Menu opener
Select dates to see rooms
Close
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
  • Bestemming
  • VanTot
    VanTot
  • 1 kamer, 1 volwassene
  • 1 kamer, 1 persoon

Algemene verkoopvoorwaarden: Nederland

Algemene voorwaarden en reserveringsvoorwaarden

I.  Toepasselijkheid

1. De in het kader van de reservering genoemde rechtspersoon (hierna te noemen "B&B") verhuurt aan de gast (hierna te noemen "gast") de overeengekomen hotelkamer met de overeengekomen uitrusting (hierna te noemen "hotelkamer") voor de overeengekomen duur van het verblijf. Deze algemene reserverings- en boekingsvoorwaarden (hierna genoemd "AV") zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van   overeenkomsten voor de huur van hotelkamers (hierna te noemen: “verblijfsovereenkomsten“), alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze accomodatieovereenkomsten en alle overige diensten die voor de gast in het desbetreffende hotel worden verricht. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2. Afwijken van de AV is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

3. De AV strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan B&B gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een accommodatieovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van B&B.
 

II. Totstandkoming van verblijfsovereenkomsten

1. Met de reservering van een hotelkamer biedt B&B de gast het sluiten van een verblijfsovereenkomst aan. B&B kan te allen tijde en om welke reden dan ook het sluiten van een verblijfsovereenkomst weigeren., tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt. De verblijfsovereenkomst tussen B&B en de gast komt tot stand op het moment dat het B&B reserveringsnummer door de gast wordt ontvangen dan wel op het moment dat de toegangscode aan de gast wordt overhandigd of toegezonden (zie artikel IV.1.), al naar gelang welk tijdstip het eerst valt. Het B&B reserveringsnummer wordt aan de gast medegedeeld per e-mail of fax, per telefoon of ter plaatse in het hotel. De gast wordt erop gewezen dat reserveringsnummers ontvangen van derden (bijvoorbeeld van online reserveringsportals voor hotelkamers) niet hetzelfde zijn als het B&B reserveringsnummer.

2. Aanbiedingen van B&B tot het sluiten van een verblijfsovereenkomst zijn vrijblijvend en niet-bindend, zolang geen B&B reserveringsnummer door de gast is ontvangen. De gast heeft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van een specifieke hotelkamer, noch op de vervulling van speciale wensen die verder gaan dan de terbeschikkingstelling van een hotelkamer van de geboekte kamerklasse of de faciliteiten daarvan. Bovendien wordt er geen parkeerplaats ter beschikking gesteld.
 

III. Reservering, annulering, no-shows

1. De volgende begrippen  "eenvoudige reservering" en "gegarandeerde reservering" verschillen op het punt dat de gast bij de eenvoudige reservering alleen een hotelkamer boekt, terwijl hij bij de gegarandeerde reservering bovendien de betaling van de overnachtingsprijs garandeert door het verstrekken van zijn creditcardgegevens. Met het volgendebegrip  "annulering" wordt bedoeld de in schriftelijke vorm door de klant aan B&B gedane mededeling dat van de overeengekomen logies geen gebruik zal worden gemaakt. . In de navolgende  artikelleden 2 tot en met 8 wordt uitgelegd onder welke omstandigheden kosteloos kan worden geannuleerd, of in welke gevallen de gast de overnachtingsprijs dient te betalen. Onder het volgende begrip "dag van aankomst" wordt de eerste dag van de boekingsperiode verstaan. Het volgende begrip "dag van vertrek" is de laatste dag van de boekingsperiode.

2. Indien de gast bij een eenvoudige reservering niet vóór 19.00 uur op de dag van aankomst in het hotel incheckt, vervalt de reservering (zonder omboeking) en zijn de hotelkamers weer beschikbaar voor verhuur aan anderen.. In geval van een gegarandeerde reservering wordt de reservering van de hotelkamer na 19.00 uur op de dag van aankomst voor de gast vastgehouden.

