of aanvullend onderzoek) behoudt B&B HOTELS zich het recht voor om per e-mail contact op te nemen met de klant of Gebruiker om de echtheid van de beoordeling te verifiëren.
B&B HOTELS stelt op de digitale platforms een link ter beschikking van de Gebruikers waarmee zij een beoordeling kunnen melden. De link "een beoordeling melden" is te vinden in de betreffende beoordeling of via het contactformulier op onze website (punt 5).

2.4 Gebruiksregels

Iedere Gebruiker is wettelijk aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn toegang tot de klantenbeoordelingsdienst. Elke toegang met behulp van de naam en het e-mailadres van een Gebruiker, op basis van de uitnodiging die aan hem wordt gestuurd na afloop van zijn verblijf, wordt geacht te zijn verricht door de Gebruiker die als klant van B&B HOTELS in een hotel heeft verbleven en enkel deze Gebruiker is daarvoor aansprakelijk. Wat betreft het gebruik van de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst verbindt de Gebruiker zich ertoe geen persoonsgegevens te stelen, te gebruiken, door te sturen of te verzamelen, in het bijzonder gegevens die verboden, onwettig, onrechtmatig of in strijd met de goede zeden of de openbare orde zijn en die inbreuk (kunnen) maken op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.
Meer in het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe, zonder dat deze opsomming limitatief is, de geldende regelgeving na te leven met betrekking tot:

•    de privacy van personen,
•    de intellectuele of industriële eigendom,
•    de bescherming van persoonsgegevens,
•    de naleving van de regels van openbare orde inzake de inhoud van online informatie, het briefgeheim en het verbod op de interceptie van online elektronische communicatie.

Aangezien de klantenbeoordelingsdienst uitsluitend bedoeld is voor de publicatie van beoordelingen door Gebruikers over hun verblijf in een hotel van B&B HOTELS, verplicht de Gebruiker zich bij het gebruik van deze dienst:

•    strikt persoonlijk gebruik te maken van zijn toegang tot de klantenbeoordelingsdienst en deze niet aan derden door te geven voor welk doel dan ook (persoonlijke of commerciële doeleinden of om ongevraagde e-mails van het type "spam" te genereren),
•    geen tekst, afbeeldingen of URL's te verspreiden die verwijzen naar websites met content die onwettig, beledigend, denigrerend, lasterlijk, racistisch of xenofoob is dan wel aanzet tot pornografie, pedofilie, zelfmoord, discriminatie, haat op grond van afkomst of het al dan niet behoren tot een etnische groep, land, ras of religie, alsmede tot het plegen van misdrijven, terroristische daden of het vergoelijken van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid,
•    geen strafbare feiten of hackingshandelingen te plegen die inbreuk maken op andermans rechten of de veiligheid van personen, en in het bijzonder niemand te pesten, te stalken of te bedreigen,
•    geen malware (Trojaanse paarden, spyware, virussen, enz.) te versturen of te gebruiken, noch andere programma's die schadelijk of destructief zijn voor de klantenbeoordelingsdienst of de gegevens van andere Gebruikers,
•    de klantenbeoordelingsdienst niet te gebruiken om reclame te maken, in het bijzonder voor een adverteerder, een dienstverlener, een fabrikant van producten, een concurrent en/of een merk,
•    geen e-mailadressen of telefoonnummers door te geven of hyperlinks naar andere websites of dienstenplatforms te creëren,
•    de klantenbeoordelingsdienst niet op bedrieglijke, onrechtmatige of excessieve wijze te gebruiken, in het bijzonder door deze al dan niet opzettelijk te overladen door middel van wilde mailings (spam, bulk e-mail, junk e-mail, mail bombing) of door aantrekkelijke berichten te versturen die een groot aantal antwoorden genereren (teasing of trolling) waardoor de beschikbaarheid van de klantenbeoordelingsdienst kan worden verstoord,
•    geen werken of objecten te reproduceren, weer te geven, ter beschikking te stellen of te communiceren die worden beschermd door een auteursrecht of een naburig recht, zonder toestemming van de houders van deze rechten,
•    niet over te gaan tot de reproductie, terbeschikkingstelling of doorverkoop in welke vorm ook van de volledige of een deel van de inhoud van de klantenbeoordelingsdienst. Het gebruik van dergelijke procedés zal worden beschouwd als een handeling van namaak die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van B&B HOTELS.