3. De gast kan eenvoudige en gegarandeerde reserveringen op de aankomstdag tot 19.00 uur kosteloos annuleren, voor zover niet expliciet uitgesloten voor het plaatsen van de reservering. Indien de gast een gegarandeerde reservering pas na 19.00 uur op de dag van aankomst annuleert, blijft hij verplicht de overnachtingsprijs voor de eerste nacht te betalen. De hotelkamers zijn dan weer beschikbaar voor verhuur aan anderen. Hetzelfde geldt als de gast niet voor 06.00 uur op de dag volgend op de dag van aankomst heeft ingecheckt en de reservering niet voor 19.00 uur op de dag van aankomst heeft geannuleerd (d.w.z. een "no-show"). In dit geval is de gast verplicht de overnachtingsprijs voor de eerste nacht te betalen.

4. Voor groepsreizen gelden de in artikel VIII beschreven speciale voorwaarden.

5. Voor  beurs- en evenementtijden gelden de in artikel IX beschreven speciale voorwaarden. ,.,

6 Bij meerdaagse gegarandeerde reserveringen wordt no-show kosteloos geannuleerd tot 06.00 uur op de dag volgend op de dag van aankomst (d.w.z. een "no-show"), na de nacht van de dag van aankomst (dus vanaf de tweede nacht van de reserveringsperiode). In dit geval heeft de gast geen recht op een hotelkamer voor de volgende nachten.

7 Reserveringen tegen als “early bird“ aangeduide prijzen kunnen niet kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd en kunnen alleen worden geboekt via de website https://www.hotel-bb.com. In deze gevallen is de overnachtingsprijs verschuldigd bij reservering en wordt slechts gedeeltelijk gerestitueerd als volgt: In geval van annulering of een "no-show" (niet komen opdagen), krijgt de gast slechts een bespaarde onkostenvergoeding ten bedrage van 10% van de kamerprijs voor de gehele boekingsperiode.

8. Als de gast besluit om een online reservering direct te betalen met behulp van een online betalingssysteem (bijv. PayPal), dan is het niet meer mogelijk om de reservering online om te boeken of te annuleren. In geval van een wijzigings- of annuleringsverzoek dient de gast rechtstreeks contact op te nemen met het hotel. Online-reserveringen zijn altijd gegarandeerde reserveringen in de zin van artikel III.1  en  artikel III.3.

9. Verder is B&B te allen tijde bevoegd een verblijfsovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de overnachtingsprijs gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die verblijfsovereenkomst in B&B te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat B&B de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt B&B van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend. 
 

IV. Aankomst en vertrek

 1. B&B stelt in het algemeen de hotelkamer in de overeengekomen kamerklasse met de overeengekomen faciliteiten ter beschikking van de gast op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur doch nooit later dan 15.00 uur. De gast heeft geen recht op een eerdere terbeschikkingstelling van de hotelkamer. Voor toegang tot het hotel en de hotelkamer ontvangt de gast een toegangscode bij het inchecken, hetzij bij de receptie, hetzij bij de incheckautomaat in het hotel, hetzij via online inchecken. 

2. Op de dag van vertrek dient de gast de hotelkamer uiterlijk om 12.00 uur te verlaten en deze in dezelfde staat achter te laten als bij aankomst. Bij uitchecken na 12.00 uur kan B&B de gast  kosten in rekening brengen, die kunnen oplopen tot de kosten gelijk aan een nieuwe overnachting.
 

V. Gebruiksvoorwaarden

1. De maximale bezetting voor de desbetreffende kamercategorie mag niet worden overschreden. Kinderen en baby's tellen in dit geval als volwassenen in verband met de brandveiligheidsvoorschriften die in acht moeten worden genomen. 

2. Het is verboden gereserveerde kamers door te verkopen, onder te verhuren of te bemiddelen, tenzij de gast en B&B uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het aantal personen dat in de ter beschikking gestelde hotelkamer verblijft, mag niet groter zijn dan het aantal personen dat in de reservering is vermeld. Bij een verwijtbare overtreding door de gast van het hiervoor in artikel V. 2. vermelde, is B&B gerechtigd de verblijfsovereenkomst te annuleren dan wel te ontbinden en schadevergoeding van de gast te vorderen.

3. De gast dient zich te houden aan de huisregels die tijdens zijn verblijf in het hotel zijn opgehangen. 

4. De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van B&B in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

5.Het is verboden om tabaksproducten (met name sigaretten, sigaren en pijpen) en tabak of rookvervangende producten (met name e-sigaretten) te consumeren in de hotelkamers die zijn gemarkeerd als niet-rokerskamers. In geval van overtreding staat het B&B vrij om aan de gast de (basis)reinigingskosten voor het opheffen van de gevolgen van het ongeoorloofd gebruik of een forfaitaire reinigingsvergoeding ("forfaitaire schadevergoeding") in rekening te brengen.
 

VI. Accommodatieprijzen en prijzen voor bijkomende diensten 

1. De door de gast te betalen overnachtingsprijs is de tegenprestatie voor het ter beschikking stellen van de hotelkamer door B&B tijdens het verblijf. Voor iedere overnachting - ongeacht het feitelijk gebruik of overnachting door de gast - wordt de volledige overnachtingsprijs, , in rekening gebracht, tenzij anders bepaald in artikel III. Indien de gast of zijn medereizigers gebruik maken van andere diensten van het hotel (zoals ontbijt, betaald parkeren, verblijf van huisdieren, enz.), dient de gast de respectievelijke prijs voor deze diensten te betalen bovenop de prijs van het verblijf. 

2. De overeengekomen prijzen of de prijzen in de B&B prijslijst geldig op het moment van het sluiten van de verblijfsovereenkomst zijn allen van toepassing. B&B heeft het recht de prijzen te verhogen of te verlagen indien er meer dan vier maanden liggen tussen het tijdstip van reservering door de gast en de dag van aankomst. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% heeft de gast recht op een gratis herroepingsrecht, waarvan hij uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving van de prijsverhoging gebruik kan maken. Het herroepingsrecht bestaat echter niet, indien de prijsverhoging uitsluitend het gevolg is van een verhoging van wettelijke belastingen, heffingen en lasten, die B&B doorberekent aan de gast. 

3. De in de reservering vermelde prijzen of bedragen zijn inclusief de toepasselijke omzetbelasting, alsmede alle wettelijke belastingen, vergoedingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 

VII. Betalingsvoorwaarden

1. De logiesprijzen en de prijzen voor bijkomende diensten (zoals parkeerplaats, ontbijt, vergoedingen voor huisdieren en alle andere vorderingen die niet uitdrukkelijk in de verblijfsovereenkomst zijn vermeld als onderdeel van de logiesprijs) zijn vooraf verschuldigd, uiterlijk  bij aankomst van de gast in het hotel, ongeacht de datum van facturering. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt B&B  bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

2. Indien de klant in gebreke is moet hij aan B&B alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

3. De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan B&B uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Verblijfs overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende verblijfsovereenkomst te vertegenwoordigen.

4. Onverminderd het bepaalde in VII.1. is B&B gerechtigd van de gast een aanbetaling op de verblijfskosten te verlangen tot het bedrag van het verwachte totale factuurbedrag, dan wel een toereikende zekerheid te verlangen in de vorm van een  waarborgsom. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen

5. B&B mag zich verhalen op het ingevolge de voorafgaande bepaling gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door B&B onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

6. B&B accepteert overschrijvingen, betaalkaarten (Maestro, Girocard etc.) en de volgende creditcards: Visa, Mastercard en American Express. Andere betaalmiddelen zijn alleen toegestaan met toestemming van B&B. 

7. Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens B&B heeft voldaan is het B&B gerechtigd om alle goederen welke door de klant in B&B zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van B&B aan al zijn verplichtingen jegens B&B heeft voldaan. Naast een retentierecht komt B&B in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
 

VIII. Bijzondere voorwaarden voor groepsreizen

1. Onder "reisgezelschap" wordt verstaan een groep van tenminste 15 gasten waarvoor een reservering van tenminste acht (8) kamers is gemaakt. In afwijking van of in aanvulling op bovenstaande artikelen geldt voor een reisgezelschap het volgende:

2. Bij de reservering moet voor het reisgezelschap een contactpersoon ("algemeen verantwoordelijke") worden aangewezen die met B&B correspondeert. 