Om de echtheid te garanderen van de beoordelingen die beschikbaar zijn via de klantenbeoordelingsdienst, verbindt de Gebruiker zich er eveneens toe om niet opzettelijk handelingen te verrichten die tot gevolg zouden kunnen hebben dat hij:

•    zijn ware identiteit verbergt,
•    inlogt of probeert in te loggen op de klantenbeoordelingsdienst zonder daartoe bevoegd te zijn,
•    gegevens van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon verzamelt,
•    zich de identiteit van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon toe-eigent,
•    zich de toegangen van een andere Gebruiker toe-eigent,
•    gegevens of informatie van andere Gebruikers van de klantenbeoordelingsdienst verandert, wijzigt of zich er toegang toe verschaft,
•    de normale werking van de klantenbeoordelingsdienst verstoort, beperkt, vertraagt, ontwricht, verhindert of onderbreekt,
•    de informatie die beschikbaar is via de klantenbeoordelingsdienst geheel dan wel gedeeltelijk wijzigt of vernietigt.

B&B HOTELS behoudt zich het recht voor een beoordeling te wissen die niet aan deze regels voldoet.

2.5 Redenen om een beoordeling af te wijzen

B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de beoordeling die een Gebruiker indient via de klantenbeoordelingsdienst af te wijzen in de volgende gevallen:

•    indien de inhoud van de beoordeling onwettig is;
•    indien de webbeheerder van mening is dat hij civielrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld;
•    indien de tekstinhoud beledigingen of grof taalgebruik bevat;
•    indien de elementen met betrekking tot de identiteit van de auteur beledigingen of grof taalgebruik bevatten;
•    indien de tekstinhoud willekeurige tekens of woordreeksen zonder enige betekenis bevat;
•    indien de inhoud niet relevant is voor het onderwerp waaraan een score wordt toegekend;
•    indien de beoordeling concrete bewijzen voor belangenverstrengeling bevat;
•    indien de tekstinhoud zo slecht geschreven is dat hij onbegrijpelijk is;
•    indien een Gebruiker ongepast commentaar levert op een andere beoordeling of de auteur ervan;
•    indien de tekstinhoud die voor publicatie is bestemd persoonsgegevens bevat, zoals de achternaam of voornaam van mensen die geen openbare personen zijn, een telefoonnummer, een nauwkeurig fysiek adres of een e-mailadres;
•    indien de tekstinhoud een creditcardnummer, een socialezekerheidsnummer, een bankrekeningnummer of andere informatie bevat die kan leiden tot identiteitsdiefstal;
•    indien de tekstinhoud erop wijst dat de beoordeling van de Gebruiker niet op zijn eigen ervaring is gebaseerd;
•    indien de tekstinhoud een oproep tot een vordering in rechte bevat;
•    indien de inhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers vermeldt, met inbegrip van die van de klant;
•    indien de tekstinhoud duidelijk spam is;
•    indien de beschrijvende elementen van de ervaring van de Gebruiker niet worden vermeld;
•    indien het hoofdcommentaar van de beoordeling geen titel of tekstinhoud bevat.

In het geval dat een beoordeling wordt afgewezen, zal B&B HOTELS de auteur van de beoordeling op alle mogelijke manieren op de hoogte stellen van de redenen daarvan. 

2.6 Publicatie en weergave van de beoordelingen

De beoordelingen van een hotel worden binnen maximaal 72 uur na het indienen van de beoordeling weergegeven op de daarvoor bestemde pagina op de website van B&B HOTELS en de mobiele apps.

De beoordelingen blijven tot 24 maanden na publicatie op de website van B&B HOTELS en de mobiele apps staan. De commentaren worden standaard weergegeven van de meest recente naar de minst recente.

Bij elke beoordeling wordt een eindcijfer getoond. Dit komt overeen met het cijfer dat wordt ingevoerd bij de vraag naar het verblijf in zijn geheel (totaalscore). De totaalscore van het hotel is gebaseerd op alle cijfers die zijn gegeven door klanten die de tevredenheidsvragenlijst hebben ingevuld, en omvat ook de cijfers van beoordelingen zonder titel of zonder tekstinhoud in het hoofdcommentaar. De totaalscore van het hotel wordt berekend volgens een speciaal algoritme voor de beoordeling van hotels. De meest recente beoordelingen van klanten wegen zwaarder. De berekening is gebaseerd op gegevens uit alle bronnen van de laatste 24 maanden. De getoonde totaalscore is het werkelijke cijfer dat - bijvoorbeeld - als volgt wordt afgerond:

•    een cijfer van 3, 3,1 of 3,2 op 5 wordt aangegeven als 3 op 5
•    een cijfer van 3,3, 3,4 of 3,5 op 5 wordt aangegeven als 3,5 op 5
•    een cijfer van 3,6 of 3,7 op 5 wordt aangegeven als 3,5 op 5
•    een cijfer van 3,8, 3,9 of 4 op 5 wordt aangegeven als 4 op 5

 

2.7 Melding van misbruik met betrekking tot een beoordeling en verwijdering daarvan

Een Gebruiker of een klant kan melding maken van misbruik met betrekking tot een beoordeling die is gepubliceerd op de website van B&B HOTELS, indien hij meent dat de inhoud ervan onrechtmatig is.
Klanten of Gebruikers kunnen vragen om hun beoordeling of die van een derde te wijzigen/schrappen via de daartoe bestemde link in elke beoordeling.
Wijziging of vervanging van een beoordeling heeft tot gevolg dat er opnieuw moet worden gemodereerd.
Op verzoek van een hotelhouder kan een beoordeling worden verwijderd als hij niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden. In alle gevallen wordt de auteur van de beoordeling op de hoogte gesteld.

 

3. Verbintenis en aansprakelijkheid van B&B HOTELS

B&B HOTELS wijst erop dat het internet geen beveiligd netwerk is. Gelet op deze omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet rondgaan of tegen indringing van derden in zijn computer met welk doel dan ook; tevens moet hij de gebruikelijke back-ups maken op zijn apparatuur.
B&B HOTELS stelt alles in het werk om de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst te verzekeren, maar kan de snelheid niet garanderen, die met name afhankelijk is van het aantal ingelogde Gebruikers.
B&B HOTELS is niet aansprakelijk voor content die via internet toegankelijk is, noch voor de schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van dergelijke content.
B&B HOTELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens of informatie die de Gebruiker online heeft gezet via de klantenbeoordelingsdienst.
B&B HOTELS wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van bedrieglijk, onrechtmatig of excessief gebruik van de klantenbeoordelingsdienst, zoals het al dan niet opzettelijk overladen of verzenden van e-mails of wilde mailings naar de Gebruiker door middel van informatie die mogelijk door een derde is verzameld via de klantenbeoordelingsdienst. 
Bij de terbeschikkingstelling van de klantenbeoordelingsdienst aan de Gebruikers handelt B&B HOTELS uitsluitend in de hoedanigheid van host. Uit dien hoofde en overeenkomstig artikel XII.19 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht kan B&B HOTELS alleen aansprakelijk worden gehouden voor informatie die op verzoek van de Gebruikers is opgeslagen als B&B HOTELS geen daadwerkelijke kennis had van het onrechtmatige karakter ervan of van feiten en omstandigheden waaruit de onrechtmatigheid blijkt, of als B&B HOTELS, vanaf het moment dat zij deze kennis had, niet onmiddellijk heeft gehandeld door deze informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.
Een melding van misbruik wordt als volgt behandeld:

1.     Als gevolg van een melding van misbruik wordt de beoordeling onderworpen aan moderatie (maar dit garandeert niet per se dat de beoordeling niet langer zal worden gepubliceerd na afloop van het moderatieproces)
2.     De beoordeling en het antwoord daarop worden onderzocht door onze moderatieafdeling, wat tot extra monitoring kan leiden
3.     In dit verband kan er met de melder contact worden opgenomen gedurende de moderatietermijn; tijdens deze termijn worden de beoordeling en de reactie daarop nog steeds gepubliceerd
4.     De publicatie van de beoordeling en/of de reactie daarop wordt beëindigd indien zulks in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden dan wel de toepasselijke wet- of regelgeving. 

B&B HOTELS is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker van de klantenbeoordelingsdienst in geval van:

•    verkeerde installatie en/of verkeerde configuratie en/of storingen van de apparatuur van de Gebruiker,
•    onjuist gebruik van de klantenbeoordelingsdienst,
•    onmogelijkheid van toegang tot de klantenbeoordelingsdienst,
•    storingen, onderbrekingen en/of volledige dan wel gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de klantenbeoordelingsdienst,
•    overmacht in de zin van artikel 5.226 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Voor zover wettelijk toegestaan kan B&B HOTELS niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van directe en/of indirecte, materiële en/of immateriële schade die de Gebruiker en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de klantenbeoordelingsdienst.