3. Voordat het reisgezelschap arriveert, moet B&B een namenlijst met alle deelnemers worden voorgelegd.

4. Met de reserveringsbevestiging van B&B ontvangt de verantwoordelijke de informatie over de reservering, informatie over de check-in alsmede, indien van toepassing, de waarborgsom en andere betalingsvoorwaarden. Reserveringen door reisgezelschappen zijn altijd gegarandeerde reserveringen in de zin van artikel III.1. 

5. Het totaalbedrag van de verblijfskosten dient per bankoverschrijving of per creditcard te worden voldaan op de in de reserveringsbevestiging vermelde bankrekening van B&B, zo niet dan zal B&B de verantwoordelijke persoon na de reservering hiervan op de hoogte stellen. Eventuele kosten voor buitenlandse overboekingen die aan B&B in rekening zijn gebracht voor de betaling van het reisgezelschap dienen door het reisgezelschap volledig en uiterlijk bij aankomst in het hotel te worden voldaan. 

6. De overnachtingskosten van het reisgezelschap, inclusief de kosten voor aanvullende diensten in de zin van punt VII.1. zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, uiterlijk 28 dagen voor de dag van aankomst of, indien de reservering minder dan 28 dagen van tevoren is gemaakt, op de dag van aankomst, ongeacht de datum van de factuur..Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het B&B bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.  

7. De reisgroep kan de reservering kosteloos annuleren of wijzigen voor reserveringen van 60 kamers tot acht (8) weken voor de aankomstdatum; tussen 40 en 59 kamers tot zes (6) weken voor de aankomstdatum; en tussen acht en 39 kamers tot vier (4) weken voor de aankomstdatum. Ongeacht het aantal gereserveerde kamers, kan de groep tot drie (3) dagen voor de aankomstdatum maximaal twee (2) kamers kosteloos annuleren. Bij laattijdige annulering of no-show dient de overnachtingsprijs voor de geannuleerde of niet gebruikte kamers voor de gehele boekingsperiode te worden betaald, als onderdeel van de annulerings- / no-showkosten.

8. B&B stelt in het algemeen de geboekte hotelkamers ter beschikking van de reisgroep op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur, maar nooit later dan 17.00 uur. 

9. B&B heeft bij aankomst van het reisgezelschap in het hotel recht op een waarborgsom van maximaal € 500 per reisgezelschap voor eventuele aanvullende diensten in de zin van artikel VII.1 (bijv. per creditcard), alsmede voor eventuele overige kosten (in geval van schade e.d.). Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10. B&B mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepaling gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat het reisgezelschap uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door B&B onverwijld aan het reisgezelschap te worden terugbetaald.

11. Het reisgezelschap ontvangt collectieve facturen van B&B, die aan de verantwoordelijke persoon worden overhandigd. 
 

IX. Speciale voorwaarden voor beurzen en evenementen

1. B&B zal de gast te allen tijde op verzoek informeren over de locatie van evenementen en beurzen ten opzichte van het hotel, en uiterlijk bij het maken van een reservering. In afwijking van of in aanvulling op bovenstaande artikelen geldt tijdens beurs- en evenementtijden het volgende: 

2. Voor overnachtingen zijn alleen gegarandeerde reserveringen mogelijk. Eenvoudige reserveringen kunnen niet worden gemaakt. 

3. De gast kan zijn reservering alleen kosteloos annuleren of wijzigen tot een tijdstip voor de dag van aankomst en alleen als een dergelijk tijdstip in de reserveringsbevestiging is aangegeven en een kosteloze annulering of wijziging mogelijk maakt; anders is geen kosteloze annulering of wijziging mogelijk. In het kader van het reserveringsproces wordt de gast er ook op gewezen of er een annuleringstermijn geldt. Bij latere annuleringen of no-show door de gast moet als annulerings- of no-showkosten de overnachtingsprijs voor de geannuleerde of niet gebruikte kamers voor de gehele boekingsperiode,

4. De verblijfskosten, met inbegrip van de kosten voor bijkomende diensten, zoals bedoeld in punt VII.1., dienen vooraf betaald te worden en uiterlijk aan het einde van de dag waarop gratis annulering mogelijk is vóór de aankomstdatum. Indien geen kosteloze annulering of wijziging mogelijk is, dienen de verblijfskosten onmiddellijk betaald te worden, ongeacht de factuurdatum. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft,  is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. . Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt B&B  bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

5. Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.
 