 

4. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor alle directe of indirecte, materiële of immateriële schade aan personen die wordt veroorzaakt door zijn gebruik van de klantenbeoordelingsdienst.

 

5. Opschorting/beëindiging van de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst

B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst te allen tijde op te schorten of te beëindigen, met name in geval van niet-naleving door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen, van de gebruiksregels en meer bepaald in geval van hacking, onrechtmatig gebruik of verspreiding van berichten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden en die afkomstig zijn van het account van de Gebruiker of daardoor worden veroorzaakt, zonder dat B&B HOTELS aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of herstel.
Bovendien behoudt B&B HOTELS zich het recht voor om op verzoek van derden of de bevoegde autoriteiten de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst op te schorten of te beëindigen, zonder dat B&B HOTELS aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of herstel.

6. Cookies

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat bij gebruik van de klantenbeoordelingsdienst informatie met betrekking tot het browsen op zijn terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) kan worden opgeslagen in zogeheten cookiebestanden die op zijn terminal worden geïnstalleerd, onder voorbehoud van de keuzes die hij ten aanzien van cookies maakt bij de instellingen van zijn browser. Meer informatie over ons Cookiebeleid is te vinden op https://www.hotel-bb.com/fr/informations-sur-les-cookies.

 

7. Geheimhouding

Wanneer u inlogt op de klantenbeoordelingsdienst en deze gebruikt, verzamelen en verwerken wij, voor zover wettelijk toegestaan, de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (uw naam, geboortedatum, e-mailadres, boekingsgegevens, enz.) of die worden gegenereerd nadat u hebt ingelogd op de klantenbeoordelingsdienst en deze hebt gebruikt. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunt u ons Privacybeleid raadplegen op https://www.hotel-bb.com/fr/politique-de-confidentialite.

8. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE BETREKKINGEN TUSSEN DE KLANT EN B&B HOTELS ZIJN ONDERWORPEN AAN HET BELGISCH RECHT VOOR DE HOTELS DIE IN BELGIË ZIJN GELEGEN, BEHOUDENS EEN DWINGENDE BESCHERMINGSMAATREGEL.
Alvorens een arbitragerechter of een gewone rechter in te schakelen wordt de klant verzocht om contact op te nemen met de klantenservice van B&B HOTELS en, indien van toepassing, een facultatieve bemiddelingsprocedure te volgen. Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice van B&B HOTELS via het daartoe bestemde klachtenformulier
Onverminderd de toepasselijke procedureregels en overeenkomstig artikel XVI.4 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht verstrekt B&B HOTELS aan de klant de contactgegevens van de Consumentenombudsdienst.

Nadat de klant contact heeft opgenomen met de klantenservice van B&B HOTELS om te proberen het geschil in der minne op te lossen en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij gebrek aan antwoord binnen een termijn van zestig (60) dagen na het indienen van de klacht, kan hij de zaak voorleggen aan de Consumentenombudsdienst, waarvan de contactgegevens als volgt luiden:

- Postadres: North Gate II, Koning Albert II Laan nr. 8, Gebouw 1, 1000 Brussel
- Email: contact@mediationconsommateur.be 
- Tel: +32 (0)2 702 52 20
- Fax: +32 (0)2 808 71 29
- Website: https://mediationconsommateur.be 

Iedere consument heeft tevens de mogelijkheid om zich te wenden tot het Europese Platform voor Onlinegeschillenbeslechting op het volgende adres: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show.

Aangezien de bemiddeling niet verplicht is, kan de klant of B&B HOTELS zich te allen tijde uit het proces terugtrekken.
IN HET GEVAL DAT DE BEMIDDELING MISLUKT OF NIET WORDT OVERWOGEN, ZAL HET GESCHIL DAT AANLEIDING KAN HEBBEN GEGEVEN TOT BEMIDDELING WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER.

9. Sanctie

Bij overtreding van de bovenstaande regels loopt de Gebruiker het risico dat de toegang tot de klantenbeoordelingsdienst aan hem wordt ontzegd en dat hij gerechtelijk wordt vervolgd op grond van de geldende wet- en regelgeving.

10. Inwerkingtreding

Deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de klantenbeoordelingsdienst zijn van toepassing en worden geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard zodra de beoordeling door de Gebruiker is bevestigd.