X. Overmacht

1. Als overmacht voor B&B, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming B&B niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de verblijfsovereenkomst door het B&B zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de verblijfsovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

2. Indien een van de partijen bij een verblijfsovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die verblijfsovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 

XI. Aansprakelijkheid van B&B

1. B&B is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door B&B in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan B&B dan wel aan personen van wier hulp B&B bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

2. B&B is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in B&B zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart B&B tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het B&B.

3. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het B&B niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van B&B

4. B&B is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan B&B houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van B&B staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van B&B.

5. Aansprakelijkheid van B&B is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

6. Indien zich gebreken of defecten voordoen in de diensten van B&B, dient de gast B&B of het hotelpersoneel ter plaatse daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. IAlleen indien de gast het onmiddellijk meldt, zal B&B zich inspannen om het gebrek of het defect te verhelpen. De gast is verplicht een redelijke bijdrage te leveren om het gebrek te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken. 

7. Indien de gast tegen betaling een parkeerplaats in de hotelgarage of op de hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, maakt dit geen deel uit van een bindend contract. In geval van verlies of beschadiging van op het hotelterrein geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen en hun inhoud, is B&B slechts aansprakelijk in overeenstemming met artikel XI.2 tot en met 4.. 

8. Berichten, post en zendingen voor gasten worden door het hotel met zorg behandeld. Voor het in ontvangst nemen en opslaan van post en goederen voor de gast is voorafgaand overleg met het hotel vereist. B&B is echter niet verplicht om deze in ontvangst te nemen en op te slaan. Het voorgaande houdt in dat B&B niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke B&B geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
 

XII. Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor B&B en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 

XIII. Diefstal en beschadiging

In geval van diefstal of beschadiging van bezittingen, alsmede in geval van brand, waterschade of andere schade in de hotelkamer, dient de gast het hotelpersoneel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 
 

XIV. Huisdieren

Het meebrengen van honden en katten (hierna te noemen "huisdieren") dient vooraf door de gast te worden aangemeld; voor andere dieren dient de gast contact op te nemen met B&B met een precieze omschrijving van de diersoort, waarbij B&B in alle gevallen toestemming kan weigeren op elk moment en zonder opgaaf van redenen. Elke eenpersoonskamer kan maximaal één huisdier herbergen, terwijl een tweepersoonskamer twee huisdieren kan herbergen. Voor elk dier en huisdier is een extra vergoeding verschuldigd. B&B zal de gast van dit bedrag op de hoogte brengen. Geleide-, gehoor- en vergelijkbare hulphonden, waarop de gast aantoonbaar is aangewezen voor ondersteuning, zijn vrijgesteld van de vergoeding.
 

XV. Beëindiging van de huisvestingsovereenkomst

1. B&B is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de verblijfsovereenkomst te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in B&B en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek B&B te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens B&B heeft dan is het B&B gerechtigd de dienstverlening op te schorten. B&B mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van B&B voldoende aanleiding geven.

2. B&B is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de verblijfsovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt B&B van deze bevoegdheid gebruik, dan zal B&B tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
 

XVI. Gegevensbescherming, minderjarigen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ("gegevensverwerking") is de rechtspersoon die in de reservering wordt genoemd. De gast kan verdere informatie vinden op de B&B website, in de sectie informatie over gegevensbescherming en als onderdeel van het boekingsproces. Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens aan B&B doorgeven. In het kader van het afsluiten en verwerken van accommodatiecontracten verwerkt B&B geen bewust verkregen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

XVII. Algemene bepalingen 

1. Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

3. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan..

4. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

5. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

(Act 17.06.2021)